Maak"o 1

1'Wunta/cs"e '"o -gban -Zlan Gb"o Yesu Klito -bha bh"e -a z"u d/c -k/c =ga =n/e. 2-Y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -wodhi"olom/e Ezai -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i-Zlan -ya -p"o: -Dh/e -ga, a -dho n -ma b/cm/e do b/c "u 'dhi"o, k"o -yaan "u -bha zian -gblooga -yu"o k"e.|d 3|iG/c/cn- do -y"o -dhoo bho -na 'y"enng =taa, -ya -p"o =n/e/e: -Ka kwa D"em/e -bha zian -gblooga -yu"o k"e, 'ka- d/c kpengdh"o!|d 4-K/c do bh"e =n/e '"o m/e 'wo- -dh/e Zan -y"o nu"e 'y"enng =taa. -Y"o m/e -nu -b/c yi"o, 'go m"u 'y"o -dhoo bho m/e -nu =dh/c/c k"e -s"u 'ka =n/e/e: “-Ka ka -bha -k"e -a 'g"u -s"u =dhi"e' -kwaa, 'ka b/c -Zlan 'ka k"o -wo ka -bha -go =s/c/cn yaa 'g"u b/cyi"odhe k"e! -Y"o k"e 'dh"o k"o -yaan zi"o ka k"ewun yaa -nu -ta!” 5'"O m/e -nu 'saadh"o 'wo -k"e Zude -m/e -nu 'ka waa- m/e -nu 'wo go Zeluzal/em"e pl"o"o 'wo -nu -a 'pi"o m"u, 'wo wo k"ewun yaa -wun -nu =bl/e/e. '"O Zan -y"o -an -b/c yi"o 'yiga 'wo- -dh/e Zuud/en bh"e -a =bhaa. 6Zan -bha -das/c -y"o -k"e -y/c/cnmia kaa- 'wo- b/c -a 'ka, '"o- -du kwi do -y"o -k"e -d/c -a -bha s/c -ta -p"e 'ka, '"o- -bh"op"e -nu -wo -k"e -kpaa waa- 'z/c 'y/cn -nu -an 'ka. ('"O t/c/c -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo -k"e 't"ong '"o bh"e -a 'ka bh"e -an -da -s/c waa- -an -bh"op"e -nu 'wo bh"e). 7'Y"o- p"o m/e -nu 'wo nu bh"e -an -dh"e: “M/e '"o 'dho"e- nu n =zl"o"o bh"e -a 'pii =y"o 'gbee- '"o -zi"o -a 'ka n -ta. Ma -de yaa n -ma 'kun k"o 'aan- =kloo'- -a 'dhi"o 'aan- -a -bha -sakpa yun -bh"u"o -nu 'po 'aan- bho -a -g/en -bha. 8Ma 'p"o a ka -b/c yi"o 'yi 'ka, 'k/e/e y"o -z"e -y"o -dho ka pa -Zuu 'sl"o"osl"o 'ka.” 9=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -y"o go Galile p"o- do 'wo- -dh/e Nazal/et"e bh"e -a 'g"u '"o nu Zan 'pi"o. '"O Zan -ya -b/c yi"o Zuud/en =bhaa. 10=Dh/e '"o Yesu 'dho 'go -na yi"o, '"o dho -dh/e -ga k"o dhang- 'dhi =ya 'po '"o -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o '"o =y/c/c -a -ta; -y"o -k"e -t"ongg"o 'ka '"o nu '"o -ya -a -ta. 11'"O- 'to -y"o -da -Zlan -wo '"o -k"e 'we =dhia dhang- 'g"u bh"e -a 'g"u =n/e/e: “Bhi =n/e '"u t/c/c n Gb"o do; "u -dh/c -y"o n -k"e =du"o. Bhi =n/e '"o n =zu"ogludhi -wun 'pl/e 'dh"o "u 'g"u.” 12=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o y"o -a -dh"e 'dhi"o '"o dho -a 'ka 'y"enng =taa. 13-Dh/ekpa/cyi 'g/c/c- -yiisi"e 'y"o- -k"e 'y"enng =taa m"u. '"O Satan -ya 'g"u dan. Waa- 'bl"u -w"u -nu -wo -k"e wo 'ko =bhaa m"u. '"O -Zlan -bha b/cm/e -nu -wo nu, p"e '"o- -bha -wun -ya -k"e -a 'ka, -a =dhia. 14=Dh/e =wa Zan -da -kanso 'g"u, '"o Yesu -y"o dho Galile -s/e 'g"u '"o y"o 'wunta/cs"e '"o go -Zlan 'pi"o -a =bl/e/e' -s"u -bha. 15'Y"o- p"o m/e -nu -dh"e: “'T"ong =ya -lo k"o p"e '"o -Zlan -ya 't/c go m/e 'bhee- -nu -dh"e bh"e -yaan -a 'g"u -p"e k"e; bhii -a -bha -glud"edh/e =ya y"o =kl"o"o'. =Dh/e '"o 'dh"o, -ka ka bo ka k"ewun yaa -nu 'ka, ('ka b/c -Zlan 'ka,) 'ka 'wunta/cs"e -wun -dh/e 'wun gia-!” 