Luk"o 2

1'T"ong 'dh"o bh"e -a 'ka, -glud"e =va Ogit"o -y"o t/cng -da k"o m/e -nu 'wo Wl/cm"e -m/e -nu -bha t/cng =l"o"o -wo -an 'pl/e 't/c -ya. 2'T/cyadhe '"o 'dh"o bh"e -a -bl/e/ez"e -y"o -k"e 't"ong '"o Kilinis"o 'y"o k"e 's/eg/c 'wo- -dh/e Sili, -a =k/c/cnm/e do 'ka bh"e -a 'ka. 3M/e -nu 't"o"udh"o -wo -dho wo 't/c -ya =dhia, m/e '"o -dh"o -a 'kp/c -p"o 'g"u. 4Zoz/efu -de 'p"o -y"o -go Nazal/et"e Galile -s/e 'g"u, 'y"o dho Zude -s/e 'g"u, p"odh/e do 'wo- -dh/e Betel/em"e '"o -glud"e David"o -y"o bh/c -a 'g"u bh"e -a -bha, bhii '"o t/c/c y"o gia- -y"o -go David"o =suu'- -ta 'g"u. 5Y"o 'dh"o waa- "o bha -zo -t"en -a -dh"e -m/e 'wo- -dh/e Mali bh"e -wo -dho 'wo wo 't/c -ya k"o -y"o 'guz"e. 6-Wo -k"e Betel/em"e, '"o- 'b"ebhoyi -y"o -lo, 7'y"o "o bha 'n"e -bl/e/ez"e kp/c; -y"o -k"e 'n"e g/c/cn- 'ka; 'y"o s/c =ploo -a 'ka, 'y"o- -da -du -bha p"e -bh"o -a 'g"u -p"e 'g"u, bhii '"o t/c/c waa w/cdh/e y"o -nia -nu -w/c -a 'g"u -k/c 'g"u. 8'Pian gia- bh"e -a -ta -tu"emaak"em/e -nu -wo -k"e bl"o"o m"u gbeng wo -bha -tu"e -maa k"e =dhia. 9'"O -Zlan -bha b/cm/e do -y"o -wo -an -ta, '"o -Zlan 'bh"u -y"o =ni"e -an -z"u. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o 'su"o =va -y"o -da -an 'g"u. 10'Y"o -Zlan -bha b/cm/e bh"e 'y"o- p"o -an -dh"e: “K"o =kun '"o 'su"o -y"o ka -k"e, bhii a -nu 'wunta/cs"e 'y"o dho Izla/el"o -s/eg"um/e -nu 'pl/e =zu"ogludhi =va bh"e -a 'ka ka =dhia: 11Gbeng do =n/e -a 'g"u, David"o -g/c pl"o"o, ka Dham/e =ya bh/c, '"o t/c/c D"em/e '"o Klito 'ka. 12P"e 'y"o dho k"e =duak"ep"e 'ka k"o 'wun 'a- =bl/e/e' -na =n/e 'kaan- -dh/e 'wun gia- '"o t/c/c: 'Ka 'dho, ka -dho 'n"e 'puu 'wo s/c =ploo -a 'ka -a y"o k"o -y"o w/c -s"u 'ka -du -bha p"e -bh"o -a 'g"u -p"e 'g"u.” 13'Y"o 'kan 'wo- wo wo -ta k"o -Zlan -bha b/cm/e -gbaa =va =wa 'go dhang- 'g"u, =wa nu -a -bha b/cm/e '"o =sia -a 'pi"o, 'wo y"o 'tan bho -Zlan 'pi"o -s"u -bha 'wo- p"o: 14“'T/cbh/cdhe -y"o -Zlan 'y"o dhang- 'g"u '"o -zi"o p"e 'pl/e -ta bh"e -a -bha 'ka; -y"o "o -bha =zu"oyagluu -nu m/e -nu '"o -an -dh/c -ya -k"e 'kpongtaa z"o -an -dh"e.” 15=Dh/e '"o -Zlan -bha b/cm/e -nu =wa 'go -an 'pi"o =wa 'dho dhang- 'g"u, '"o -tu"emaak"em/e -nu 'wo bh"e 'wo- p"o wo 'ko -nu -dh"e: “K"o -kwa 'dho 'kwa -lo Betel/em"e, p"e 'bhle 'y"o -k"e '"o D"em/e -ya -z/cn kwa -dh"e bh"e 'kwa kwa 'yan d/c -a -bha!” 16'Wo =luu 'wo -zi"o 'wo dho 'zozodh"o 'wo -kp"en Mali 'dh"o, Zoz/efu 'dh"o waa- 'n"e 'y"o -k"e w/c -s"u 'ka -du -bha p"e -bh"o -a 'g"u -p"e 'g"u bh"e -an -bha. 17=Dh/e '"o =wa -an y"o, '"o 'wun '"o -Zlan -bha b/cm/e -ya =bl/e/e -an -dh"e 'y"o -gban 'n"e bh"e -a -bha bh"e 'wo- =bl/e/e -an -dh"e. 18'"O m/e 'saadh"o 'wo -tu"emaak"em/e -nu -wo bh"e 'wo- ma, -an 'te -y"o -tun 'wun 'wo- =bl/e/e bh"e -a -wun 'g"u. 19'K/e/e Mali -y"o 'wun -nu 'wo =n/e -an 'pl/e -kp/c "o =zu"o' 'pi"o, '"o y"o -a -y"o 'ko 'dhi"o k"e -s"u -bha. 20=Dh/e =ya k"e 'dh"o, -tu"emaak"em/e -nu 'wo bh"e 'wo -y/e wo 'z"u wo 'gbloo -ta, 'wo -Zlan 't/c -k"e =va, 'go m"u 'wo- 't/c 'saa -bl"u p"e -nu 'wo- ma, 'wo -an y"o bh"e -an -wun 'g"u, bhii -an 'pl/e -wo -k"e =n/e -k/c '"o -Zlan -bha b/cm/e -ya =bl/e/e -a 'ka -a 'dh"o. 21=Dh/e '"o -dh/ekpa/cyi 'sl/eaga -naa =ya -lo, 'wo- -k"e 'b/cn 'ka; 'wo- Yesu -t/c kp/c, bhii 't/c bh"e -Zlan -bha b/cm/e -ya -z/cn 'dhi"o Mali -dh"e -yaan =tun -a -gu 's"u -na. 22=Dh/e yi '"o -an -bha -k"e 'sl"o"osl"o -yi 'ka bh"e =waa- y"o 'ko 'dhi"o =n/e -k/c '"o Moiz"o -y"o t/cng -z/cn -a 'ka bh"e -a 'dh"o. 'Y"o Zoz/efu waa- Mali -wo nu 'n"e '"o bh"e -a 'ka Zeluzal/em"e k"o -waan -a -z/cn -Zlan -dh"e. 23Bhii -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha t/cng 'g"u =n/e/e: 'N"e -bl/e/ez"e 'wo 'kp/c -na 'n"e g/c/cn- 'ka bh"e, -wo -dho -a -ya -de -ta -Zlan -bha 'ka. 24'"O 'wo slabhop"e '"o -Zlan -bha t/cng -ya -z/cn bh"e 'wo- nu slabhom/e -dh"e; -y"o -k"e -t"ongg"o =pl/e 'iin -an =suu'- -bhloo =pl/e 'ka. 25G/c/cn- do -y"o -k"e Zeluzal/em"e 'wo- -dh/e Sime/cn. G/c/cn- '"o bh"e -y"o -k"e kpengdh"o; 'y"o -Zlan =bhl"e -ya, '"o -ya m/e '"o dho Izla/el"o -s/eg"um/e -nu dha bh"e -a -bha nu -s"u -g/c. -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o -k"e -a 'g"u. 26'Y"o- p"o -a -dh"e =n/e -y"o -dho "o 'yan d/c -Zlan -bha -Yam/e '"o dho"e- b/c