Filip"o 2

1'Go ka -bha -klu Klito -bha -yi -bha '"o y"o"e =d/e/e -bha, Klito -y"o ka =faan' -m"e, '"o- -bha -dh/c bh"e '"o ka 'y"enng =dhu"e'. 'Go m"u 'z"u '"o 'ka -klu -s"u 'ka -Zlan -bha -Zuu 'sl"o"osl"o -bha. '"O 'ka- -dh/c -k"e ka 'ku"e '"o 'ka ka 'ko -nu 'yena -y"o wo. 2=Dh/e -k"e 'dh"o, a- -dh/e ka -g/c, k"o 'ka n =zu"o' 'glu dhi "o 'pl/e 'ka, ka -wo -k"e do -s"u, ka -bha -dh/c -k"e 'ku"e -s"u, ka -bha =zu"o' -k"e do -s"u waa- ka -bha -zotadhe -k"e do -s"u -an 'pl/e 'ka. 3K"o =kun 'ka p"e gb/e -k"e p"e -ta =k/c/c' -s"u waa- -de -s"u =va -s"u -an 'ka! -Ka ka -de 's"u 'tee ka 'ko -nu -dh"e! M/e '"o -dh"o -y"o m/e 'wo to -y"o -an 's"u 'gianz"e "o -de -bha! 4K"o =kun '"o m/e gb/e -y"o "o -de 'sloo "o =tru"en =m/e/e, 'k/e/e -ka ka -zo 'ta 'p"o, m/e -nu 'wo to -an -wun 'g"u! 5Ka -bha 'wun k"e -k/c -nu '"o do do 'ka ka 'ko 'pi"o, -y"o bh/c Yesu Klito -bha 'wun k"e -k/c -bha, '"o t/c/c: 6K"o -yaan =tun nu -s"u -bha 'kpongtaa, -k/c do '"o -Zlan 'dho"e- 'ka bh"e =n/e '"o- 'ka 'p"o. 'K/e/e yaa- =m/e/e' k"o waa- -Zlan 'wo -m/c wo 'ku"e. 7P"e '"o- -k"e =zian' '"o t/c/c: -Y"o "o -kwaa "o -bha p"e -nu 'pl/e -wun -z"u, '"o "o -de -k"e =nua 'ka. 'Go m"u 'z"u '"o "o -de -k"e =n/e m/e 'bhee- 'dh"o. -A -bha -k"e m/e 'bhee- 'ka -s"u bh"e, 8-y"o -we -a -bha '"o "o -de =y/c/cn sia-, '"o -k"e 'wun -ma -Zlan -ta -m/e 'ka "o k"ewun 'saadh"o 'g"u, '"o -we -a -bha k"o m/e -nu -waan z"e. Ga '"o- wo 'dh"o bh"e yaa k"e ga 'kpaan 'ka 'k/e/e -y"o -k"e -ga -gaatal"u -bha -s"u '"o ga l"ez"e 'ka bh"e -a 'ka. 9P"e '"o -k"e '"o -Zlan -ya bho ga 'g"u '"o- =luu dhang- 'g"u, '"o- -ya 'g/c -gbloo 'g"u '"o- gbaa 't/c '"o 'gianz"e '"o =zi"e' 't/c 'pl/e -ta -a 'ka bh"e '"o bh"e. 10=Ya k"e 'dh"o k"o 't"e -p"e 'saadh"o 'wo dhang- -nu 'g"u, 'wo 's/e -ta, 'wo 's/e =l"o"o, k"o -wo wo -g/c =y/c/c'- Yesu 'dhi"o -a =bhl"e 'kp/c -s"u 'ka, 11k"o -an 'pl/e -waan p"o -a D"e -Zlan 't/c bh/c -s"u 'ka, -dh/e 'saadh"o -a 'g"u =n/e: Yi =k/c/cnm/e '"o t/c/c Yesu Klito. 