Mati"o 13

1Yi '"o 'dh"o bh"e -a 'ka, Yesu -y"o -go k/c/c, 'y"o dho, 'y"o -ya 'yipu"e =va 'kpong 'dhi"o k"o -yaan m/e -nu =daan'-. 2'"O m/e -gbaa =va -wo nu 'wo =ni"e -a -z"u. =Dh/e 'wo- =n"eng -na, '"o -da 'yitag/c do 'g"u, 'y"o =yaannu. '"O m/e -gbaa -nu -wo to sia- 'yi 'kpong 'dhi"o. 3'Y"o 'wun =pl"e"ez"e =bl/e/e -an -dh"e 'wun =zuan' 'ka, 'y"o- p"o -an -dh"e: “G/c/cn- do -y"o -dho "o bha p"ega -p/en =dhia =n/e -k/c 'wo -ml"u -p/en -na -a 'ka, '"o 'wo- -ya -na bh"e -a 'dh"o. 4P"ega -nu '"o k"e -an -p/en -s"u 'g"u "o -g/c =bhl"o"o- bh"e, -a 'bhaa -nu -wo -p"u"o zian -gbloo 'pi"o. '"O -ma -nu -wo nu 'wo- -bh"o. 5'"O- ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o gwa -ta; 'k/e/e 's/e 'yaa k"e m"u =va. P"ega -nu 'wo bh"e 'wo bh/c 'zodh"o, bhii waa 'dho 's/eidh"o =gbiin. 6=Dh/e '"o lan- -y"o y"o 'bh"u -s"u -bha, '"o- 'pl"u"un 'pl/e -wo ga '"o 'wo 'kp/ea kun, '"o t/c/c -an yun -nu waa 'dho 's/eidh"o =gbiin. 7'"O- ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o =bl"e"e' 'ginngz"e -nu 'g"u, '"o =bl"e"e' 'ginngz"e -nu -y"o =kp/ea, 'y"o p"ega -s"e 'y"o bh/c bh"e 'wo s/c -a -ta, '"o 'wo- =si"o. 8'K/e/e -a ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o 's/e -s"e 'g"u, 'wo =kp/ea, '"o -an -kpa -y"o -k"e. -A 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e =k"eng' do; -a 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e 'g/c/c- 'slado, '"o- 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e 'g/c/c- -yaaga.” 9'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u =n/e/e: “'"O =ya k"e =n/e ka 'wun ma -to -y"o -dh"o, 'wun 'a- =bl/e/e =n/e k"o -ka -a ma -s"e 'ka!” 10=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -bha =gu"e' -nu -wo -y/c/cn -a -bha -a =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'ka =n/e/e: “-M"e -k"e '"u 'wun =bl/e/e -an -dh"e 'wun =zuan' 'g"u i?” 11'Y"o- -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “Ka -z"e, 'wun '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e '"o dhang- -nu 'g"u -a -bha '"o 'bin -s"u 'ka, 'ka- y"o; 'k/e/e wo -z"e, waa- y"o. 12Bhii m/e '"o p"e 'dh"o -a -g/c, -a =ta/c' -dho k"e, k"o p"e -y"o k"e -a -g/c =va -y"o zi"o -m"u. 