16Yi do 'ka k"o Yesu -y"o -k"e 'ta 's"u =dhia 'yipu"e 'kpong 'dhi"o Galile -s/e 'g"u, 'y"o -kp"en 'yibl"uk"em/e =pl/e 'wo -an -dh/e Sim/c waa- "o dheglu Andre -an -bha. -Wo -k"e wo -bha 'kpl"o -zu"o =dhia 'yu"o- -g/c 'yipu"e bh"e -a =bhaa. 17'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Ka zi"o n 'pi"o, a -dho ka k"e ma 'kpl"o -zu"o m/e -nu -g/c -m/e 'ka k"o 'kaan- nu -an 'ka n 'pi"o.” 18-Dh/e do bh"e 'wo to -a -bha 'wo wo -bha 'kpl"o -nu to sia- m"u 'wo -zi"o -a 'pi"o. 19=Dh/e '"o =ya "o 'bhe 'tee =y/c/cn 'dhi"o, '"o -kp"en Zak"o waa- "o dheglu Zan 'wo -k"e Zebede gb"o nu 'ka bh"e -an -bha. -Wo -k"e wo -bha 'yitag/c 'g"u, wo -bha 'kpl"o 'bl"e -dh/e -w/c -dhiadh"o. 20'"O Yesu -y"o -an =dh/c/c -k"e. 'Wo wo d"e Zebede waa- "o -bha yu"ok"em/e -nu -an to 'yitag/c 'g"u m"u 'wo -zi"o Yesu 'pi"o. 21=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -luu 'wo dho Kap/e/ena/cm"e -p"o 'g"u. Zuif"o -nu -bha =glooyi 'ka, -wo -da -an -bha -bh/cku"ek/c 'g"u, '"o Yesu -y"o y"o -an =daan' -s"u -bha. 22M/e -nu 'wo- -wo bh"e -a ma, -an 'te -y"o -tun -a -bha m/e =daan' -k/c bh"e -a -wun 'g"u. Bhii -a -wo 'yaa k"e =n/e -an -bha t/cngg/cm/e -nu -bha m/e =daan' -wo 'dh"o, '"o t/c/c -y"o m/e -nu -daan -wogbiindh/e 'ka. 23Yi bh"e -a 'ka g/c/cn- do -y"o -k"e m"u; -zuu yaa -y"o -k"e -a 'g"u, '"o -gbla -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: 24“-M"e -k"e -/e? Yesu, Nazal/et"e mi, "u -nu yi 'g"u =si"o' =dhia =a? A- =d/ca' =n/e, "u m/e 'sl"o"osl"o '"o -Zlan -ya b/c -a 'ka!” 25=Dh/e -k"e 'p"o '"o Yesu -y"o -gbla -a -ta, -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “-Dh/e ga "u -ta k"o '"u 'go g/c/cn- '"o =n/e -a 'g"u!” 26'Y"o -zuu yaa -y"o g/c/cn- '"o bh"e -a =zaan 'zan 'gbee- 'ka '"o go -a 'g"u -gbla -s"u 'ka 'gbee- 'ka. 27'Wun '"o =n/e -y"o m/e -nu 'wo -k"e m"u -an 'te -tun 'wo y"o =dh/e/e' -nu 'kp/c -s"u -bha wo 'ko zi"en =n/e/e: “M/e '"o =n/e -y"o m/e -nu -daan -wogbiindh/e 'ka 'dh/e! M/e =daan' -k/c =suu'- -d"e"u -ml"e '"o =n/e 'z"u -i! G/c/cn- '"o =n/e =ya 'gbla -zuu yaa -nu -de -ta, -wo 'wun ma -a -ta 'dh/e!” 28=Dh/e -k"e 'p"o '"o Yesu 't/c -y"o y"o -p/en -s"u -bha -dh/e 'saadh"o 'g"u Galile -s/e 'g"u. 29=Dh/e -k"e 'p"o '"o 'wo go Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u, 'wo dho Sim/c waa- Andre -an -g/c k/c/c. Zak"o waa- Zan -wo -k"e -an 