Mati"o 12

1=Dh/e 't"ong 'bhaa =ya zi"o, Yesu -y"o -k"e zi"o -dhiadh"o 'blee- '"o 'wo 'bluu- -p"e -k"e -a 'ka -a -bhl"o -nu 'g"u Zuif"o -nu -bha =glooyi 'ka. Din -y"o -k"e -a -bha =gu"e' -nu -bha. =Dh/e -k"e 'dh"o 'wo y"o 'blee- '"o bh"e -a -kpa -nu 'bhaa 'kan -s"u -bha '"o 'wo- =kia' -nu bho -a -bha, 'wo- -bh"o. 2=Dh/e '"o Falizi -m/e -nu =wa -an y"o, 'wo- p"o Yesu -dh"e: “-Bh"o -dh/e -ga, p"e giagia '"o kwa -bha t/cng -ya p"o k"o =kun 'kwa- -k"e =glooyi 'ka bh"e '"o "u bha =gu"e' -nu 'wo- k"e -na bh"e!” 3'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e '"o David"o -ya -k"e k"o y"o 'dh"o waa- "o -bha m/e -nu, din =ya -an 'kun, '"o =b/e/en' -s"u 'ka bh"e kaa- p"o =a? 4-Y"o =b/e/en' -s"u 'ka =n/e -y"o -da -Zlan -g/c k/c/c; y"o 'dh"o waa- "o -bha m/e -nu 'dh"o, 'wo =bluu'- 'wo -Zlan gba -na -a 'ka bh"e 'wo- s"u 'wo- -bh"o, 'k/e/e k"o -an =dua' 'yaa -m"u k"o -waan -a -bh"o. Bhii '"o t/c/c kwa -bha t/cng -ya -p"o sla- -bho -Zlan -dh"e -m/e -de 'sloo =n/e 'wo dho -a -bh"o. 5'Go m"u 'z"u '"o -ya -s"u 'ka Moiz"o -bha t/cng 'g"u =n/e, kwa -bha =glooyi 'ka, sla- -bho -Zlan -dh"e -m/e -nu '"o yu"o 'dh"o -an kw/e/e, -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, t/cng '"o -gban =glooyi -bha bh"e 'waa- 'kun bh"e 'wun gb/e 'yaa -an -bha. -A m/e bh"e 'kaa- -wo p"o =a? 6'K/e/e a- -p"o ka -dh"e: P"e do 'bhaa -y"o z"o '"o =va '"o =zi"e' -Zlan -gba -a 'g"u -k/c -ta. 7'"O =ya k"e =n/e p"e '"o -ya -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u, ka- -g/en d/c -bez"e k"o m/e -nu '"o 'wun 'yaa -an -bha, ka 'ka 'dho za -lo -an tu"o. P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka bh"e '"o t/c/c: |i'Glus"e k"e -s"u '"o t/c/c p"e '"o- -dh/c -y"o n -k"e, 'k/e/e n 'to 'yaa ka -bha slap"e -nu -dh"e.|d 8Bhii ma M/egb"o 'a =n/e, 'a t/c/c =glooyi gia- '"o bh"e -a -g/cm/e.” 9'Y"o Yesu -y"o go -dh/e bh"e -a -bha, 'y"o dho Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c do 'g"u. 10G/c/cn- do '"o- -k/c -y"o ga -a -bha -y"o -k"e m"u. '"O m/e -nu 'wo -k"e m"u, 'wo Yesu =dh/e/e' kp/c 'wo- p"o: “Kwa -bha t/cng -y"o -we -a -bha k"o 'kwa m/e -dh/e bo =glooyi 'ka a?” -Wa -k"e 'dh"o k"o 'waan- 'wun -d/c -a -bha -dh/e y"o. 11'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “'"O =ya k"e =n/e, m/e =ya k"e -dh"o ka zi"en, '"o 'bhla do =ya k"e -a -g/c, '"o- -bha 'bhla bh"e =ya -p"u"o -glu 'dhi =gbiin do 'g"u =glooyi 'ka, y"o 'ka 'dho -m/c -a -bha k"o -yaan -a bho -glu 'dhi bh"e -a 'g"u a? =Ii-, -a m/e 'k"o bh"e za 'yaa- -bha, -y"o -dho -a bho m"u. 12M/e 'bhee- -wun 'p"o -y"o 'gbee- 'y"o =zi"e' 'bhla -ta! '"O bhii, k"o -dh/e '"o 'dh"o bh"e, k"o kwa -bha t/cng -y"o -we -a -bha 'sa k"o 'kwa 'wun -s"e k"e m/e -dh"e =glooyi 'ka.” 13'"O Yesu -ya p"o g/c/cn- bh"e -a -dh"e: “-Bh"o "u -gbi"o 'po!” 