'K/e/e m/e '"o p"e gb/e 'yaa- -g/c, -a 'bhle 'tee '"o- -g/c bh"e -y"o -dho kun -a -g/c. 13-A -wun 'g"u =n/e '"o 'a 'wun =bl/e/e' -na -an -dh"e 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka bh"e; bhii -wo p"e -nu -ga, 'k/e/e 'waa- y"o; '"o 'wo wo 'to to 'wun -nu -bha, 'waa- -g/en ma, -waan 'dho -a -bho 'kou d/c. 14-K/c bh"e =n/e '"o p"e '"o -Zlan -wodhi"olom/e Ezai -ya p"o bh"e '"o- 'dhi"o dho -m/c -a 'ka 'ku"e; 'y"o- p"o: -Zlan -ya p"o: |iKa -dho 'wun ma, 'k/e/e ka 'ka 'dho -a -g/en d/c; ka -dho -dh/e -ga, 'k/e/e ka 'ka 'dhodh/e y"o.|d 15|iBhii 's/e =n/e -a 'g"u -m/e -nu =zu"o' 'yaa 'wun gb/e d/c gb/c. =Wa wo 'to -nu -ta, =wa wo 'yan -nu kp"o -ta, -y"o -k"e 'dh"o k"o =kun '"o -an 'yan dho -dh/e y"o, '"o -an 'to dho 'wun ma, '"o -an =zu"o' dho 'wun d/c, 'iin 'wo dho =dhi"e' n 'pi"o k"o 'aan- dha.|d 16=Ya 'to ma =gu"e' -nu ka -bha, =zu"ogludhi -y"o k"e ka -g/c. Bhii ka 'yan -nu =wa -dh/e y"o, ka 'to -nu =wa 'wun ma. 17A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: -Zlan -wodhi"olom/e -dh/evadh/e waa- -Zlan -bha m/e kpengdh"o -nu -wa -dh/c -k"e, p"e -nu 'ka- y"o -na =n/e k"o -waan -a y"o, 'k/e/e waa- y"o. 'Iin p"e -nu 'ka- ma -na =n/e k"o -waan -a ma, 'k/e/e waa- ma.” 18'Y"o- p"o: “=Dh/e -k"e 'dh"o -ka ka 'to 'to, 'wun =zuan' '"o -gban p"ega -p/en -m/e -bha bh"e -a -g/en -bha! 19M/e -nu 'wo wo 'to to -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -bha '"o 'waa -a -g/en ma bh"e, -wo -bh/c m/e -nu '"o -an -bha -Zlan -wo 'kun -k/c -y"o -bh/c zian -gbloo 'pi"o -dh/e '"o p"ega -nu -wo -p"u"o -a -bha bh"e -a -bha. '"O =ya k"e '"o d"u -y"o nu, '"o -Zlan -wo m/e '"o ta -an =zu"o' 'pi"o bh"e 'y"o- bho m"u. 20'"O m/e 'bhaa -nu -bha -Zlan -wo 'kun -k/c -y"o bh/c 's/e '"o gwa -ta '"o p"ega -y"o -p"u"o -a -ta bh"e -a -bha. =Wa -Zlan -wo ma, 'wo to m"u '"o- kun =zu"ogludhi 'ka, 21'k/e/e 'waa wo =kwaa' -a -z"u, -a yun 'yaa zi"o -an 'g"u, 'wo kpa -a -bha 't"ong 'bhaa 'ka, 'k/e/e =ya k"e =n/e 'y"enngbh/cdhe waa- 'klobh/cdhe =wa nu -an -ta, -Zlan -wo 'wo- kun bh"e -a -wun 'g"u, 'wo wo =kwaa -zo y"o -s"u -z"u. 22M/e 'bhaa -nu -wo m"u 'z"u, '"o -an -bha -Zlan -wo 'kun -k/c -y"o -bh/c =bl"e"e' 'ginngz"e 'g"u -dh/e '"o p"ega -nu 'dh"o -p"u"o -na -an zi"en bh"e -a -bha. '"O 'wo -Zlan -wo ma, 'k/e/e -ya -de =z/cnng' -ta -s"u '"o 'kpongtaap"e -wun 'g"u waa- -ya =bh/c/cp"e '"o -an -p"u"o -p"e 'ka, -an -wun =z/cnng' -ta -s"u -y"o -k"e 'ginng -nu 'ka; 'wo s/c -Zlan -wo '"o 'wo- ma -na bh"e -a -ta, '"o -an -kpa gb/e 'yaa k"e -dh"o. 23M/e 'bhaa -nu -de 'p"o -an -bha -Zlan -wo 'kun -k/c -y"o bh/c 's/e -s"e '"o p"ega -y"o -p"u"o -a 'g"u bh"e -a -bha: =Wa -Zlan -wo ma, '"o 'wo- -g/en ma. =Ya k"e 'dh"o, '"o 'wo -dhi, '"o -an -kpa -y"o -k"e. -An 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e =k"eng' do, -an 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e 'g/c/c- 'slado, '"o -an 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e 'g/c/c- -yaaga.” 