Mati"o 18

1-A 't"ong gia- bh"e -a 'ka, Yesu -bha =gu"e' -nu -wo -y/c/cn -a -bha 'wo- =dh/e/ekp/cdhe -k"e =n/e/e: “D"o '"o t/c/c m/e =va -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u dhang- -nu 'g"u i?” 2'"O Yesu -y"o 'n"e 'tee do =dh/c/c -k"e, '"o- d/c -an 'dhi"o; 3'y"o- p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: =Ya k"e =n/e kaa 'go ka pin =taa kaa k"e =n/e 'n"e 's/e/en- -nu 'wo =n/e -an 'dh"o, kaa 'dho -da -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u dhang- 'g"u. 4M/e '"o m/e =va 'ka -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u, '"o t/c/c m/e '"o "o -de dho sia- =n/e 'n"e '"o =n/e -a 'dh"o. 5M/e '"o 'dho"e- 'n"e -nu '"o -an =suu'- 'dh"o =n/e -an kun -s"e n -wun 'g"u, k"o =ya ma gia- n 'kun -s"e.” 6'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u: “'N"e -nu 'wo n -wo -dh/e 'wun gia- bh"e, m/e '"o 'dho"e- k"e k"o -a m/e do -de -yaan -p"u"o =s/c/cn yaa 'g"u, 'a, -a m/e '"o 'dh"o bh"e p"e '"o -dhi -a -bha '"o t/c/c -wo -g"u"o kp"o dun -a bh/ca- -wa -zu"o 'yoo =bhaa. 7=N 'n! -Y"o 'yenaz"e 'kpongtaam/e -nu -bha 'ka =dh/e/e, '"o t/c/c 'wun -nu -wo -dh"o 'kpongtaa z"o, '"o 'wo m/e -nu -da =s/c/cn yaa k"e -s"u 'g"u. Bhii 'wun -nu 'wo 'dh"o bh"e, -wo -dho k"e -dh"o -kplawo, 'k/e/e m/e '"o 'dho"e- b/c -a -ta k"o -yaan k"e bh"e, -y"o -dho k"e 'yenaz"e -a -bha 'ka! 8=/E/e, '"o =ya k"e =n/e "u -k/c -wun 'iin "u -g/en -wun '"u dho -p"u"o -a -dh"e =s/c/cn yaa 'g"u, k"o -bh"o -an 'klu 'kan '"u -an -zu"o "u 'ka =gbiin! -Y"o -dho k"e -s"e "u -bha 'ka k"o '"u -da =to"ep"o -k"edh"os"u 'g"u "u -k/c 'klu 'iin "u -g/en 'klu 'ka '"o =zi"e' "u -k/c =pl/e waa- "u -g/en =pl/e -to "u -bha -s"u '"o 'wo "u =zong -a 'ka =gl"o"otiaandh"o 'si"o '"o -dh"o =to"ep"o 'ka bh"e -a 'g"u -s"u -bha. 9'"O =ya k"e =n/e 'z"u, "u 'yanga -wun '"u dho -p"u"o -a -dh"e =s/c/cn yaa 'g"u, k"o -bh"o -a bho m"u '"u- -zu"o "u 'ka =gbiin! =Y"o -s"e "u -bha 'ka k"o '"u -da =to"ep"o -k"edh"os"u 'g"u "u 'yanga dos/en 'ka, 'y"o =zi"e' "u 'yanga =pl/e -to m"u -s"u '"o 'wo "u =zong -a 'ka =gl"o"otiaandh"o 'si"o 'g"u -s"u -ta.” 10'Y"o Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u: “-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o k"o =kun 'ka 'n"e -nu 'wo =n/e 'ka 'yan =zi"o' k"e -a m/e do 'ka! A- -bl/e/e ka -dh"e -y/c/cn -a -ta -s"u 'ka =n/e/e: -Zlan -bha b/cm/e -nu 'wo -an -maa k"e -na '"o 'wo dhang- -nu 'g"u, -wo d/c -s"u 'ka -kplawo n D"e w"o 'dhi"o. 11((Bhii ma M/egb"o, a -nu m/e -nu 'wo dh/cng -s"u 'ka -an dha =dhia.)) 12=Ya