'pi"o. 30Sim/c =da -y"o -k"e =waannu =s"u"e' '"o t/c/c 'gii- -k/c -y"o -k"e -a -bha. =Dh/e '"o Yesu =ya -wo, '"o 'wun '"o -gban -a -bha, 'wo- =bl/e/e -a -dh"e. 31'Y"o =y/c/cn -a -bha, 'y"o -yaa -k/c -bha '"o- =luu. -Dh/e do bh"e -a -bha '"o- -bha 'gii- -y"o bo, '"o -bh"op"e -kpa -an -dh"e. 32=Dh/e '"o 'yinia -dh/e =ya d/c k"o lan- =ya -p"u"o, m/e -nu -wo -nu 'yuam/e =pl"e"ez"e waa- m/e -nu '"o -zuu yaa -y"o -k"e -an 'g"u -an 'ka Yesu 'pi"o. 33M/e -nu 'saadh"o 'wo -k"e p"o- bh"e -a 'g"u, -wo -nu 'k/c 'dhi"o m"u. 34Yesu -y"o 'yuam/e =pl"e"ez"e '"o 'yua =suu'- 'oo =suu'- -y"o -an -k"e, -an -dh/e bo. '"O -zuu yaa =pl"e"ez"e -nu -k"e m/e -nu 'g"u. Yaa 'we -a -bha k"o -zuu yaa -nu -wo 'wun =bl/e/e'-, '"o t/c/c -wo Yesu d/c. 35-Dh/e m/e '"o -po -a 'pi"o -a -dhiadhi"o tii 'g"u bh"e, Yesu -y"o -y"o plaan, '"o bh/c p"odh/e -dh"e =taa', 'y"o dho -dh/e '"o m/e gb/e 'yaa- -bha -a -bha, =bh/ea' -dhiadh"o -Zlan -dh"e. 36Sim/c waa- "o 'bham/e -nu m/e 'wo to, -wo -dho -a =m/e/e' =dhia. 37=Dh/e '"o =waa- y"o, 'wo- p"o -a -dh"e: “M/e 'pl/e -wo "u =m/e/e' -s"u 'g"u.” 38'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Y"o 'dh"o; 'k/e/e -kwa 'dho p"odh/e -nu 'wo kwa 'sian 'pi"o =n/e -an 'g"u 'p"o k"o 'aan- -Zlan -wo p"o -an -dh"e, bhii p"e 'a nu -a -wun 'g"u '"o bh"e.” 39'Y"o Yesu -y"o dho 'y"o b/c Galile -s/e 'saadh"o 'g"u, 'y"o 'wunta/cs"e -bl/e/e Zuif"o -nu -dh"e, -an -bha -bh/cku"ek/c -nu 'g"u, 'y"o -zuu yaa -nu bho m/e -nu 'g"u. 40Yi do 'ka =weem/e do -y"o -nu Yesu 'pi"o 'y"o -lo "o kp/cn 'g"u -a 'dhi"o =bh/ea' -s"u 'ka -a -dh"e, 'y"o- p"o: “N D"em/e, a -nu k"o '"u"en- n dha. =Ya k"e =n/e 'bha 'we -a -bha, -bh"o n bun k"e 'sl"o"osl"o!” 41'"O- -wo 'yena -y"o Yesu -k"e, 'y"o "o -k/c paa, '"o- p"o -a -dh"e: “A -we -a -bha, "u -dh/e -y"o bo!” 42-Dh/e do bh"e -a 'g"u '"o =wee -y"o go g/c/cn- '"o bh"e -a -bha, '"o- -dh/e -y"o bo. 43=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu =ya p"o -a -dh"e -y"o 'dho. 'K/e/e -y"o 'wun -bl/e/e -a -dh"e 'gbee- 'ka =n/e/e: 44“"U 'to 'to -s"e 'ka: K"o =kun '"o 'wun =n/e '"u- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e, 'k/e/e -bh"o 'dho, -k/c '"u- 'ka zl"o"o =n/e '"u- -z/cn slabhom/e -dh"e! 'Go m"u '"u sla- '"o Moiz"o -ya -z/cn 'kpa bh"e '"u- bho k"o -yaan -z/cn m/e 'pl/e -dh"e =n/e "u bha 'yua =ya bo.” 45'K/e/e g/c/cn- bh"e, 'dho '"o- wo =zian', '"o 'wun '"o Yesu -ya -k"e -a -dh"e bh"e '"o- =bl/e/e -dh/e 'saadh"o 'g"u. '"O- -wun 'g"u Yesu yaa "o -de -z/cn pl"o"o -dh/e -nu gb/e -bha gb/c, '"o to zl"o"o p"o- =taa -dh/e -nu 'iin -dh/e '"o m/e gb/e 'yaa- -bha -a -bha. '"O m/e -nu -wo go -dh/e 'saadh"o 'g"u 'wo nu -a 'pi"o m"u.

will be added

X\