Mati"o 21

1=Dh/e 'wo =y/c/cn -na Zeluzal/em"e -p"o 's/c/c, 'wo b/c Betefaze -p"o '"o Olivie -t/cn 'pi"o =zian' bh"e -a 'g"u. Yesu -y"o "o -bha =gu"e' -nu =pl/e b/c "o 'dhi"o -a -p"o -an -dh"e -s"u 'ka =n/e/e: 2“-Ka 'dho p"odh/e '"o kwa 'dhi"o bh"e -a 'g"u, ka -dho =soofang mu '"o- 'n"e 'dho -a 'pi"o -an y"o k"o -wo -klu -s"u 'ka. -Ka -an 'po 'ka nu -an 'ka n =dhia! 3=Ya k"e =n/e m/e 'bhaa =ya ka =dh/e/e' 'kp/c, -kaa p"o -a -dh"e: ‘Yi D"em/e -bha 'wun -y"o -y"o -an -bha.’ -Y"o -dh"o "o =kwaa' ka -z"u 'ka nu"e n =dhia z"o!” 4P"e -nu 'wo bh"e, -wo -k"e 'dh"o k"o p"e '"o -Zlan -wodhi"olom/e -ya p"o 'dhi"o bh"e, -yaan -m/c 'ku"e =n/e/e: 5|i-Bh"o -a p"o Si/cn -p"o -dh"e: -Dh/e -ga, "u bha -glud"e -y"o nu -na "u 'pi"o, -y"o pa -s"u 'ka -k"e 'l"e"el"e -s"u 'ka; 'y"o -ya -s"u 'ka =soofang 'n"e =taa.|d 6'"O =gu"e' -nu =pl/e 'wo bh"e 'wo dho 'wo- -k"e =n/e -k/c '"o Yesu -ya p"o"e -an -dh"e bh"e -a 'dh"o. 7'Wo nu =soofang mu waa- "o 'n"e bh"e -an 'ka, 'wo wo -bha gblang -nu -lo -an =taa, '"o Yesu -y"o -ya =soofang 'n"e =taa. 8M/e -gbaa =va -wo wo -bha gblang -nu -po zian -gbloo 'pi"o, '"o m/e 'bhaa -nu -wo 'dh/e -saa -nu -y/e, 'wo -an -po zian -gbloo 'pi"o. 9M/e -gbaa -nu 'wo y"o Yesu -dh"e 'dhi"o waa- -an m/e -nu 'wo -zi"o -a 'pi"o, -wo -y"o 'g/ei k"e -s"u 'g"u 'gludhi 'ka -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “Kwaa- 'yoo -m"u! Kwaa- 'yoo -m"u! 'T/cbh/cdhe -y"o 'to David"o gb"o -ta! 'Dhu"e- -y"o 'kp/c m/e '"o nu kwa D"em/e 't/c 'g"u -a -ta! -Zlan '"o dhang- -nu 'g"u -a 't/c -y"o k"e =va!” 10=Dh/e '"o Yesu -ya -da Zeluzal/em"e, '"o pl"o"om/e -nu 'saadh"o -wo y"o wo 'ko -nu =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'g"u =n/e/e: “D"o -m"u g/c/cn- '"o =n/e -a 'ka /e?” 11'"O m/e -gbaa -nu 'wo k"e zi"o Yesu 'pi"o =dhia bh"e, 'wo- p"o: “Yesu, -Zlan -wodhi"olom/e '"o 'go Nazal/et"e, Galile -s/e 'g"u bh"e y"o -m"u!” 12Yesu -y"o -da -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, 'y"o m/e -nu 'wo -k"e p"e -nu 'dh/c/c d/c =dhia waa- m/e -nu 'wo -k"e p"e -nu 'dh/c =dhia m"u bh"e '"o -an -k"e, '"o m/e 'wo -k"e 'w"e"u- -ta -b/c =dhia -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'w"e"u- 'ka -an -bha 'dh/c/c d/c -a -ta =gba waa- -t"ongg"o 'dh/c/cd/cm/e -nu -bha -gbloo -nu -lo sia-. 