Maak"o 10

1Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -wo -go -dh/e '"o bh"e -a 'g"u, '"o 'wo dho Zude -s/e 'g"u. 'Go m"u '"o 'wo dho 'yiga 'wo- -dh/e Zuud/en -a =zl"o"o =zian'. -Dh/e bh"e -a 'g"u 'z"u -d"e"uwo, m/e -gbaa =va 'wo =ni"e -a -z"u m"u. '"O Yesu -y"o y"o m/e -nu =daan' -s"u -bha 'z"u =n/e -k/c =ya k"e '"o- =kaa' -kplawo bh"e -a 'dh"o. 2Falizi -m/e 'bhaa -nu -wo -y/c/cn -a -bha k"o 'waan- 'sl"e 'kan -a -g/c, 'wo- p"o -a -dh"e: “Kwa -bha t/cng -y"o -we -a -bha k"o g/c/cn- -y"o "o b/c/c bho 'bl"u a?” 3'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c =dh/e/e' -kp/c -an -g/c -s"u 'ka '"o- p"o: “-M"e '"o Moiz"o -ya p"o 'ka- k"e =/e?” 4'Wo- p"o -a -dh"e: “Moiz"o -ya -p"o g/c/cn- -y"o 'dho"e- dheb/c bho 'bl"u -ya -bho 'bl"u 's"e"edh/e k"e -ya kpa -a -bha -ya kaa.” 5=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Moiz"o -y"o t/cng '"o 'dh"o bh"e -a -nu ka -wun 'g"u 'dh"o '"o t/c/c ka =g/c"u' =y"o 'gbee-. 6'K/e/e -a z"ud/cyi 'ka =dh/e -Zlan =ya p"e 'pl/e -k"e, p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u '"o t/c/c -y"o g/c/cn- waa- dhe -an -da. 7-A -wun 'g"u g/c/cn- -dho kan "o d"e waa- "o dhe -an -bha, '"o waa- "o b/c/c 'wo -tosiadhe -k"e wo 'ko 'pi"o, 8'"O -dh/e 'wo- -bha =pl/e 'wo -k"e m/e -l"u do 'ka.” '"O Yesu -ya p"o 'z"u: “=Ya k"e 'dh"o k"o 'waa =pl/e gb/c, 'k/e/e k"o =wa k"e m/e -l"u do 'ka =zian'. 9K"o =kun '"o p"e '"o -Zlan =yaa- =n"eng 'ku"e- bh"e '"o- m/e gb/e -ya -kan 'ku"e-!” 10=Dh/e =wa 'dho k/c/c, '"o- -bha =gu"e' -nu -wa =dh/e/e' kp/c 'wun bh"e -a 'ka 'z"u -d"e"uwo. 11'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “G/c/cn- 'oo g/c/cn- '"o =ya "o b/c/c k"e =ya dheb/c gb/e 's"u, k"o =ya =s/c/cn yaa k"e dheb/c -bl/e/ez"e '"o- -k"e -a -g/c bh"e -a 'ka. 12-K/c do bh"e -a 'ka 'p"o, dheb/c =ya 'go "o =g/cn 'pi"o =ya g/c/cn- gb/e 's"u, k"o =ya =s/c/cn yaa k"e "o -g/cn -bl/e/ez"e bh"e -a 'ka 'p"o.” 13M/e -nu -wo -nu wo -bha 'n"e -nu 'ka Yesu 'pi"o k"o -yaan "o -k/c kpa -an -ta 'dhu"e- -kp/c -an -bha -s"u 'ka, 'k/e/e Yesu -bha =gu"e' -nu waa 'we -a -bha -an -g/c. 14=Dh/e Yesu =ya -an y"o, -y"o -k"e -a -dh"e yaa "o bha =gu"e' -nu bu"en- =zian' '"o- p"o: “-Ka ka =kwaa' 'n"e 's/e/en- -nu -z"u -wo nu n 'pi"o, k"o =kun 'ka -an -k"e! Bhii -Zlan -bha -glud"edh/e -y"o m/e -nu 'wo -k"e =n/e -an 'dh"o -an -bha 'ka. 15A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: M/e 'oo m/e '"o yaa 'we -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -bha =n/e 'n"e -nu 'wo =n/e -an 'dh"o, yaa 'dho -da -a 'g"u 'gb/e/edh"o.” 16=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o 'n"e -nu 'wo bh"e, '"o -an -s"u '"o -an kpa "o -tong -ta '"o "o -k/c kpa -an -ta do do 'ka 'dhu"e- -kp/c -an -bha -s"u 'ka. 17=Dh/e Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu 'wo dho"e- -da zian -ta, g/c/cn- do -y"o -nu -bla 'ka, '"o -lo "o kp/cn 'g"u -a 'dhi"o, '"o =dh/e/ekp/cdhe -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N -g/cm/e k"ewuns"e"ez"e, -m"e 'a dho -a k"e k"o 'aan- -da =to"ep"o -k"e -a 'g"u -dh/e -bha -/e?” 18'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-M"e '"o -k"e '"u n -dh/e m/e k"ewuns"e"ez"e -/e? =Ya 'kan -Zlan -bha, k"ep"es"em/e gb/e 'yaa -dh"o.” 19'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e 'z"u: “T/cng -nu 'wo -k"e -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u: K"o =kun '"u m/e z"e, '"u dheb/c gb/e =m/e/e 'iin '"u g/c/cn- gb/e =m/e/e, '"u =kwaan, '"u =sua -k"e "u -ya 'y/c/c -g/c, '"u p"e s"u "u -ya 'y/c/c -nu -g/c -an -p"u"o -s"u 'ka; '"o- 'bhaa -y"o -k"e 'z"u -bh"o "u d"e waa- "u dhe -an =bhl"e -ya bh"e '"u -an -d/c -a?” 20'"O g/c/cn- '"o bh"e '"o- -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N -g/cm/e, a t/cng -nu 'wo bh"e -an 'pl/e -kun n 'n"edh/e 'g"u '"o dho"e '"o y"o"e =d/e/e -bha.” 21'"O Yesu -ya -ga -dh/c 'ka, '"o- p"o -a -dh"e: “P"e do -wun -y"o =tun "u -g/c m"u, '"o t/c/c '"u 'dho '"u "u bha p"e -nu 'wo "u -g/c '"u -an 'dh/c/c d/c, '"u- 'w"e"uga -nu bh"e '"u- -glu 'f/e/em/e -nu 'ka, '"u nu '"u zi"o n 'pi"o! =Ya k"e 'dh"o, "u bha =bh/c/cp"e -nu -wo -dho k"e dhang- 'g"u!” 22'K/e/e g/c/cn- '"o bh"e =dh/e Yesu -wo -nu 'wo =n/e =ya -an ma, '"o- =zu"o' -y"o =kaan 'ku"e, '"o -zi"o w"osi"odhe 'ka, bhii '"o t/c/c -y"o -k"e =bh/c/cz"e =du"o. '"O yaa 'we -a -bha k"o "o -bha =bh/c/cp"e -nu 'dh/c/c d/c. 23'"O Yesu -y"o m/e -nu 'wo =ni"e -a -z"u bh"e -an -ta -ga. 'Go m"u '"o- p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “=Bh/c/cm/e -bha -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u -s"u =y"o 'gbee-!” 24'"O 'tetundhe =va -y"o -k"e -a -bha =gu"e' -nu -g/c 'wun -nu '"o- =bl/e/e bh"e -a -wun 'g"u. 'K/e/e Yesu -ya -p"o -an -dh"e 'z"u: “Ma 'n"e -nu, =bh/c/cm/e -bha -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u -s"u =y"o 'gbee-! 25-Y/c/cnmia -bha -b/c miiga 'dhi 'g"u -s"u =y"o 'gbee- 'dh"o, 'k/e/e =bh/c/cm/e -bha -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u -s"u =y"o 'gbee- 'z"u '"o =zi"e' -y/c/cnmia -bha -b/c miiga 'dhi -bha -s"u -ta.” 26'"O- -bha =gu"e' -nu -bha 'tetundhe -y"o -zi"o =g/c"u' 'z"u =gba/cns"u 'ka, 'wun -nu '"o- =bl/e/e' -na bh"e -an -wun 'g"u, 'wo y"o wo 'ko =dh/e/ekp/cdhe k"e -s"u -bha -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “=Dh/e '"o 'dh"o k"o d"o '"o t/c/c dham/e 'sa?” 27'"O Yesu -y"o -an -ga, '"o- p"o -an -dh"e: “-Y"o p"e '"o m/e -nu -k/c 'yaa -m/c -a -bha -a 'ka, 'k/e/e -Zlan -ku"enkap"e 