Luk"o 19

1=Dh/e '"o Yesu =ya -da Zeliko pl"o"o, -y"o -k"e zi"o -s"u 'g"u, 2g/c/cn- =bh/c/cz"e do 'wo- -dh/e Zase 'y"o -k"e 'nii- =s/cnng' 'kun -m/e -nu -g/cm/e 'ka bh"e 'y"o -k"e m"u. 3'Y"o- k"edh/e =m/e/e k"o m/e '"o Yesu 'ka 'yaan- -a d/c. 'K/e/e =dh/e '"o k"e =n/e -y"o -k"e =kl"o"o', yaa 'dho Yesu y"o m/e -gbaa -nu 'wo bh"e -an -dh"e bh"e, 4'"o -bla s"u '"o dho -an 'dhi"o '"o -da 'l"u do tu"o, k"o =ya k"e =n/e Yesu -y"o zi"o -na -dh/e bh"e -a -bha k"o 'yaan- -a y"o. 5=Dh/e Yesu =ya -lo -dh/e bh"e -a =t/ei' 'ka, 'y"o "o 'yan =luu '"o- p"o Zase -dh"e: “-Bh"o =y/c/c'- 'si"osi"o, Zase, =d/e/e t/c/c =d/e/e, a -dho dho "u -g/c k/c/c!” 6'"O Zase -y"o =y/c/c -bla 'ka, 'y"o- -nia kun =zu"ogludhi 'ka "o -g/c k/c/c. 7M/e -nu 'wo -k"e m"u -wo 'wun -bl/e/e wo -wo =l"o"o 'wo- p"o: “G/c/cn- '"o =n/e =ya 'dho =ya w/c 'wunyaak"em/e -g/c k/c/c!” 8'"O Zase -y"o =luu '"o- p"o D"em/e -dh"e: “N -G/cm/e, -bh"o "u 'to 'to 'dh/e! A -dho ma p"e -nu 'wo n -g/c, -a -k/c 'pian do nu 'f/e/em/e -nu -dh"e, 'go m"u '"o =ya k"e =n/e m/e -y"o -dh"o 'a p"e kun -a -g/c =fl"u"u 'ka, 'a dho -a -bha -y/e 'z"u k"e -gwaa -yiisi"e -z"e.” 9'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “Dha -s"u =ya -da "u -g/c k/c/c =d/e/e bhii '"o t/c/c "u Ablaam"o =suu'- -ta -m/e do 'ka 'p"o. 10Bhii ma 'a M/egb"o 'ka, a -nu m/e -nu '"o -an nii =ya d/c 'g"u =si"o' -zian -ta -an =m/e/e' =dhia k"o 'a -an dha.” 11Yesu -y"o 'wun -bl/e/e 'wun =zuan' 'ka m/e -nu 'wo go 'wun '"o- =bl/e/e bh"e -a ma =dhia bh"e -an -dh"e. =Dh/e '"o -k"e =n/e k"o =ya =y/c/cn Zeluzal/em"e -dh/e 's/c/c bh"e, -y"o -k"e -an -zo 'pi"o =n/e -Zlan -bha -glud"edh/e -dh"o to m"u '"o -lo wo -ta =kl"o"odh"o. 12'K/e/e p"e 'y"o- p"o =ga =n/e: “-Glud"e =suu'- -ta do 'g"u -m/e -y"o -dho 's/e do =gbiin 'g"u k"o -waan -a k"e -glud"e 'ka. =Ya k"e 'dh"o k"o -yaan 'y/e "o -z"u -yaan nu "o -g/c 's/e 'g"u. 13-A k"e -s"u 'ka k"o -yaan 'dho, -y"o "o bha yu"ok"em/e -nu 'g/c/c- do =dh/c/c -k"e, 'y"o m/e '"o -dh"o '"o 's"enng 'w"e"u- 'tama ga do do nu -a -dh"e -a -p"o -an -dh"e -s"u 'ka =n/e/e: ‘-Ka p"e -nu 'dh/c 'ka -an 'dh/c/c d/c 'w"e"u- 'a- nu ka -dh"e bh"e -a 'ka -y"o 'dho -y"o y"o"e n nu -yi -bha!’ 14'K/e/e -a -bha 