Maak"o 9

1'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u: “A- -p"o ka -dh"e 'wun giagia 'ka =n/e/e: M/e 'bhaa -nu -wo ka 'pi"o z"o, waa 'dho ga k"o -an 'yan yaa -kp"en -Zlan -bha -glud"edh/e k"edh/ep"o -bha -nu 'piigbeedh/e 'ka -s"u -bha.” 2=Dh/e -dh/ekpa/cyi 'slado =ya zi"o, '"o Yesu -y"o Pi/e/e 'dh"o, Zak"o 'dh"o, waa- Zan, '"o -an s"u "o 'pi"o, 'wo dho -t/cn do =gbiin tu"o wo 'sloo 'ka. '"O Yesu -y"o -dhi"e bun gb/e 'g"u -an w"o 'dhi"o m"u, 3'"O- -bha s/c -nu -wo -k"e 'puu; -a -bha -k"e 'puu -s"u bh"e, m/e -k/c -m/ca -p"e 'yaa -m"u 'kpongtaa z"o k"o -yaan s/c 'zlu -yaan bh/c =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o. 4'"O to m"u, =gu"e' -nu -yaaga 'wo bh"e, 'wo Eli waa- Moiz"o -an y"o k"o waa- Yesu -nu -wo 'wun =bl/e/e' -na wo 'ko =bhaa. 5'"O Pi/e/e -ya p"o Yesu -dh"e: “N -G/cm/e, =y"o -s"e k"o 'kwa to z"o. -Kwa s/c 'k/c -yaaga d/c, "u -bha -y"o k"e do, Moiz"o -bha -y"o k"e do, Eli -bha -y"o k"e do.” 6P"e '"o dho"e- -a =bl/e/e'- yaa- d/c "o -de -g/c, bhii =gu"e' -nu =pl/e 'wo to waa- y"o gia-, 'si"o =va -y"o -kan -an 'gluu. 7'"O dha kp"o do -y"o nu, '"o- 'bin -y"o s/c -an -ta. '"O -wo do -y"o b/c dha kp"o bh"e -a 'g"u '"o -we =n/e/e: “M/e '"o =n/e '"o t/c/c n Gb"o (do '"o n -g/c) '"o- -dh/c -y"o n -k"e =du"o. -Ka ka 'to 'to -a -wo -bha!” 8-Dh/e do bh"e -a 'g"u, "o =gu"e' -nu 'wo bh"e 'wo -dh/e -ga wo -z"u 'to; waa m/e gb/e y"o gb/c, -a 'ke yaa k"e Yesu -de 'sloo 'ka wo 'pi"o m"u. 9-Wo -k"e 'go =dhia -t/cn bh"e -a tu"o k"o -wo =y/c/c' -na, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “K"o =kun '"o p"e -nu 'ka -an y"o =n/e, 'ka- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e, -y"o 'dho -y"o y"o"e ma 'a M/egb"o 'ka, n -ma -go ga 'g"u -yi -bha.” 10'"O -wo bh"e 'wo- ma -a -ta. 'K/e/e -wa -p"o wo 'ko -nu zi"en =n/e/e: “-Go ga 'g"u -s"u =n/e, -a -g/en '"o t/c/c -m"e -/e?” 11=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo Yesu =dh/e/e' kp/c 'wo- p"o: “-M"e '"o -k"e '"o kwa -bha t/cngg/cm/e -nu =waa- p"o Eli -dho nu k"o p"e m/e '"o dho k"e -yaan =tun k"e -na -/e?” 12'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “Eli -de -y"o -dho nu 'dhi"o =kun k"o -yaan p"e 'pl/e =baa', 'k/e/e -m"e -k"e '"o -Zlan -bha 's"e"edh/e =b/e/en' -wo -ya p"o M/egb"o 'klo- -dho bh/c =gba/cns"u, 'go m"u '"o m/e -nu dh"o 'yan =zi"o' =kaa' /e? 13'K/e/e a- -p"o ka -dh"e =n/e/e: Eli -de =ya nu 'saadh"o. '"O m/e -nu -wa kun yaa =n/e -k/c '"o =dhi"e' -an -dh"e -a 'dh"o =n/e -k/c '"o =b/e/en -s"u 'ka -a -wun 'g"u -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e -a 'dh"o.” 14=Dh/e '"o =wa nu, =wa -lo =gu"e' m/e -nu 'wo to -an 'pi"o, -wo m/e gbung =va waa- Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu -y"o -an 'pi"o m"u, k"o -wo 'wun -nu =bl/e/e' -na wo 'ko 'pi"o. 15=Dh/e '"o -an 'yan =ya -kp"en Yesu -bha, (bhii -a -bha nu m"u -s"u bh"e yaa k"e -an 'yaan 'ka), 'wo -bla s"u 'wo dho"e -a -g/c zian- k"o -waan -m/e/e kaa. 16=Dh/e Yesu =ya -lo "o bha =gu"e' -nu 'pi"o, '"o -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “-M"e -wun '"o kaa- m/e -nu 'wo =n/e, 'ka- =bl/e/e' -na bh"e =/e?” 17'"O g/c/cn- do '"o -k"e m/e gbung 'g"u m"u, '"o- -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N -G/cm/e, a -nu n gb"o '"o =n/e -a 'ka "u =dhia, bhii '"o t/c/c -zuu yaa -ya 'g"u, '"o 'yaa 'we -a -bha -a -g/c k"o -y"o 'we. 18'"O -dh/e 'saadh"o '"o =ya -p"u"o -a -ta -a -bha, '"o- -zu"o sia-. =Ya k"e 'dh"o '"o- 'dhee 'vuu d/c -a dhi"o 'wa -gb/cudh"o k"o -y"o "o 's/cn -nu -bh"o -na, k"o =ya d/c z/e/endh"o. '"O 'a =bh/ea "u bha =gu"e' -nu -dh"e k"o -waan -a bho -a 'g"u, 'k/e/e -an -k/c yaa -m/c -a bho -a 'g"u -s"u -bha.” 19'"O Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “'E, =zu"o' 'gl/c/cgl/c -m/e -nu 'ka =n/e! 'T"ong =dh"e 'a dho -a s"u k"o 'kwaan- kaa kwa 'ko =bhaa =/e? 'T"ong =dh"e 'a dho -a s"u 'z"u k"o 'aan- ka bun -a 'ka /e?” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o: “-Ka nu 'n"e bh"e -a 'ka n =dhia!” 20'"O m/e -nu -wo nu 'n"e bh"e -a 'ka, -a =dhia. =Dh/e '"o -zuu yaa =ya "o 'yan d/c Yesu -bha, '"o 'n"e bh"e '"o- =zaan 'zan 'gbee- 'ka, '"o- -zu"o sia- '"o y"o =gl"ong 'gl"o -s"u 'g"u k"o -a 'dhee 'vuu =ya d/c -gb/cudh"o. 21'"O Yesu -ya d"e =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “=Dh/e '"o -ya -a -bha =n/e, -a -dh/e =ya =gl/c/c =a?” '"O- p"o: “-Y"o -ya -a -bha -a 'n"edh/e 'g"u. 22'"O- 'bhaa -nu =ya k"e '"o -zuu yaa -ya -zu"o 'si"o 'iin yi"o -dh/e -nu -bha k"o 'yaan- -a z"e. '"O =ya k"e =n/e "u -k/c -y"o -m/c -a -bha '"u"en- p"e 'bhaa k"e, -bh"o nu yi -dh"e, n d"e, '"u yi 'yena y"o!” 23'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U- -p"o n -dh"e, n -k/c -m/c -a -bha -i? Ma =n/e 'a dho "u =dh/e/e' kp/c =zian' =n/e, "u -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -k/c -y"o -m/c -a -bha -a? 