Filip"o 3

1N dhegluz"e -nu, ka =zu"o' 'glu -y"o dhi kwa D"em/e 'g"u! 'Yaa n -g/c 'g"ugas"uz"e k"o 'wun -nu '"o 'a -an =bl/e/e ka -dh"e 'dhi"o -be bh"e, 'aan- b/c -a 'g"u 'z"u 's"e"edh/e 'g"u, bhii a- =d/ca' =n/e -y"o -dho ka -zo -b"u"o k"o -y"o ka -ya 'yaan, k"o =kun '"o 'ka dho to m/e -nu -p"u"o -m/e -nu -wo 'pi"o k"o 'kaan- -p"u"o. 2-Zlan -bha yu"o -k"e yaa -m/e -nu '"o 'wo m/e -nu -p"u"o -na bh"e, -ka ka -de k"e -an -g/c 'sl"e 'ka! Bhii -y"o -k"e -an -zo 'pi"o =n/e, -go 'b/cng -s"u =n/e '"o dho -an k"e -Zlan -bha 'n"e -nu 'ka. 3'K/e/e kwa =n/e '"o 'kwa t/c/c -Zlan -bha 'n"e kpinngdh"o, 'waa -m"u? Bhii kwa -Zlan -gba -a -bha -Zuu -bha 'piigbeedh/e =kwaa'. 'Go m"u 'z"u '"o 'kwa Yesu Klito 't/c -k"e =va, p"e -nu '"o- -k"e kwa -dh"e bh"e -a -wun 'g"u; '"o 'kwaa kwa -zo y"o m/e 'bhee- w/c -k/c -dh"e. 4'"O =ya k"e -be =n/e, -zo -y"o m/e 'bhee- w/c -k/c -bha -s"u bh"e -y"o -m/c -a -bha k"o -yaan m/e 'bhee- k"e -Zlan -bha 'n"e 'ka -be, k"o ma =n/e '"o n -ma kun -be. 5Bhii '"o t/c/c =dh/e 'a bh/c, -a -dh/ekpa/cyi -y"o -k"e 'sl/eaga, '"o 'a dho 'b/cn =n/e -k/c '"o kwa -bha t/cng 'dh"o -a 'ka bh"e -a 'dh"o. Izla/el"o 'n"e giagia -m"u n 'ka, '"o 'a go B/enzam/e -g/c 'gunng 'g"u. Ebl"o 'n"e giagia -m"u n 'ka. -A -dh/e '"o -gban Zuif"o -nu w/c -k/c -bha '"o -k"e kwa -bha t/cng '"o -Zlan -ya nu Moiz"o -dh"e -a 'kun -s"u 'ka bh"e, a- 'g"u 'gbee- 'p"o, '"o t/c/c Falizi -m/e -nu, '"o 'wo -k"e t/cng '"o 'dh"o bh"e -a 'kun -s"u 'g"u kpinngdh"o bh"e, -a m/e do 'ka. 6T/cng '"o 'dh"o bh"e, a- -kun =faan' 'ka, '"o 'a dho"e 'dh"o, 'a Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'klo bh/c. 'Go m"u 'z"u, -a -dh/e '"o -gban -tosiadhe -k"e kpengdh"o -s"u '"o t/cng 'g"u =zian', m/e gb/e 'yaa -m/c -a -bha k"o -y"o za d/c n -ma. 7P"e -nu 'wo bh"e, a -an -ga -be =n/e p"e '"o- =tru"en dho -k"e -dh"o -a 'dh"o, 'k/e/e Klito -wun 'g"u, 'ma -an -ga zl"o"o, -wo -k"e n 'g"u =n/e p"e 'fl"e"e '"o- -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o -a 'dh"o. 8P"e -nu '"o 'wo 'dh"o bh"e, wo -de 'sloo 'waa -m"u '"o 'wo -k"e n -dh"e p"e 'fl"e"e 'ka; 'k/e/e p"e -nu 'saadh"o '"o 'wo n -g/c a -an -ga =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o, '"o t/c/c n D"em/e Yesu Klito d/c -s"u -y"o 'gianz"e '"o =zi"e' p"e 'saadh"o 'wo to bh"e -an -ta. Yesu Klito '"o bh"e -a -wun 'g"u, 'y"o 'a -we -a -bha 'a n -k/c bho p"e 'saadh"o -wun 'g"u, '"o 'a -an -ga =n/e 'dunngtaap"e 'dh"o, -y"o k"e 'dh"o k"o Yesu Klito -yaan k"e n =tru"en 'ka. 9A- 'pi"o k"o 'aan- -klu Yesu Klito -bha kpinngdh"o. 'Maa n -zo 'ta gb/c =n/e n -ma 'wun -ma Zuif"o -nu -bha t/cng -ta -s"u =n/e '"o- -k"e 'a -k"e kpengdh"o, 'k/e/e -zo -y"o Klito -bha -s"u =n/e '"o- -k"e '"o 'a -k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o. -K"e kpengdh"o -s"u '"o bh"e -y"o -go -Zlan 'pi"o '"o =ya k"e '"o- nu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -dh"e. 10P"e dos/en 'kpaan '"o 'a- 'pi"o '"o t/c/c k"o 'aan- Klito d/c. 