'yaa 'dh"o, bhii '"o t/c/c -Zlan -y"o -m/c p"e 'pl/e k"e -s"u -bha.” 28=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Pi/e/e -ya -p"o -a -dh"e: “-Bh"o "u 'to 'to, 'yi"e yi -bha p"e 'pl/e 'to sia-, '"o 'yi"e zi"o "u 'pi"o!” 29'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka m/e 'oo m/e =ya "o bha 'k/c 'to, =ya "o dheglu 'n"e g/c/cn- -nu, 'n"edhoo -nu, "o dhe, "o d"e, "o bha 'n"e -nu, "o -bha =bhl"o"odh/e -nu 'to n -wun waa- 'wunta/cs"e -an -wun 'g"u, 30-y"o -dho 'k/c -nu, dheglu 'n"e g/c/cn- -nu, 'n"edhoo -nu, "o dhe -nu, "o bha 'n"e -nu, "o -bha =bhl"o"odh/e -nu, -an -gwaa =k"eng' do -z"e -nu y"o. '"O 'go m"u ka 'klo- dho bh/c n -wun 'g"u, '"o 't"ong m/e '"o nu"e- 'z"u bh"e, '"o dho =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u y"o -a -dh/e -bha. 31'K/e/e m/e -nu -dh/e =va -dh/e 'wo 'dhi"o =d/e/e =n/e -a 'g"u, -wo -dho k"e -tozl"o"om/e -nu 'ka, '"o m/e -nu 'wo -tozl"o"om/e -nu 'ka, 'wo dho k"e 'dhi"om/e -nu 'ka.” 32'Y"o 'wo -da zian '"o dho Zeluzal/em"e pl"o"o -a -ta, Yesu -y"o -k"e 'ta 's"u -s"u 'g"u "o bha =gu"e' -nu '"o 'su"o =ya -da -an 'pl/e 'g"u bh"e -an 'dhi"o. 'Y"o "o bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -an s"u wo 'sloo 'ka, '"o p"e -nu 'wo 'dho"e- k"e "o 'ka bh"e '"o- =bl/e/e -an -dh"e 33'"o- p"o: “-Ka ka 'to 'to! Kwa -da -na Zeluzal/em"e -dh/e, '"o ma 'a M/egb"o 'ka, 'a dho k"e slabhom/e -g/cm/e -nu, waa- kwa -bha t/cngg/cm/e -nu 'wo bh"e -d/c -an kw/e/e -m/e 'ka, -wo -dho ga -s"u -za -lo n tu"o, 'go m"u 'wo n d/c m/e -nu 'waa -Zlan -bha m/e 'ka -an kw/e/e. 34'"O m/e -nu 'wo bh"e 'wo du"o 'luu s"u n -ma, 'wo wo 'dhee -nu -p/en n -ma, 'wo n -ma -klaa 'ka, -waan =tun n z"e -na, '"o- -dh/ekpa/cyi -yaaga -naa bh"e 'a go"e ga 'g"u.” 35=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Zak"o waa- Zan 'wo -k"e Zebede gb"o -nu 'ka bh"e, 'wo nu Yesu 's/c/c, 'wo- p"o -a -dh"e: “Yi -G/cm/e, yi- 'pi"o k"o p"e 'yi dho"e- -a -dh/e "u -g/c =n/e, '"u- k"e yi -dh"e.” 36'"O Yesu -y"o -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “-M"e 'ka- 'pi"o k"o 'a- k"e ka -dh"e -/e?” 37'"O 'wo- p"o: “Yi '"u 'dho"e- dho"e "u -bha 't/cbh/cdh/e k"edh/e -bha, -bh"o 'we -a -bha yi -g/c k"o 'yi -ya "u 's/c/c. N dheglu -y"o -ya "u =kw/e/e- 'g"u, k"o ma -de 'p"o 'a -ya "u =kwaa- 'g"u.” 38'Y"o Yesu -ya -p"o -an -dh"e: “P"e 'ka- -dh/e bh"e, 'kaa- d/c =dh/e/e! Ka -dho -m/c -a -bha k"o 'yi 'g"u"uz"e 'a 'dho"e- m"u bh"e, 'kaan- -a m"u =a, 'iin 'klobh/cdhe 'yi =suu'- 'a 'dho"e- -da -a =bhaa =n/e, 'kaan- -da -a =bhaa =a?” 39'Wo- p"o -a -dh"e: “=Ii-, yi -k/c -y"o -m/c -a -bha.” '"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “'Wun giagia 'ka, ka -dho 'yi 'g"u"uz"e 'a 'dho"e- m"u =n/e -a m"u 