Filem/c 1

1'S"e"edh/e '"o =n/e ma P/cl"o 'a -kanso 'g"u Klito -wun 'g"u, '"o yi"e- kwa dheglu Timote 'yi- b/c "u -dh"e. 'Yi"e 'we bhi Filem/c, '"u yi yu"ok"ey/c/c -wungbeez"e 'ka bh"e "u 'ka; 2'yi"e 'we yi dheglu 'n"edhe Apia 'ka; 'yi"e 'we yi yu"ok"ey/c/c Asip"o 'ka; 'yi"e 'we Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'saadh"o '"o 'ka -bh/c 'ku"e- k"e -na ka 'ko =bhaa "u -g/c k/c/c bh"e ka 'ka. 3K"o kwa D"e -Zlan waa- kwa D"em/e Yesu Klito -wo 'glus"e k"e ka 'ka -wo ka gbaa =zu"oyagluu 'ka. 4=Ya k"e a =bh/ea' -na -Zlan -dh"e, n -zo -y"o -b"u"o "u 'ka -kplawo, '"o =ya k"e 'a- zu"o p"o "u -wun 'g"u. 5'"O t/c/c "u -bha -a -dh/c -k"e -Zlan -bha m/e 'kp/ekp/e 'ka -s"u waa- "u -bha -zo -y"o kwa D"em/e Yesu -bha -s"u bh"e, a- -wun -ma. 6P"e 'a- -dh/e -Zlan -g/c '"o t/c/c kwa -bha -k"e 'ko =bhaa =zu"o' do 'ka -s"u '"o kwa =y/c/cn -na 'ku"e- -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u kwa -bha -klu Klito -bha -s"u 'g"u bh"e, 'iin k"o p"e -s"e -nu '"o kwa -bha 'ka bh"e 'kwaan- -an d/c. 7N dheglu, "u -bha -a -dh/c -k"e -Zlan -bha m/e -nu 'ka -s"u '"o bh"e, -y"o n =zu"o' 'glu -dhi =du"o '"o n =faan' m"e, bhii "u Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu =faan' -m"e. 8-A -wun 'g"u, 'k"o -k"e =n/e -potaas"u -y"o n -g/c Klito 'g"u k"o 'aan- "u =k/c/cn, 9a- 'pi"o =zian' k"o -dh/c '"o "u 'g"u bh"e -a -wun 'g"u, p"e 'a 'dho"e- -dh/e "u -g/c =n/e '"u "u 'to k"e -a -bha. Ma P/cl"o, 'ma =kl"o"odh/e 'kun, 'go m"u "u- -ma =n/e a -k"e -kanso 'g"u Yesu Klito -wun 'g"u =n/e -k/c =n/e -a 'dh"o. 10P"e 'a 'dho"e- -dh/e "u -g/c bh"e -y"o -gban Onezim"e -bha. -Y"o n gb"o 'ka Klito 'g"u, '"o t/c/c -ya 'a- wo 'n"o -kanso 'g"u =n/e, 'ma k"e -a d"e 'ka Klito 'g"u ('"o t/c/c ma =n/e 'a Klito -wun =bl/e/e -a -dh"e). 11'Dhi"o -bez"e, -a -y"o -a -bha -p"e gb/e yaa k"e -dh"o "u -g/c; 'k/e/e zl"o"o =n/e -y"o -dho yu"o -s"e k"e bhi 'dh"o, ma 'dh"o, ko -dh"e. (=Waa- p"o Onezim"e -an 't"ong bh"e -a 'ka k"o m/e bh"e =nua -m"u. 