Mati"o 6

1'"O Yesu -ya p"o 'z"u: “-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o ka ka -bha -Zlan gba -k/c -nu -wun 'g"u, k"o =kun '"o dho k"e m/e -nu 'yaan 'kun -s"u 'ka! =Ya k"e =n/e 'ka- k"e m/e -nu 'yaan 'kun -s"u 'ka, ka 'ka 'dho ka 'kian gb/e y"o, ka D"e '"o -ya -s"u 'ka dhang- -nu 'g"u bh"e -a 'pi"o. 2=Ya k"e =n/e 'bha 'w"e"uga nu 'yenam/e -dh"e, k"o =kun '"u- -k"e '"o m/e 'yan 'y"o -da -a 'g"u =n/e -k/c '"o m/e 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu 'dho"e- k"e -na -a 'ka -bh/cku"ek/c -nu 'g"u, 'iin -kpinngga 'pi"o -dh/e -nu -bha bh"e -a 'dh"o! -Wa -k"e 'dh"o k"o m/e -nu -waan wo 't/c -bl"u. A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: Wo -z"e =wa wo 'kian y"o 'saadh"o. 3'K/e/e bhi -z"e, "u 'dho"e- 'w"e"uga nu 'yenam/e -dh"e, -bh"o"e k"e k"o =kun '"o "u 'bham/e -de '"o "u 's/c/c, '"o- 'wun d/c! 4-Y"o k"e 'dh"o k"o gba/c '"u- -k"e bh"e -y"o 'to -bin -s"u 'g"u, k"o "u D"e '"o p"e -nu '"u- k"e -na -bin -s"u 'g"u '"o -an y"o bh"e k"o -yaan "u 'kian nu.” 5'Y"o- p"o 'z"u: “Ka =bh/ea' -na k"o =kun 'ka- -k"e =n/e m/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu 'dh"o; =wa -dh/c -k"e -d/c -g/ean -s"u, 'wo =bh/ea Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u, 'iin -kpinngga 'to 'dhi"o -dh/e -nu -bha -a 'ka k"o m/e -nu 'yan -yaan -da wo 'g"u -an 'dh"o. A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: Wo -z"e =wa wo 'kian y"o 'saadh"o. 6'K/e/e bhi -z"e, "u 'dho"e- =bh/ea'-, -bh"o -da "u -g/c k/c/c '"u 'kw/e/e ta "u -bl"u '"u =bh/ea'-! =Ya k"e 'dh"o "u D"e (-Zlan) 'y"o "u 'pi"o -bin -s"u 'g"u bh"e, '"o p"e -nu '"u- k"e -na 'dh"o '"o- y"o bh"e, -y"o -dho "u 'kian nu. 7Ka 'dho"e- =bh/ea'-, k"o =kun 'ka 'dhi -wo -yaan =pl"e"ez"e =bl/e/e =n/e m/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c -an -bha =bh/ea' -k/c 'dh"o! -Y"o -an -zo 'pi"o =n/e, m/e =ya 'wun =bl/e/e'- =va, y"o =n/e '"o -Zlan -y"o "o 'to -k"e -a -wo -bha, '"o- -bha =bh/ea' -wo -daa -k"e. 8-Abi', k"o =kun 'ka- -k"e =n/e -an 'dh"o! '"O t/c/c k"o -a -de kaa p"e -dh/e ka D"e -g/c =kun, p"e '"o ka -bha -wun -y"o y"o -a -bha, k"o =yaa- d/c 'saadh"o. 9=Bh/ea' -k/c '"o 'ka dho =bh/ea -a 'ka '"o =n/e/e: Yi D"e, bhi '"u -ya -s"u 'ka dhang- -nu 'g"u, "u 't/c 'sl"o"osl"o bh"e -a =bhl"e -y"o k"e -dh"o -dh/e 'saadh"o 'g"u. 10"U bha 't/cbh/cdhe -y"o nu. "U =dh/c/cbhaa -y"o k"e 'kpongtaa =n/e -k/c '"o- 'ka dhang- 'g"u bh"e -a 'dh"o. 11-Bh"op"e '"o -m/c yi =tian' =d/e/e, -bh"o -a nu yi -dh"e! 12-Bh"o zi"o yi -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta =n/e -k/c '"o 'yi -zi"o -a 'ka m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta 'p"o bh"e -a 'dh"o! 13K"o =kun '"u -kan yi -bha 'g"udandhe -zian -ta, 'k/e/e -bh"o yi bho k"ep"eyaam/e -bha 'piigbeedh/e =kwaa'-. ((Bhii bhi =n/e '"o -glud"edh/e, 'piigbeedh/e waa- 't/cbh/cdhe 'dh"o "u -g/c =to"ep"o 'ka. Am/en.)) 14=Ya k"e =n/e m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu 'wo- -k"e ka 'ka bh"e 'ka zi"o -a -ta, ka D"e '"o dhang- 'g"u, -y"o -dho zi"o ka -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta 'p"o. 15'K/e/e =ya k"e =n/e kaa zi"o m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta, ka D"e -de 'p"o yaa 'dho zi"o ka -bha =zaa' -s"u -nu -ta.” 16'Y"o- p"o 'z"u: “=Ya k"e =n/e ka ka -b/en 'to -na, k"o =kun 'ka ka w"o"odh/e -k"e 'g"u"uz"e =n/e m/e 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu 'dh"o! '"O 'wo wo w"o -si"o k"o m/e 'pl/e -waan d/ca =n/e -wo wo -b/en 'to -s"u 'g"u. A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: Wo -z"e =wa wo 'kian y"o 'saadh"o. 17'K/e/e bhi -z"e, "u "u -b/en 'to -na, -bh"o "u w"o"odh/e 'zlu, '"u "u -bha wun -nu -pi"o -s"e 'ka! 18-Y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o m/e -nu dho -a =t/ei' d/c =n/e "u "u -b/en 'to -s"u 'g"u. "U D"e dos/en '"o -bin -s"u 'ka "u 'pi"o m"u bh"e, y"o =n/e '"o dho -a d/c. =Ya k"e 'dh"o p"e -nu '"u- k"e -na -bin -s"u 'g"u bh"e, y"o '"o- d/c bh"e y"o =n/e '"o dho "u 'kian nu.” 19'Y"o- p"o: “K"o =kun '"o ka -bha =bh/c/cp"e -nu 'kpu/ekp/cdh/e -y"o -k"e 'kpongtaa z"o, bhii 'kpongtaadh/e '"o =n/e '"o t/c/c -dh/e '"o 'l/c/cn -nu waa- 'ka/c 'wo p"e 'g"u =si"o -a -bha, '"o =kwaanm/e -nu -wo 'k/c kpong w"u, 'wo =kwaan -a -bha bh"e -a -bha! 20'K/e/e -ka ka -bha =bh/c/cp"e -nu 'kpu/e- 'kp/c dhang- 'g"u, -dh/e '"o 'l/c/cn -nu waa- 'ka/c 'waa p"e 'g"u =si"o'- -a -bha, '"o =kwaanm/e -nu wo 'ka 'dho 'k/c kpong w"u -waan p"e =kwaan -a -bha! 21Bhii -dh/e '"o "u bha =bh/c/cp"e -nu 'dh"o -a -bha, y"o =n/e '"o "u =zu"o' 'dh"o -a -bha 'p"o!” 22'Y"o- p"o 'z"u: “'Yanga -y"o -k"e =n/e bun -bha -dh/epuudh/e 'dh"o. -Potaas"u =ya k"e 'yanga -g/c, '"o "u bun 'g"u -dh/e 'pl/e -y"o -k"e 'puu. 23'K/e/e =ya k"e =n/e "u 'yanga =ya k"e yaa, k"o "u bun 'pl/e 'dho -s"u -m"u -dh/etiidh/e 'g"u. '"O =ya k"e =n/e p"e '"o dho "u gbaa -dh/epuudh/e 'ka, -y"o -dh/etiidh/e 'g"u, k"o -dh/etiidh/e '"o bh"e -y"o -dho tr"o =gba/cns"u.” 24'Y"o- p"o 'z"u: “M/e gb/e yaa 'dho -m/c -a -bha k"o -yaan yu"o k"e -g/cm/e =pl/e 'pi"o. -Y"o -dho -a m/e do -san z"e, '"o- m/e do -dh/c -k"e. -Y"o -dho kpa m/e do -bha, '"o -kan m/e do -bha. -A -wun 'g"u, ka 'ka 'dho -m/c -a -bha k"o 'kaan- yu"o k"e -Zlan waa- 'w"e"uga -an -dh"e 'ko =yi"e'.” 