Mati"o 23

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya -p"o m/e -gbaa -nu waa- "o bha =gu"e' -nu -an -dh"e: 2“Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu -y"o -d/c -an kw/e/e -s"u 'ka k"o -waan Moiz"o -bha t/cng bho 'kou -an -dh"e. 3=Dh/e '"o 'dh"o, p"e 't"o"udh"o 'wo dho -a p"o ka -dh"e bh"e, -kaa k"e! 'K/e/e k"o =kun 'ka 'wun -k"e =n/e -an -bha 'wun k"e -k/c 'dh"o! Bhii p"e 'wo m/e -nu =daan' -na -a 'ka bh"e, wo -z"e 'waa -a k"e. 4-Wo =kw/e/e- 'gbiin- -s"u, 'wo- d/c m/e -nu gban tu"o, 'k/e/e 'waa 'we -a -bha k"o -wo wo -k/cn"ega do gia- -de d/c -an -g/c, -nu -an -dh"e -s"u 'ka. 5'Wo wo -bha 'wun -nu -k"e, k"o m/e -nu -wo wo 'yan b/c -an 'pi"o. -K/c bh"e =n/e -a 'ka '"o -Zlan -wo kp"o kp"o -nu 'wo -da -na w"u kwi =bh/c/c' 'g"u, 'wo- -ya -na wo -kpong -nu waa- wo -gbi"o -nu -bha bh"e 'wo- -k"e 'gb/eagb/ea. '"O =ya k"e 'z"u, 'wo wo -bha gblang 'saa -nu -k"e =gbiingbiin. 6'Wo -yadh/e =vava -nu s"u p"e -bh"o -dh/e -nu -bha, '"o 'wo -yadh/e -s/e/eb/c -nu s"u Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u. 7'"O 'wo- -dh/c -k"e -m/e/e -k"e wo 'ka =bhl"e 'ka -s"u 'g"u 'dh"e"edh/e =vava -nu -bha, 'iin k"o m/e -nu -waan wo -dh/e wo -g/cm/e. 8'K/e/e ka -z"e, k"o =kun 'ka- -k"e 'wo ka -dh/e -g/cm/e. 9K"o =kun 'ka m/e gb/e -dh/e 'kpongtaa ka d"e. Bhii ka d"e -y"o dos/en 'kpaan, 'y"o '"o dhang- 'g"u. 10K"o =kun 'ka- -k"e 'wo ka -dh/e =k/c/cnm/e. Bhii ka =k/c/cnm/e -y"o do, 'y"o t/c/c -Zlan -bha -Yam/e. 11M/e '"o dho k"e m/e =va 'ka ka zi"en, -y"o k"e ka 'dhi"o -yu"ok"em/e 'ka. 12M/e '"o 'dho"e- "o -de =luu'-, -Zlan -y"o -dho -a dho sia-, '"o m/e '"o 'dho"e- "o -de s"u 'tee, '"o -Zlan dho -a =luu'-.” 13'"O Yesu -ya p"o 'z"u: “'Yena -wun =ya k"e Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu '"o 'ka m/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu 'ka, ka 'ka! Bhii ka -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'dhi -ta m/e -nu -g/c. Ka gia- -de, '"o ka 'ka 'dh"o -da -a 'g"u bh"e '"o 'kaa 'we -a -bha k"o m/e -nu 'wo- 'pi"o k"o -wo -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u bh"e, -wo -da -a 'g"u. 14(('Yena -wun -dho k"e Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu ka 'ka! M/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu! Ka =g/eandhoo -nu -bha p"e 'pl/e -kun -an -g/c! =Ya 'go m"u, '"o 'ka =bh/eawodhe =gbiingbiin -k"e k"o 'kaan- k"e m/e -nu w"o 'dhi"o m/e kpengdh"o 'ka. -A -wun 'g"u 'klobh/cdhe =va -y"o -dho w/c ka -ta!)) 15Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu, ka -bha -y"o 'yenaz"e; '"o t/c/c m/e 'yaankunm/e -m"u kaa. 