Mati"o 27

1-Dhiadhi"o tii 'g"u, slabhom/e -g/cm/e -nu 't"o"udh"o waa- Zuif"o m/e ziizii -nu -wo -kp/c wo 'ku"e- k"o 'waan- Yesu z"e. 2'Wo- -l"o 'wo dho"e 'wo- d/c 's/e =k/c/cnm/e Pilat"o kw/e/e. 3=Dh/e Zuda '"o Yesu 'dh/c/c d/c bh"e =yaa- y"o =n/e =wa za -lo Yesu tu"o, '"o- =zu"o' -y"o za d/c -a -bha, '"o -y/e "o 'z"u, '"o dho 'w"e"u- 'puu ga 'g/c/c- -yaaga bh"e -a 'ka slabhom/e -g/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu -an =dhia, 4'y"o- p"o -an -dh"e: “=S/c/cn yaa 'a- -k"e m/e yaa 'wun yaa k"e bh"e, 'a- d/c ka kw/e/e 'kaan- -a z"e bh"e -a 'ka.” 'K/e/e -wa -p"o -a -dh"e: “Yi -bha 'wun gb/e 'yaa- 'g"u, bhi =n/e '"o "u bha 'wun 'dh"o -m"u!” 5'"O Zuda -y"o 'w"e"u- bh"e 'y"o- -p/en sia- -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u m"u, '"o -zi"o '"o dho, 'y"o "o -de dun 'l"u -bha. 6'"O slabhom/e -g/cm/e -nu -wo 'w"e"uga bh"e -a s"u 'wo- p"o: “Kwa -bha t/cng -ya -p"o k"o =kun 'kwaa f/ei =s/cnng' -da =gb"e"u '"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e -a 'g"u. Bhii '"o t/c/c m/e 'wo- z"e -a =s/cnng' -m"u.” 7=Dh/e '"o -an -wo =ya 'kp/c -a -bha, 'w"e"uga bh"e 'wo gb/cd/cm/e -bha =bhl"o"odh/e dh/c -a 'ka, '"o -k"e -nia -nu m/e =wa ga -an -bindh/e 'ka. 8-A -wun 'g"u =d/e/e =n/e -a 'g"u, -wo =tun -dh/e bh"e -a -dh/e “m/e f/ei -dh/e”. 9-K/c '"o =kaa' '"o -wo '"o -Zlan -wodhi"olom/e Zelemi -ya p"o 'kpa '"o- 'dhi"o -y"o -m/c -a 'ka 'ku"e '"o bh"e. Bhii -ya -p"o: |i-Wo 'w"e"u- 'puu 'g/c/c- -yaaga '"o -k"e 'w"e"u- '"o Izla/el"o -m/e -nu -wo -kp/c 'ku"e- do k"o -waan dh/ca bh"e -wa -s"u,|d 10|i'wo gb/cd/cm/e -bha =bhl"o"odh/e dh/c -a 'ka =n/e -k/c '"o kwa D"em/e -Zlan -ya =bl/e/e -a 'ka bh"e -a 'dh"o.|d 11Yesu -y"o -dho 's/e =k/c/cnm/e Pilat"o 'dhi"o, 'y"o- =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “Zuif"o -nu -bha -glud"e -m"u "u 'ka a?” '"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U- =bl/e/e bh"e.” 12Go m"u =dh/e '"o slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu 'dho 'wun d/c -na -a -bha, yaa- -daa k"e gb/c. 13'"O Pilat"o -ya p"o -a -dh"e: “'Wun -nu 'wo- d/c -na "u -bha =n/e, 'bhaa- ma =a?” 14'K/e/e Yesu yaa- -daa do gb/e 's"u -a 'g"u, yaa- k"e -a -g/c. -A -wun 'g"u 'tetundhe =va -y"o -da 's/e =k/c/cnm/e Pilat"o 'g"u. 15Paak"o 'wlaan- 'saadh"o -a 'ka, 's/e =k/c/cnm/e Pilat"o -y"o m/e '"o 's/eg"um/e -nu 'dho -a 'pi"o, -a -bho -kanso 'g"u -an -dh"e. 16G/c/cn- do '"o m/e 'pl/e -wa d/c 'wo- -dh/e Balaba, -y"o -k"e -kanso 'g"u m"u. 17'"O Pilat"o -ya p"o m/e -nu 'wo nu wo 'ko =bhaa -a w"o 'dhi"o m"u bh"e -an -dh"e: “D"o 'ka- 'pi"o k"o 'a- bho m"u =i? Balaba 'iin Yesu 'wo- -dh/e Klito bh"e e?” 18Bhii -ya =d/ca' =n/e -wo Yesu -d/c "o kw/e/e =dru/ei '"o -da -an 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. 