13=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o -an -dh"e: “P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i-Wo -dho n -ma 'k/c -dh/e -bh/ea -a 'g"u -k/c,|d 'k/e/e ka -z"e, 'ka- -k"e ka -bha =kwaanp"e -bin -a 'g"u -gu"o =duudh/e 'ka!” 14=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o 'y"enngtiim/e -nu waa- -g/enlom/e -nu -wo -nu Yesu 'pi"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, 'y"o -an -dh/e bo. 15=Dh/e slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- Zuif"o -m/e -nu -bha t/cngg/cm/e -nu =wa 'wun 'gbl"u"unz"e '"o- -k"e bh"e =waa- y"o waa- 'n"e 's/e/en- -nu 'gbla -wo '"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u -a p"o -s"u 'ka =n/e/e “David"o gb"o 't/c -y"o k"e =va!” bh"e '"o =waa- ma, '"o 'wun -y"o -na -an -zu"e. 16'"O 'wo- p"o Yesu -dh"e: “'Gbla -k/c =suu'- 'wo- kaa- =n/e, '"u- -ma -a?” '"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “=Ii-, a- -ma, 'k/e/e -y"o -ya -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i-We "u 't/c 'pi"o -s"u -dho b/c 'n"e 's/e/en- -nu waa- 'n"e 'puu -nu -an 'dhii.|d -Wo '"o bh"e kaa- p"o do =a?” 17=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o go -an 'pi"o p"odh/e bh"e -a 'g"u, '"o dho Betani, 'y"o -w/c m"u. 18=Dh/e '"o- -ta -dh/e =ya 'po, k"o Yesu -y"o nu -na pl"o"o =zian', '"o din -ya -kun. 19-Y"o fig"o -l"u do -y"o zian -gbloo 'dhi"o, 'y"o =y/c/cn -a -bha -a bh/e -wun 'g"u, 'k/e/e -a 'dh/e 'kpaan =n/e '"o- y"o. '"O- p"o fig"o -l"u bh"e -a -dh"e: “"U bh/e gb/e 'ka 'dh"o k"e -dh"o gb/c!” '"O fig"o -l"u bh"e '"o to -dh/e do bh"e -a 'g"u '"o 'kp/ea kun. 20=Dh/e '"o- -bha =gu"e' -nu -wo 'wun '"o =n/e -a -y"o, '"o 'tetundhe -y"o -da -an 'g"u, 'wo y"o Yesu =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'g"u =n/e/e: “-M"e '"o -k"e 'pi"okl"o"oz"e '"o fig"o -l"u =n/e '"o 'kp/ea kun =i?” 21'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: '"O =ya k"e =n/e -zo -y"o n -ma -s"u =ya k"e ka -g/c, '"o -zog/cndhe yaa k"e -a 'g"u, ka -dho p"e 'a- -k"e fig"o -l"u 'ka =n/e, -a k"e 'p"o '"o yaa 'dh"o k"e -a -de 'sloo 'ka, 'k/e/e ka -dho -m/c -a -bha 'z"u 'kaan- -a p"o -t/cn '"o =n/e -a -dh"e: ‘-Bh"o 'go "u pin '"o =n/e -a -bha '"u 'dho '"u -p"u"o 'yoo =bhaa!’ -Y"o -dho k"e 'dh"o 'gb/e/edh"o. 22P"e =suu'- 'saadh"o 'ka- -dh/e -Zlan -g/c =bh/ea' -s"u 'ka, '"o =ya k"e =n/e 'ka- -dh/e 'wun gia- =n/e, -y"o -dho k"e, p"e 'ka- -dh/e bh"e, ka -dho -a y"o!” 23Yesu -y"o -da -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o y"o m/e -nu =daan' -s"u -bha. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o slabhom/e -g/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu 'wo Zuif"o 'ka, -wo -y/c/cn Yesu -bha, 'wo y"o -a =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'g"u =n/e/e: “P"e -nu '"u -an k"e -na 'saadh"o =n/e d"o '"o- p"o "u -dh"e '"u- k"e =/e/e?” 24'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “Ma -de 'p"o, a -dho =dh/e/e' do kp/c ka -g/c. =Ya k"e =n/e 'ka- -daa k"e n -g/c =sia, a -dho p"e '"o -k"e 'a 'wun -nu 'wo =n/e 'a- k"e -na bh"e -a -g/en p"o ka -dh"e. 25D"o '"o Zan b/c -yaan m/e -nu -b/c yi"o =e? -Zlan -m"u e, 'iin m/e 'bhee- -nu -m"u e?” 