'Ka =luu' =n"edh"o k"o ka 'dho -s"u -m"u -dh/e 'saadh"o 'g"u 'kpongtaa 'yootadh/e -nu -bha k"o m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka bh"e, 'kaan- k"e -waan -da ka -bha -bh/ea -Zlan -dh"e -k/c bh"e -a 'g"u. '"O =ya k"e m/e -nu 'wo bh"e, =wa k"e -dh"o ka -g/c 'dh"o, ka -ko 'z"u 'ka -an -k"e =gl"o"otiaandh"o 'si"o 'g"u -m/e 'ka -gwaa =pl/e -naa wo 'wo =zi"e' ka -ta. 16'Yena -wun -y"o k"e ka 'ka, -y"o m/e -dh"e 'dhi"o -m/e -nu 'y"enngtiiz"e! Ka- -p"o m/e =ya -wo -bh"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 't/c 'ka, k"o yaa -wo -bh"o =kun; 'k/e/e m/e '"o =ya -wo -bh"o 's"enng '"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e -a 't/c 'ka, k"o =ya -s"o gia- -bh"o. 17'Kaa 'wun -bho 'kou d/c, 'y"enngtiim/e -nu! P"e =pl/e 'wo bh"e, -a -ml"e '"o- -wun 'dh"o 'gbee- -e? 'S"enng -m"u ee, 'iin -Zlan -gba -a 'g"u -k/c -m"u ee? Bhii -Zlan -gba -a 'g"u -k/c =n/e '"o 's"enng -k"e 'sl"o"osl"o. 18'Ka- p"o 'z"u: M/e =ya -wo -bh"o -Zlan -bha slabhodh/e 't/c 'ka k"o yaa -wo -bh"o, 'k/e/e =ya -wo -bh"o gbap"e '"o slabhodh/e -bha bh"e -a 't/c 'ka k"o =ya -wo gia- -bh"o =n/e bh"e. 19'Y"enngtiim/e -nu, p"e 'pl/e 'wo bh"e, -a -ml"e -z"e '"o- -wun 'dh"o 'gbee- -e? Gbap"e -m"u -i, 'iin slabhodh/e '"o gbap"e -k"e 'sl"o"osl"o bh"e y"o -m"u -i? 20'K/e/e a- -p"o ka -dh"e: M/e '"o -wo -bh"o -na slabhodh/e 't/c 'ka bh"e, k"o =ya -wo -bh"o gbap"e waa- p"e -nu '"o -an -ta dhu"o 't"o"udh"o -an 't/c 'ka. 21M/e '"o =ya -wo -bh"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 't/c 'ka, k"o =ya "o -wo -bh"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c waa- -Zlan gia- '"o 'k/c bh"e -a 'g"u bh"e -an 't/c 'ka. 22M/e =ya -wo -bh"o dhang- 'g"u -dh/e 't/c 'ka, k"o =ya -wo -bh"o -Zlan -bha 'g/c -gbloo waa- -Zlan gia- '"o -ya -na -a 'g"u bh"e -an 't/c 'ka. 23'Yena -wun =ya k"e t/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu ka 'ka! M/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu! 'Ka ka -bha tap"e -nu 't"e"et"ez"e 'wo 'toodh/e/edh"o -a k"e 'g/c/c- do -naa nu -Zlan -dh"e, 'k/e/e 'ka m/e =daan' -wo '"o- -wun 'dh"o 'gbee-, -Zlan -bha t/cng 'ka bh"e, 'ka- -san z"e, 'ka ka -ta y"o -k"e kpengdh"o -s"u, m/e 'yena y"o -s"u waa- -to -wo 'g"u -s"u -an -bha, 'k/e/e k"o wo =n/e '"o 'ka dho -an 'kpu/e- kp/c -s"e 'ka. 'Go m"u, k"o =kun 'ka -an m/e -nu 'wo to, 'ka -an -san z"e! 24Ka '"o 'ka 'y"enngtiim/e 'ka, 'ka- p"o 'ka y"o 'y"enngtiim/e -dh"e 'dhi"o a? Ka ka -bha -dr/c/cn -nu -k"e 'sl"o"osl"o, 'k/e/e k"o =kun '"o 'ka z/enp"e bho -a =bhaa, '"o ka -y/c/cnmia -to -a =bhaa '"o 'ka- =y/c/c! 25'Yena -wun -dho k"e ka 'ka! T/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu '"o 'ka m/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu 'ka =n/e! Ka ka -bha 'yi -m"u -a 'g"u -p"e waa- p"e -bh"o -a 'g"u -p"e -nu plaan -dh/e -zlu, 'k/e/e -an 'g"u =zian' -wo pa -s"u 'ka ka -bha =kwaanp"e -nu, ka =dh/c/cbhaap"e yaa -nu 'wo bh"e -an 'ka. 26Falizi -m/e 'y"enngtiiz"e -nu! "U -bha p"e -bh"o -a 'g"u -p"e -nu 'g"u 'zlu 'dhi"o -bl/e/ez"e k"o '"u"en- =tun -an plaandh/e 'zlu -na k"o -yaan k"e 'puu. 27'Yena -wun -dho k"e Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu ka 'ka! M/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu! Ka -bh/c bl/c/cn- 'wo- -fl"o 'y/c/c 'ka k"o -yaan k"e -s"e -a -bha, 'k/e/e -an 'g"u =zian' bh"e, m/e ga ga 'l"u -de 'sloo waa- p"e 'bu -s"u =n/e 'wo -an pa. 28Ka -de gia-, ka bun -bha, ka -k"e m/e -nu w"o 'dhi"o -s"e, 'k/e/e ka 'g"u =zian', ka pa -s"u 'ka m/e 'yan -ta -wun k"e -s"u waa- p"e yaa -an 'ka.” 29'Go m"u 'z"u '"o Yesu -ya p"o: “'Yena -wun -dho k"e Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu kaa- Falizi -m/e -nu ka 'ka! M/e -nu 'yan -ta -p"e k"e -m/e -nu! 'Ka -Zlan -wodhi"olom/e -nu bl/c/cn- -d/c -s"e 'ka, '"o 'ka m/e -nu 'wo -k"e kpengdh"o, 'ka -an bl/c/cn- -yu"o -k"e -s"e 'ka. 30'"O 'ka- p"o: ‘=Ya k"e =n/e yi -k"e yi 'bh/ema -nu -bha 't"ong 'ka -be, yi 'ka 'dho k"e =n/e -an 'dh"o, k"o yi 'pl/e 'yi"en- k"e -Zlan -wodhi"olom/e -nu z"em/e -nu 'ka’. 31=Ya k"e 'dh"o k"o ka ka -de -d/c =n/e, ka m/e -nu 'wo -Zlan -wodhi"olom/e -nu z"e bh"e -an =suu'- -ta -nu 'ka! 32=Dh/e '"o 'dh"o, -ka 'dho ka 'dhi"o, 'ka yu"o '"o ka 'bh/ema -nu 'wo 'dhi"o =zian' 'wo- k"e bh"e, 'ka- 'dhi"o 'to! 33=M/e/e -nu, =bh"o"u- 'n"e 's/e/en- -nu 'ka =n/e! Ka -dho -a k"e -k/ckl"e k"o =kun '"o 'ka dho 'klobh/cdhe '"o =gl"o"otiaandh"o 'si"o 'g"u bh"e -a y"o =/e? 34-A -wun 'g"u, -ka ka 'to 'to! A -dho -Zlan -wodhi"olom/e -nu, m/e 'kpaakpa -nu, m/e -nu 'wo p"e d/c -nu, -an b/c ka -dh"e; ka -dho -a m/e 'bhaa -nu z"e, 'ka- m/e 'bhaa -nu d/c -gaatal"u -bha, 'ka -an m/e 'bhaa -nu -ma -klaa 'ka, ka -bha -bh/cku"ek/c -nu 'g"u, '"o 'ka dho zi"o -an 'pi"o p"odh/e -nu 'wo dh"o b/c -an -bha -a 'g"u k"o 'kaan- -an 'klo bh/c. 35-K/c '"o bh"e -a 'ka, ka 'klo -dho bh/c m/e -nu '"o waa p"e gb/e k"e '"o m/e -nu -wo -an z"e, '"o- z"u -y"o d/c Ab/el"o '"o kpengdh"o -a -ta, '"o dho '"o y"o"e Zakali '"o Balasi gb"o 'ka, '"o 'ka -an z"e -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u -dh/e 'sl"o"osl"o -dh/e waa- slabhodh/e -an zi"en bh"e -a -bha. 36A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: M/e z"e -s"u 'klobh/cdhe -nu 'wo bh"e -an 'pl/e -wo -dho nu m/e -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e -an -ta.” 37'Y"o Yesu -ya p"o: “Zeluzal/em"e, Zeluzal/em"e, bhi '"u -Zlan -wodhi"olom/e -nu z"e -na, '"u m/e -nu '"o -Zlan 'dh"o -an b/c -na, '"u -an z"e -na -gu"o 'ka! -A -gwaa k"e =dh"e -naa 'a- 'pi"o k"o 'a "u 'g"u -m/e -nu 'kp/c 'ku"e- n 'pi"o =n/e -t/c mu -y"o "o bha 'n"e -nu kp/ca 'ku"e- "o gban =l"o"o bh"e -a 'dh"o, 'k/e/e "u 'ka 'we -a -bha. 38=Dh/e '"o 'dh"o, k"o -Zlan -kwaa "u bha 'k/c -wun -z"u -s"u -m"u "o 'pl/e 'ka. 39-A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, a- -p"o ka -dh"e: 'Go =d/e/e -bha zl"o"o, ka 'ka 'dh"o n y"o gb/c '"o dho '"o y"o"e yi '"o 'ka dho -a p"o"e: ‘'Dhu"e- -y"o 'to m/e '"o nu -na kwa D"em/e 't/c 'g"u -a -ta!’ bh"e -a -yi -bha.”

will be added

X\