Luk"o 9

1Yesu -y"o "o bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -an =dh/c/c -k"e, 'y"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u waa- -wogbiindh/e nu -an -dh"e k"o -waan -zuu yaa -nu 'pl/e bho -a 'ka m/e -nu 'g"u, 'go m"u k"o -waan m/e -nu -dh/e bo. 2=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o -an b/c k"o 'wun '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -bha bh"e -waan -a =bl/e/e'- 'iin k"o -waan 'yua -nu bho m/e -nu 'g"u. 3'Y"o- p"o -an -dh"e: “K"o =kun 'ka -taatal"u -nu, 'tas"ubh/c/c -nu, 'bluu- -nu, 'w"e"uga -nu, -dabhas/c k"e =pl/e -naa -nu, -an gb/e s"u ka -bha 'ta 's"u -p"e 'ka! 4-Dh/e 'saadh"o -bha, 'k/c 'wo 'dho"e- ka -nia kun -a 'g"u bh"e, -ka 'to 'k/c do bh"e -a 'g"u -y"o 'dho -y"o y"o"e ka -go m"u -yi -bha. 5'"O p"o- 'oo p"o- '"o 'wo 'ka dho ka -nia kun -a 'g"u bh"e, -ka 'go -a 'g"u. 'Go m"u, ka 'dho -na, -ka ka -g/en =kp"enng -b"u"o -bi -y"o 'go ka -g/en -nu -bha, -y"o -dho k"e -an -zo -b"u"o -an -de -wun 'ka -s"u =duak"ep"e do -z/cn -an -dh"e -s"u 'ka.” 6'"O- -bha =gu"e' -nu -wo dho 'wo b/c 'wunta/cs"e =bl/e/e' -s"u waa- m/e -nu -dha 'yua -g/c -s"u 'ka p"odh/e 'saadh"o 'pl/e 'g"u. 7'T"ong 'dh"o bh"e -a 'ka, El/cd"o '"o -k"e 's/ed"e 'ka, -y"o p"e -nu 'wo- -k"e 't"o"udh"o bh"e -a -ma; 'y"o -ya "o -zo 'ta -s"u -bha, bhii '"o t/c/c m/e 'bhaa -nu -wa -p"o: “Zan Batis"o =ya 'go ga 'g"u!” 8'"O m/e 'bhaa -nu -wa p"o =n/e/e: “Eli '"o -k"e -Zlan -wodhi"olom/e 'ka 'kpa bh"e y"o =n/e '"o nu bh"e!” '"O m/e 'bhaa -nu -wa p"o 'z"u =n/e/e: “-Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo -k"e 'dhi"o bh"e '"o- m/e do -y"o go ga 'g"u bh"e!” 9'Y"o El/cd"o -ya -p"o: “Zan 'p"o 'ma- -g/c 'kan 'saadh"o, =dh/e -k"e 'dh"o =n/e g/c/cn- -ml"e 'wo- -bha 'wun -nu =bl/e/e' -na -kplawo =n/e =/e?” =Dh/e -k"e 'dh"o 'y"o- k"edh/e =m/e/e k"o -yaan -kp"en Yesu -bha. 10Yesu -bha =gu"e' -nu -wo -y/e wo 'z"u, '"o p"e -nu 'wo- -k"e 'ma 't"o"udh"o bh"e 'wo- =bl/e/e -a -dh"e. 'Y"o -an s"u 'wo -zi"o, 'wo dho wo -de 'sloo 'ka p"o- do 'wo- -dh/e Betesaida -a -zian 'ka. 11'K/e/e m/e -gbaa -nu -wa -bha 'dho -s"u -wun -ma, 'wo nu 'wo -zi"o -a 'pi"o. '"O -an nu -s"u 'yi -y"o -kan Yesu 'dhi; 'y"o y"o -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -bl/e/e -an -dh"e -s"u -bha, '"o m/e -nu '"o 'yua =ya -an =s"e"e' bho, 'y"o -an -dh/e bo. 12=Dh/e '"o- -bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e =waa- y"o =n/e 'bin -y"o 'm"e -na, 'wo =y/c/cn -a -bha, 'wo- p"o -a -dh"e: “-Bh"o "u =kwaa' m/e gbung 'wo =n/e -an -z"u k"o -wo 'dho p"odh/e -nu waa- bhl"o- -gbaa 'g"u -dh/e -nu -bha kwa -z"u 'to k"o -waan w/cdh/e -nu waa- -bh"op"e -nu =m/e/e'-, bhii -dh/e '"o =n/e m/e gb/e 'yaa- -bha.” 13'"O Yesu -ya -p"o -an -dh"e: “Ka gia-, -ka -bh"op"e nu -an -dh"e!” 'Wo- p"o -a -dh"e: “P"e '"o yi -g/c z"o '"o t/c/c =bluu'- bh/e 's/c/cdhu waa- 'yu"o- =pl/e. "U- 'pi"o k"o 'yi 'dho m/e gbung '"o =n/e -an -bha -bh"op"e 'dh/c =dhia =a?” 14G/c/cn- -nu 'wo -k"e m"u -an =t/ei' -k"e =n/e m/e -l"u -vuu 's/c/cdhu 'dh"o. '"O Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “-Kaa -an -ya kp"o"e -an dan -s"u 'ka 'g/c/c- 's/c/cdhu 'g/c/c- 's/c/cdhu!” 15'"O 'wo- -k"e 'dh"o, 'wo -an 'pl/e =yaannu. 16=Dh/e -k"e 'dh"o '"o Yesu -y"o =bluu'- bh/e 's/c/cdhu waa- 'yu"o- =pl/e 'wo bh"e -an s"u, 'y"o "o 'yan =luu dhang- 'g"u =bh/ea' -s"u 'ka, 'y"o -Zlan zu"o p"o -bh"op"e bh"e -a -ta, 'y"o -an 'klu =kaan, '"o- nu "o bha =gu"e' -nu -dh"e k"o -waan -a -glu m/e gbung bh"e -an 'ka. 17-An 'pl/e -wa -bh"o '"o -an 'gu -y"o d/c. -A 'kluklu -nu 'wo to, 'wo =kpas/en 'g/c/c- do "o ga =pl/e pa, 'wo dho -a 'ka. 18Yi do 'ka Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -dho wo 'sloo 'ka, '"o Yesu -y"o -bh/ea. 'Y"o "o -bha =gu"e' -nu =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “M/e -nu -wa -p"o d"o -m"u n 'ka /e?” 19'Wo -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “M/e 'bhaa -nu -wa p"o Zan Batis"o -m"u "u 'ka; m/e 'bhaa -nu -wa -p"o Eli -m"u "u 'ka, '"o m/e 'bhaa -nu -wa p"o 'z"u -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo 'dhi"o bh"e -a m/e do 'y"o go ga 'g"u y"o -m"u "u 'ka.” 20'"O Yesu -y"o -an =dh/e/e' kp/c 'z"u '"o- p"o: “'K/e/e ka 'p"o 'dhee, ka- -p"o d"o -m"u n 'ka /e?” '"O Pi/e/e -ya -daa -k"e '"o- p"o: “-Zlan -bha -Yam/e -m"u "u 'ka!” 21'"O Yesu -y"o -an 'paan bho 'gbee- 'ka =n/e k"o =kun m/e '"o- 'ka 'wo- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e. 22'Y"o- p"o 'z"u =n/e/e: “Ma 'a M/egb"o 'ka n 'y"enng -dho bh/c =va, '"o t/c/c m/e ziizii -nu, slabhom/e -g/cm/e -nu waa- t/cngg/cm/e -nu waa 'dho 'we n -wun -bha; -wo -dho n z"e; '"o- -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa bh"e 'a go"e ga 'g"u.” 23=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- p"o -an 'pl/e -dh"e: “M/e '"o- 'pi"o k"o '"o zi"o n 'pi"o, k"o -y"o "o =kwaa' -zo -ta "o -de -wun 'g"u -s"u -z"u, -y"o "o -bha -gaatal"u 's"u -dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka, -y"o zi"o n 'pi"o. 24Bhii m/e '"o- 'pi"o k"o '"o "o -de -bha -tosiadhe k"e "o -de -ta, -y"o -dho -a 'g"u =si"o'- 'kpaan, 'k/e/e m/e '"o 'dho"e- "o bha -tosiadhe 'g"u =si"o'- n -wun 'g"u, -y"o -dho dha -s"u y"o. 25-A =tru"en -dho k"e -m"e 'ka k"o 'kpongtaap"e 'pl/e -y"o -k"e m/e -g/c, 'k/e/e k"o -an 'g"u -y"o =si"o'- -s"u 'ka /e? 26=Ya k"e =n/e m/e =ya l"e- k"e n -g/c 'iin n -wo -nu -g/c, ma 'a M/egb"o 'ka, ma -de 'p"o a -dho l"e- k"e -a -g/c yi 'a 'dho"e- nu"e ma 't/cbh/cdhe waa- n D"e waa- -a -bha b/cm/e -nu 'sl"o"osl"o 'wo n 'pi"o -an -bha 't/cbh/cdhe 'ka -a 'ka. 27A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: M/e -nu 'wo z"o =n/e, -an 'bhaa -nu waa 'dho ga k"o waa -Zlan -bha -glud"edh/e y"o =kun.” 28=Dh/e '"o- -dh/ekpa/cyi -k"e =n/e p"e 'sl/eaga 'dh"o k"o =ya y"en 'wun -nu 'wo =n/e -an =bl/e/e' -s"u -bha bh"e, '"o Yesu -y"o Pi/e/e 'dh"o, Zan 'dh"o waa- Zak"o 'dh"o -an kpa "o -bha, 'wo dho -t/cn tu"o =bh/ea' =dhia. 29-Wo -k"e =bh/ea' =dhia, '"o- w"o"odh/e -y"o =dhi"e -kwaa, '"o- -bha s/c -nu -wo -k"e 'puu '"o =zi"e' -naa 'g"u. 30=Dh/e 'wo- -ga k"o m/e =pl/e =wa nu Yesu 'pi"o m"u, k"o wo -nu -wo 'wun =bl/e/e' -na wo 'ko =bhaa. M/e =pl/e 'wo bh"e 'wo t/c/c Moiz"o waa- Eli 'wo dhang- 'g"u 'wo nu -a 'pi"o m"u. 31'"O 'wo nu -dh/epuudh/e 'bh"u -s"u '"o go dhang- 'g"u bh"e -a 'g"u. Waa- Yesu -nu -wo 'wun =bl/e/e wo 'ko =bhaa -k/c '"o Yesu dho "o bha yu"o 'dhi"o =m/ca' 'ku"e -a ga -k/c 'ka Zeluzal/em"e bh"e -a -wun 'g"u. 32'Y"o Pi/e/e waa- "o 'bham/e -nu -wo -p"u"o yi"e- -zi"og/c"us"uz"e. 'K/e/e =dh/e =wa -b"u"o, -wo Yesu -bha -dh/epuudh/e 'bh"u waa- m/e =pl/e 'wo -k"e -a 'pi"o m"u bh"e -an -y"o. 33=Dh/e m/e -nu 'wo bh"e 'wo 'go -na Yesu 'pi"o (k"o waa 'dho =gbiin =kun), '"o Pi/e/e -ya p"o Yesu -dh"e: “N -G/cm/e, =y"o -s"e k"o 'kwa 'to z"o, 'kwa s/c 'k/c -yaaga d/c, -a do- k"e "u -bha 'ka, -a do- k"e Moiz"o -bha 'ka, -a do- k"e Eli -bha 'ka!” 