'Y"o "o -gbi"o -po, '"o- -gbi"o -y"o bo 'y"o -k"e =n/e -a do '"o to bh"e -a 'dh"o. 14'"O Falizi -m/e -nu -wo dho 'wo y"o m/e -g/c =taa -m/e -nu -bha, -k/c 'wo dho -a kaa k"o 'waan- Yesu z"e -a -wun 'g"u. 15=Dh/e '"o Yesu -y"o "o z"e -wun ma, 'y"o go -dh/e '"o bh"e -a -bha. M/e -gbaa -wo -zi"o -a 'pi"o. 'Yuam/e -nu -wo -k"e m/e -nu 'wo bh"e -an zi"en 'p"o, 'y"o -an 'pl/e -dh/e bo. 16'K/e/e -y"o 'wun -bl/e/e -an -dh"e 'gbee- 'ka =n/e/e: “K"o =kun m/e '"o 'a- 'ka =n/e, 'ka- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e!” 17-Y"o -k"e 'dh"o k"o -wo '"o -Zlan -wodhi"olom/e Ezai -ya =bl/e/e bh"e -a 'dhi"o -yaan -m/c 'ku"e. -Wo bh"e -ya -p"o =n/e/e: |i-Zlan -ya -p"o:|d 18|iMa yu"ok"em/e 'a- s"u, y"o =ga '"o =n/e! Y"o =n/e '"o- -dh/c -y"o n -k"e, 'a n -ma =zu"ogludhi -wun 'pl/e -ya -a kw/e/e, y"o =n/e 'a dho n -Zuu -ya -a 'g"u; ma za 'a dho -a kan bh"e -y"o -dho"e -wun =bl/e/e'- 'kpongtaam/e -nu -dh"e.|d 19|iWaa- m/e gb/e waa 'dho -d/cn bho, 'iin yaa 'dho =gblaa gbla; waa 'dho -a y"o 'wun -bl/e/e 'gbee- =dhia -kpinngga -nu 'pi"o.|d 20|iYaa 'dho -t"e 'l"u '"o =w"u"u' -s"u 'ka -a y/e; yaa 'dho =labang '"o- 'bh"u =ya 'to 'tee -a =dhuu'-, '"o dho '"o y"o -a -bha -to -a 'gbee- 'ka -s"u 'wun kpengdh"o 'g"u -yi -bha.|d 21|i'"O 'kpongtaam/e -nu 'saadh"o dho wo -zo y"o -a -bha.|d 22=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo nu g/c/cn- 'y"enngtiiz"e do '"o 'yaa 'we bhii '"o t/c/c -zuu yaa -y"o -k"e -a 'g"u bh"e -a 'ka Yesu 'pi"o. Yesu -y"o g/c/cn- '"o bh"e -a -dh/e -bo, '"o y"o 'wun =bl/e/e' -s"u -bha, '"o- 'yan -y"o -dh/e y"o 'p"o. 23M/e gbung -nu 'wo -k"e m"u bh"e, 'wun bh"e -y"o -an 'te tun, '"o 'wo- p"o: “-Y"o -dho k"e David"o gb"o ('"o kwa -ya -a -g/c =n/e -a) 'ka.” 24'K/e/e =dh/e '"o Falizi -m/e -nu =wa -an -wo ma, 'wo- p"o: “G/c/cn- '"o =n/e -zuu yaa k"e '"o- wo -na bh"e -a -g/en '"o t/c/c B/e/ezebil"o '"o -zuu yaa =k/c/cnm/e 'ka bh"e =n/e '"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu -a -dh"e.” 25'K/e/e -an -zo -ta -a 'g"u -wun bh"e Yesu -ya -d/c. =Dh/e -k"e 'dh"o '"o- p"o -an -dh"e: “-Glud"edh/e -p"o m/e '"o -a 'g"u -m/e -nu 'dho -glu g/cn -na wo 'ko 'ka bh"e -an 'dhi"otodh/e do '"o t/c/c 'g"usi"odhe. 