Maak"o 5

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -wo Galile 'yipu"e -kan, 'wo dho 'wo -lo Zelazeni -s/e 'g"u. 2=Dh/e '"o Yesu -y"o go 'yitag/c 'g"u '"o y"o sia- '"o to m"u '"o g/c/cn- do -y"o go bl/c/cn- =taa =zian' '"o nu -a -g/c zian-. 3G/c/cn- '"o bh"e -zuu yaa -y"o -k"e -a 'g"u '"o- k"edh/e -y"o -k"e bl/c/cn- =taa -dh/e -nu -bha. M/e gb/e -k/c 'yaa -m/c -a 'kun -s"u -bha k"o -yaan -a -l"o -pi"o =y/c/c' giagia -de 'ka. 4Bhii -a 'bhaa -nu =ya k"e, -wa -g/en -y"o -pi"o 'l"u 'g"u, 'wo- -k/c -nu -l"o -pi"o =y/c/c' -nu 'ka. 'K/e/e =y/c/c' 'wo bh"e 'y"o -an -kaan '"o -pi"o bh"e '"o- w"u. '"O m/e 'gbee- gb/e yaa k"e -dh"o k"o -yaan ku"ennu. 5'"O yi 'saadh"o -a 'ka, gbeng waa- l"enng -y"o -to 'gbla -s"u -bha bl/c/cn- =taa -dh/e -nu waa- -t/cn 'pi"o -dh/e -nu -bha, k"o -y"o "o -de -gi -na -gu"o kp"o -nu 'ka. 6G/c/cn- '"o bh"e -y"o -d/c =gbiin '"o Yesu y"o. 'Y"o -bla s"u '"o nu -a -g/c zian-. =Dh/e '"o -lo -a 'pi"o m"u '"o Yesu -y"o 'wun =bl/e/e -zuu yaa '"o- 'g"u bh"e -a -dh"e '"o- p"o: “-Bh"o 'go g/c/cn- '"o =n/e -a 'g"u!” =Dh/e -k"e 'p"o 'y"o g/c/cn- bh"e 'y"o -lo "o kp/cn 'g"u Yesu 'dhi"o, 'y"o -gbla -wo 'gbee- 'g"u =n/e/e: “-M"e '"u 'dho"e- -a k"e n 'ka bh"e =/e, -Zlan '"o -zi"o p"e 'pl/e -ta -a Gb"o Yesu? =Bh/ea'- 'a- wo "u -dh"e -Zlan w"o 'dhi"o k"o =kun '"o '"u n 'klo- bh/c!” 9=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “"U t/c/c d"o =e?” '"O -zuu yaa -y"o b/c g/c/cn- '"o bh"e -a 'g"u, '"o- p"o: “N t/c/c “M/e gbung =va” '"o t/c/c yi =pl"e"ez"e.” 10'"O =bh/ea Yesu -dh"e =naaz"e 'ka =n/e/e: “K"o =kun '"u yi -k"e, 'yi go 's/eg/c '"o =n/e -a -ta!” 11-Bh/ctii -gbaa =va -wo -k"e -t/cn 'pi"o m"u 'p"o, wo -bha -bh"op"e -nu =m/e/e' =dhia. 12'"O -zuu yaa -nu -wo =bh/ea Yesu -dh"e, 'wo- p"o: “-Bh"o yi b/c -bh/ctii -nu 'wo =n/e -an 'g"u!” 13Yesu -y"o -we -a -bha -an -g/c, '"o -zuu yaa -nu -wo go g/c/cn- '"o bh"e -a 'g"u, 'wo dho -bh/ctii -nu 'g"u. '"O -bh/ctii -gbaa 'wo dho -m/c -vuu =pl/e -bha bh"e -an -dho 'ku"e- -s"u -wo =y/c/c goo -bha '"o -an 'pl/e -wo m"e 'yipu"e =va =bhaa 'wo to yi"o. 14G/c/cn- -nu 'wo k"e -bh/ctii -maa k"e =dhia bh"e 'wo =du"e 'wo dho 'wun -ta/c '"o bh"e -a 'ka -an -bha p"odh/e =va waa- p"odh/e 's/e/en- -nu -bha. '"O m/e -nu -wo nu k"o 'waan- wo 'yan d/c p"e -nu 'wo -k"e bh"e -an -bha. 15'Wo nu 'wo -lo Yesu 'pi"o k"o g/c/cn- '"o -zuu yaa =pl"e"ez"e -nu -wo -k"e -a 'g"u bh"e -y"o m"u. -Y"o -k"e =yaannu =s"u"e' -potaas"u 'g"u k"o s/c -nu -wa -bha, k"o 'wun -bho 'kou d/c -s"u =ya k"e -a -g/c -s"e 'ka. '"O 'su"o -y"o -da -an 'g"u. 16G/c/cn- '"o -zuu yaa -k"e -a 'g"u bh"e waa- -bh/ctii -nu, p"e '"o -k"e -an 'ka bh"e, m/e -nu '"o -an 'yan d/c -a -bha, -wa -wun =bl/e/e m/e -nu 'wo nu bh"e -an -dh"e 'p"o. 17=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo =bh/ea Yesu -dh"e k"o -y"o zi"o, -y"o 'go wo -g/c 's/e 'g"u. 18=Dh/e '"o Yesu 'dho -da -na 'yitag/c 'g"u, '"o g/c/cn- '"o -zuu yaa -nu -wo go -a 'g"u bh"e -ya p"o -a -dh"e '"o 'to -a 'pi"o. 19Yesu yaa 'we -a -bha -a -g/c, 'y"o- p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'y/e "u 'z"u, '"u 'dho "u -m/e -nu 'pi"o, '"u p"e '"o kwa D"em/e -ya -k"e "u -dh"e "u 'yena y"o -s"u 'ka bh"e, '"u- =bl/e/e'- -an -dh"e!” 20'Y"o g/c/cn- bh"e 'y"o dho, '"o b/c 's/eg/c '"o- p"odh/e 'dh"o 'g/c/c- do bh"e -a 'g"u, p"e '"o Yesu -ya -k"e -a -dh"e bh"e -a =bl/e/e' -s"u 'ka. '"O m/e -nu 'saadh"o 'wo 'wun -nu 'wo bh"e 'wo- ma, '"o -an 'te -y"o tun 'gb"onggb"ong. 21Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -wo -da 'yitag/c 'g"u '"o 'yipu"e bh"e 'wo- -kan 'z"u. '"O m/e -gbaa =va -wo nu 'wo =ni"e -a -z"u 'yi 'kpong 'dhi"o m"u. 22-Wo -k"e -dh/e bh"e -a -bha, '"o Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c =k/c/cnm/e do 'wo- -dh/e Zailus"o -y"o =gb"e"u; '"o- 'yan -da Yesu 'g"u. =Dh/e -k"e 'p"o '"o nu '"o -lo "o kp/cn 'g"u -a 'dhi"o, 23'"o- =bh/ea Yesu -dh"e k"o -y"o nu "o -dh"e =naaz"e 'ka =n/e/e: “N 'dhu '"o 'dho"e- ga, =bh/ea'- 'a- wo "u -dh"e, -bh"o nu '"u "u -k/c pa -a 'ka k"o -a -dh/e -y"o bo, k"o -k"e -a 'g"u -s"u -yaan k"e -a -g/c!” 24=Dh/e -k"e 'p"o, Yesu -y"o -zi"o -a 'pi"o. '"O m/e -gbaa =va -wo -to -a 'pi"o, '"o -an 'dho -s"u 'ka, 'wo -k"e =maa 'ma =dhia -a -bha zian 'pl/e 'ka. 25-Dh/e bh"e -a 'g"u dheb/c do '"o f/ei y"en =yua' -ya -k"e '"o -kw/e -ya k"e 'g/c/c- do "o ga =pl/e -y"o -k"e m"u. 26-A 'y"enng -ya bh/c =du"o =dh/cngtr/c -nu 'pi"o, y"o do bh"e 'z"u, -ya "o bha 'w"e"uga -nu 'pl/e 'g"u =si"o' 'k/e/e -a -dh/e bh"e yaa bo. P"e '"o -k"e =zian' '"o t/c/c 'dho '"o- -bha 'yua -ya wo 'dhi"o -kplawo. 27-Y"o Yesu -wun -ma '"o nu m/e -nu gbung 'g"u m"u, '"o pa -a -bha s/c 'ka -a =zl"o"o =zian'. 