'K/e/e -y"o k"e "u 'yaan: M/e '"o -Zlan -wun -dh/e 'wun gia-, -y"o -dho p"e 'pl/e k"e.” 24-Dh/e do bh"e -a 'g"u '"o 'n"e bh"e '"o- d"e -y"o -gbla '"o- p"o: “'Ma -Zlan -wun -dh/e 'wun gia-, 'k/e/e -bh"o nu n -dh"e, bhii '"o t/c/c n -ma -zo y"o -s"u bh"e =y"o 'tee!” 25=Dh/e Yesu =yaa- y"o =n/e m/e -gbaa -nu -wo nu -na -bla 'ka wo 'pi"o m"u, '"o 'wun =bl/e/e -zuu yaa bh"e -a 'ka 'gbee- 'ka '"o- p"o: “-Zuu yaa '"o 'yaa 'we -a -bha 'n"e =n/e -a -g/c k"o -y"o 'we, 'iin k"o -y"o 'wun ma =n/e, a- -p"o "u -dh"e '"u 'go 'n"e '"o =n/e -a 'g"u! 'Go m"u k"o =kun '"u nu -a 'g"u gb/c!” 26'"O -zuu yaa '"o bh"e '"o y"o =gblaa 'gbla -s"u 'g"u, '"o 'n"e bh"e '"o- =zaan zan 'gbee- 'ka -yaan =tun 'go -na -a 'g"u. 'N"e '"o bh"e -y"o -k"e =n/e m/e =ya ga -a 'dh"o, '"o =dh/e 'to zl"o"o k"o m/e 'bhaa -nu 'wo -k"e m"u -wa p"o -na: “=Ya ga.” 27'"O Yesu -y"o -ya -a -k/c -bha, '"o- =luu; 'y"o =luu '"o d/c "o -g/en -ta. 28=Dh/e Yesu =ya 'dho =ya -lo k/c/c, '"o waa- "o bha =gu"e' -nu =wa 'to wo 'sloo 'ka, 'wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-M"e '"o -k"e '"o yi -k/c yaa -m/c -zuu yaa '"o bh"e -a k"e -s"u -bha -/e?” 29'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- -p"o: “=Bh/ea' -s"u dos/en 'kpaan =n/e '"o dho -m/c -a -bha k"o -yaan -zuu yaa =suu'- '"o =n/e -a kaa m/e -nu 'g"u.” 30-Wo -go -dh/e '"o bh"e -a 'g"u 'wo dho; 'k/e/e -wo -b/c Galile -s/e 'g"u. '"O Yesu 'yaa- 'pi"o k"o -dh/e '"o- -bha m/e -nu -wa d/c. 31Bhii -y"o -k"e "o bha =gu"e' -nu =daan' -s"u 'g"u, '"o- p"o -an -dh"e: “Ma 'a M/egb"o 'ka, -wo -dho n d/c m/e -nu kw/e/e, '"o 'wo n z"e; '"o- -dh/ekpa/cyi -yaaga -naa bh"e 'a go"e ga 'g"u.” 32'K/e/e -a -bha =gu"e' -nu waa -wo '"o bh"e -a -g/en d/c, '"o 'su"o -y"o -an -k"e 'z"u -a =dh/e/e' 'kp/c -dhiadh"o. 33'Wo dho 'wo -lo Kap/e/ena/cm"e. =Dh/e =wa 'dho =wa -s/c k/c/c, '"o Yesu -y"o "o bha =gu"e' -nu =dh/e/e' -kp/c '"o- p"o: “-M"e -wun -nu 'ka -k"e -a =bl/e/e' =dhia zian -gbloo 'pi"o =n/e/e =/e?” 34'K/e/e -wo wo 'dhi -y"o 'ku"e-, bhii zian -gbloo 'pi"o, -wo -k"e m/e '"o dho k"e m/e =va 'ka wo zi"en -a -wun =bl/e/e' =dhia. 35=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o =yaannu, '"o "o bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e, 'y"o -an =dh/c/c -k"e, '"o- p"o -an -dh"e: “'"O =ya k"e =n/e m/e -y"o -dh"o k"o -y"o k"e m/e =va 'ka, k"o -y"o k"e -de -dho sia- -m/e, waa- yu"o -k"e m/e 'pl/e 'dhi"o -m/e 'ka.” 36'Go m"u '"o 'n"e 'tee do s"u, '"o- d/c -an w"o 'dhi"o, '"o- s"u '"o- -ya "o 'gban -ta dhu"o, '"o- p"o -an -dh"e: 37“M/e '"o 'dho"e- m/e -nu '"o -an =suu'- -y"o -k"e =n/e 'n"e =n/e -a 'dh"o, -a m/e do -nia kun n -wun 'g"u, k"o =ya ma gia- n -nia 'kun. '"O m/e '"o 'dho"e- n -nia kun, k"o ma do kun 'y"o n -nia kun, 'k/e/e k"o m/e 'y"o n b/c bh"e, =yaa- -nia 'kun.” 