Luk"o 6

1=Glooyi do 'ka Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -k"e b/c =dhia 'blee- 'wo =bluu'- k"e -na -a 'ka -a -bhl"o -nu 'g"u. '"O- -bha =gu"e' -nu -wo =bluu'- -kpa 'bhaa -nu bho 'wo- =sii si wo kw/e/e '"o 'wo- ga -nu -bh"o. 2Falizi -m/e 'bhaa -nu -wo -k"e m"u, 'wo- p"o -an -dh"e: “-M"e -k"e '"o p"e kwaa- t/cng -ya p"o k"o =kun 'kwa- -k"e =glooyi 'ka '"o 'ka- -k"e -/e?” 3'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e, yi do 'ka David"o waa- "o bha m/e -nu din -y"o -an -kun bh"e kaa- p"o =a? 4-Ya -p"o yi bh"e -a 'ka -y"o -dho 'y"o -da -Zlan -g/c k/c/c, 'y"o =bluu'- 'wo- -ya -Zlan -bha 'ka bh"e '"o slabhom/e =va -ya nu -a -dh"e 'y"o- -bh"o 'y"o- 'bhaa nu "o bha m/e -nu -dh"e, 'k/e/e k"o kwa -bha t/cng -ya -p"o sla- -bho -Zlan -dh"e -m/e -nu -de 'sloo =n/e 'wo dho =bluu'- bh"e -a -bh"o. =Ya k"e 'dh"o k"o p"e ma =gu"e' -nu -wa -k"e bh"e, 'yaa 'wun yaa =va 'kpaan 'ka.” 5'"O Yesu -ya p"o 'z"u =n/e/e: “Ma M/egb"o, 'a t/c/c =glooyi -de gia- bh"e -a -g/cm/e.” 6=Glooyi do 'bhaa 'ka Yesu -y"o -da Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c do 'g"u, '"o y"o -an =daan' -s"u -bha. G/c/cn- do -y"o -k"e m"u, '"o- =kw/e/e- 'g"u -gbi"o -y"o ga -a -bha. 7T/cngg/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu 'yan -y"o -k"e Yesu -bha, k"e =n/e -y"o -dho m/e -dh/e bo =glooyi 'ka k"o -waan -a d/c, bhii p"e 'wo -k"e -a =m/e/e' =dhia '"o t/c/c 'wun 'wo dho -a d/c -a -bha =n/e =ya 'wun yaa k"e. 8=Dh/e -k"e =n/e Yesu -y"o -an -bha -zotadhe -d/c bh"e, 'y"o- p"o m/e 'y"o- -gbi"o -y"o ga -a -bha bh"e -a -dh"e: “-Bh"o =luu'- '"u d/c "u -g/ean m/e 'pl/e 'dhi"o z"o!” M/e '"o bh"e 'y"o =luu 'y"o d/c "o -g/ean m"u. 9=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A -dho ka =dh/e/e' kp/c: -M"e '"o kwa -bha t/cng -ya p"o 'kwa- k"e =/e? -Wo 'wun -s"e k"e =glooyi 'ka i 'iin -wo 'wun yaa k"e e? -Wo m/e dha =i 'iin -wo m/e 'g"u =si"o'- e?” 10=Dh/e 'y"o -an 'pl/e -ta -ga, 'y"o- p"o m/e '"o bh"e -a -dh"e: “-Bh"o "u -gbi"o 'po!” 'Y"o "o -gbi"o -po '"o- -gbi"o -y"o to m"u '"o bo. 11'"O 'wun -y"o -na m/e -nu 'wo -k"e m"u -an -zu"e 's"ongg"o -s"ongg"o, 'wo y"o p"e 'wo dho -a k"e Yesu 'ka -a =bl/e/e' -s"u -bha wo 'ko -nu -dh"e. 12'T"ong '"o 'dh"o bh"e -a 'ka, Yesu -y"o -dho -t/cn tu"o k"o -yaan =bh/ea'-; '"o gbeng -yi do s"u '"o =bh/ea -a 'ka -Zlan -dh"e. 13=Dh/e '"o- -dh/e =ya 