28Bhii -y"o -k"e -a p"o =dhia "o -de =zu"o' 'pi"o =n/e/e: “=Ya k"e =n/e 'ma 'pa -a -bha s/c 'kpaan -de 'ka =sia, n =dh/e -dho bo.” 29'"O to m"u, '"o- -bha f/ei y"en =yua' -y"o =gbaannu, '"o y"o gia- '"o- =t/ei' d/c =n/e "o -dh/e =ya bo. 30-Dh/e do bh"e -a 'g"u, Yesu -ya =d/ca' =n/e 'g"ugbeedh/e do =ya 'go "o 'g"u. '"O =dhi"e "o -z"u m/e -gbaa -nu 'wo bh"e -an zi"en, '"o- p"o: “D"o '"o pa ma s/c 'ka =n/e =/e?” 31'"O- -bha =gu"e' -nu -wa -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “Bhi gia-, '"u- =t/ei' -d/c =n/e, m/e -gbaa -nu -wo =maa 'ma -na "u -bha zian 'pl/e 'ka, '"u =dh/e/e' kp/c 'z"u =n/e d"o '"o pa "u 'ka a?” 32'K/e/e Yesu -y"o -dh/e -ga "o -z"u 'to -dh/e -nu -bha k"o m/e '"o p"e -k"e bh"e 'yaan- -a y"o. 33Dheb/c '"o bh"e 'si"o- -kaan -a 'gluu '"o y"o =zluun -s"u -bha, bhii y"o gia- -ya =t/ei' d/c =n/e p"e '"o -k"e bh"e "o -dh/e =ya bo. '"O nu '"o -lo "o kp/cn 'g"u Yesu 'dhi"o, 'y"o -k/c '"o -k"e -a 'ka bh"e '"o- 'pl/e =bl/e/e, -a -y"o sia- -s"u 'ka. 34'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “N 'dhu, "u -bha -zo -y"o n -ma -s"u =ya "u -dh/e bo, -bh"o 'dho =zu"oyagluu 'ka; 'yua bh"e "o 'ka 'dho "u k"e gb/c!” 35Yesu -y"o -to 'wun bh"e -a =bl/e/e' =dhia, '"o b/cm/e -nu -wo -go Zailus"o -g/c k/c/c, 'wo nu 'wo- p"o -a -dh"e: “"U 'dhu 'yan ga; k"o =kun '"u kwa -g/cm/e bho pi"en- 'kpaan!” 36'K/e/e Yesu 'to yaa k"e -an -wo -nu 'pi"o, '"o- p"o Zailus"o -dh"e: “K"o =kun '"o 'su"o -y"o "u -k"e, -bh"o -zo y"o n -ma dos/en!” 37'"O Yesu yaa 'we -a -bha m/e gb/e -g/c k"o -yaan zi"o "o 'pi"o -a 'ke yaa k"e Pi/e/e 'dh"o, Zak"o waa- "o dheglu Zan -an 'ka. 38'Wo dho 'wo -lo Zailus"o -g/c k/c/c. '"O Yesu -y"o -kp"en m/e gbung -nu 'wo -k"e -zu"o d/c =dhia waa- m/e -nu 'wo -k"e 'gbo -nu b/c =dhia =gblaa 'gbla -s"u 'ka -an -bha. 39=Dh/e =ya -da k/c/c '"o- p"o -an -dh"e: “-M"e '"o -k"e 'ka -zu"o -nu d/c, 'ka 'gbo -nu b/c =/e? 'N"e '"o =n/e yaa ga, yi 'kpaan '"o- z"e.” 40'"O 'wo y"o -kaan -a -bha -s"u 'g"u. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- p"o m/e 'pl/e -dh"e -wo y"o plaan, 'y"o 'n"e d"e waa- -a dhe 'dh"o, -a -bha =gu"e' -nu -yaaga 'wo bh"e 'dh"o, '"o -an s"u "o 'pi"o, 'wo -da -w/c -a 'g"u -k/c 'dhi m/e '"o 'n"e =gl"o"o -y"o -k"e -a 'g"u bh"e -a 'g"u. 41'"O Yesu -y"o -ya 'n"e '"o bh"e -a -k/c -bha '"o- p"o Ebl"o -wo 'g"u: “Talita kumi!” -A -g/en '"o t/c/c: “'N"edhez"e, a- -p"o "u -dh"e, '"u =luu'-!” 42-Dh/e do bh"e '"o to -a -bha, '"o =luu '"o y"o 'ta -s"u -bha. ('N"edhez"e bh"e -a -kw/e -y"o -k"e =n/e p"e 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'dh"o.) =Dh/e 'wun -nu =n/e =wa -an y"o, 'tetundhe =va -y"o -da -an 'g"u. 43'K/e/e Yesu -ya -p"o -an -dh"e 'gbee- 'ka =n/e k"o =kun 'wo- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e, '"o- p"o -a -bha m/e -nu -dh"e: “-Ka -bh"op"e nu -a -dh"e, -ya -bh"o!”

will be added

X\