38=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Zan -ya p"o Yesu -dh"e: “Yi -G/cm/e, yi g/c/cn- do -y"o k"o -y"o -zuu yaa bho -na m/e 'g"u "u 't/c 'ka, '"o 'yi- p"o -a -dh"e k"o =kun '"o- -k"e 'dh"o gb/c, '"o t/c/c 'yaa kwaa- m/e 'ka.” 39'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “K"o =kun 'ka- p"o -a -dh"e -abi', bhii m/e '"o -dhidhaap"e -k"e n 't/c 'ka yaa 'dh"o to -dh/e do bh"e -a -bha k"o -yaan 'wun yaa =bl/e/e'- n -g/c. 40'"O t/c/c m/e yaa nu kwa -g/c, k"o kwa -m/e -m"u. 41'"O m/e '"o 'dho"e- 'yi -k/c/c do nu ka -dh"e ka -bha -k"e Klito -bha m/e -nu 'ka -s"u -wun 'g"u, a- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: -A 'kian 'ka 'dho kun -k"edh"os"u 'ka.” 42'Y"o Yesu -ya p"o 'z"u: “M/e -nu 'wo wo -zo y"o n -ma bh"e, m/e '"o 'dho"e- -a 'n"e do 'kpaan -de -dian, -yaan -p"u"o =s/c/cn yaa 'g"u, =y"o -s"e -a -bha 'ka k"o -wo -gu"o kp"o =va do -klu -a bh/c -bha, -wa -zu"o 'yoo =bhaa. 43'"O =ya k"e =n/e "u -k/c '"o "u -da =s/c/cn yaa 'g"u, k"o -bh"o -a 'klu 'kan! =Y"o -s"e "u -bha 'ka k"o "u -da =to"ep"o -k"e -a 'g"u -dh/e -bha "u -k/c do 'ka '"o =zi"e' "u -k/c =pl/e -bha -to m"u -s"u '"u dho"e =gl"o"otiaandh"o, 'si"o '"o 'yaa =dhuu' 'gb/e/edh"o -a 'g"u -s"u -ta. 44((-Dh/e bh"e -a 'g"u =n/e '"o n/c -nu 'wo m/e bun -bh"o '"o 'waa ga, waa- 'si"o '"o 'yaa =dhuu' 'gb/e/edh"o bh"e 'wo- -bha.)) 45'"O =ya k"e =n/e "u -g/en '"o "u -da =s/c/cn yaa 'g"u, k"o -bh"o -a 'klu 'kan! =Y"o -s"e "u -bha 'ka k"o '"u -da =to"ep"o -k"e -a 'g"u -dh/e -bha "u -g/en do 'ka '"o =zi"e' "u -g/en =pl/e -k"edh"os"u '"u dho"e =gl"o"otiaandh"o (('si"o '"o 'yaa =dhuu' 'gb/e/edh"o -a 'g"u bh"e -a -ta. 46-Dh/e bh"e n/c -nu -wo m/e -nu bun -bh"o '"o 'waa ga, waa- 'si"o '"o 'yaa =dhuu' 'gb/e/edh"o bh"e -wa -bha.)) 47'"O =ya k"e =n/e "u 'yanga '"o "u -da =s/c/cn yaa 'g"u, k"o -bh"o -a bho m"u; =y"o -s"e "u -bha 'ka k"o '"u -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u "u 'yanga do 'ka, '"o =zi"e' "u 'yanga =pl/e -to "u -bha -s"u, '"u =zong -a 'ka =gl"o"otiaandh"o 'si"o 'g"u bh"e -a -ta. 48-Dh/e bh"e -a 'g"u, n/c -nu 'wo m/e bun -bh"o '"o 'waa ga, waa- 'si"o '"o 'yaa =dhuu' 'gb/e/edh"o bh"e, -wa -bha. 49Bhii -k/c do '"o kweez"o 'dh"o p"e -nu 'kun -na -a 'ka bh"e, '"o 'si"o -dho -a k"e -a 'ka m/e -nu 'g"u. 50Kweez"o -y"o p"e do -s"e 'ka, 'k/e/e '"o =ya k"e =n/e kweez"o din 'yaa- -bha, ka -dho -a k"e -k/ckl"e k"o -a din -y"o k"e -a -bha 'z"u -i? =Dh/e '"o 'dh"o, k"o ka -bha kweez"o -y"o k"e ka 'g"u, 'ka -tosiadhe k"e ka 'ko -nu zi"en =zu"oyagluu 'ka.”

will be added

X\