25“=Dh/e '"o 'p"o, a- -p"o ka -dh"e: K"o =kun 'ka d/c p"e 'ka dho -a -bh"o waa- p"e -nu '"o 'ka dho -a m"u k"o 'kaan- -tosiadhe k"e -a -ta, 'iin s/c -nu '"o 'ka dho -a -da ka -bha -an -wun =z/cnng' -ta! -Tosiadhe k"e -s"u -wun -y"o 'gbee- '"o =zi"e' -bh"op"e -ta, '"o bun -wun 'dh"o 'gbee- '"o =zi"e' s/c -wun -ta, 'wun gia- 'yaa -m"u -a? 26-Ma -nu 'wo zi"o -na dhang- 'g"u =n/e, -ka -an -ga! 'Waa p"e gb/e ta, -an -k/c k"ep"e -nu gb/e 'yaa 'dh"o, 'iin -bh"op"e -nu 'wo dho -a -lo wo -bha 'sl"e"edh/e -nu -bha 'yaa 'dh"o. 'K/e/e ka D"e '"o -ya -s"u 'ka dhang- 'g"u, -y"o -bh"op"e -nu -an -dh"e. =Dh/e -k"e 'dh"o =n/e, ka -wun 'yaa 'gbee- yaa =zi"e' -ma -nu 'wo bh"e -an -ta -a? 27D"o -m"u ka zi"en '"o- -bha -zotadhe 'g"u '"o dho -dh/ekpa/cyi 'bhaa -da "o -bha -tosiadhe yi -ta -/e? 28'"O bhii =dh/e =ya k"e 'dh"o =n/e, -m"e '"o -k"e 'y"o 'ka -ya s/c '"o 'ka dho -a k"e ka -bha, -a -wun =z/cnng' -ta -i? =Bl"e"e' 'bin -nu 'wo k"e -na =bhl"o"o- =n/e, -ka -an -ga bh"e 'dh/e! 'Waa yu"o gb/e k"e, 'iin 'waa s/c gb/e b/c. 29-Y"o 'dh"o, a- =bl/e/e' -na ka -dh"e =n/e -glud"e Salom/c -de gia-, -a -bha 't/cbh/cdhe 'g"u, =bh/c/cp"e =va '"o -k"e -a -g/c bh"e -a 'ka, s/c '"o dho k"e -s"e =n/e =bl"e"e' 'bin -nu 'wo bh"e -an do 'dh"o yaa k"e -a -g/c do. 30-Zlan '"o s/c -s"e -da -na =bl"e"e' 'bin -nu 'wo =d/e/e =bhl"o"odh/e -nu -bha, '"o =dhia' 'pi"o 'wo dho -an kan k"o wo -an g"u"o -an -bha bh"e, -a -k/c 'p"o yaa 'dho -m/c -a -bha k"o (ka '"o ka -wun 'dh"o -a -g/c 'gbee- bh"e) -yaan s/c nu ka -dh"e bh"e =a? Ka- -y"o bh"e =a, k"e ka -bha -zoy"os"u -y"o -ya wo 'tee bh"e y"o -m"u. 31=Dh/e -k"e 'dh"o, k"o =kun 'ka -ya ka -de -wun =z/cnng' -ta -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: ‘-M"e -nu 'yi dho -a -bh"o -e? -M"e 'yi dho -a m"u =i? 'Iin -m"e -nu 'yi dho -a k"e yi bun -bha -/e?’ 32M/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c wo =n/e '"o p"e -nu 'wo 'dh"o bh"e 'wo- =m/e/e -kplawo. 'K/e/e ka D"e '"o -ya -s"u 'ka dhang- 'g"u bh"e -ya =t/ei' -d/c =n/e ka -bha -wun -y"o -y"o -an -bha. 33-Ka -Zlan -bha -glud"edh/e waa- -tosiadhe '"o kpengdh"o -an =m/e/e' 'dhi"o -bl/e/ez"e, k"o p"e -nu 'wo to, -Zlan gia- -yaan -an nu ka -dh"e, -a -ta 'kp/c 'ka. 34-A -wun 'g"u, k"o =kun 'ka -ya -dh/e '"o dho kpa/c =dhia' -a -wun =z/cnng' -ta! '"O t/c/c -dh/ekpa/cyi 'saadh"o '"o -dh"o, -a -bha -zo -ta -a 'g"u -wun -y"o -dh"o do do 'ka. -Dh/e do '"o =kpa/c -na bh"e -a -bha =s"e"ebhodhe -y"o -m/c -a 'ka.”

will be added

X\