12N dhegluz"e -nu, =dh/e -k"e =n/e ka 'wun -ma -Zlan -ta -kplawo bh"e, k"o ka -bha dhas"u bh"e, -kaa 'g"u -yu"o k"e -s"u"e -Zlan -dh"e -s"u 'ka =n/e p"e 'wo- p"o -a -bha a ka 'pi"o ma -a 'dh"o; -a -de -y"o zi"o m"u 'k"o -k"e =n/e 'maa 'ma 'dhee. 13Bhii -Zlan -y"o yu"o -k"e -kplawo ka =zu"o' 'g"u. Yu"o '"o 'dh"o bh"e '"o t/c/c -a -dhi -a -dh"e -wun -nu k"e -s"u bh"e -a -dh/c -da ka 'g"u -s"u waa- =faan' nu ka -dh"e -s"u k"o ka -k/c -yaan -m/c 'wun -nu 'wo 'dh"o bh"e -an k"e -s"u -bha. 14K"o =kun 'ka 'wun gb/e -k"e -wokp/cdhe waa- =zu"otozl"o"odhe -an 'ka! 15-Y"o k"e 'dh"o, 'kaan- k"e -Zlan -bha 'n"e -nu 'wo kpengdh"o '"o 'wun =zaa' -s"u gb/e 'yaa -an -bha, '"o =s/c/cn yaa gb/e 'yaa -an =zu"o' 'pi"o -an 'ka. -Tosiadhe -s"e '"o 'dh"o bh"e, ka -dho -a k"e m/e -nu 'wo 'kpongtaa =d/e/e -yi =n/e -a 'g"u '"o 'waa kpengdh"o '"o 'wo k"ep"eyaam/e -nu 'ka -an zi"en. -K/c do bh"e -a 'ka '"o 'ka dho -dh/e po k"ep"eyaam/e -nu 'wo bh"e -an zi"en =n/e 'gbia -nu -bha -dh/e 'po -s"u '"o -dh/etiidh/e 'g"u -a 'dh"o, 16-wo '"o =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u nu m/e -nu -dh"e bh"e -a -z/cn -an -dh"e -s"u 'ka. '"O =ya k"e =n/e, 'ka- k"e 'dh"o, a -dho -m/c -a -bha k"o 'aan- k"e 'g/cug/c ka -wun 'g"u Klito -bha nu -yi 'ka. Bhii k"o =yaa- -z/cn n -dh"e =n/e n -ma yu"o -nu waa- =saan' -nu 'a- wo ka 'pi"o bh"e waa 'to 'kpaan. 17Ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u =t/ei' -y"o k"e =n/e sla- -bho -Zlan -dh"e -s"u 'dh"o. '"O -de '"o -k"e =n/e a -to -kanso 'g"u '"o 'wo n z"e, 'yaa n 'g"u p"e gb/e 'ka. N -ma ga -s"u '"o bh"e -y"o -dho k"e ka -bha sla- 'yoo -bho sia- -p"e 'ka. '"O =ya k"e =n/e, -k/c '"o 'a- =bl/e/e -a 'ka bh"e =ya k"e -a 'ka 'dh"o, n =zu"o' 'glu -dho dhi -a -wun 'g"u. '"O kwa 'pl/e 'kwa dho n -ma =zu"ogludhi bh"e -a k"e kwa 'ko =bhaa. 18-K/c do bh"e -a 'ka 'p"o, ka =zu"o' 'glu -y"o dhi k"o 'kaan- kpa n -ma 'kwaan- -a k"e kwa 'ko =bhaa. 19'"O =ya k"e =n/e kwa D"em/e Yesu =ya 'we -a -bha, a -dho Timote b/c ka 'pi"o, d/c '"o 'kwa- wo =n/e -a 'g"u, k"o -a -bha -y/e 'z"u -s"u 'ka, n =faan' -yaan 'm"e, 'wunta/cs"e '"o dho go"e ka 'pi"o bh"e -a -wun 'g"u. 20Y"o dos/en 'kpaan =n/e '"o =ya k"e '"o nu n -dh"e, yu"o 'a- k"e -na kwa D"em/e Yesu -dh"e bh"e -a 'g"u. 'Go m"u 'z"u '"o -ya ka -wun =z/cnng' -ta giagiawo. 