Mati"o 16

1Falizi -m/e -nu waa- Saduse -m/e -nu -wo -nu Yesu 'pi"o k"o -waan 'sl"e 'kan -a -g/c, 'wo- p"o -a -dh"e -y"o -dhidhaap"e do k"e wo -dh"e, k"o -yaan -z/cn wo -dh"e =n/e -a -bha -k/c -m/c 'wun -bha -s"u -y"o -go -Zlan 'pi"o. 2'K/e/e Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “Lan- =ya -p"u"o, dhang- 'g"u -dh/e =ya k"e 'z/enz/enz"e, '"o 'ka- p"o: ‘-Dh/e -dho po =dhia 'pi"o -s"e.’ 3'"O -dhiadhi"o tii 'g"u, -dh/e =ya k"e -gisaadh"o, 'ka- p"o: ‘Dha -y"o 'dho"e- nu’. P"e -nu 'wo dho k"e dhang- 'g"u 'dh"o, ka -an =d/ca' -d/c, =dh/e -k"e 'dh"o =n/e -m"e -k"e '"o ka -k/c 'yaa -m/c -a -bha k"o =duak"ep"e -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e, 'ka -an -bho 'kou d/c =/e? 4M/e -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u '"o -an k"ep"e 'dh"o yaa, '"o 'waa 'to wo -wo 'g"u -Zlan -dh"e bh"e -wo -dhidhaap"e do -dh/e, 'k/e/e -dhidhaap"e gb/e 'ka 'dho k"e -an -dh"e -a 'ke yaa k"e Zonas"o -bha -dhidhaap"e 'ka.” =Dh/e 'y"o- p"o 'dh"o, '"o to m"u '"o -zi"o. 5Yesu -bha =gu"e' -nu -zl"o -y"o -tr"o =bluu'- -nu 's"u -s"u -bha. =Dh/e '"o 'yipu"e =va bh"e =waa- 'kan =wa 'dho -a =zl"o"o, 6'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o, Falizi -m/e -nu waa- Saduse -m/e -nu -an -bha =bluubh/e/ep"e -g/c!” 7'"O- -bha =gu"e' -nu -wo y"o 'wun =bl/e/e'- -s"u 'g"u wo 'ko zi"en =n/e/e: “=Bluu'- '"o kwaa -a 's"u bh"e, 'y"o- -wun 'g"u 'y"o -wo '"o bh"e 'y"o- =bl/e/e'- -na bh"e.” 8=Dh/e '"o Yesu =yaa- y"o =n/e -wo =suu'- bh"e -wa =bl/e/e'- -na wo 'ko -dh"e, 'y"o- p"o -an -dh"e: “-M"e -k"e 'ka- p"o ka 'ko zi"en =n/e =bluu'- '"o kaa- 's"u bh"e y"o -m"u -i? =N nn, ka -bha -zo -y"o n -ma -s"u -y"o =tun 'tee =dh/e/e! 9Kaa- 'wun d/c =kun =a? Ka -zo 'p"o yaa -b"u"o =kun =bluu'- bh/e 's/c/cdhu 'a -an =kaan '"o g/c/cn- -nu -vuu 's/c/cdhu -dh"e, 'wo- -bh"o, '"o- 'kluklu =kpas/en 'bhaa -nu 'wo to 'ka =zi"e' bh"e o, waa- =bluu'- bh/e 'slapl/e 'a -an =kaan g/c/cn- -vuu -yiisi"e, -wa -bh"o, '"o -an 'kluklu =kpas/en 'bhaa -nu 'wo to, 'ka =zi"e' bh"e, ka -zo yaa -b"u"o -a -wun 'ka =kun =a? 11-M"e 'y"o -k"e 'kaa- d/ca =n/e n 'ka =bluu'- -g/c -wun =bl/e/e'- -/e? 'K/e/e p"e 'a- 'pi"o '"o t/c/c 'ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o, Falizi -m/e -nu waa- Saduse -m/e -nu -bha =bluubh/e/ep"e -g/c.” 12=Dh/e -k"e 'dh"o zl"o"o, '"o- -bha =gu"e' -nu -wa ma =n/e Yesu yaa- p"o -wo wo -zo k"e wo -de 'pi"o =bluubh/e/ep"e -wun 'g"u, 'k/e/e -wo wo -zo -k"e wo -de 'pi"o Falizi -m/e -nu waa- Saduse -m/e -nu -bha m/e =daan' -wo -g/c =zian'. 13=Dh/e =wa 'go m"u, Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -dho 's/eg/c do 'bhaa 'y"o -k"e Sezale Filip"o bh"e -a 'g"u. -Wo -k"e 'dho =dhia, '"o "o -bha =gu"e' -nu =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “M/e -nu -wa -p"o d"o -m"u ma M/egb"o n 'ka /e?” 14'Wo- -daa -k"e -a -g/c =n/e/e: “M/e 'bhaa -nu -wa -p"o Zan Batis"o -m"u "u 'ka, m/e 'bhaa -nu -wa -p"o Eli -m"u "u 'ka, '"o m/e 'bhaa -nu -wa -p"o 'z"u Zelemi 'iin -Zlan -wodhi"olom/e gb/e -m"u "u 'ka.” 15'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “=Ao', ka 'p"o, ka- -p"o d"o -m"u n 'ka =/e?” 16'"O Sim/c Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e: “-Zlan '"o 'bhee- "u- -bha -Yam/e 'ka, '"u- Gb"o 'ka.” 17'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U -bha =y"o -s"e =dh/e/e, Sim/c, Zan gb"o. Bhii m/e 'bhee- -l"u kun 'y"o 'wun gia- '"o =n/e '"o- -z/cn "u -dh"e, 'k/e/e n D"e '"o dhang- -nu 'g"u bh"e y"o -m"u. 18=Dh/e '"o 'p"o, ma -z"e, a- -p"o "u -dh"e: Bhi "u t/c/c Pi/e/e, (-a -g/en '"o t/c/c “-gu"o”). -Gu"o '"u- 'ka bh"e 'a dho ma -Zlan -bha 'k/c d/c "u -ta. Ga -bha -k/c -m/c 'wun -bha -s"u gia- -de yaa 'dho p"e gb/e k"e 'k/c 'a 'dho"e- d/c bh"e -a 'ka. 19A -dho -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o =lakele nu "u -dh"e. P"e '"u 'dho"e- 'k/cdhi ta -a -g/c 'kpongtaa z"o k"o -y"o -ta -a -g/c -s"u 'ka dhang- -nu 'g"u; '"o p"e '"u 'dho"e- 'k/cdhi po -a -g/c 'kpongtaa z"o, k"o -y"o 'po -s"u 'ka -a -g/c dhang- -nu 'g"u.” 20=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e k"o =kun 'wo- p"o m/e gb/e -dh"e =n/e -Zlan -bha -Yam/e -m"u "o 'ka. 21'"O s"u -a yi '"o 'dh"o bh"e -a -bha, Yesu -y"o -y"o 'wun =bl/e/e' -s"u -bha -a 'g"u 'po -s"u 'ka "o bha =gu"e' -nu -dh"e =n/e/e: “A -dho dho Zeluzal/em"e; '"o -dh/e '"o bh"e -a 'g"u, '"o m/e ziizii -nu, slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu, -wo n 'klo bh/c giagiawo, 'wo n z"e; '"o- -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa bh"e 'a go"e ga 'g"u.” 22'"O Pi/e/e -ya -dh/e "o 'sloo 'ka, '"o- p"o -a -dh"e: “-Zlan -y"o "u 'pi"o, n D"em/e, p"e '"o 'dh"o bh"e yaa 'dho k"e "u 'ka!” 23'"O Yesu -y"o =dhi"e "o -z"u '"o -ta -y"o Pi/e/e -bha -s"u 'ka 'y"o- p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'go n 's/c/c '"u 'dho =gbiin, Satan, '"u- =m/e/e' -na k"o '"u"en- n -p"u"o =s/c/cn yaa 'g"u; bhii "u bha -zotadhe 'yaa =n/e -Zlan -bha 'dh"o; 'k/e/e -y"o -k"e =n/e m/e 'bhee- -bha 'dh"o =zian'.” 24'Go m"u '"o Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “M/e '"o- 'pi"o k"o '"o zi"o n 'pi"o, -y"o "o =kwaa' -zo 'ta "o -de -wun 'g"u -s"u -z"u, -y"o "o -bha -gaatal"u 's"u -y"o zi"e n 'pi"o! 25Bhii m/e '"o- 'pi"o k"o '"o "o -bha -tosiadhe y"o "o -de -ta, -y"o 'ka 'dho -a y"o; 'k/e/e m/e '"o 'dho"e- "o -bha -tosiadhe 'g"u =si"o n -wun 'g"u, -y"o -dho =to"ep"o -k"edh"os"u y"o. 26-Y"o -dho y"o -m"e -bha m/ebheedh/e -g/c, k"o -y"o 'kpongtaap"e 'pl/e y"o, 'go m"u k"o -a nii -yaan 'kun =to"ep"o -k"edh"os"u y"o -s"u 'ka /e? P"e 'bhaa -y"o -dh"o k"o m/e -ya nu k"o -yaan "o nii -g/c -ta -b/ca -a? 27'K/e/e ma M/egb"o a -dho nu n D"e -bha 't/cbh/cdhe =va 'ka waa- ma b/cm/e -nu. =Ya k"e 'dh"o, m/e '"o -dh"o a -dho -a =saan' bho -a -bha yu"o k"e -k/c -bha. 28A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: M/e -nu 'wo z"o -an m/e 'bhaa -nu waa 'dho ga k"o M/egb"o -bha nu -s"u k"o =ya k"e -glud"e 'ka bh"e waa wo 'yan d/c -a -bha.”

will be added

X\