'K/e/e -wo -y"o 'wun =bl/e/e' -s"u -bha wo 'ko -dh"e -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “'"O =ya k"e =n/e, 'kwa- -daa k"e =n/e/e: ‘-Zlan 'y"o- b/c’, -y"o -dho kwa =dh/e/e' kp/c =n/e/e: ‘-M"e '"o -k"e kaa Zan -wo -dh/e 'wun gia- -/e?’ 26Kwaa 'dho -m/ca 'kwa- p"o 'p"o 'sa: ‘M/e 'bhee- -nu 'wo- b/c’; bhii kwa -su"o 's/eg"um/e -nu -dh"e, '"o t/c/c -an 'pl/e -wo wo -zo -ta =n/e -Zlan -wodhi"olom/e -m"u Zan 'ka.” 27=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo- p"o Yesu -dh"e: “'Yi"e"e- d/c.” '"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'p"o: “=/E/e, =dh/e '"o 'dh"o, k"o ma -de 'p"o, n 'ka 'dho n -ma -g/en p"o ka -dh"e 'p"o.” 28'"O Yesu -ya p"o =n/e/e: “'Wun m/e '"o =n/e ka -dh/e -ga -a 'pi"o 'dh/e: G/c/cn- do -bha 'n"e -nu =pl/e -wo -k"e -dh"o, 'y"o- p"o -a m/e -bl/e/ez"e -dh"e: ‘N gb"o, -bh"o 'dho yu"o k"e -dhiadh"o =d/e/e n -g/c l/ez/en =dh/e/edh"o!’ 29'Y"o- -daa -k"e '"o- p"o "o d"e -dh"e: ‘N 'kaa dho.’ 'K/e/e =dh/e '"o 't"ong p"e 'bhle =ya zi"o, '"o- =zu"o' =ya =kpa/c, '"o dho yu"o bh"e -a k"e =dhia. 30'Go m"u -an d"e -y"o p"e do bh"e '"o- p"o "o gb"o m/e '"o to bh"e -a -dh"e. '"O- gb"o m/e '"o bh"e 'y"o- p"o "o d"e -dh"e: ‘=Ii-, n d"e, a -dho dho’, 'k/e/e yaa 'dho gb/c. 31'N"e -nu =pl/e 'wo bh"e -a d"o -z"e '"o "o d"e -wo -k"e -/e?” 'Wo- -daa -k"e -a -g/c =n/e/e: “-A m/e -bl/e/ez"e -m"u.” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: 'Nii- =s/cnng' 'kun -m/e -nu 'wo m/e -nu =fl"u"ubh"om/e -nu 'ka, waa- m/e '"o 'wo =s/c/cnk"em/e -nu 'ka -wo -dho -da -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u ka 'dhi"o. 32Bhii Zan -y"o -nu ka 'pi"o, '"o zian -gbloo '"o kpengdh"o '"o- -z/cn ka -dh"e, '"o kaa- -wo -dh/e 'wun gia-, 'k/e/e 'nii- =s/cnng' 'kun -m/e -nu waa- m/e -nu 'wo =s/c/cnk"em/e -nu 'ka -wa -wo -dh/e 'wun gia-. Y"o do bh"e 'z"u, p"e -nu 'wo =n/e -an y"o -s"u 'ka, kaa 'go ka -bha =s/c/cn yaa 'g"u k"o 'kaan- -a -wo -dh/e 'wun gia-.” 33'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u: “-Ka ka 'to 'to, 'wun =zuan' m/e '"o =n/e -a -bha: G/c/cn- do -y"o -k"e -dh"o, '"o l/ez/en =dh/e/edh/e -y"o -k"e -a -g/c. '"O -gla =ni"e -a -z"u, '"o -glu do p/cn -dr/c/cn 'yi bho -a 'g"u -p"e 'ka, '"o 'gbu -k/c do -d/c m"u; '"o l/ez/en =dh/e/edh/e bh"e '"o- nu l/ez/en =dh/e/edh/e -yu"ok"em/e -nu -dh"e, 'y"o dho 'ta 'g"u. 34=Dh/e '"o l/ez/en -nu -kpa bho -yi =ya -lo, 'y"o "o bha yu"ok"em/e -nu b/c l/ez/en =dh/e/edh/e -yu"ok"em/e -nu 'pi"o k"o -waan "o bha l/ez/en -kpa d/c -an -g/c, -waan