Mati"o 19

1=Dh/e Yesu =ya y"en 'wun -nu 'wo =n/e -an =bl/e/e' -s"u -bha, 'y"o go Galile -s/e 'g"u, 'y"o dho Zude -s/e 'pian m/e '"o b/c 'yiga 'wo- -dh/e Zuud/en bh"e -a =zl"o"o =zian' bh"e -a 'g"u. 2M/e -gbaa =va -wo -zi"o -a 'pi"o, 'y"o -an -bha 'yuam/e -nu -dh/e bo. 3Falizi -m/e -nu 'bhaa -wo -y/c/cn Yesu -bha k"o -waan 'sl"e 'kan -a -g/c. 'Wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “Kwa -bha t/cng -y"o -we -a -bha k"o g/c/cn- -y"o "o b/c/c bho 'bl"u"u 'wun -g/en =suu'- 'oo =suu'- -wun 'g"u a?” 4'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i-A z"u d/c -s"u 'ka, -Zlan -y"o g/c/cn- waa- dhe -an -da.|d -Wo bh"e kaa- p"o =a? 5'Go m"u 'y"o- p"o: |i-A -wun 'g"u, g/c/cn- -dho kan "o d"e waa- "o dhe -an -bha '"o waa- "o b/c/c 'wo wo -bha -tosiadhe k"e wo 'ko 'pi"o. '"O -dh/e 'wo- -bha =pl/e 'wo -k"e =n/e m/e -l"u do 'dh"o.|d 6=Ya k"e 'dh"o k"o 'waa =pl/e gb/c, 'k/e/e k"o =wa k"e m/e do 'ka; k"o =kun '"o p"e '"o -Zlan =ya -an =n"eng 'ku"e-, 'y"o m/e -y"o -an -kan 'ku"e-.” 7'"O Falizi -m/e -nu -wa =dh/e/e' kp/c 'z"u =n/e/e: “-M"e '"o -k"e '"o Moiz"o -ya p"o g/c/cn- -y"o "o bha dhe -bho 'bl"u"u -s"u 's"e"edh/e k"e -ya kpa -a -bha -ya kaa =/e?” 8'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e 'y"o -k"e '"o Moiz"o -ya p"o 'dh"o bh"e '"o t/c/c ka =g/c"u' -y"o 'gbee-, 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -a z"ud/cyi 'ka yaa k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o. 9A- -bl/e/e ka -dh"e =n/e/e: G/c/cn- =ya "o b/c/c bho 'bl"u"u k"o -a -g/en yaa k"e =n/e =ya =s/c/cn k"e, '"o =ya dhe gb/e 's"u k"o =ya -da dhe 'pi"o.” 10'"O- -bha =gu"e' -nu -wo =y/c/cn -a -bha, 'wo- p"o -a -dh"e: “'"O =ya k"e =n/e 'wun '"o 'dh"o bh"e -y"o g/c/cn- waa- dhe -an zi"en, k"o -a =fi"e' -to k"o m/e -nu -wo 'to 'kw/ea 'ka!” 11'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “M/e -nu 'pl/e waa 'dho -m/c -a -bha k"o m/e =daan' -wo '"o =n/e -wa -g/en ma, -a 'ke yaa k"e m/e -nu '"o -Zlan -ya -a -g/en ma -s"u =faan' nu -an -dh"e bh"e -an 'ka. 12'Wun -g/en =pl"e"ez"e -nu -wo -dh"o, '"o -an -wun 'g"u, '"o g/c/cn- =pl"e"ez"e 'waa dhe 's"u. '"O t/c/c m/e 'bhaa -nu -bha 'ka, -an 'b/cn -y"o 'kan -s"u 'ka 'wo bh/ca '"o -an 'bhaa -nu 'b/cn 'dh"o 'kan -s"u 'ka -an -de -zo we -a -bha -wun 'ka. 'Y"o- m/e 'bhaa -nu 'wo to, 'waa dhe 's"u -Zlan -bha -glud"edh/e -wun 'g"u k"o -waan -Zlan -bha yu"o k"e -an -bha wo -de nu -s"u 'pl/e 'ka. =/E/e, =dh/e '"o 'dh"o bh"e, m/e =ya k"e k"o -y"o -m/c -a -bha -yaan m/e =daan' -wo -nu 'wo =n/e -y"o -we -an -wun -bha, k"o -ya ma!” 13-Dh/e bh"e -a -bha 'z"u, m/e -nu -wo -nu 'n"e 's/e/en- -nu 'ka Yesu =dhia k"o -yaan "o -k/c kpa -an -ta, 'go m"u k"o -yaan -an -bha =bh/eawodhe k"e; 'k/e/e -a -bha =gu"e' -nu waa 'we -a -bha k"o -wo =y/c/cn Yesu -bha. 14'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Ka ka =kwaa' 'n"e 's/e/en- -nu -z"u, -wo nu n 'pi"o! K"o =kun 'ka -an =kpaa, bhii -Zlan -bha -glud"edh/e '"o dhang- -nu 'g"u bh"e, -y"o m/e -nu 'wo -k"e =n/e 'n"e -nu 'wo =n/e -an 'dh"o, -an -bha 'ka.” 15'Y"o "o -k/c kpa -an tu"o, ('"o 'dhu"e- kp/c -an -bha). =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o -zi"o. 16Yi do 'ka, g/c/cn- do -y"o -y/c/cn Yesu -bha, 'y"o- =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “N -G/cm/e, -m"e -s"e 'a dho -a k"e 'aan- -da =to"ep"o -k"e -a 'g"u -dh/e -bha -/e?” 17'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-M"e 'y"o -k"e '"u n =dh/e/e' kp/c 'wun -s"e -wun 'ka /e? -Zlan do 'kpaan =n/e '"o- k"ewun 'dho -s"e. '"O =ya k"e =n/e "u- 'pi"o k"o '"u -da =to"ep"o -k"e -a 'g"u -dh/e -bha, k"o -bh"o t/cng -nu =bhl"e -ya!” 18'"O- p"o Yesu -dh"e: “T/cng -nu -ml"e -/e?” '"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “'"O t/c/c: |iK"o =kun '"u m/e z"e; k"o =kun '"u dheb/c 'iin =mlaab/c -an gb/e =m/e/e; k"o =kun '"u =kwaan; k"o =kun '"u =sua k"e "u -ya 'y/c/c -g/c;|d 19|i-bh"o "u d"e waa- "u dhe -an =bhl"e 'kp/c; '"u "u -ya 'y/c/c -dh/c k"e =n/e "u -de 'dh"o!|d” 20'"O 'n"eg/c/cnz"e '"o bh"e '"o- p"o: “T/cng -nu 'wo bh"e a -an 'pl/e kun. -M"e 'bhaa '"o- -wun -y"o to 'a dho a- k"e 'z"u i?” 21'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “=Ya k"e =n/e "u- 'pi"o '"u k"e kpengdh"o "o 'pl/e 'ka, -bh"o 'dho '"u "u -bha k/c/cp"e -nu 'dh/c/c d/c, '"u- 'w"e"uga bh"e -a -glu 'f/e/em/e -nu 'ka, '"u zi"o n 'pi"o! =Ya k"e 'dh"o "u -dho "u -bha =bh/c/cp"e -nu y"o dhang- 'g"u.” 22'K/e/e 'n"e g/c/cn- '"o bh"e -wo '"o =n/e, =dh/e 'y"o- ma, -y"o dho w"osi"odhe 'ka, bhii '"o t/c/c -y"o -k"e =bh/c/cz"e =du"o. 23=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: =Bh/c/cm/e -bha -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u -s"u '"o dhang- 'g"u, -y"o -dho k"e 'gbee-. 24'"O -wo m/e '"o =n/e 'a- -p"o ka -dh"e 'z"u =n/e/e: -Y"o 'gbee- -y/c/cnmia -bha 'ka k"o -y"o b/c miiga 'dhi 'g"u, 'k/e/e -y"o -dho k"e 'z"u 'gbee- =bh/c/cm/e -bha -da -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u -s"u 'ka '"o =zi"e' -y/c/cnmia -bha -b/c miiga 'dhi -bha -s"u -ta.” 25=Dh/e '"o- -bha =gu"e' -nu =wa 'wun '"o =n/e -a ma, '"o 'tetundhe =va -y"o -da -an 'g"u 'wo- p"o: “=Ya k"e 'dh"o k"o d"o 'y"o dho dha 'sa?” 26'"O Yesu -y"o -an -ga, '"o- p"o: “-Y"o 'gbee- m/e 'bhee- -bha 'ka 'dh"o, 'k/e/e -y"o 'p"e"ep"e -Zlan -bha 'ka, '"o t/c/c -Zlan -k/c -y"o -m/c 'wun 'pl/e k"e -s"u -bha.” 27=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e: “"U 'to 'to, yi yi -bha p"e -nu 'pl/e -to sia- 'yi -zi"o "u 'pi"o. =Ya k"e 'dh"o, k"o -m"e 'yi dho -a y"o 'p"o e?” 28'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: Yi '"o ma M/egb"o 'a dho -ya -a 'ka n ma 'g/c -gbloo 't/c bh/c -s"u -z"e 'g"u 'kpongtaadh/e -d"e"u -bha, ka 'g/c/c- do "o ga =pl/e, 'ka -zi"o n 'pi"o =n/e, ka -de 'p"o ka -dho -ya 'g/c -gbloo -nu 'g"u k"o 'kaan- Izla/el"o 'gunng 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -an -bha za 'kan. 29'Go m"u, m/e 'oo m/e '"o 'dho"e- "o bha 'k/c -nu, "o dheglu 'n"e g/c/cn- -nu, 'n"edhoo -nu, "o d"e -nu waa- "o dhe -nu, "o bha 'n"e -nu, "o bha =bhl"o"odh/e -nu -an 'pl/e to n -wun 'g"u, -y"o -dho -a y"o -gwaa =k"eng' do -z"e. 'Go m"u, '"o =to"ep"o -k"edh"os"u dho k"e -an -bha 'ka. 30'K/e/e m/edh/evadh/e 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e, -an m/e -bl/e/ez"e -nu -wo -dho k"e -tozl"o"om/e -nu 'ka; '"o m/e -nu 'wo -tozl"o"om/e -nu 'ka, 'wo dho k"e m/e -bl/e/ez"e -nu 'ka.”

will be added

X\