19Pilat"o -y"o -k"e zad/ck/c 'g"u, '"o- -bha dheb/c -y"o m/e -b/c -a -dh"e '"o- p"o: “K"o =kun '"u p"e gb/e -k"e g/c/cn- '"o 'wun yaa gb/e 'yaa- -bha bh"e -a 'ka! Bhii yi"o =zian' =d/e/e, n =s"e"e'- -y"o -bho -a -wun 'g"u =du"o.” 20'K/e/e slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- m/e ziizii -wo -gban m/e -gbaa -nu 'wo bh"e -an -bha, k"o -wo Balaba bho m"u, k"o -wo Yesu -z"e z"e. 21'"O Pilat"o -y"o -an =dh/e/e' kp/c 'z"u '"o- p"o: “M/e =pl/e 'wo bh"e, -a d"oz"e 'ka- 'pi"o k"o 'a- bho m"u =i?” '"O 'wo- p"o: “Balaba =n/e 'yi- 'pi"o!” 22'"O Pilat"o -y"o -an =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “K"o 'a -m"e k"e Yesu '"o- 't/c -y"o -k"e Klito 'ka bh"e -a 'ka /e?” '"O -an 'pl/e -wa -p"o: “-A d/c -gaatal"u -bha!” 23'"O Pilat"o -ya p"o: “-M"e -wun yaa '"o g/c/cn- =n/e '"o- -k"e -/e?” 'K/e/e -wo -y"o =gblaa 'gbla -s"u 'g"u wo =faan' 'pl/e 'ka =n/e/e: “-Bh"o -a d/c -gaatal"u -bha!” 24=Dh/e '"o Pilat"o =yaa- y"o =n/e "o -wo 'yaa -m/c -na, 'k/e/e -an -wo 'dho -na 'dhi"o -kplawo, '"o 'yi s"u 'y"o "o -k/c -zlu, m/e -gbaa -nu 'pl/e w"o 'dhi"o m"u, '"o- p"o: “N -k/c 'yaa g/c/cn- '"o kpengdh"o =n/e -a z"e -s"u -wun 'g"u, -a m/e bh"e ka -bha 'wun -m"u!” 25'"O m/e -gbaa -nu 'wo bh"e 'wo- p"o: “-A f/ei -wun -y"o -lo yi -nu, yi"e- yi -bha 'n"e -nu, yi tu"o!” 26=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Pilat"o -y"o Balaba bho -kanso 'g"u 's/eg"um/e -nu -dh"e, '"o Yesu nu 'dhasi -nu -dh"e, 'wo- -ma. 'Go m"u, '"o- d/c -an kw/e/e k"o 'waan- -a d/c -gaatal"u -bha. 27'Dhasi -nu -wo -dho Yesu 'ka Pilat"o -g/c k/c/c, '"o 'dhasi -nu m/e 'wo to '"o -an 'pl/e -wo nu wo 'ko =bhaa m"u. 28'Wo Yesu -bha s/c -nu bho -a -bha, 'wo gblang nu/eaz"e do -da -a -bha, 29'wo 'ginng -gbloo =gblaa' do -k"e, 'wo- -k"e -a -bha 'g/c =gblaa' 'ka, 'wo- -ya -a tu"o, '"o 'wo 'l"un"e do d/c -a =kw/e/e- 'g"u -k/c 'g"u. 'Go m"u, 'wo -lo wo kp/cn 'g"u -a 'dhi"o du"o 'luu -s"u -a -bha -s"u 'ka, 'wo- p"o: “Zuif"o -nu -bha -glud"e, 'bha =b"uee!” 30'Wo wo 'dhee bho -a -bha, '"o 'wo 'l"u 'wo- d/c -a kw/e/e bh"e, 'wo- kun -a -g/c, 'wo- =maa' -a -g/c -bha. 31=Dh/e '"o =wa y"en du"o 'luu 's"u -s"u -bha -a 'ka, '"o gblang bh"e 'wo- bho -a -bha, 'wo- -bha s/c -nu -da -a -bha; 'wo dho -a 'ka k"o -waan d/c -gaatal"u -bha. 32=Dh/e 'wo 'dho -na, '"o 'wo -kp"en g/c/cn- do '"o go Sil/en"e, 'wo- -dh/e Sim/c -a -bha, 'wo- 'gbee- -ta bho k"o -y"o Yesu -bha -gaatal"u bun. 33'Wo dho 'wo -lo -dh/e do 'bhaa 'wo- -dh/e “G/c/cgota” -a -bha, -a -g/en '"o t/c/c “m/e -g/c -kl"e"e -lo -dh/e”. 