k"e =n/e 'bhla =k"eng' do =ya k"e g/c/cn- do -g/c, '"o- do =ya =dh/cng, yaa 'dho -an 'g/c/c- 's/eisi"e "o ga 's/eisi"e bh"e -an to -t/cn tu"o m"u -yaan 'dho -a do '"o =dh/cng bh"e -a =m/e/e' =dhia =a? 13=Ya k"e =n/e =yaa- y"o, a- -p"o ka -dh"e gia- 'ka =n/e/e: -Y"o -dho k"e -a -g/c =zu"ogludhi -wun 'ka 'bhla do '"o bh"e -a -wun 'g"u, '"o =zi"e' -an 'g/c/c- 's/eisi"e "o ga 's/eisi"e '"o waa =dh/cng bh"e -an -wun -ta; 'yaa 'dh"o a? 14-K/c do '"o bh"e -a 'ka, ka D"e '"o -ya -s"u 'ka dhang- -nu 'g"u 'yaa- 'pi"o k"o 'n"e -nu 'wo bh"e -an do 'kpaan -de -y"o =dh/cng.” 15'"O Yesu -ya p"o 'z"u: “=Ya k"e =n/e "u dheglu -m/e =ya 'wun yaa k"e "u 'ka, -bh"o =y/c/cn -a -bha, '"u- -bha 'wun =zaa' -s"u bh"e -a -z/cn -a -dh"e; 'k/e/e -y"o k"e ka 'sloo 'ka. =Ya k"e =n/e =ya 'we "u -wo -bha k"o 'bha -a bho 'wun yaa 'g"u. 16'K/e/e =ya k"e =n/e =yaa- p"o "o 'ka 'dho we "u -wo -bha, -bh"o m/e do 'iin m/e =pl/e 's"u "u 'pi"o, -y"o k"e 'dh"o k"o 'wun -d/c m/e -bha dhe '"o dho k"e, -a z"u -y"o d/c m/e =pl/e 'iin m/e -yaaga -bha -t/cm/cdh/e k"e -s"u -bha =n/e -k/c '"o =b/e/en' -s"u 'ka -a 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e -a 'dh"o. 17'K/e/e =yaa- p"o "o 'ka 'dho we ka -wo -bha -kplawo, -bh"o -a =bl/e/e'- -Zlan -bha m/e -nu kp"o 'g"u! =Ya k"e =n/e 'z"u =yaa- p"o "o 'ka 'dho we -an -wo -bha 'gb/e/edh"o, -kaa 's"u zl"o"o =n/e m/e 'yaa ka 'pi"o, 'iin =fl"u"uk"em/e -nu m/e do 'dh"o. 18A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: M/e 'oo m/e '"o 'ka 'dho"e- 'k/cdhi ta -a -g/c sia- z"o, k"o 'k/cdhi -y"o -ta -a -g/c -s"u 'ka dhang- 'g"u. 'Iin m/e 'oo m/e '"o 'ka 'dho"e- 'k/cdhi po -a -g/c sia- z"o, k"o -y"o 'po -s"u 'ka -a -g/c dhang- 'g"u. 19A- -bl/e/e ka -dh"e 'z"u =n/e/e: -Y"o -k"e m/e =pl/e 'ka ka zi"en, '"o -an -wo -y"o kp/c -a -bha p"e 'wo- 'pi"o -a -dh/e -s"u 'ka =bh/ea' -s"u 'g"u n D"e '"o -ya -s"u 'ka dhang- -nu 'g"u -a -g/c, -y"o -dho -a nu -an -dh"e. 20Bhii -dh/e '"o m/e =pl/e 'iin m/e -yaaga 'wo wo 'ko =bhaa -a -bha n 't/c 'g"u, a -an 'pi"o m"u.” 21=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Pi/e/e -y"o =y/c/cn Yesu -bha, 'y"o =dh/e/ekp/cdhe -k"e -a -g/c =n/e/e: “N D"em/e, =ya k"e =n/e n dheglu -y"o 'wun =zaa' -s"u k"e -na n 'ka, -y"o 'dho -na -a 'ka 'dhi"o -kplawo, -a -gwaa k"e =dh"e -naa 'a dho zi"e"e -a -ta /e/e? -Gwaa 'slapl/e =a?” 22'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-Abi'! N 'ka- p"o "u -dh"e -gwaa 'slapl/e, 'k/e/e -gwaa 'g/c/c- 'slapl/e -gwaa 'slapl/ez"e.” 23-A -wun 'g"u '"o Yesu -ya p"o 'z"u: “-Dh/e -ga, p"e '"o -Zlan -bha -glud"edh/e '"o dhang- 'g"u '"o bh/c -a -bha 'y"o =n/e/e: -Glud"e do -y"o "o bha yu"ok"em/e -nu -dh/e, '"o yu"o 'wo- k"e -na bh"e, 'wo- 'w"e"uga 'klu"en bho -a -bha. 24=Dh/e '"o =wa -ya 'w"e"u- =dhong' -s"u -bha, 'wo nu m/e do '"o- -bha 'w"e"u- -vuu =k"eng' =pl"e"ez"e 'p"e 'dho -a -bha -a 'ka. 25G/c/cn- '"o bh"e p"e '"o dho -a k"e k"o -yaan 'w"e"uga -nu 'wo bh"e -an 'p"e bho"e yaa k"e -dh"o. '"O- -g/cm/e -ya p"o: ‘G/c/cn- '"o =n/e, -kaa 'dh/c/c d/c, y"o 'dh"o, "o b/c/c 'dh"o, "o -bha 'n"e -nu waa- p"e -nu 'wo- -g/c 't"o"udh"o; -ka -an 'pl/e 'dh/c/c d/c k"o -waan k"e =nua -nu 'ka. -Y"o k"e 'dh"o k"o 'w"e"u- -nu 'wo bh"e -yaan -an 'p"e bho.’ 26'"O yu"ok"em/e bh"e '"o nu '"o -lo "o kp/cn 'g"u "o -g/cm/e =g/e/endh"o -bh/ea -a -dh"e -s"u 'ka =n/e/e: ‘-Bh"o "u =zu"o' 'dho sia- n 'pi"o, a -dho "u bha 'p"e 'pl/e bho!’ 27'"O- 'yena -y"o -da -a -g/cm/e 'g"u, 'y"o "o =kwaa 'p"e m/e '"o bh"e -a -z"u, 'y"o- p"o -a -dh"e -y"o 'dho. 28Yu"ok"em/e '"o bh"e, -a -y"o plaan -s"u 'ka, 'y"o "o 'bham/e do '"o wo -nu 'wo yu"o -k"e -dh/e do 'g"u, '"o- -bha 'w"e"u- '"o dho k"e =n/e p"e =k"eng' do 'dh"o '"o- 'p"e 'dho"e- -bha, -a y"o. '"O -lo -a bh/ca, '"o to 'tee k"o -y"o -to -a kw/e/e, -a p"o -a -dh"e -s"u 'ka =n/e/e: ‘-Bh"o n -ma 'p"e '"o "u -bha bh"e -a bho!’ 29'"O- 'bham/e -y"o -p"u"o -a =g/e/endh"o -bh/ea -a -dh"e -s"u 'ka, '"o- p"o -a -dh"e: ‘-Bh"o "u =zu"o' 'dho sia- n 'pi"o, a -dho "u bha 'p"e 'pl/e bho!’ 30'K/e/e yaa 'we -a -bha, 'y"o- kun, 'y"o- -zu"o -kanso 'g"u '"o dho '"o y"o"e -a -bha 'p"e bho -yi -bha. 31=Dh/e '"o- 'bham/e -nu '"o wo -nu 'wo yu"o -k"e -dh/e do 'g"u, -wo 'wun -nu 'wo bh"e -an y"o, '"o -si"o -an -dh"e =gba/cns"u; '"o 'wo dho 'wo- =bl/e/e wo -g/cm/e -dh"e. 32=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o -an -g/cm/e -ya =dh/c/c -k"e, 'y"o- p"o -a -dh"e: ‘Yu"ok"em/e 'gluyaaz"e! A "u bha 'p"e -wun -to 'kpaan, '"o t/c/c "u -bh/ea n -dh"e k"o 'a- k"e "u -dh"e 'dh"o. 33Bhi -de 'p"o, "u =dua' -m"u k"o '"u "u 'bham/e 'yena y"o =n/e -k/c 'a "u 'yena y"o"e bh"e -a 'dh"o 'p"o!’ 34'"O 'wun -y"o -na -an -g/cm/e '"o bh"e -a -zu"e =gba/cns"u; 'y"o yu"ok"em/e '"o bh"e 'y"o- -zu"o -kanso 'g"u k"o -yaan 'klobh/cdhe y"o -yaan 'dho -yaan y"o"e -a -bha 'p"e 'pl/e bho -yi -bha.” 35'"O Yesu -y"o "o -wo -zu"oatadhe -k"e =n/e/e: “-K/c bh"e =n/e, '"o n D"e '"o dhang- 'g"u, '"o dho -a kaa ka 'ka -a 'ke kaa zi"o ka 'ko -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta ka =zu"oga 'pl/e 'ka -a 'ka.”

will be added

X\