'po, 'y"o "o bha =gu"e' -nu =dh/c/c -k"e, 'y"o -an 'g/c/c- do "o ga =pl/e s"u -an 'g"u; 'y"o -an 't/c kp/c b/cm/e -nu 'ka. 14M/e 'wo 'dh"o bh"e -an 't/c '"o =n/e: Sim/c 'y"o- 't/c kp/c Pi/e/e 'ka waa- "o dheglu Andre, Zak"o, Zan, Filip"o, Baatelemi, 15Mati"o, Toma, Zak"o Alefe gb"o, Sim/c 'wo- 't/c kp/c 'y"enngsi"om/e 'ka "o -bha 's/eg/c -wun 'g"u. 16Zak"o gb"o Zud"e waa- Zuda Ikali/ct"o 'y"o dho zl"o"o 'y"o -k"e Yesu 'dh/c/cd/cm/e 'ka. 17Yesu waa- m/e -nu 'wo bh"e -wo -go -t/cn tu"o 'wo dho 'wo =gbaannu -dh/e 'kp/ekp/e -dh/e do -bha. -A -bha =gu"e' -nu -gbaa =va -wo -k"e m"u. 'Go m"u 'z"u '"o m/e -gbaa =va 'wo go Zude -s/e -nu, Zeluzal/em"e pl"o"o -dh/e -nu 'iin p"odh/e -nu 'wo -an -z"utodh/e -nu 'g"u -nu, Tii -dh/e waa- Sid/cn -dh/e -nu 'wo 'yoo 'kpong 'dhi"o, 18-wo -nu -a 'pi"o m"u k"o 'waan- wo 'to 'to -a -wo -bha, 'iin k"o -y"o -an -bha 'yua -nu bho -an 'g"u. '"O m/e -nu '"o -zuu yaa =ya -an 'tu b/c bh"e 'y"o -an -dh/e bo 'p"o. 19M/e 'pl/e -wa k"edh/e -m/e/e k"o 'waan- 'pa -a 'ka, bhii '"o t/c/c =ya k"e 'dh"o 'piigbeedh/e -y"o -go -a 'g"u, 'y"o -an 'pl/e -dh/e bo. 20=Dh/e Yesu =ya "o bha =gu"e' -nu -ga, '"o- p"o -an -dh"e: “=Zu"ogludhi -y"o k"e m/e -nu 'ka 'yenaz"e ka -g/c, bhii '"o t/c/c -Zlan -bha -glud"edh/e -y"o -dho k"e ka -bha 'ka. 21=Zu"ogludhi -y"o k"e m/e -nu '"o din 'dho ka k"e -na bh"e ka -g/c, bhii '"o t/c/c -bh"op"e -nu -dho k"e ka -g/c =va. =Zu"ogludhi -y"o k"e m/e -nu 'ka 'gbo b/c -na bh"e ka -g/c, bhii '"o t/c/c ka -dho 'yee to 'dhi"o =zian'. 22=Zu"ogludhi -y"o k"e ka -g/c, 'k"o -k"e =n/e m/e -nu -wo -ya ka -san 'ka, '"o 'wo -kan ka -bha, 'iin 'wo 'si -nu bho ka -g/c, '"o 'wo ka bho yunng, ma 'a M/egb"o 'ka n 't/c -wun 'g"u 'dhee! 23-Ka =zu"ogludhi k"e yi '"o p"e -nu 'wo bh"e 'wo dho kaa ka 'ka -a 'ka; -ka -l"o =zu"ogludhi 'ka, bhii '"o t/c/c ka 'kian =va -y"o -ya -s"u 'ka ka -g/c dhang- 'g"u. -K/c do '"o bh"e -a 'ka, '"o -an 'bh/ema -nu -wa =kaa' -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'ka 'p"o 'dhi"o -be. 24'K/e/e 'yena -wun -y"o -dho k"e =bh/c/cm/e -nu ka 'ka, bhii '"o t/c/c 'ka ka -bha 'wun -s"e -nu 'pl/e y"o 'saadh"o. 25'Yena -wun -dho k"e p"eyag/cm/e -nu ka 'ka, bhii '"o t/c/c din -y"o -dho ka k"e! 