'p"o, '"o 'go m"u, 'klobh/cdhe -yi 'a 'dho"e- -da -a =bhaa, ka -dho -da -a =bhaa 'p"o. 40'K/e/e ma kun 'a dho -ya -dh/e '"o n =kw/e/e- 'g"u waa- -a m/e '"o n =kwaa- 'g"u, -a nu m/e -dh"e; -yadh/e 'wo 'dh"o bh"e, -wo m/e '"o -Zlan -ya -ya -an =tian' -an -bha 'ka.” 41=Dh/e '"o =gu"e' -nu 'g/c/c- do 'wo to =wa 'wun 'wo- =bl/e/e bh"e -a ma, 'wo y"o 'wun -bl/e/e Zak"o waa- Zan -an 'ka -s"u 'g"u -naadhe 'ka. 42=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -an 'pl/e =dh/c/c -k"e, '"o- p"o -an -dh"e: “Ka- =t/ei' -d/c =n/e, m/e -nu 'wo -an -ga -na =n/e, 's/e =k/c/cnm/e -nu 'dh"o bh"e, -wo 'pl/c/c -dh/e -da m/e -nu -ta. '"O m/e -nu 'wo 't/cbh/cm/e -nu 'ka, 'wo m/e -nu =k/c/cn 'wo =zi"e' -naa 'g"u, wo -bha -k/c -m/c 'wun -bha -s"u 'ka. 43'K/e/e -k/c '"o =n/e -a 'ka, yaa 'dho kaa ka zi"en, ka -bha 'ka dho -a k"e '"o t/c/c =ya k"e =n/e m/e -ya 'pi"o '"o k"e m/e =va 'ka ka zi"en, k"o -y"o -dho k"e yu"o -k"e ka 'dhi"o -m/e 'ka. 44'"O =ya k"e =n/e ka zi"en m/e -ya 'pi"o '"o k"e m/e '"o dho k"e 'dhi"o -a 'ka, k"o -y"o -dho k"e yu"o -k"e m/e 'pl/e 'dhi"o -m/e 'ka. 45Bhii ma 'a M/egb"o 'ka, n 'ka nu k"o -waan yu"o k"e n 'dhi"o, 'k/e/e k"o 'aan- yu"o k"e m/e -nu 'dhi"o, 'go m"u k"o 'aan- n -ma -k"e -a 'g"u -s"u nu m/edh/evadh/e -bho 'gan 'g"u -s"u =s/cnng' 'ka.” 46=Dh/e =ya 'go m"u Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -dho 'wo -lo Zeliko. =Dh/e Yesu 'dh"o "o bha =gu"e' -nu waa- m/e -nu -gbaa 'wo go -na p"odh/e bh"e -a 'g"u, 'y"enngtiim/e do 'wo- -dh/e Batim/e/e, '"o -k"e Time gb"o 'ka, -y"o -k"e -ya -s"u 'ka zian -gbloo 'dhi"o p"e -gba -dh/e -s"u 'ka. 47=Dh/e '"o =yaa- ma =n/e Yesu 'go Nazal/et"e -m"u, '"o -y"o -we 'gbee- 's"u 'g"u =n/e/e: “Yesu, David"o gb"o, -bh"o n 'yena y"o =ee!” 48M/edh/evadh/e -wo 'wun =bl/e/e -a 'ka, '"o 'wo- p"o -a -dh"e -y"o "o 'dhi y"o 'ku"e-; 'k/e/e -y"o -we 'z"u 'gbee- 'ka '"o- p"o: “David"o gb"o, -bh"o n 'yena -y"o wo =e!” 49'"O Yesu -y"o =gbaannu '"o- p"o: “-Ka -a =dh/c/c -k"e!” '"O 'y"enngtiim/e bh"e 'wo- =dh/c/c -k"e -a -p"o -a -dh"e -s"u 'ka =n/e/e: “-Bh"o "u 'g"u d/c 'gbee- '"u =luu'-! Yesu -y"o "u =dh/c/c k"e -na.” 50=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o "o -bha gblang -zu"o sia- -y/eidh"o, '"o =luu '"o d/c "o -g/en -ta, '"o nu Yesu 'pi"o. 51'"O Yesu -ya =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “-M"e '"u- 'pi"o k"o 'a- k"e "u -dh"e -/e?” '"O 'y"enngtiim/e -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N -G/cm/e, -bh"o -a k"e k"o 'a -dh/e y"o 'z"u -d"e"uwo!” 52'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'dho! "U -bha -zo -y"o n -ma -s"u =ya "u -dh/e bo.” -Dh/e do bh"e -a 'g"u 'y"o- 'yan -y"o -dh/e y"o, '"o -zi"o Yesu 'pi"o.

will be added

X\