Maak"o 3

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -y/e "o 'z"u '"o nu Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u. G/c/cn- do '"o- -gbi"o -y"o ga -a -bha -y"o -k"e m"u. 2M/e -nu 'wo -k"e m"u, -an 'yan -y"o -k"e Yesu 'pi"o dos/en '"o =ya k"e =n/e -y"o -dho -m/c -a -bha k"o -yaan g/c/cn- '"o bh"e -a -gbi"o bo =glooyi 'ka -a -wun 'g"u. Bhii -wa 'pi"o k"o 'wo 'wun d/c -a -bha =n/e, =ya k"e 'dh"o k"o =ya p"e yaa k"e, -an -bha t/cng 'g"u =si"o' -s"u 'ka. 3'"O Yesu -ya p"o g/c/cn- '"o- -gbi"o -y"o ga -a -bha bh"e -a -dh"e: “-Bh"o =luu'- m/e 'pl/e w"o 'dhi"o z"o!” '"O g/c/cn- bh"e '"o =luu. 4=Dh/e =ya k"e 'dh"o, m/e -nu 'wo -k"e -a -ga =dhia bh"e, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-M"e '"o kwa -bha t/cng -ya p"o 'kwa- k"e =/e? 'Kwa 'wun -s"e k"e =glooyi 'ka, 'iin 'kwa 'wun yaa k"e e? 'Kwa m/e dha, 'iin 'kwa m/e 'g"u =si"o'- e?” 'K/e/e waa 'we -a -bha k"o -waan -daa k"e -a -g/c. 5'"O Yesu -y"o -an -ta -ga, '"o 'wun bh"e '"o -si"o -a -dh"e. 'Go m"u '"o- w"o -y"o -si"o =gba/cns"u 'ka -an -bha =zu"o' yaa bh"e -a -wun 'g"u. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o g/c/cn- bh"e -a -dh"e: “-Bh"o "u -gbi"o 'po!” 'Y"o "o -gbi"o -po, '"o- -gbi"o to m"u 'y"o bo. 6'"O Falizi -m/e -nu -wo go Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u m"u 'wo y"o plaan '"o 'wo dho '"o waa- El/cd"o -bha m/e -nu 'wo -yaku"edhe do -k"e, -k/c 'wo dho -a kaa 'waan- Yesu z"e -a -wun 'g"u. 7=Dh/e Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu 'wo go p"o- bh"e -a 'g"u, -wo -dho Galile 'yipu"e =va 'pi"o =zian'. '"O m/e -gbaa =va -wo -zi"o -an 'pi"o: Galile -s/eg"um/e, Zude -s/eg"um/e, 8Zeluzal/em"e pl"o"om/e waa- Idume -s/eg"um/e, 'pian m/e '"o b/c 'yiga 'wo- -dh/e Zuud/en -a =zl"o"o =zian' -m/e, p"odh/e -nu 'wo b/c Tii -p"o waa- Sid/cn -p"o -an 'pi"o =zian' -m/e, -an -dho 'ku"e- -s"u 'wo bh"e -wo -nu Yesu 'pi"o, k"o p"e -nu '"o Yesu 'dh"o -an k"e -na bh"e k"o -waan y"o. 9'"O Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e -wo 'yitag/c do =y/c/cn "o -bha, 'yaan- 'dho -a 'g"u, -y"o -k"e 'dh"o k"o =kun '"o 'wo dho =taa'- "o -ta. 10K"e- wo 'dh"o bh"e, '"o t/c/c =dh/e '"o m/e -nu =pl"e"ez"e -dh/e bo -na '"o m/e -nu 'saadh"o '"o 'yua -y"o -k"e -an 'y"enng bh/c =dhia 'wo y"o wo 'ko =bl"u"u 'bl"u -s"u 'g"u, -pa -a 'ka -s"u -wun 'g"u. 11M/e -nu '"o -zuu yaa -y"o -k"e -an 'g"u bh"e, =wa Yesu y"o, -p"u"o 'wo- wo -a =g/e/endh"o, -gbla 'gbee- -s"u 'ka =n/e/e: “-Zlan Gb"o -m"u "u 'ka!” 12'Y"o =dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o 'wun -bl/e/e -an -dh"e 'gbee- =n/e k"o =kun '"o m/e '"o- 'ka 'wo- =bl/e/e. 13=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -dho -t/cn tu"o, '"o m/e -nu '"o- 'pi"o k"o -wo zi"o "o 'pi"o bh"e '"o -an =dh/c/c -k"e, '"o 'wo nu -a 'pi"o. 14'"O m/e -l"u 'g/c/c- do "o ga =pl/e s"u m/e -nu 'wo nu bh"e -an 'g"u k"o -waan k"e "o 'pi"o '"o -an 't/c kp/c "o bha b/cm/e -nu 'ka, 'y"o -an s"u k"o 'yaan- -an b/c -Zlan -wo =bl/e/e' =dhia. 15'"O -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu -an -dh"e k"o -waan -zuu yaa bho"e m/e -nu 'g"u. 16M/e 'g/c/c- do "o ga =pl/e '"o -an s"u bh"e -an 't/c '"o =n/e: Sim/c '"o Yesu -ya 't/c kp/c Pi/e/e 'ka, (-a -g/en '"o t/c/c “-gu"o”,) 17Zak"o waa- "o dheglu Zan 'wo -k"e Zebede gb"o -nu 'ka '"o Yesu -y"o -an 't/c kp/c Boan/e/ez"e 'ka (-a -g/en '"o t/c/c “m/e -nu 'wo bh/c dha -bha 'gbla -wo -bha”), 18Andre, Filip"o, Baatelemi, Mati"o, Toma, Zak"o '"o -k"e Alefe gb"o 'ka, Taade, Sim/c 'wo- 't/c kp/c 'y"enngsi"om/e 'ka "o -bha 's/eg/c -wun 'g"u, 19waa- Zuda Ikali/ct"o '"o Yesu d/c -a yaag"um/e -nu kw/e/e zl"o"o bh"e. 20=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -nu k/c/c. M/e -nu gbung =va -wo -nu m"u 'z"u -d"e"uwo, '"o- -dh/e to =zl"o"o k"o 't"ong -de gb/e 'yaa Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -an -g/c k"o -waan p"e -bh"o -dh/e y"o. 21'Wun '"o bh"e =dh/e '"o Yesu 'pi"o k/c/cm/e -nu =waa- ma, 'wo dho -a 'kun =dhia, '"o t/c/c -wo -k"e -a p"o =dhia 'dh"o =n/e/e: “=Ya k"e 'bl/c/cnz"e.” 22Yi do 'ka Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu -wo -go Zeluzal/em"e pl"o"o 'wo nu 'wo -lo -dh/e '"o Yesu -y"o -k"e -a -bha bh"e -a 'g"u, 'wo- p"o: “B/e/ezebil"o '"o d"u 'ka bh"e -ya 'g"u.” K"o m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “-Zuu yaa -nu -g/cm/e =n/e '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u nu -a -dh"e '"o -zuu yaa -nu k"e -na -a 'ka bh"e!” 23=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -y"o -an =dh/c/c -k"e 'y"o 'wun =bl/e/e -an -dh"e, 'wun =zuan' -z/cn -s"u 'ka =n/e/e: “-Y"o -k/ckl"e '"o Satan -y"o "o -de -k"e 'z"u i? 24=Ya k"e =n/e m/e -nu 'wo 's/eg/c do =k/c/cnm/e -nu 'ka, =wa -glu g/cn wo 'ku"e, 's/eg/c '"o 'dh"o bh"e y"o 'ka 'dho dho 'dhi"o. 25'Iin 'go m"u 'z"u, =ya k"e =n/e 'k/c do 'g"u -m/e -nu =wa 'ko z"e wo 'ku"e, m/e -nu 'wo bh"e -an -bha -k"e 'ku"e- -s"u yaa 'dho dho 'dhi"o. 26-K/c do '"o bh"e -a 'ka, =ya k"e =n/e Satan =ya -glu g/cn "o 'pi"o -m/e -nu 'ka k"o 'g"ugludhe yaa -da -an zi"en =a? =Ya k"e 'dh"o -a -bha -k/c -m/c 'wu"en- -s"u yaa 'dho =gl/c/c gb/c; 'k/e/e p"e dho k"e '"o t/c/c -a 'tinng -dho y"en. 27-A -ga 'ka- wo bh"e: D"o '"o dho -m/c -a -bha k"o -yaan -da g/c/cn- 'g"ugbeez"e -g/c k/c/c k"o -yaan -a -bha 'k/c/cp"e -nu 's"u k"o yaa g/c/cn- '"o 'dh"o bh"e -a -l"o -e? M/e '"o 'gbee- '"o -zi"o -a 'ka -a -ta =n/e '"o dho -da -a -g/c k/c/c.” 28'"O Yesu =ya p"o -an -dh"e 'z"u =n/e/e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: -Zlan -dho zi"o m/e 'bhee- -nu -bha k"ewun yaa -nu waa- -an =bl/e/e'- -wun yaa -nu bh"e -an -ta. 29'K/e/e m/e '"o 'dho"e- 'wun yaa =bl/e/e'- -Zuu 'sl"o"osl"o -g/c, -Zlan 'ka 'dho zi"o -a -bha k"ewun yaa -nu bh"e -a -ta. Bhii k"o k"e p"e yaa '"o dho to -a -bha bh"e k"o =yaa- k"e.” 30P"e '"o -k"e '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e 'dh"o bh"e '"o t/c/c -wo -k"e -a p"o =dhia: “-Zuu yaa -ya 'g"u.” 31=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu dhe waa- -a dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wo -nu; 'wo d/c plaan, 'wo m/e b/c k/c/c k"o -yaan -a =dh/c/c k"e. 32M/e kp"o =va -wo -k"e =yaannu =dhia Yesu -z"u, wo 'to -to -a -wo -bha -s"u 'ka. '"O 'wo- p"o -a -dh"e: “"U 'to 'to, "u dhe waa- "u dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wo plaan, -wa -p"o '"u nu!” 33'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “D"o t/c/c n dhe waa- n dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -i?” 34=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o m/e -nu 'wo -k"e -a -z"u bh"e '"o -an -ta -ga, '"o- p"o: “-Ka -dh/e -ga, n dhe waa- n dheglu 'n"e g/c/cn- -nu =ga 'wo =n/e! 35Bhii m/e '"o -Zlan -zo 'kun -wun k"e -na bh"e '"o t/c/c n dheglu 'n"e g/c/cn-, n dheglu 'n"e dhe waa- n dhe.”

will be added

X\