'Wun -nu 'y"o- =bl/e/e bh"e yaa- gb/e d/c "o -de -g/c. 34-Y"o -to 'wun '"o bh"e -a =bl/e/e' -s"u 'g"u, 'y"o dha kp"o -y"o -nu -an -ta dhu"o, 'y"o- 'bin -y"o s/c -an -z"u. '"O 'su"o -y"o -da -a -bha =gu"e' -nu 'g"u, dha kp"o '"o s/c -an -ta bh"e -a -wun 'g"u. 35-Wo do 'bhaa -y"o -we dha kp"o bh"e -a 'g"u, '"o -we =n/e/e: “M/e '"o =n/e '"o t/c/c n Gb"o (do '"o n -g/c,) 'a- -ya; -ka ka 'to k"e -a -wo -bha!” 36=Dh/e '"o -wo '"o bh"e =ya y"en, Yesu dos/en 'kpaan =n/e 'wo- y"o zl"o"o; 'y"o -an 'dhi -y"o kun. '"O go 't"ong '"o 'dh"o bh"e -a -bha, '"o p"e 'wo- y"o bh"e waa- =bl/e/e'- m/e gb/e -dh"e. 37-Dh/ekpa/cyi m/e '"o y"o -a 'pi"o, -wo -y/c/c 'wo go -t/cn bh"e -a tu"o, '"o m/e -gbaa =va -wo nu Yesu -g/c zian-. 38M/e do -y"o -k"e m/e -gbaa -nu zi"en m"u, '"o y"o 'gbla -s"u -bha =wo"e' =n/e/e: “N -G/cm/e, =bh/ea'- 'a- wo "u -dh"e, -bh"o ma 'n"e '"o =n/e -a -ga, ma 'n"e ga do 'kpaan -m"u! 39=Ya k"e -zuu yaa -y"o -p"u"o -a -ta, '"o =gblaa gbla, 'go m"u 'y"o- =zaan zan 'gbee-, 'y"o- 'dhee 'vuu -y"o d/c -gb/cudh"o; 'y"o- 'y"enng bh/c; '"o -a -go -a 'g"u -s"u -y"o -k"e 'gbee-. 40A- -bh/ea "u bha =gu"e' -nu -dh"e k"o -waan -a bho -a 'g"u, 'k/e/e -an -k/c yaa -m/c -a -bha.” 41'"O Yesu -ya p"o: “M/e -nu '"o -zo -y"o n -ma -s"u 'yaa ka -g/c, '"o ka k"ewun 'dh"o ya, 't"ong =dh"e 'a dho -a s"u 'z"u 'kwaan- kaa- kwa 'ko =bhaa =/e? 'T"ong =dh"e 'a dho -a s"u 'z"u 'aan- d/c -a 'ka ka -gban -g/c -/e?” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o m/e '"o bh"e -a -dh"e: “-Bh"o nu "u bha 'n"e bh"e -a 'ka!” 42=Dh/e '"o 'n"e bh"e '"o =y/c/cn -na Yesu 's/c/c, '"o -zuu yaa -ya -zu"o sia-, 'y"o- =zaan zan 'gbee- 'ka. '"O Yesu -y"o 'wun =bl/e/e 'gbee- 'ka -zuu yaa bh"e -a 'ka, 'y"o go 'n"e bh"e -a 'g"u, 'y"o dha, 'y"o- nu "o d"e -dh"e. 43'"O -an 'te -y"o tun -Zlan -bha 'piigbeedh/e -k"e =va -s"u -wun 'g"u. 44“-Ka ka -zo k"e 'wun -nu 'a- =bl/e/e' -na ka -dh"e =n/e -a 'pi"o: Ma 'a M/egb"o 'ka, -wo -dho n d/c m/e -nu kw/e/e.” 45'K/e/e 'wun '"o Yesu -ya =bl/e/e bh"e, waa- -g/en gb/e d/c; -a -g/en giagia 'wo dho -a d/c -y"o -k"e -bin -s"u 'ka -an -g/c; '"o 'su"o -y"o -an -k"e Yesu =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'ka 'wun 'y"o- =bl/e/e bh"e -a -g/en -wun 'ka. 46Yesu -bha =gu"e' -nu -wo -y"o za -ya wo 'ko -bha -s"u 'g"u m/e '"o dho k"e m/e =va 'ka wo zi"en -a -wun 'g"u. 47'K/e/e -an -bha -zotadhe bh"e Yesu -ya -d/c. =Dh/e -k"e 'dh"o, 'y"o 'n"e 'tee do s"u 'y"o- d/c "o 's/c/c, 48'y"o- p"o -an -dh"e: “M/e '"o 'dho"e- 'n"e 'tee '"o -k"e =n/e m/e =n/e -a 'dh"o -a kun -s"e n -wun 'g"u, k"o =ya ma gia- n 'kun -s"e; '"o m/e 'y"o 'dho"e- n kun -s"e, k"o =ya m/e '"o n b/c, -a 'kun -s"e 'p"o; bhii m/e '"o -de -s"u 'tee -m/e 'ka ka 'pl/e ka zi"en bh"e =n/e '"o t/c/c kaa- m/e =va -Zlan w"o 'dhi"o.” 49Zan -ya p"o -a -dh"e: “N -G/cm/e, yi m/e do -y"o k"o -y"o -zuu yaa -nu bho -na m/e -nu 'g"u "u 't/c 'ka, '"o 'yi- p"o -a -dh"e k"o =kun '"o- -k"e 'dh"o gb/c, bhii 'yaa kwa 'pi"o.” 50'"O Yesu -ya -p"o -a -dh"e: “-Ka ka =kwaa' -a -z"u, bhii m/e yaa nu kwa -g/c k"o kwaa- m/e -m"u.” 51=Dh/e '"o Yesu -bha -dho dhang- 'g"u -yi 'dho y"o -na =kl"o"o', k"o -dho Zeluzal/em"e -s"u =yaa- -kaan wo; 'y"o -da zian-. 52=Dh/e -k"e 'dh"o, 'y"o m/e -nu b/c "o 'dhi"o, 'wo dho 'wo -da Samali -p"o do 'g"u k"o -waan -a -bha w/cdh/e -wun 'yan bh/c. 53'K/e/e p"o- bh"e -a 'g"u -m/e -nu waa 'we -a -bha -an -g/c k"o -wo w/c -an -g/c pl"o"o, bhii -wo -k"e 'dho =dhia Zeluzal/em"e =zian'. (K"e- wo 'dh"o bh"e -a -g/en '"o t/c/c Samali -m/e -nu waa- Zuif"o -nu 'waa wo 'ko -dh"e -s"e.) 54=Dh/e -k"e 'dh"o, Zak"o waa- Zan 'wo- -bha =gu"e' -nu 'ka bh"e 'wo- p"o: “Yi D"em/e, "u- 'pi"o k"o 'yi 'si"o -dh/e 'y"o go dhang- 'g"u k"o -yaan -an 'g"u =si"o'- -a?” 55Yesu -y"o -dhi"e -an 'pi"o '"o 'wun =bl/e/e -an 'ka giagiawo, (('"o- p"o: “-Zuu '"o ka 'g"u '"o 'ka p"e k"e -na -a =kwaa' bh"e 'kaa- d/c. 56'"O t/c/c ma M/egb"o, n 'ka nu k"o m/e -nu 'g"u -yaan =si"o; 'k/e/e a -nu k"o -waan dha =zian'.”)) '"O 'wo go m"u, 'wo dho p"odh/e gb/e 'g"u. 57-Wo -k"e zian -gbloo 'pi"o, '"o m/e do -ya -p"o Yesu -dh"e: “-Dh/e 'saadh"o '"u dho -a -bha, a -dho zi"o "u 'pi"o.” 58Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U- =dua' =n/e di/cng -w/c -a 'g"u -du -y"o -dh"o, '"o -ma -nu -w/c -a 'g"u -k/c 'dh"o -dh"o, 'k/e/e ma 'a M/egb"o 'ka, ma -dh/e do 'a dho w/c -a -bha k"o 'aan- n 't/e/e pa 'yaa -dh"o.” 59'"O Yesu -ya p"o m/e do 'bhaa -dh"e: “-Bh"o zi"o n 'pi"o!” 'K/e/e m/e '"o bh"e -ya -p"o -a -dh"e: “N D"em/e, -bh"o 'we -a -bha n -g/c, 'a 'dho poo =kun 'a -ya n d"e 's/c/c k"o -yaan 'dho n 'yaan!” 60'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “-Bh"o "u =kwaa' gam/e -nu -z"u, -wo wo 'ko -bin, bhi 'p"o '"u 'dho '"u -Zlan -bha -glud"edh/e -wun =bl/e/e'- m/e -nu -dh"e!” 61M/e do 'bhaa -ya p"o 'z"u =n/e/e: “A -dho zi"o "u 'pi"o, n D"em/e; 'k/e/e -bh"o 'we -a -bha n -g/c, 'a 'dho 'a n -wo -da n -m/e -nu -dh"e.” 62'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “M/e '"o =ya -ya -dh/e -ya -s"u -bha, 'go m"u '"o -dh/e -ga -na "o zl"o"o bh"e, yaa -m/ca k"o -y"o yu"o k"e -Zlan -bha -glud"edh/e -bha 'ka.”

will be added

X\