Luk"o 8

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -dho p"o- =vava waa- p"o- 's/ens/en 'g"u -dh/e -nu -bha -Zlan -wo =bl/e/e' -s"u 'ka; 'y"o 'wunta/cs"e '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -bha, 'y"o- =bl/e/e m/e -nu -dh"e. -A -bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -wo -k"e -a 'pi"o. 2-K/c do bh"e -a 'ka '"o dhoo -nu 'bhaa -nu 'y"o -zuu yaa -nu bho -an 'g"u waa- -a m/e -nu 'y"o -an -bha 'yua -nu bho -an 'g"u bh"e, 'wo -zi"o -a 'ka -a 'pi"o 'p"o. -A m/e 'bhaa -nu 't/c '"o =n/e: Mali '"o go Madala '"o Yesu -y"o -zuu yaa 'slapl/e bho -a 'g"u 'dhi"o -be bh"e, 3Zan"e 'y"o -k"e El/cd"o -bha yu"ok"em/e -nu -g/cm/e Suza b/c/c 'ka bh"e oo, Sizan"e waa- dhoo -nu =pl"e"ez"e '"o 'wo p"e -nu 'wo -k"e -an -g/c, 'wo- nu Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -dh"e, -nu -an -dh"e -s"u 'ka. 4P"o- 'saadh"o -a 'g"u -m/e -nu -wo -go m"u, 'wo nu Yesu 'pi"o. =Dh/e m/e -gbaa =va =wa nu wo 'ko =bhaa -a 'pi"o m"u bh"e, Yesu -y"o 'wun =bl/e/e -an -dh"e 'wun =zuan' 'ka '"o- p"o: 5“M/e do -y"o -dho "o bha p"ega -p/en =dhia "o -g/c =bhl"o"o-. -Y"o -k"e "o bha p"ega -p/en =dhia, '"o -a ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o zian -gbloo 'pi"o, '"o m/e -nu -wo =taa -a -ta, '"o -ma -nu -wa -bh"o. 6'"O- ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o 's/e '"o gwa -ta dhu"o -a -ta. =Dh/e '"o -a 'pl"u"un -nu =wa bh/c 'dh"o, 'wo 'kp/ea kun, '"o t/c/c -dh/e bh"e 'yaa -saa. 7'"O- ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o 'z"u =bl"e"e' 'ginngz"e 'pl"u"un 'g"u, '"o waa- p"ega -s"e =sia 'wo =kp/ea wo 'ko =yi"e', '"o =bl"e"e' 'ginngz"e -y"o s/c -a -ta. 8'K/e/e -a ga 'bhaa -nu -wo -p"u"o 's/e -dh/e -s"e -dh/e 'g"u; 'wo bh/c 'wo =kp/ea, '"o- -kpa -y"o -ya; -a 'bhaa -nu -kpa ga -wo -k"e =k"eng' do.” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o 'z"u =n/e/e: “-Ka ka 'to 'to -s"e 'ka, =ya k"e =n/e ka 'wun ma -to -y"o -dh"o, k"o 'wun =n/e, -kaa -g/en d/c!” 9=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- -bha =gu"e' -nu -wa =dh/e/e' kp/c, 'wun =zuan' 'y"o- -z/cn bh"e -a -g/en 'ka. 10'Y"o- -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “Ka 'p"o, 'wund/cdhe 'y"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -bha 'y"o -bin -s"u 'ka, 'ma -dh/e 'po -a -ta k"o 'kaan- -g/en d/c; 'k/e/e m/e -nu 'wo to -an -bha 'ka, a- -bl/e/e -an -dh"e -a -z/cn 'wun =zuan' 'g"u -s"u 'ka; -y"o k"e 'dh"o k"o -waan -a -ga 'k/e/e k"o -waan 'kun -a y"o -s"u 'ka, 'iin k"o -waan -a ma 'k/e/e k"o -waan 'kun -a -bho 'kou d/c -s"u 'ka.” 11'"O- p"o: “'Wun =zuan' 'a- -z/cn bh"e -a -g/en =ga =n/e: P"ega 'wo- -p/en -na bh"e '"o t/c/c -Zlan -wo. 12M/e 'bhaa -nu -wo -bh/c zian -gblooga '"o p"ega -y"o -p"u"o -a -ta bh"e -a -bha; 'wo -Zlan -wo -ma, 'k/e/e d"u -y"o nu 'y"o -Zlan -wo bho -an =zu"o' 'pi"o. -Y"o k"e 'dh"o k"o =kun 'wun -dh/e 'wun gia- -s"u waa- dha -s"u dho k"e -an -g/c. 13M/e 'bhaa -nu -wo -bh/c gwatadh/e '"o p"ega -nu -wo -p"u"o -a -ta bh"e -a -bha. =Wa -Zlan -wo ma 'wo- kun =zu"ogludhi 'ka, 'k/e/e -an yun 'yaa 'dh"o; -wo 'wun -dh/e 'wun gia- 't"ong 'bhaa 'ka; =ya k"e =n/e 'g"udandhe =ya nu -an -ta, 'wo wo =kwaa -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -z"u. 14-Dh/e =bl"e"e' 'ginngz"e 'dho -a -bha, '"o p"ega -nu -wo -p"u"o -a -bha bh"e -ya -z/cn m/e -nu 'wo -Zlan -wo ma 'wo wo =kwaa wo -de -z"u wo -bha -zo -ta -a 'g"u -wun, =bh/c/cp"e -wun, waa- -de =dh/c/cbhaap"e '"o 'kpongtaa -a -wun 'g"u, 'wo =n"eng '"o- -kpa -nu 'waa k"e -dh"o. 15'S/e -dh/e -s"e -dh/e '"o p"ega -nu -wo -p"u"o -a -ta bh"e, -ya -z/cn m/e -nu 'wo -Zlan -wo ma, 'wo- -da wo =zu"o' 'g"u, -a -kun -s"e -s"u 'pl/e 'ka, 'wo to wo -wo 'g"u '"o -an -kpa -y"o -k"e -dh"o.” 16'"O- p"o: “M/e gb/e 'yaa =labang d/c, 'yaa 'gbonggbo 'gbl"u -a -ta, 'iin 'yaa- d/c =gba =l"o"o, 'waa- k"e 'dh"o. P"e =ya k"e 'wo- -k"e '"o t/c/c -a d/c 'wo- wo -a -d/c -a -ta dhu"o -p"e -ta. -Y"o k"e 'dh"o m/e 'kp/ekp/e 'wo -da -na k/c/c k"o -waan -dh/epuudh/e y"o. 17'"O p"e '"o -dh"o '"o -bin -s"u 'ka, 'y"o dho kun -y"o -dh/egb/eadh/e -bha -s"u 'ka 'yaa 'dh"o. Y"o do bh"e 'z"u, 'sloo 'ka -wun 'y"o dho kun -y"o -dh/egb/eadh/e -bha -s"u 'ka 'yaa 'dh"o. 18-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o ka -bha 'wun ma -k/c -wun 'g"u! Bhii m/e '"o p"e 'dho"e- k"e -a -g/c -a 'bhaa -dho -da -a -ta; 'k/e/e m/e '"o p"e gb/e 'yaa- -g/c, -a p"e 'bhe 'tee '"o "o -zo 'ta -na -a -wun 'g"u bh"e, -y"o -dho k"e -kun -a -g/c -p"e 'ka.” 19Yesu dhe waa- -a dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wo -nu wo 'yan d/c -a -bha =dhia, 'k/e/e -a k"edh/e gb/e yaa k"e -dh"o -an -g/c k"o -waan -lo -a 'pi"o m/e gbung =va 'wo -k"e m"u bh"e -a -wun 'g"u. 20'"O m/e -nu -wo -an -bha nu -s"u -wun =bl/e/e Yesu -dh"e 'wo- p"o: “"U dhe waa- "u dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wo plaan, -wa 'pi"o k"o -wo wo 'yan d/c "u -bha.” 21'Y"o Yesu -ya -p"o -an -dh"e: “N dhe waa- n dheglu 'n"e g/c/cn- -nu 'wo t/c/c m/e -nu 'wo wo 'to to -Zlan -wo -bha '"o 'wo- -wo -k"e.” 22Yi do 'ka Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -wo -da 'yitag/c do 'g"u, 'y"o- p"o -an -dh"e: “-Kwa 'yipu"e 'kan 'kwa 'dho -a =zl"o"o =zian'!” '"O 'wo dho. 23-An -bha 'dho -s"u 'ka, Yesu -y"o yi z"e. 'Kan 'wo- wo wo -ta =n/e k"o 'buu 'gbee- -y"o zi"o -s"u 'g"u 'yipu"e bh"e -a -ta; 'yitag/c -y"o -k"e pa -dhiadh"o 'yi 'ka, '"o- -dh/e -y"o to 'tee k"o -wo -dho 'yi =l"o"o. 24'"O- -bha =gu"e' -nu -wo =y/c/cn -a -bha 'wo pa -a -bha, 'wo- p"o -a -dh"e: “Yi -G/cm/e! Yi -G/cm/e! Kwa 'dho"e- ga -/c!” '"O Yesu -y"o -b"u"o, 'y"o 'wun =bl/e/e 'buu waa- 'yikp"o =vava -nu 'wo bh"e -an 'ka 'gbee- 'ka, '"o 'buu -y"o dho sia-, '"o 'yi -y"o =gbaannu, '"o -dh/e -y"o ga diindh"o. 25'"O Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “'"O"o! Ka -bha -zo -y"o n -ma -s"u -y"o 'm"e =/e?” 'K/e/e 'su"o -y"o -da -an 'pl/e 'g"u '"o -an 'te -y"o tun 'wo- p"o wo 'ko -nu -dh"e: “D"o -m"u g/c/cn- '"o =n/e -a 'ka, '"o 'wun =bl/e/e 'buu waa- 'yi gia- -de -an -dh"e, '"o 'wo 'wun ma -a -wo -ta =n/e/e?” 26=Dh/e -k"e 'dh"o 'wo -lo Zelazeni -s/e '"o -ya -s"u 'ka Galile -s/e w"o"odh"o 'yi =zl"o"o =zian' bh"e -a -bha. 27=Dh/e Yesu -y"o =y/c/c, m/e do -y"o -go pl"o"o =zian' 'y"o nu -a -g/c zian-. M/e '"o bh"e -zuu yaa -nu -wo -k"e -a 'g"u. =Dh/e '"o yaa s/c k"e "o -bha -a -dh/e =ya =gl/c/c. 'Yaa w/c k/c/c gb/c, -a k"edh/e -nu 'wo t/c/c bl/c/cn- =taa -dh/e -nu. 28=Dh/e =ya Yesu y"o, -y"o -gbla 'gbee- 'ka 'y"o nu 'y"o -gbl"u -a =g/e/endh"o '"o- p"o 'gbee- 'ka =n/e/e: “-M"e -m"u -i, -Zlan '"o -zi"o p"e 'pl/e -ta -a Gb"o Yesu? =Bh/ea'- 'a- wo "u -dh"e k"o =kun '"u n -d/c -gb/cudh"o!” 29P"e -k"e 'y"o- p"o 'dh"o bh"e -a -g/en t/c/c Yesu -ya -p"o -zuu yaa '"o m/e '"o bh"e -a 'g"u bh"e -a -dh"e 'dhi"o -y"o 'go -a 'g"u. M/e bh"e =ya k"e -wa -k/c -nu -l"o, '"o 'wo- -g/en -nu -l"o =y/c/c' 'ka k"o -waan ku"ennu, 'k/e/e -zuu yaa =ya nu -a -ta, -y"o =y/c/c' bh"e -ya 'pl/e =kaan '"o- s"u '"o dho"e -dh/e -nu '"o m/e gb/e 'yaa- -bha -a -bha. 30'"O Yesu -ya =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “"U t/c/c d"o poo =e?” 