'Go m"u 'z"u, p"odh/e 'saadh"o, 'iin 'k/c 'saadh"o '"o- 'g"u -m/e -nu 'wo d/c k"o -wo -ya wo 'ko -g/c 'y"enng bh"e, 'ka- y"o do =n/e -an -bha -k"e 'ku"e- -s"u =ya 'dho 'dhi"o a? 26'"O =ya k"e =n/e Satan =ya -ya "o -bha 's/eg"um/e -nu -bha -glu 'ka, k"o =ya -glu g/cn "o -de 'ka. -Y"o ka -de 'g"u =n/e, 's/eg/c '"o 'dh"o bh"e =gl/c/cs"u -dho k"e -a -g/c -a? 27'"O =ya k"e 'z"u =n/e 'ma -zuu yaa k"e -zuu yaa =k/c/cnm/e 'ka, k"o ka -bha =gu"e' -nu -wo -dho -a k"e -m"e 'ka 'p"o e? -A m/e bh"e 'ma 'go -a 'g"u, wo gia- -ga 'wo dho za =si"o ka -g/c. 28'K/e/e =ya k"e =n/e -Zuu 'sl"o"osl"o '"o go -Zlan 'pi"o bh"e =n/e 'a -zuu yaa -k"e -a 'ka, k"o -kaa d/ca =n/e -Zlan -bha -glud"edh/e =ya y"o ka -bha 'saadh"o -o! 29('Wun '"o -gban ma -zuu yaa k"e -s"u -bha m/e -nu 'g"u bh"e a- -p"o ka -dh"e:) D"o '"o- -k/c dho -m/c -a -bha k"o -yaan -da g/c/cn- 'g"u 'gbeez"e -g/c k/c/c -yaan -a -bha 'k/c/cp"e -nu 's"u k"o yaa g/c/cn- 'g"u 'gbeez"e '"o 'dh"o bh"e -a -l"o 'dhi"o e? 'K/e/e =yaa- -l"o 'p"u"e- wo 'dhi"o, 'y"o dho -m/c -a -bha p"e -nu 's"u -s"u -bha. 30=Dh/e -k"e 'dh"o a- -p"o 'ka -dh"e: M/e '"o yaa nu n -dh"e k"o -y"o -nu n -g/c. '"O m/e yaa nu n -dh"e, ma p"e -nu -kp/c 'ku"e- -s"u 'g"u, k"o -y"o -nu ma p"e -p/en =dhia. 31-A -wun 'g"u a- -p"o ka -dh"e: -Zlan -dho zi"o m/ebheedhe -nu -bha =s/c/cn yaa -nu waa- -an 'dhi -wo yaa -nu 'saadh"o -ta. 'K/e/e m/e '"o 'dho"e- 'wun yaa =bl/e/e'- -Zuu 'sl"o"osl"o -g/c, -Zlan 'ka 'dho zi"o -a -bha 'wun 'dh"o bh"e -a -ta. 32M/e '"o 'dho"e- 'wun =bl/e/e'- ma M/egb"o n 'ka, -Zlan -dho zi"o -a -bha 'wun =zaa' -s"u bh"e -a -ta, 'k/e/e m/e '"o 'dho"e- 'wun yaa =bl/e/e'- -Zuu 'sl"o"osl"o -g/c, -Zlan 'ka 'dho zi"o -a -bha 'wun =zaa' -s"u '"o bh"e -a -ta 't"ong '"o =n/e 'iin 't"ong '"o dho nu -an 'g"u.” 33'Y"o- p"o 'z"u: “'L"u -s"e -y"o -bha "o bh/e -s"e 'ka, '"o 'l"u yaa -y"o bha "o bh/e yaa 'ka. 34=M/e/e =suu'- -ta -nu 'ka =n/e, ka k"ewun -y"o ya, ka -dho 'wun -s"e =bl/e/e'- -k/ckl"e =/e? Bhii p"e '"o m/e =zu"o' 'g"u, y"o =n/e '"o 'dhi -ya =bl/e/e. 35M/e k"ewuns"e"ez"e =zu"og"udh/e -y"o pa -s"u 'ka 'wun -s"e 'ka. -A -bha 'wun -s"e 's"u -dh/e '"o bh"e, =ya k"e '"o- =bl/e/e. M/e k"ewunyaaz"e =zu"og"udh/e -y"o pa -s"u 'ka 'wun yaa 'ka. 'Y"o '"o 'wun yaa -s"u -dh/e bh"e -a 'g"u 'p"o 'y"o- =bl/e/e. 36A- -bl/e/e ka -dh"e =n/e/e: -Zlan -bha zakanyi 'ka, m/e -nu -wo -dho wo =bl/e/e'- -wun -nu 'fl"e"efl"e"e 'wo- =bl/e/e bh"e -a 'pl/e -lo sia- -Zlan 'dhi"o. 37Bhii "u -de -wo '"o dho go "u dhi"o 'kpongtaa z"o bh"e, =y"o -s"e o, =y"o yaa o, y"o =n/e '"o dho "u -bha za kan.” 38'"O Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu m/e 'bhaa -nu waa- Falizi -m/e -nu m/e 'bhaa -nu -wa p"o Yesu -dh"e: “Yi -G/cm/e, yi- 'pi"o k"o '"u -dhidhaap"e do k"e yi -dh"e.” 39'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “=D/e/e -yi =n/e -a 'g"u -m/e -nu k"ewunyaaz"e -nu, '"o 'waa 'to wo -wo 'g"u -Zlan -dh"e, -wo -dhidhaap"e -dh/e -na, 'k/e/e -dhidhaap"e gb/e yaa 'dho -z/cn -an -dh"e z"o, -a 'ke yaa k"e -Zlan -wodhi"olom/e Zonas"o -bha -dhidhaap"e 'ka. 40Bhii -k/c do '"o Zonas"o -y"o -dh/ekpa/cyi -yaaga =kaa' 'yu"o- do =va 'guu bh"e, '"o ma M/egb"o 'a dho -dh/ekpa/cyi -yaaga kaa 's/eidh"o. 41-Zlan -bha zakanyi 'ka, m/e -nu 'wo Niniv"o pl"o"o, -wo -dho =luu' 'wo d/c =d/e/e =n/e -a 'g"u m/e -nu 'dhi"o, 'wo za -ya -an -bha; bhii =dh/e '"o Zonas"o -y"o -Zlan -wo -bl/e/e Niniv"o -m/e -nu -dh"e, -wo wo -kwaa wo -bha =s/c/cn yaa -nu -z"u, 'wo wo =zu"o' =dhi"e -Zlan 'pi"o. 'K/e/e k"o ka -bha 'ka, m/e '"o 'a =bhl"e 'dh"o =va '"o =zi"e' Zonas"o -ta, -y"o ka 'pi"o z"o. 42'Go m"u 'z"u -Zlan -bha zakanyi 'ka, dheb/c '"o -k"e -glud"e 'ka '"o 's/e '"o kwa -bha 's/eg/c goo =zian' '"o go -a 'g"u, -y"o -dho d/c m/e -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u -an 'dhi"o, '"o za -ya =d/e/e =n/e -a 'g"u -m/e -nu -bha. Bhii -y"o -go 's/eg/c =gbiin 'g"u, '"o nu '"o "o 'to to Salom/c -bha 'wun -bho 'kou d/c -wo -bha. '"O =dh/e -k"e 'dh"o, m/e '"o- =bhl"e 'dh"o =va '"o =zi"e' Salom/c -ta, -y"o ka 'pi"o z"o.” 43'Y"o- p"o 'z"u: “=Ya k"e =n/e -zuu yaa =ya 'go m/e 'g"u, -y"o -ni"e 'y"enng =taa, -dh/e '"o dho "o 't/e/e pa -a -bha -a =m/e/e' -s"u 'ka. =Ya k"e =n/e 'yaa- y"o -na, 44'y"o- p"o "o -de -dh"e =n/e/e: ‘A -dho y/e n 'z"u, 'a dho ma 'k/c 'a go -a 'g"u bh"e -a 'g"u.’ 'Y"o nu '"o k/c/cdh/e y"o 'kpaan, k"o -dh/e -y"o -go -s"u 'ka, 'k"o p"e 'pl/e -y"o -dho 'ku"e- dh"o -s"u 'ka. 45=Ya k"e 'dh"o 'y"o dho, 'y"o -zuu yaa 'slapl/e 'wo -zi"o -a -ta, '"o -an -dh/e '"o 'wo nu wo 'ku"e, 'wo wo -ya -dh/e kun m"u. =Ya k"e 'dh"o zl"o"o k"o m/e '"o bh"e -a k"ewun =ya k"e yaa =ya zi"e -a m/e '"o 'dhi"o -a -ta. -K/c do bh"e -a 'ka 'y"o dho kaa, m/e k"ewunyaaz"e 'wo =d/e/e -yi =n/e -a 'g"u bh"e -an -g/c.” 46Yesu -y"o -to 'wun =bl/e/e'- -s"u 'g"u m/e gbung -nu -dh"e '"o- dhe waa- -a dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wo -nu, 'wo d/c plaan, 'wo -k"e -a k"edh/e =m/e/e' =dhia k"o 'waan- 'wun =bl/e/e'- -a -dh"e. 47'"O m/e do -ya p"o Yesu -dh"e: “-Dh/e -ga 'dh/e, "u dhe waa- "u dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wo plaan, -wa 'pi"o k"o 'wo 'wun =bl/e/e'- "u -dh"e.” 48'"O Yesu -ya p"o m/e bh"e -a -dh"e: “D"o -nu 'p"o 'wo t/c/c n dhe waa- n dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -i?” 49'Y"o "o -k/c -z/cn "o bha =gu"e' -nu 'ka '"o- p"o: “-Ka -dh/e -ga, n dhe waa- n dhegluz"e -nu =ga 'wo =n/e. 50Bhii m/e -nu '"o 'wo n D"e '"o -ya -s"u 'ka dhang- -nu 'g"u -a -zo 'kun -wun k"e bh"e, wo =n/e 'wo t/c/c n dheglu 'n"e g/c/cn- -nu, n dheglu 'n"e dhoo -nu waa- n dhe.”

will be added

X\