'T/c bh"e -a -g/en t/c/c m/e '"o- -y"o -a -bha -p"e 'dh"o -dh"o.) 12Y"o =n/e 'a- b/c -na "u -dh"e 'z"u =n/e n -de 'dh"o bh"e. 13-Y"o -k"e n 'g"u k"o -y"o 'to n 'pi"o 'n"o, -dh/e 'a- -bha 'wunta/cs"e -bha -kanso 'g"u z"o bh"e -a -bha "u pi"en- k"o -yaan yu"o -nu k"e n -dh"e. 14'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e 'maa- 'pi"o k"o 'a p"e -nu k"e k"o -y"o 'kun -k"e "u -we -a -bha -wun 'ka -s"u 'ka. A- 'pi"o =zian' k"o bhi gia-, -y"o k"e "u -de 'g"u -wun 'ka k"o -y"o k"e 'wun -s"e 'ka '"u- k"e n -dh"e. 'Maa- 'pi"o k"o -y"o k"e "u 'gbee- -ta bho -s"u 'ka. 15-Y"o m"u kaa- Onezim"e ka -kan 'ku"e- 't"ong kp"o 'bhle -bha k"o yi m/e '"o 'ka dho -kp"en -a 'ka ka 'ku"e- 'z"u, 'kaan- 'to ka 'ku"e- -kplawo, 16=ya k"e 'dh"o k"o zl"o"o =n/e 'yaa =nua 'waa 'ka gb/c; 'k/e/e =ya k"e kwa dheglu '"o- -wun 'dh"o kwa -g/c 'gbee- -a 'ka. -A -wun -y"o n -g/c 'gbee-; 'k/e/e -a -wun -k"e 'gbee- "u -g/c -s"u bh"e -y"o -m/ca k"o -y"o zi"o n -ma -ta, '"o bhii k"o =ya k"e "u -g/c =n/e "u -bha yu"ok"em/e '"o 'go m"u '"o "u dheglu 'ka kwa D"em/e 'g"u -a 'dh"o. 17'"O =ya k"e =n/e "u n -s"u =n/e "u 'bham/e 'dh"o, k"o -bh"o "u -k/c 'kp/c -a -g/c =n/e -k/c '"u dh"o n -nia ku"en bh"e -a 'dh"o. 18'"O =ya k"e =n/e =ya 'wun yaa k"e "u 'ka 'iin '"o "u -bha 'p"e 'dh"o -a -bha, -a 'pl/e d/c n tu"o. 19-Wo kp"o m/e '"o =n/e, ma P/cl"o giagia, n -k/c pin -m"u; a- -p"o -k"e =n/e "u -bha 'p"e -nu -wo Onezim"e -bha, a -dho -an 'pl/e bho. ('K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, "u -bha -tosiadhe bh"e, -a -wun -bha -t"en n -ma -s"u '"o bh"e, n 'ka dho -a -wun =luu'-.) 20N dheglu, a -bh/ea "u -dh"e, -bh"o 'we -a -bha kwa D"em/e -dh/c =kaa' 't/c 'g"u n -g/c; -bh"o n =zu"o' 'dho sia- =n/e -k/c '"o dheglu '"o Klito 'g"u '"o dho"e- kaa -a 'dh"o. 21-A -de, -ya -de 'a- wo =n/e, 's"e"edh/e 'a- b/c -na "u -dh"e p"e -dh/e "u -g/c -s"u 'ka =n/e, "u -dho -a 'g"u -p"e k"e. -Y"o n 'yaan 'ka =n/e "u -dho -a k"e -dewo '"o =zi"e' m"u. 22'Go m"u 'z"u, -bh"o ma w/cdh/e do -p"e k"e '"o t/c/c -y"o n -zo 'pi"o =n/e -Zlan -dho we ka -bha =bh/ea' -wo -bha k"o 'aan- 'go -kanso 'g"u, 'aan- nu ka 'pi"o 'ma. 23Epaflas"o '"o yi -nu 'yi -kanso 'k/c/cdh"o Yesu Klito -wun 'g"u 'n"o bh"e =ya 'we "u 'ka. 24Maak"o 'dh"o, Alitaak"o 'dh"o, Demas"o waa- Luk"o -nu 'wo ma yu"ok"ey/c/c -nu 'ka bh"e, =wa 'we "u 'ka. 25K"o kwa D"em/e Yesu Klito -y"o 'dhu"e- 'kp/c ka -bha!

will be added

X\