34-Dh/e bh"e -a 'g"u, 'wo -dr/c/cn 'wo p"e 'k"e"u 'yi 'g"u"uz"e =kaan -a 'ka bh"e 'wo- nu -a -dh"e. =Dh/e '"o =yaa- dan, yaa 'we -a -bha gb/c k"o -ya m"u. 35'Wo- d/c -gaatal"u -bha =taan -nu -gban -a -g/en waa- -a -k/c -nu -an -ta -s"u 'ka. 'Go m"u 'wo- -bha s/c -nu -glu wo 'ko 'ka 't"o"u- -bh"o -s"u 'ka, 36'wo -ya m"u, wo 'yan -to -a -bha -s"u 'ka. 37-A -g/c -ta dhu"o p"e '"o- z"e -g/en 'ka, 'wo- -ya m"u '"o t/c/c: “M/e =n/e '"o t/c/c Yesu '"o Zuif"o -nu -bha -glud"e 'ka.” 38-Wo =kwaan -gludam/e -nu =pl/e -d/c -gaatal"u -bha Yesu 'pian 'pi"o m"u; -a m/e do -y"o -k"e -a =kw/e/e- 'g"u, '"o- m/e do -y"o -k"e -a =kwaa- 'g"u. 39M/e -nu 'wo -k"e zi"o =dhia m"u, -wo wo -g/c z"e 'g"u 'si -nu -bho Yesu -g/c -s"u 'ka. 40-Wo -k"e -a p"o =dhia -a -dh"e: “Bhi '"u- -k"e k"o '"u"en- -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'w"u, k"o -dh/ekpa/cyi -yaaga 'pi"o '"u"en- -a gb/e d/c bh"e, -bh"o "u -de dha; '"o 'go m"u, =ya k"e =n/e -Zlan Gb"o -m"u "u 'ka, -bh"o 'go -gaatal"u -bha '"u y"o sia- 'sa!” 41-K/c do bh"e -a 'ka slabhom/e -g/cm/e =vava -nu, Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu, 'wo y"o du"o 'luu -s"u -a 'ka -s"u 'g"u 'p"o, -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: 42“M/e -nu dha 'y"o- wo, 'k/e/e 'yaa -m/c -a -bha k"o -y"o "o -de dha! '"O =ya k"e =n/e Izla/el"o -bha -glud"e -m"u -a 'ka, k"o -y"o "o -de bho -gaatal"u -bha k"o 'yi"en- -a -wo -dh/e 'wun giagia. 43-Y"o "o -zo y"o -Zlan -bha '"o- p"o: ‘A -Zlan Gb"o 'ka’; =dh/e '"o 'dh"o, -kwa -a -ga k"o -a -dh/c -dho -Zlan k"e, 'y"o- dha 'sabla k/c.” 44'"O =kwaan -gludam/e -nu 'wo -k"e -gaatal"u -bha -a 'pi"o m"u bh"e, 'wo 'si -nu -bho -a -g/c =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o 'p"o. 45=Dh/e 'kwa d/c l"enng"u, '"o -dh/e -y"o -tr"o 's/e -dh/e 'saadh"o -ta, '"o dho '"o y"o"e 'w/c 'y/e -lan -bha. 46=Dh/e 'kwa d/c 'w/c 'y/e -lan 'ka, '"o Yesu -y"o -gbla -wo 'gbee- 'ka =n/e/e: “Eli, Eli, lema sabas"otani!” (-A -g/en '"o t/c/c “n -ma -Zlan, n -ma -Zlan, -m"e 'y"o -k"e '"u "u =kwaa n -wun -z"u -i?”) 47M/e -nu 'wo -k"e m"u, -a m/e do do -nu -wa -wo -ma, '"o 'wo- p"o: “-Y"o Eli =dh/c/c k"e -na!” 48'"O m/e do -y"o go -an 'g"u -bla 'ka, 'y"o dho 'y"o =fuu'- s"u, '"o- z"e -dr/c/cn 'yi =gliis"u 'ka, 'y"o- -ya 'l"un"e 'dhi"o, 'y"o- =y/c/cn Yesu 'dhi 's/c/c k"o -yaan -a m"u. 49'K/e/e -an m/e 'wo to -wa p"o: “-Bh"o d/c, '"o =ya k"e =n/e Eli -dho nu '"o- dha k"o 'kwaan- -a y"o.” 50'"O Yesu -gbla -d"e"uwo 'gbee- 'ka '"o ga. 51'"O to m"u, -dun 'k/cdhi -bha -s/c '"o -k"e -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e, '"o -p/e dhu"o '"o nu '"o y"o"e