21M/e -nu '"o 'wo to 'waa wo -zo 'ta p"e -nu '"o 'wo dho Yesu Klito 'gbloo 'pi"o -an -wun 'g"u, 'k/e/e -an -de -bha p"e -nu dos/en =n/e '"o 'wo wo -zo -ta -an -wun 'g"u. 22Timote -bha -k"e kpengdh"o -s"u '"o "o -de -z/cn -a 'ka bh"e, ka gia- -de, 'ka- =t/ei' d/c. Bhii -y"o -nu n -dh"e, yu"o '"o -k"e 'wunta/cs"e =bl/e/e' -s"u 'ka m/e -nu -dh"e bh"e -a 'g"u =n/e -k/c '"o 'n"e waa- "o d"e 'wo yu"o k"e -na -a 'ka wo 'ku"e- bh"e -a 'dh"o. 23=Ya k"e =n/e p"e '"o dho k"e n 'ka -kanso 'g"u z"o, 'ma -dh/e y"o -a 'g"u, a -dho to m"u 'a- b/c ka -dh"e. 24-Y"o n 'g"u =n/e kwa D"em/e dho -a k"e k"o 'aan- nu -wo =dhia ka 'pi"o, d/c 'kwa- wo =n/e -a 'g"u. 25Kwa dheglu Epaflodit"o '"o 'ka- b/c n 'pi"o '"o nu n -dh"e -Zlan -bha yu"o waa- -a -bha -glu g/cn -s"u 'g"u, '"o p"e '"o n -ma -wun -y"o y"o -a -bha, 'ka- d/c -a -g/c '"o nu"e n =dhia bh"e, a- -y"o -s"e k"o 'aan- -a b/c ka 'pi"o 'z"u. 26-A ma '"o- wo =n/e, ka -da 'yena 'g"u "o -bha 'yua -wun 'g"u bh"e, -a =zu"o' -y"o -to zl"o"o; -a 'si"o -de -y"o kpa -na -a -ta k"o -yaan nu ka 'saadh"o ka 'pi"o k"o -yaan ka =zu"o' w/c sia-. 27'Yua -ya -k"e 'dh"o! '"O =t"ong ga -s"u 'ka =kl"o"o'. 'K/e/e -Zlan -ya 'yena -y"o, '"o- dha 'yua bh"e -a -g/c. Ma -de 'p"o, -Zlan -y"o n 'yena -y"o -a -bha 'yua bh"e -a 'g"u. Bhii '"o t/c/c =ya k"e =n/e, -y"o -k"e -a -bha -dh/ekpa/cyi 'dhi"otoyi 'ka -be, -a 'wun bh"e -y"o -dho n -ma 'yena =ta/c' k"e. 'K/e/e -Zlan yaa 'we -a -bha k"o 'wun '"o 'dh"o -yaan k"e n 'ka. 28'Wun -nu 'wo 'dh"o 't"o"udh"o bh"e -a -wun 'g"u, 'si"o -y"o kpa -na n -ta k"o 'aan- -a b/c ka -dh"e k"o 'ka ka 'yan d/c -a -bha, k"o ka =zu"o' 'glu 'yaan- dhi -d"e"uwo 'z"u, k"o ma -de 'p"o n =zu"o' -y"o =waannu. 29=Dh/e -k"e 'dh"o bh"e, =ya nu ka 'pi"o 'ma, -kaa -nia 'kun =zu"ogludhi 'ka =n/e -k/c '"o 'ka dho ka dheglu m/e -nu 'wo kwa D"em/e 'g"u -an -nia ku"en bh"e -a 'dh"o. M/e -nu '"o 'wo -k"e =n/e Epaflodit"o 'dh"o bh"e, -ka -an =bhl"e -ya =va 'ka! 30Bhii -y"o -y"o ga -s"u 'ka =kl"o"o' Klito -bha yu"o -wun 'g"u. '"O t/c/c p"e '"o ka -k/c yaa -m/c -a -bha k"o 'ka- k"e n -dh"e bh"e, y"o -z"e 'p"o, -ya -k"e.

will be added

X\