'Go m"u 'z"u k"o 'aan- -Zlan -bha 'piigbeedh/e '"o- bho ga 'g"u bh"e k"o 'a- d/c 'p"o. A- 'pi"o k"o 'aan- -da -a -bha =s"e"ebhodhe 'g"u k"o 'a k"e =n/e -a 'dh"o, -a -bha ga -s"u 'g"u. 11=Ya k"e 'dh"o, k"o =ya k"e =n/e 'ma ga, 'aan- go ga 'g"u bun =suu'- '"o -k"e Klito -g/c '"o go"e ga 'g"u bh"e -a 'ka. 12N 'ka- p"o =n/e -bla 'a- 's"u -na bh"e 'ma -lo -a 'dhi"otodh/e -bha, 'iin 'ma k"e kpengdh"o 'saadh"o; 'k/e/e a- -p"o =zian' =n/e/e, a 'dho -na 'dhi"o -bla 's"u -s"u 'ka -kplawo; 'a n 'g"u d/c -na 'gbee- k"o 'aan- n =saan' y"o, bhii Yesu Klito =ya n 's"u "o -bha 'ka 'saadh"o. 13N dhegluz"e -nu, a- -p"o ka -dh"e 'z"u -d"e"uwo =n/e, 'yaa n ma -zotadhe 'g"u =n/e 'ma n =saan' y"o 'saadh"o 'k/e/e p"e 'a- k"e -na '"o t/c/c: P"e -nu 'saadh"o 'wo n =zl"o"o bh"e, a n -zo bho -na -an 'pi"o, '"o 'a n 'g"u d/c -na 'gbee- k"o -a -dh/e '"o n 'dhi"o bh"e 'aan- y"o -a -bha. 14-K/c '"o 'a -bla 's"u -na -a 'ka k"o 'aan- -lo -a 'dhi"otodh/e -bha k"o =saan' '"o =to"ep"o -k"edh"os"u 'ka dhang- 'g"u, '"o -Zlan -y"o b/ca Yesu Klito 'g"u '"o kwa =dh/c/c k"e -na -a 'ka bh"e k"o 'aan- n -ma y"o bh"e '"o bh"e. 15M/e -nu '"o 'kwa -kian -Zlan -wo 'g"u bh"e, =y"o -s"e k"o -zotadhe =suu'- 'a- =bl/e/e ka -dh"e bh"e -y"o k"e kwa -g/c. '"O =ya k"e =n/e m/e 'bhaa -nu -wo ka zi"en '"o -zotadhe '"o bh"e 'yaa -an -g/c, -Zlan -dho -a -bho 'kou k"e -an -dh"e 'papadh"o. 16-A m/e '"o 'gianz"e '"o t/c/c zian '"o 'kwa- s"u 'dhi"o '"o 'kwa =tun -a -ta =n/e k"o 'kwa 'ta 's"u -a -ta -kplawo, 'kwa dho"e 'dhi"o. 17N dhegluz"e -nu, -ka 'wun k"e -k/c 's"u n -ma, 'ka- 's"u 'p"o n -ma -to n 'pi"o -m/e -nu -bha! 'Ka m/e -nu '"o 'wo wo -bha -tosiadhe k"e -na =n/e -k/c '"o 'yi- -z/cn -a 'ka -an -dh"e -a 'dh"o, -ka -an -ga k"o 'ka ka -bha k"e 'dh"o 'p"o! 18'Wun m/e '"o nu -na =n/e =ya k"e a- -bl/e/e ka -dh"e -kplawo. A b/c -na -a 'pi"o 'z"u -d"e"uwo 'a- =bl/e/e' -na ka -dh"e 'gbo 'ka =n/e: M/e =pl"e"ez"e -nu -wo ka 'pi"o, '"o -an -bha -tosiadhe k"e -k/c -y"o -k"e =n/e m/e -nu '"o 'wo Klito -bha -ga -gaatal"u -bha -wun bh"e 'wo- yaag"um/e -nu 'ka -an 'dh"o. 19M/e -nu 'wo 'dh"o bh"e, -an -bh"op"e -y"o -an -g/c =n/e -an -bha -zlan 'dh"o. '"O p"e -nu '"o- l"e- dho -an k"e -be bh"e, '"o 'wo wo -de s"u -a 'g"u =va =zian'. 'Wun -nu =ya k"e '"o 'wo wo -zo -ta -a 'g"u '"o t/c/c 'kpongtaa -wun dos/en. -A m/e -nu '"o 'wo 'dh"o bh"e, -an 'dhi"o -dho to -an 'g"u =si"o' -s"u -ta. 20M/e -nu '"o 'kwaa kwa -bha -tosiadhe k"e =n/e -an 'dh"o bh"e, kwa =n/e '"o 'kwa t/c/c dhang- -nu 'g"u 'n"e -nu, '"o 'kwa -ya -s"u 'ka kwa Dham/e '"o kwa D"em/e Yesu Klito 'ka bh"e -a -bha -go dhang- 'g"u -yi -g/c. 21Yi '"o dho nu"e 'kpongtaa z"o, -y"o -dho "o bha 'piigbeedh/e '"o -m/c -a -bha k"o -yaan p"e 'saadh"o 'gbl"u -a 'dhi"o bh"e -a s"u k"o -yaan kwa 'kpongtaa -bun 'yenaz"e '"o =n/e -a 'gla -a 'ka k"o -yaan -a k"e =n/e "o bun 'bh"u -s"u '"o bh"e -a 'dh"o.

will be added

X\