sia- -t/eidh"o; '"o 's/e -nu -wo =zluun, '"o -gu"o -t/cn -nu -wo 'fa bho. 52'"O bl/c/cn- -nu 'dhi -y"o -po, '"o -Zlan -bha m/e -nu '"o 'wo ga 'dhi"o, '"o -an =pl"e"ez"e =gl"o"o -wo go ga 'g"u, 53'wo go bl/c/cn- 'g"u 'wo y"o plaan. =Dh/e Yesu -y"o go ga 'g"u, '"o m/e -nu 'wo bh"e 'wo nu Zeluzal/em"e pl"o"o, '"o m/edh/evadh/e -wo -an y"o. 54Wl/cm"e mi '"o -k"e 'dhasi =k"eng' do -g/cm/e 'ka waa- 'dhasi -nu m/e 'wo -k"e wo 'yan -to Yesu -bha =dhia bh"e -wo 's/e =zluun -k/c waa- p"e -nu 'wo -k"e 't"o"udh"o bh"e -an -y"o. '"O 'su"o =va -y"o -da -an 'g"u 'wo- p"o: “M/e '"o =n/e -y"o -Zlan Gb"o giagia 'ka!” 55Dhoo -nu =pl"e"ez"e 'wo d/c =gbiin 'wo -dh/e -ga, -wo -k"e -zi"o Yesu 'pi"o =dhia k"o -y"o Galile, 'wo yu"o -nu -k"e -a -dh"e. 56Mali 'go Madala 'dh"o, Mali Zak"o waa- Zoz/efu -an dhe, waa- Zebede b/c/c -wo -k"e m"u, dhoo -nu 'wo bh"e -an zi"en. 57=Dh/e 'yiniadh/e -y"o d/c, g/c/cn- do =bh/c/cz"e 'y"o -k"e Alimate mi 'ka 'wo- -dh/e Zoz/efu, y"o -de 'p"o -y"o -k"e Yesu -bha =gu"e' -nu m/e do 'ka, 58'"O dho Pilat"o 'pi"o, 'y"o Yesu =gl"o"o -dh/e -a -g/c. '"O Pilat"o -y"o -we -a -bha k"o -wo Yesu =gl"o"o nu -a -dh"e. 59'"O Zoz/efu -y"o Yesu =gl"o"o dhu s/c 'puu -d"e"u do 'ka, 60'"o- -bin -gu"o -du do -d"e"u 'y"o- p/cn "o -de -bha bl/c/cn- 'ka bh"e -a 'g"u. 'Go m"u 'y"o -gu"o 'fa 'gbiin- do =gl"ong gl"o '"o- y"o -gu"o -du bh"e -a 'dhi"o, '"o- to '"o dho. 61Mali 'go Madala waa- Mali k"e =pl/e -naa, -wo -k"e -ya -s"u 'ka bl/c/cn- bh"e -a w"o 'dhi"o m"u. 62=Dh/e Zuif"o -nu -bha =glooyi -de -p"e k"e -yi =ya zi"o, '"o- -ta -dh/e =ya 'po, '"o slabhom/e -g/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu -wo dho wo 'ku"e- 'wo dho Pilat"o 'pi"o. 63'"O 'wo- p"o -a -dh"e: “Yi d"em/e, yi -zo =ya -b"u"o bhii =suam/e '"o bh"e k"o yaa ga =kun, -ya -p"o -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa 'ka, -y"o -dho go ga 'g"u. 64-Bh"o"e p"o 'dhasi -nu -dh"e -wo wo -zo -k"e -a bl/c/cn- 'pi"o -dh/ekpa/cyi -yaaga 'ka, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o- -bha =gu"e' -nu dho nu -waan -a =gl"o"o =kwaan, k"o -waan p"o 's/eg"um/e -nu -dh"e =ya 'go ga 'g"u. Kwaa- k"e 'dh"o, =sua -wun -m/e '"o bh"e -y"o -dho k"e =gba/cns"u '"o =zi"e' -a -bl/e/ez"e -ta.” 65'"O Pilat"o -ya p"o -an -dh"e: “'Dhasi -nu 'wo dho wo 'yan to -a bl/c/cn- -bha 'wo =n/e. -Ka 'dho, -k/c 'wo dho wo -zo kaa -a 'pi"o -s"e 'ka ka -dh"e, 'ka- kaa!” 66=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o bl/c/cn- 'dhitap"e bh"e =bh"u"o' -zi"o -a 'dhi"o, 'wo- =dua' -k"e, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o- 'dhi dho po. 'Go m"u, 'wo 'dhasi -nu -ya -a -maa.

will be added

X\