'Y"o- -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N t/c/c yi =va!” P"e -k"e 'y"o- p"o 'dh"o bh"e '"o t/c/c -zuu yaa -nu =pl"e"ez"e -wo -k"e -a 'g"u. 31'"O -zuu yaa -nu 'wo bh"e 'wo =bh/ea Yesu -dh"e k"o =kun 'y"o dho wo k"e -waan 'dho -glu 'kpa 'dhi =va 'g"u. 32-Bh/ctii -gbaa -nu -wo -k"e wo -bha -bh"op"e -nu =m/e/e' =dhia -t/cn 'pi"o m"u. '"O -zuu yaa -nu 'wo bh"e 'wo =bh/ea Yesu -dh"e k"o -y"o 'we -a -bha -an -g/c 'wo 'dho -bh/ctii -nu 'wo bh"e -an 'g"u. 'Y"o -we -a -bha -an -g/c. 33=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o -zuu yaa -nu 'wo bh"e 'wo go g/c/cn- bh"e -a 'g"u, 'wo dho -bh/ctii -nu -an 'g"u. '"O -bh/ctii -gbaa -nu -blaz"e 'wo =y/c/c -t/cn -bha, 'y"o -an 'pl/es/en -wo dho 'wo -lo yi"o 't"o"udh"o. 34=Dh/e -bh/ctii -nu -maak"em/e -nu =wa 'wun '"o bh"e -a y"o, 'y"o -an 'pl/e -wo =du"e 'wo dho 'wunta/c 'y"o bh"e -a 'ka =pl"o"o, '"o 'wo dho bhl"o- -gbaa 'g"u -dh/e -nu -bha -a =bl/e/e' -s"u 'ka. 35'"O m/e -nu -wo -zi"o, 'wo dho p"e '"o -k"e bh"e -a -ga =dhia. =Dh/e 'wo dho, 'wo -lo Yesu 'pi"o -dh/e gia- bh"e -a -bha, '"o m/e '"o -zuu yaa -nu -wo go -a 'g"u bh"e, 'wo- y"o k"o -y"o -ya -s"u 'ka Yesu =g/e/endh"o k"o =ya "o bha s/c -nu -da "o -bha, k"o =ya "o -de d/c, '"o 'su"o -y"o -da -an 'g"u. 36P"e -nu 'wo -k"e bh"e m/e -nu 'wo -k"e m"u -a 't"ong 'ka, -wo g/c/cn- '"o bh"e -a -bha -zuu yaa -nu -bho -a 'g"u -k/c bh"e, -a -wun -bl/e/e m/e -nu 'wo bh"e -an -dh"e. 37=Dh/e =ya k"e 'dh"o, m/e -nu 'wo go Zelazeni -s/e 'g"u bh"e, 'su"o -y"o -da -an 'g"u 'wo =bh/ea Yesu -dh"e k"o -y"o 'go wo =pl"o"o. '"O Yesu -y"o -da 'yitag/c 'g"u 'y"o dho. 38'"O g/c/cn- '"o -zuu yaa -nu -wo go -a 'g"u =sia bh"e, 'y"o =bh/ea Yesu -dh"e k"o -y"o 'we -a -bha 'y"o 'to -a 'pi"o, 'k/e/e Yesu -ya -p"o -a -dh"e: 39“-Bh"o 'y/e "u 'z"u '"u 'dho "u -g/c k/c/c k"o p"e '"o -Zlan -ya -k"e "u -dh"e =n/e '"u- =bl/e/e'- -an -dh"e.” '"O g/c/cn- bh"e 'y"o dho, '"o p"e '"o Yesu -ya -k"e -a -dh"e bh"e 'y"o- =bl/e/e pl"o"odh/e bh"e -a -dh/e 'saadh"o -a 'g"u. 40=Dh/e '"o Yesu -y"o -lo 'yipu"e =zl"o"o zian gb/e 'ka bh"e, m/e -gbaa -nu 'wo -k"e -d/c -a -g/c =dhia, 'y"o 'wo -nu -a -g/c zian- -kp/e 'ka. 41'Y"o m/e do 'wo- -dh/e Zailus"o 'y"o -k"e Zuif"o -nu -bha -bh/cku"eg/cm/e do 'ka bh"e, 'y"o nu 'y"o -p"u"o Yesu =g/e/endh"o 'y"o =bh/ea -a -dh"e k"o -y"o nu "o -g/c k/c/c, 42'"o t/c/c -a 'dhu 'y"o -k"e -a -bha 'n"e do 'ka, '"o- -kw/e =ya -m/c 'g/c/c- do "o ga =pl/e -bha, -y"o 'dho"e- ga. =Dh/e Yesu 'dh"o 'dho -na -a -g/c k/c/c, m/e -gbaa -nu -wo -zi"o -a 'pi"o -gl"u"u -a -bha -s"u 'ka zian 'pl/e 'ka. 43Dheb/c do '"o f/ei y"en =yua' =yaa- 'y"enng bh/c -kw/e 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'pi"o -y"o -k"e m"u. P"e -nu 'wo =na/cp"e 'ka -a -g/c k/c/c, =yaa- 'pl/e 'g"u =si"o' =dh/cngtr/c -nu 'pi"o, 'k/e/e m/e gb/e -k/c yaa -m/c -a -dh/e bo -s"u -bha. 44'"O b/c Yesu =zl"o"o =zian', 'y"o pa -a -bha s/c 'to 'dhi"o 'ka, 'y"o- -bha 'yua -y"o bo -dh/e do bh"e -a 'g"u. 45'"O Yesu -y"o -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “D"o 'y"o pa n 'ka bh"e =/e?” 'Y"o -an 'pl/e -wa p"o 'waa -m"u. '"O Pi/e/e =ya p"o: “N -G/cm/e, bhi '"o m/e 'pl/e =wa =ni"e' "u -z"u, =wa "u =n"eng zian 'saadh"o -a 'ka bh"e '"o '"u =dh/e/e' kp/c a?” 46'Y"o Yesu -ya -p"o: “M/e do =ya pa n 'ka, bhii a- =d/ca' =n/e 'piigbeedh/e do 'bhaa =ya 'go n 'g"u.” 47=Dh/e dheb/c '"o bh"e =yaa- y"o =n/e "o -ta 'ka 'dho -bin, 'y"o nu 'y"o -p"u"o Yesu =g/e/endh"o =zluun -s"u 'ka. P"e '"o -k"e '"o pa Yesu -bha s/c 'to 'dhi"o 'ka, 'iin -k/c 'y"o- -bha 'yua -y"o to m"u '"o bo"e bh"e, 'y"o- 'pl/e =bl/e/e m/e -nu w"o 'dhi"o m"u. 48'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “N 'dhu, "u -bha -zo -y"o n -ma -s"u =ya "u dha, -bh"o 'dho =zu"oyagluu 'ka!” 49Yesu -y"o -to 'wun bh"e -a =bl/e/e' -s"u 'g"u, '"o b/cm/e do -y"o -go Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c -g/cm/e -g/c k/c/c, 'y"o- p"o -a -dh"e: “K"o =kun '"u -G/cm/e =s"e"e' bho 'kpaan, "u 'dhu =ya ga 'saadh"o.” 50Yesu -y"o -wo bh"e -a -ma; =dh/e -k"e 'dh"o '"o- p"o Zailus"o -dh"e: “K"o =kun '"o 'su"o -y"o "u -k"e, -bh"o "u -zo y"o n -ma dos/en, p"e gb/e 'ka 'dho "u 'dhu k"e.” 51=Dh/e '"o =ya 'dho =ya -lo k/c/c, yaa 'we -a -bha k"o m/e gb/e -yaan zi"o "o 'pi"o -a 'ke yaa k"e Pi/e/e 'dh"o, Zan 'dh"o, Zak"o 'dh"o waa- 'n"e bh"e -a d"e waa- -a dhe -an 'ka. 52M/e 'pl/e -wo -k"e 'gbo b/c -s"u 'g"u -wo -de =maa 'ma -s"u 'ka 'n"e bh"e -a -wun 'g"u. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -ya p"o -an -dh"e: “K"o =kun 'ka 'gbo b/c, 'n"e bh"e yaa ga; 'k/e/e yi =n/e '"o- z"e -na bh"e.” 53'"O 'wo wo -wo -lo -a 'ka, bhii '"o t/c/c -an 'pl/e -wa =d/ca' =n/e 'n"e bh"e =ya ga 'saadh"o. 54=Dh/e -k"e 'dh"o Yesu -y"o -ya -a -k/c -bha '"o- p"o -a -dh"e 'gbee- 'ka =n/e/e: “'N"edhez"e, -bh"o =luu'-!” 55'"O- -zuu -y"o -y/e "o 'z"u 'y"o nu -a 'g"u, 'y"o to m"u '"o =luu. '"O Yesu -ya p"o -a -m/e -nu -dh"e: “-Kaa gbaa -bh"op"e 'ka!” 56'"O 'n"e bh"e '"o -a -m/e -nu 'te -y"o tun. '"O Yesu -ya p"o -an -dh"e k"o =kun 'wo 'wun 'y"o- -k"e bh"e 'wo- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e.

will be added

X\