'Yena -wun -y"o -dho k"e m/e -nu 'ka 'yee 'to -na ka 'ka, bhii '"o t/c/c ka -dho k"e =zu"o' 'klobh/cdhe waa- 'gbo b/c -s"u -an 'g"u! 26'Yena -wun -y"o -dho k"e m/e -nu '"o m/e 'pl/e 'dho 'wun -s"e =bl/e/e' -na ka -g/c bh"e ka 'ka, bhii '"o t/c/c -k/c do '"o bh"e -a 'ka '"o -an 'bh/ema -nu -wa =kaa' -Zlan -wodhi"olom/e =suaz"e -nu -g/c! 27'K/e/e m/e -nu 'ka ka 'to 'to -na n -ma =n/e, a- -p"o ka -dh"e: -Ka ka yaag"um/e -nu -dh/c k"e, 'ka 'wun -s"e k"e m/e -nu 'wo ka -san z"e -na bh"e -an -dh"e. 28-Ka 'dhu"e- 'kp/c m/e -nu 'wo 'wun 'kp"o"u -ya -na ka -bha bh"e -an -bha, 'ka =bh/ea'- m/e -nu 'wo 'wun 'gbee- w/c -na ka -ta bh"e -an -wun 'g"u. 29=Ya k"e =n/e m/e =ya "u 'to -ma, -bh"o -a k"e =pl/e -naa -z/cn -a -dh"e, 'iin m/e =ya "u bha gblang 's"u, -bh"o "u =kwaa' -a -z"u -y"o "u bha -das/c 's"u 'p"o. 30M/e =ya p"e -dh/e "u -g/c, -bh"o -a nu -a -dh"e, '"o =ya k"e =n/e m/e =ya p"e 's"u "u -g/c, k"o =kun '"u- -dh/e -a -g/c gb/c. 31P"e 'ka- 'pi"o k"o m/e -ya k"e ka -dh"e bh"e, -kaa k"e 'p"o -an -dh"e. 32=Ya k"e =n/e 'ka- -dh/c k"e m/e '"o ka -dh/c -k"e -a 'ka, -a =tru"en -dho k"e ka -g/c -m"e 'ka /e? 'K/e/e k"o 'wunyaak"em/e -nu -wa -dh/c -k"e m/e -nu 'wo -an -dh/c -k"e -an 'ka =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o 'p"o. 33'"O =ya k"e =n/e 'ka 'wun -s"e k"e m/e '"o 'wun -s"e -k"e ka -dh"e -a -dh"e, -a =tru"en -dho k"e ka -g/c -m"e 'ka /e? 'K/e/e k"o 'wunyaak"em/e -nu -wa -k"e =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o! 34'"O =ya k"e =n/e 'ka 'p"e d/c m/e 'ka- =d/ca' =n/e, -y"o -dho ka -bha 'p"e bho -a -bha, -a =tru"en -dho k"e ka -g/c -m"e 'ka /e? 'Wunyaak"em/e -nu -wo 'p"e -d/c wo 'ko -nu -bha. -Y"o -k"e 'dh"o k"o 'p"e -nu 'wo- d/c wo 'ko -nu -bha bh"e, -waan -a -y/e 'z"u k"e wo 'ko -nu -dh"e! 35-Abi'! Ka -bha 'ka, -kaa -dh/c k"e ka yaag"um/e -nu 'ka, 'ka 'wuns"e k"e -an -dh"e. 'Go m"u 'ka p"e -nu nu -an -dh"e, k"o =kun 'ka ka -zo -k"e -a -y/e 'z"u 'pi"o. =Ya k"e 'dh"o ka -dho ka 'kian =va y"o, '"o 'ka dho k"e -Zlan '"o -zi"o p"e 'pl/e -ta bh"e -a -bha 'n"e -nu 'ka, bhii -a k"ewun =y"o -s"e m/e -nu 'waa m/e -ya 'ti k"e waa- 'gluyaam/e -nu -an 'ka. 36Ka 'p"o, -ka pa m/e -nu 'yena y"o -s"u 'ka =n/e -k/c '"o ka D"e -Zlan 'dho pa -s"u 'ka m/e -nu 'yena y"o -s"u 'ka bh"e -a 'dh"o! 37K"o =kun 'ka za d/c m/e gb/e -bha, -y"o -k"e 'dh"o k"o =kun '"o -Zlan -dho za d/c ka -bha. K"o =kun 'ka za -lo m/e gb/e tu"o, -y"o -k"e 'dh"o k"o =kun '"o -Zlan dho za -lo ka tu"o. -Ka zi"o m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta, =ya