bh"e -a -bha -yaan =tun ga -na. 27-Zuu 'sl"o"osl"o '"o bh"e -y"o 'dhi"o -s"u Sime/cn 'ka, 'y"o nu -Zlan -g/c k/c/c. =Dh/e Yesu -m/e -nu =wa nu -a 'ka, -y"o k"e 'dh"o k"o p"e '"o t/cng -ya p"o -waan -a k"e -a -wun 'g"u, 28'"o Sime/cn -ya s"u '"o- kun "o kw/e/e '"o -Zlan zu"o p"o =wo"e' =n/e/e: 29“=Dh/e =ya k"e 'dh"o, n D"em/e, p"e '"u- 't/c go bh"e 'bha- -de k"e, "u =kwaa' ma 'a "u bha yu"ok"em/e 'ka n -z"u, k"o '"u n 's"u =zu"oyagluu 'ka 'sabla, 30bhii "u bha M/edham/e '"o '"u- -ya 's/eg"um/e -nu 'pl/e 'dhi"o '"u- b/c bh"e, ma gia- n 'yan =ya -kp"en -a -bha. 32Y"o '"o t/c/c -dh/epuudh/e 'y"o dho "u -z/cn 'kpongtaam/e -nu 'saadh"o -an -dh"e. 'Go m"u, 'y"o dho 't/cvadh/e nu "u bha 's/eg/c Izla/el"o -dh"e.” 33Yesu d"e waa- dhe -an 'te -y"o -tun 'wun '"o Sime/cn -ya =bl/e/e -a 'klu"e- bh"e -a -wun 'g"u. 34'"O Sime/cn -y"o 'dhu"e- kp/c -an -bha, 'go m"u '"o- p"o Yesu dhe Mali -dh"e: “-Zlan -y"o 'n"e =n/e -ya -ya k"o -yaan k"e Izla/el"o 'g"u -m/e -nu -dh/e =va -dh/e -bha -p"u"o -g/en 'ka, 'go m"u 'z"u -yaan k"e -an m/edh/evadh/e -nu =luu' -m/e 'ka. -Y"o -dho k"e -Zlan -bha =duak"ep"e do '"o m/e -nu dho d/c -a -g/c 'y"enng -a 'ka. 35'Go m"u 'y"o dho m/edh/evadh/e -bha -zo -ta -a 'g"u -wun 'y"o -bin -s"u 'ka, -an 'pl/e y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u. Bhi -z"e, dheb/c, =ya k"e "u -bha 'ka, =zu"o' 'klobh/cdhe -dho "u =zu"o' p/e =n/e -blaan -bha m/e 'p/e -k/c 'dh"o.” 36Dheb/c do -y"o -k"e -dh"o 'p"o, 'y"o -k"e -Zlan -wodhi"olodhe 'ka 'wo- -dh/e An"e; -y"o -k"e Fanu/el"o 'y"o go As/e/e -g/c 'gunng 'g"u bh"e -a 'dhu 'ka. -Y"o -k"e m/e =kl"o"o 'ka. -Kw/e 'slapl/e =n/e '"o waa- "o =g/cn 'wo -k"e wo 'ko 'pi"o, 37'"o to =g/eandhe 'ka, '"o- -kw/e -k"e 'g/c/c- 'sl/eaga "o ga -yiisi"e -naa -y"o =lo"e'. 'Yaa 'go -Zlan -g/c k/c/c 'gb/e/edh"o, 'y"o yu"o -k"e -Zlan -dh"e yi 'saadh"o 'ka k"o -y"o "o -b/en 'to -na k"o -y"o =bh/ea' -na. 38Y"o -de 'p"o -y"o -wo m"u, '"o y"o -Zlan zu"o p"o -s"u -bha. '"O 'wun '"o -gban 'n"e bh"e -a -bha 'y"o- =bl/e/e m/e -nu 'saadh"o 'wo -ya k"o -Zlan -y"o Zeluzal/em"e -dh/e bho 'gan 'g"u bh"e -an -dh"e. 39=Dh/e '"o Yesu -m/e -nu =wa y"en p"e '"o D"em/e -bha t/cng -ya p"o bh"e -a k"e -s"u -bha, '"o 'wo dho wo -g/c pl"o"o Nazal/et"e, Galile -s/e 'g"u. 40'N"e bh"e -y"o -kp/ea 'wund/cdhe waa- 'kpaakpadh/e -an 'ka; '"o -Zlan -k/c -s"e -y"o -k"e -a -ta. 41-Kw/e 'saadh"o 'ka, Yesu -m/e -nu -wo -dho Zeluzal/em"e Paak"o 'wlaan- -ta. 42=Dh/e '"o Yesu -kw/e =ya k"e 'g/c/c- do "o ga =pl/e, -wo -dho Paak"o 'wlaan- -ta =n/e -k/c 'wo- =kaa' -kplawo -a 'dh"o. 43=Dh/e '"o 'wlaan- =ya y"en, '"o Yesu -m/e -nu -wo -y/e wo 'z"u; Yesu -z"e 'p"o -y"o -to Zeluzal/em"e, 'k/e/e -a m/e -nu waa- =t/ei' d/c. 44'"O -an -bha -zotadhe -ya p"o -bez"e, Yesu -dho k"e wo -ta 'ku"e -m/e -nu 'pi"o; 'wo -dh/ekpa/cyi do =kaa' 'ta 's"u -s"u 'g"u. =Dh/e -k"e 'dh"o, 'wo y"o -a =m/e/e' -s"u -bha wo -m/e -nu waa- wo d/cm/e -nu zi"en zian -ta, 45'k/e/e waa- y"o. 'Y"o 'wo -y/e wo 'z"u 'wo nu Zeluzal/em"e -a =m/e/e' -s"u 'ka. 46-Dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa bh"e 'wo- y"o k"o -y"o -ya -s"u 'ka Zuif"o -nu -bha m/e =daan' -m/e -nu zi"en, -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, "o 'to 'to =dhia -an -wo -bha k"o -y"o =dh/e/e' -nu 'kp/c -na -an -g/c, k"o y"o -de 'p"o, -y"o -an -bha =dh/e/e' -nu -y/e 'z"u k"e -na. 47M/e -nu 'wo- -bha 'wun -daa -k"e -k/c ma, -an 'te -y"o -tun -a -bha 'kpaakpadh/e waa- 'wun -daa -nu 'y"o- k"e -na -an -g/c bh"e -a -wun 'g"u. 48=Dh/e '"o- -m/e -nu =waa- y"o, '"o- -wun -y"o -an kun, '"o- dhe -ya p"o -a -dh"e: “Ma 'n"e, -m"e -k"e '"u- -k"e yi -g/c 'dh"o e? "U d"e 'dh"o, ma 'dh"o, yi =zu"o' =ya d/c -gb/cudh"o "u =m/e/e' -s"u 'ka!” 49'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-M"e -k"e 'ka n =m/e/e =/e? 'Kaa- d/ca =n/e a -dho n -zo k"e n D"e -bha yu"o -nu 'pi"o a?” 50'K/e/e 'wun 'y"o- =bl/e/e 'dh"o bh"e waa- -g/en d/c. 51=Dh/e -k"e 'dh"o Yesu -y"o =luu, 'y"o -zi"o -an 'pi"o 'wo dho Nazal/et"e; -y"o -k"e 'wun -ma -an -ta =dhia. -A dhe -y"o 'wun -nu 'wo =n/e -an 'pl/e -kp/c "o =zu"o' 'pi"o -dh/e =kpa/c =dhia' -dh"e. 52'"O Yesu -y"o -k"e =kp/ea =dhia 'kpaakpadh/e 'ka; 'y"o -k"e -Zlan waa- m/e 'bhee- -nu -an w"o 'dhi"o -s"e.

will be added

X\