24Yesu -y"o -ko 'z"u 'y"o 'wun =bl/e/e -an -dh"e 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka, '"o- p"o -an -dh"e: “-Ka -dh/e -ga, p"e '"o -Zlan -bha -glud"edh/e '"o dhang- 'g"u '"o bh/c -a -bha =ga =n/e: G/c/cn- do -bha p"ega -s"e -bhl"o -y"o -k"e -dh"o. 25'"O gbeng -yi do -y"o d/c, k"o m/e -nu =wa yi z"e, '"o g/c/cn- '"o bh"e '"o- yaag"um/e -y"o nu, 'y"o p"ega yaa -p/en -a -bha tap"e -bhl"o bh"e -a 'g"u '"o to '"o -zi"o. 26=Dh/e '"o 'blee- ga -nu waa- p"ega yaa '"o bh"e -nu 'wo bh/c wo 'ku"e-, '"o 'blee- ga -nu 'dho 'w"u -na '"o =bl"e"e' yaa -nu -de 'p"o 'wo y"o =luu' -s"u -bha. 27'Y"o =bhl"o"odh/e d"em/e -bha yu"ok"em/e -nu -wo nu 'wo- p"o -a -dh"e: ‘Yi -G/cm/e, p"ega -s"e -nu kun yi- -p/en "u -g/c =bhl"o"o- -a, =ya k"e 'dh"o k"o =bl"e"e' yaa -nu 'wo =n/e -wo -go m"e =/e?’ 28'Y"o- p"o -an -dh"e: ‘N yaag"um/e =n/e '"o- 'wun -k"e bh"e!’ '"O- -bha yu"ok"em/e -nu -wa p"o -a -dh"e: ‘"U- 'pi"o k"o 'yi 'dho 'yi =bl"e"e' yaa -nu bh"e 'yi -an bho m"u =a?’ 29'Y"o- p"o -an -dh"e: ‘-Abi', bhii =bl"e"e' yaa -nu -wo -s"u 'ka, ka -dho 'blee- 'l"u -nu =n"eng -an -bha, '"o 'ka -an bho -a 'ka 'p"o. 30-Ka ka =kwaa' -an -z"u, -wo =kp/ea' wo 'ku"e, -y"o 'dho -y"o y"o"e -an 'kan -yi -bha! =Ya k"e 'dh"o, a -dho -a p"o -an 'kan -m/e -nu -dh"e: -Ka =bl"e"e' yaa -nu =woo'- =kun, 'ka -an kpa 'ku"e- 'ka -an 'l"u =kaan'-, 'ka -an 'g"u"o! 'Go m"u k"o 'ka 'blee- ga -nu -lo n -g/c 'sl"e"edh"o!’ ” 31Yesu -y"o 'wun =bl/e/e -an -dh"e 'z"u 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka, '"o- p"o -an -dh"e: “-Zlan -bha -glud"edh/e '"o dhang- 'g"u -y"o -k"e =n/e mutaad"o ga 'dh"o. -A ga '"o bh"e -y"o -bh/c =kpl/c/c' ga '"o g/c/cnd"e do -ya ta "o -g/c =bhl"o"o- -a -bha. 32Y"o =n/e '"o t/c/c tap"ega -nu 'saadh"o -an 'teez"e, 'k/e/e =ya =kp/ea'-, 'too -l"u -nu 'wo 'toodh/e/edh"o, -a m/e '"o dho k"e =va -a -bha 'yaa 'dh"o; '"o =ya 'to zl"o"o k"o -ma -nu -wo wo 'k/c -nu d/c -na -a -k/c -nu -ta.” 33Yesu -y"o 'wun =zuan' gb/e 'bhaa -z/cn -an -dh"e 'z"u =n/e/e: “-Zlan -bha -glud"edh/e '"o dhang- 'g"u -y"o -bh/c =bluubh/e/ep"e '"o dheb/c -nu 'dho -a -da -na =bluu'- -bi 'pi"o bh"e -a -bha. =Waa- -da =bluu'- -bi 'kilong 'g/c/c- =pl/e "o ga 's/c/cdhu 'pi"o, 'y"o =bluu'- =bh/e/e 'y"o =luu 'y"o p"e 'wo- -da -a 'g"u bh"e '"o- pa.” 34Yesu -y"o 'wun -bl/e/e m/e gbung -nu -dh"e 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka; 'yaa 'wun =bl/e/e'- -an -dh"e 'kpaan 'ka. 35-Ya k"e 'dh"o, k"o p"e '"o -Zlan -wodhi"olom/e -ya =bl/e/e 'dhi"o bh"e -yaan k"e =n/e/e: |iA -dho 'wun =bl/e/e'- -an -dh"e 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka, '"o p"e -nu 'wo -k"e -bin -s"u 'ka '"o -s"u 'kpongtaadh/e k"e yi -bha '"o y"o"e =d/e/e -bha, 'a- =bl/e/e -an -dh"e.|d 36=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o "o -kwaa m/e gbung -nu 'wo bh"e -an -z"u, '"o y"o -z"e 'y"o dho k/c/c. '"O- -bha =gu"e' -nu -wo =y/c/cn -a -bha 'wo- p"o -a -dh"e: “'Wun =zuan' '"o -gban =bl"e"e' yaa '"o g/c/cn- do yaag"um/e -ya -p/en -a -g/c =bhl"o"o- bh"e -a -bha bh"e, -a 'z"u p"o yi -dh"e 'kwee-!” 37'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “M/e '"o p"ega -s"e ta '"o t/c/c ma M/egb"o. 38=Bhl"o"odh/e '"o t/c/c 'kpongtaadh/e, p"ega -s"e '"o t/c/c m/e -nu 'wo -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u -m/e -nu 'ka bh"e; =bl"e"e' yaa bh"e '"o t/c/c m/e -nu 'wo k"ep"eyaam/e -bha 'ka. 39-A yaag"um/e '"o =bl"e"e' yaa -p/en '"o t/c/c d"u; tap"e 'kan -s"u '"o t/c/c 'kpongtaadh/e 'dhi"otoyi. '"O yu"ok"em/e -nu 'wo tap"e 'kan -m/e -nu 'ka, 'wo -k"e -Zlan -bha b/cm/e -nu 'ka. 40-K/c do '"o 'wo =bl"e"e' yaa -nu =wo"e' tap"e -nu zi"en 'wo- -zong -a 'ka 'si"o 'g"u bh"e, -k/c do bh"e 'y"o dho kaa 'kpongtaadh/e 'dhi"otoyi 'ka. 41Ma M/egb"o, a -dho -Zlan -bha b/cm/e -nu b/c, '"o 'wo m/e -nu 'wo m/e -p"u"o -na =s/c/cn yaa 'g"u waa- 'wunyaak"em/e -nu -an bho n -ma -glud"edh/e -p"o 'g"u, 42'"O 'wo -an -zu"o 'si"o 'g"u. -Dh/e bh"e -a 'g"u, -wo -dho 'gbo -nu b/c, 'wo wo 's/cn -nu -bh"o. 43'K/e/e m/e -nu 'wo -Zlan -bha m/e kpengdh"o 'ka, -wo -dho bh"u =n/e -k/c '"o lan- -y"o bh"u"e -a 'dh"o wo D"e -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u. '"O =ya k"e =n/e, ka 'wun ma -to -y"o -dh"o, k"o 'wun '"o =n/e -kaa ma "o -g/en 'ka!” 44'Y"o Yesu -y"o dho 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka 'dhi"o =wo"e' =n/e/e: “-Zlan -bha -glud"edh/e -wun -y"o -bh/c 'z"u =bh/c/cp"e '"o -bin -s"u 'ka =bhl"o"o- -a -bha. G/c/cn- do -y"o "o 'yan d/c =bh/c/cp"e '"o -bin -s"u 'ka bh"e -a -bha; 'y"o dho 'y"o- -bin 'z"u. '"O dho =zu"ogludhi 'ka, 'y"o "o bha p"e -nu 'pl/e 'dh/c/c d/c, 'y"o dho '"o =bhl"o"odh/e bh"e '"o- dh/c.” 45'Y"o- p"o 'z"u: “-Zlan -bha -glud"edh/e -wun -y"o -bh/c 'z"u 'dh/c/cd/cm/e do 'y"o -zl/c/c -s"e =m/e/e -a -bha. 46=Dh/e '"o- m/e '"o- =s/cnng' 'dh"o 'gbee- '"o- y"o, 'y"o dho '"o p"e -nu 'wo- -g/c '"o -an 'pl/e 'dh/c/c d/c, '"o nu '"o -zl/c/c bh"e '"o- dh/c.” 47'"O Yesu -ya p"o 'z"u: “-Zlan -bha -glud"edh/e -wun -y"o -bh/c 'z"u 'kpl"o 'wo- -zu"o -na 'yipu"e =va =bhaa, '"o 'wo 'yu"o- =suu'- 'oo =suu'- 'kun -na -a 'ka bh"e -a -bha. 48=Ya k"e =n/e =ya pa, '"o 'yibl"uk"em/e -nu -wo -nu '"o 'wo- -gan 'wo dho -a 'ka 'kpongtaa; 'wo =yaannu, 'wo 'yu"o- -nu z"e 'g"u; 'wo- -s/e/eb/c -nu -lo wo -g/c =s/en 'g"u. '"O- m/e '"o -an 'kun -p"e gb/e 'yaa 'dh"o bh"e 'wo -an -lo yi"o. 49-K/c do bh"e 'y"o dho k"e -a 'ka 'kpongtaadh/e 'dhi"otoyi 'ka. -Zlan -bha b/cm/e -nu -wo -dho nu 'wo m/e k"ewunyaaz"e -nu bho m/e k"ewuns"e"ez"e -nu 'pi"o, 50'wo -an -zu"o 'si"o 'g"u. -Dh/e bh"e 'wo dho 'gbo -nu b/c, 'wo wo 's/cn -nu -bh"o -a -bha.” 51'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “'Wun -nu 'a -an =bl/e/e =n/e, ka -an -ma -s"e 'ka a?” 'Wo- p"o: “=Ii-.” 52'Y"o- p"o -an -dh"e: “=Dh/e -k"e 'dh"o, m/e -nu 'wo t/cngg/cm/e -nu 'ka 'saadh"o, '"o 'wun '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -bha, 'wo- -bho 'kou d/c bh"e, -wo -bh/c 'k/c d"em/e do '"o "o bha p"e -d"e"u waa- p"e zii '"o- -bha -wun y"o -a -bha, '"o- s"u "o bha =bh/c/cp"e 'g"u -a -bha.” 53=Dh/e '"o Yesu =ya y"en 'wun -bl/e/e -an -dh"e 'wun =zuan' 'ka -s"u -bha, '"o go -dh/e bh"e -a 'g"u, 54'y"o dho p"odh/e '"o =kp/ea -a -bha -a 'g"u, '"o y"o m/e -nu =daan' -s"u -bha Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u. '"O m/e -nu 'wo -k"e m"u 't"o"udh"o, 'tetundhe -y"o -da -an 'g"u, '"o 'wo- p"o: “-Y"o -go 'wunbhokoud/cdhe '"o =n/e -a 'ka m"e =/e? -Ya -k/ckl"e '"o -dhidhaap"e -nu 'wo =n/e 'y"o -an -k"e -/e? 55'L"uyanm/e gb"o =n/e 'yaa -m"u -a? Mali 'yaa -m"u -a dhe 'ka a? Zak"o 'dh"o, Zoz/efu 'dh"o, Sim/c 'dh"o, Zude 'dh"o 'waa -m"u -a dheglu 'n"e g/c/cn- -nu 'ka a? 56'Iin -a dheglu 'n"e dhoo -nu 'waa kwa 'pi"o z"o =a? -K/c -m/c 'wun -bha -s"u 'y"o- -g/c =n/e 'y"o go -a 'ka m"e =/e?” 57'Wun -nu 'wo =n/e -a -wun 'g"u waa Yesu -wo -dh/e 'wun gia-. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Wo -Zlan -wodhi"olom/e =bhl"e -ya -dh/e 'saadh"o 'g"u, 'k/e/e -a 'kp/c -p"o 'g"u -m/e -nu waa- -a -g/c 'k/c/cm/e -nu 'waa- =bhl"e -ya.” 58-Dh/e bh"e Yesu yaa -dhidhaa -k"e m"u =va zl"o"o, -zo -y"o -a -bha -s"u yaa k"e -an -g/c bh"e -a -wun 'g"u.

will be added

X\