k"e 'dh"o, -Zlan dho zi"o ka -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta 'p"o. 38-Ka p"e nu m/e -nu -dh"e, =ya k"e 'dh"o -Zlan -y"o -dho p"e nu ka -dh"e 'p"o; -y"o -dho p"e dan papas"u '"o- -lo ka -bha gblang 'yu"o- 'g"u, bhii '"o t/c/c -y"o -dho "o bha gba/c dan 'y"o- nu ka -dh"e =n/e -k/c 'ka- nu"e ka 'ko -nu -dh"e bh"e -a 'dh"o.” 39'"O Yesu -y"o 'wun =zuan' do -z/cn -an -dh"e 'z"u '"o- p"o: “=Ya k"e =n/e 'y"enngtiim/e -nu =wa 'dhi"o -s"u wo 'ko 'ka, -dh/e 'wo- -bha =pl/e wo 'ka 'dho -p"u"o -glu 'kpa 'dhi do 'g"u a? 40=Gu"e' gb/e 'yaa =va yaa zi"e "o -g/cm/e -ta, 'k/e/e =gu"e' m/e '"o =ya p"e d/c =du"o -s"e 'ka, -y"o -dho k"e =n/e "o -g/cm/e 'dh"o. 41-M"e 'y"o- -k"e '"o =bl"e"e' 'y"o "u dheglu 'y"enngdh"o bh"e '"u- -ga, 'k/e/e k"o "u -bha 'l"u -gba -y"o "u 'y"enngdh"o =e? 42"U -dho -a p"o -k/ckl"e "u dheglu -dh"e: ‘N dheglu, d/c! 'A =bl"e"e' bho "u 'y"enngdh"o’, k"o bhi -de 'p"o "u -bha 'l"u -gba -y"o "u 'y"enngdh"o =e? M/e 'yan -ta -wun k"e -m/e, -bh"o "u -bha 'l"u -gba 'y"o "u 'y"enngdh"o bh"e -a bho m"u =kun k"o '"u -dh/e y"o -s"e 'ka '"u"en- =tun "u dheglu -bha =bl"e"e' bho -a 'y"enngdh"o -s"u"e. 43'L"u -s"e 'yaa bha "o bh/e yaa 'ka 'iin 'l"u yaa -de 'p"o 'yaa bha "o bh/e -s"e 'ka. 44'L"u '"o -dh"o -wa -d/c "o bh/e -bha. 'Waa fig"o bh/e bho 'ginng -kp/c/c 'g"u 'iin 'waa l/ez/en -kpa bho dankp/c/c 'g"u. 45-K/c do bh"e -a 'ka '"o m/e k"ewuns"e"ez"e -y"o "o -bha p"e -s"e s"u "o =zu"o' 'g"u, '"o m/e k"ewunyaaz"e -de 'p"o 'y"o "o bha 'wun yaa s"u "o =zu"o' 'g"u, bhii 'wun 'y"o m/e =zu"o' pa, "o 'dhi -ya =bl/e/e.” 46'"O- p"o: “-M"e '"o -k"e 'ka n -dh/e ka D"em/e, '"o p"e 'a- p"o ka -dh"e 'kaa- k"e =/e? 47A -dho m/e 'y"o n -wo ma 'y"o- kun -s"e 'ka, -a -bh/ca -z/cn ka -dh"e: 48-Y"o -bh/c m/e '"o dho "o bha 'k/c d/c =dhia, 'y"o 's/e p/cn =gbiin, 'y"o dho '"o y"o"e -gu"o -bha -a z"u =luu'- -s"u 'ka -a -bha. 'K"o -k"e =n/e 'yiga -nu -wo -pa, 'wo -ma 'k/c 'dh"o bh"e -a -bha, -d/c g/enngdh"o -s"u -ya -g/c, bhii '"o t/c/c 'k/c bh"e -y"o -d/c -s"e 'ka. 49'K/e/e m/e 'y"o "o 'to to n -wo -bha '"o yaa- 'kun, -y"o -bh/c m/e '"o dho "o bha 'k/c d/c =dhia, 'y"o- z"u -gban 's/e -ta dhu"o -dh/e gia- -bha '"o 'yaa 's/eidh"o -a -bha. =Dh/e '"o 'yiga -nu =wa pa, '"o 'yi -nu -wo -ma -a -bha '"o to m"u '"o -lo; 'y"o- 'pl/e -y"o =w"u"u 't"o"udh"o.”

will be added

X\