nu"e "o =dhia. 35'K/e/e m/e -nu '"o -an b/c bh"e -wo -an -kun. '"O 'wo -an m/e do -ma, '"o 'wo- m/e do z"e, '"o 'wo -an m/e -yaaga -naa -zu"o -gu"o 'ka; '"o 'wo- z"e. 36'"O l/ez/en =dh/e/edh/e d"em/e -y"o "o bha b/cm/e -nu 'bhaa '"o 'wo =va 'wo =zi"e' -a m/e -bl/e/ez"e -nu -ta, '"o -an b/c. P"e do '"o l/ez/en =dh/e/edh/e -yu"ok"em/e -nu -wa -k"e b/cm/e -bl/e/ez"e -nu 'wo 'dhi"o bh"e -an -g/c bh"e, 'y"o 'wo- k"e -an 'ka 'p"o. 37'Wun bh"e k"o -yaan y"en, -y"o "o gb"o -b/c -a -p"o "o -de 'g"u -s"u 'ka =n/e/e: ‘-Wo -dho n gb"o =bhl"e -ya.’ 38'K/e/e =dh/e '"o l/ez/en =dh/e/edh/e -yu"ok"em/e -nu =waa- gb"o y"o, 'wo- p"o wo 'ko zi"en =n/e/e: ‘D/c, -ka -dh/e -ga, m/e '"o p"e -nu 'wo =n/e 'wo dho to -a -g/c 'dhi"o =zian' bh"e '"o =n/e! -Kwa 'dho 'kwa- z"e k"o p"e -nu 'wo =n/e -waan 'to kwa -g/c!’ 39'"O 'wo -lo -a -ta, 'wo- kun, 'wo dho -a 'ka l/ez/en =dh/e/edh/e =taa -bha, 'wo- z"e.” 40'"O Yesu -y"o -an =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “L/ez/en =dh/e/edh/e d"em/e nu -yi 'ka, -m"e '"o dho -a k"e yu"o -k"e -a -g/c l/ez/en =dh/e/edh"o -m/e -nu 'wo bh"e -an 'ka /e?” 41'Wo- -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “G/c/cn- -nu k"ewunyaaz"e -nu 'wo bh"e -y"o -dho -an 'pl/e z"e, yaa 'dho -an 'yena y"o; 'go m"u, 'y"o dho l/ez/en =dh/e/edh/e '"o bh"e -a d/c l/ez/en =dh/e/edh/e -yu"ok"em/e -nu gb/e '"o yi '"o l/ez/en -kpa bho -yi =ya -lo, 'wo dho -an bho -waan nu -a -bha 'ka bh"e -an kw/e/e.” 42'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Wo do -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i-Gu"o kp"o '"o 'k/cd/cm/e -nu -wa -ga -gu"o yaa 'ka, 'wo- =zong' bh"e y"o =n/e '"o =ya k"e -gu"o '"o d/c -s"u 'ka -gu"o gia- 'ka 'k/c -g/c kpinngdh"o -a 'ka. P"e bh"e =n/e '"o kwa D"em/e -ya -k"e; -y"o kwa -bha p"e 'gbl"u"unz"e 'ka.|d -Wo m/e '"o bh"e kaa- p"o do -a?” 43'Y"o Yesu -y"o "o -wo -zu"o -a -ta dhe -k"e =n/e/e: “-A -wun 'g"u a- -p"o ka -dh"e: -Zlan -bha -glud"edh/e -y"o -dho kun ka -g/c, 'y"o nu 's/e gb/e 'g"u -m/e -nu '"o -an k"e -s/c/cn dh"o -a =zuan' =n/e -Zlan -bha -glud"edh/e -y"o -an -bha 'ka bh"e -an -dh"e 'dh/e. 44M/e '"o 'dho"e- -p"u"o -gu"o kp"o '"o =n/e -a -ta, -y"o -dho "o p"e 'bhaa y/e; 'k/e/e m/e '"o -gu"o kp"o -z"e bh"e =ya -p"u"o -a -ta, -y"o -dho -a z/cn =tr"u"utr"u"udh"o.” 45=Dh/e '"o slabhom/e -nu -g/cm/e waa- Falizi -m/e -nu, =wa Yesu -wo '"o =n/e -a ma, 'wo- =t/ei' d/c =n/e wo -de gia- '"o wo -bha 'wun =bl/e/e' -na bh"e. 46'Y"o 'wo y"o -a k"edh/e =m/e/e' -s"u -bha k"o 'waan- Yesu 'kun, 'k/e/e 'su"o -y"o -k"e -an k"e =dhia m/e -gbaa -nu 'wo Yesu s"u =n/e -Zlan -wodhi"olom/e 'dh"o bh"e -an -dh"e.

will be added

X\