's/eg"um/e -nu -wa -san -z"e, '"o 'wo wo -bha b/cm/e -nu b/c -a 'pi"o k"o -waan -a p"o -a -dh"e =n/e/e 'waa- 'pi"o k"o -y"o k"e -glud"e 'ka wo -g/c 'dhi"o. 15=Dh/e '"o =ya 'y/e "o 'z"u =ya nu k"o =waa- -ya -glud"e 'ka "o -g/c 's/e 'g"u, 'y"o "o bha yu"ok"em/e -nu '"o 'w"e"u- nu -an -dh"e bh"e -an =dh/c/c -k"e k"o m/e '"o -dh"o p"e 'y"o- y"o -yaan -a -z/cn. 16'"O m/e -bl/e/ez"e -y"o nu '"o- p"o: ‘N -G/cm/e, 's"enng 'tama 'g/c/c- do 'a- y"o, -a m/e '"u- nu n -dh"e bh"e -a -y"o -a 'pi"o 'ka.’ 17'"O -glud"e -ya p"o -a -dh"e: ‘=Y"o -s"e, ma yu"ok"em/e k"ewuns"e"ez"e. =Dh/e -k"e =n/e -wa -m/ca 'wo wo -zo t"en "u -dh"e p"e -nu '"o -an 't/c 'gian 'yaa -an -bha -an 'g"u bh"e, a -dho "u -ya p"odh/e 'g/c/c- do =k/c/cnm/e 'ka.’ 18'"O yu"ok"em/e k"e =pl/e -naa -y"o nu '"o- p"o: ‘N -G/cm/e, 's"enng 'tama 's/c/cdhu 'a- y"o -a m/e '"u- nu n -dh"e bh"e -a -y"o -a 'pi"o 'ka.’ 19'"O -glud"e -ya p"o -a -dh"e: ‘Bhi -de 'p"o, a -dho "u -ya p"odh/e 's/c/cdhu =k/c/cnm/e 'ka.’ 20'"O- -bha yu"ok"em/e do 'bhaa -y"o nu '"o- p"o: ‘N -G/cm/e, "u bha 's"enng 'w"e"uga bh"e '"o =n/e; a- -bin -ta w"o"odh"o -s/c 'g"u, 21bhii a -su"o "u -dh"e, '"o t/c/c "u g/c/cn- 'dhi"oz"e 'ka, p"e '"o "u 'ka- =waannu "u -de =kwaa' '"u- -s"u, '"o p"e '"o "u 'ka- ta "u -de =kwaa' '"u- kan.’ 22'"O -glud"e -ya p"o -a -dh"e: ‘Yu"ok"em/e yaa, "u -de -wo '"u- p"o bh"e 'a dho "u -bha za kan -a -bha; bhi gia- "u- =t/ei' d/c =n/e a m/e 'dhi"oz"e 'ka, '"o p"e 'yaa n -ma 'ka, 'a- s"u, 'iin p"e '"o n 'ka- ta n -de =kwaa', 'a- -kan! 23=Dh/e '"o 'dh"o =n/e, -m"e -k"e "u 'ka dho ma 'w"e"uga bh"e -a 'ka "u 'ka- -da 'w"e"uk/c 'g"u k"o n nu -yi 'ka ma gia- 'aan- -a bho m"u n -de =kwaa' k"o n =tru"en -yaan k"e -dh"o -e?’ 24=Dh/e -k"e 'dh"o '"o -glud"e -ya p"o m/e -nu 'wo -k"e m"u -an -dh"e: ‘'S"enng 'w"e"uga do 'y"o- -g/c bh"e, -kaa 'kun -a -g/c 'ka- nu m/e '"o 's"enng ga 'g/c/c- do 'dh"o -a -g/c bh"e -a -dh"e!’ 25'Wo- p"o: ‘Yi -G/cm/e, m/e '"o bh"e -a 'g/c/c- do =ya nu -a -dh"e 'saadh"o!’ 26'"O -glud"e -ya p"o: ‘A- -p"o ka -dh"e m/e '"o p"e 'dho"e- -g/c, -a -ta/c -dho k"e; 'k/e/e m/e '"o p"e 'yaa- -g/c =va, -a 'bhe 'tee -de '"o bh"e -y"o -dho kun -a -g/c. 27'"O go m"u, -ka m/e -nu 'wo n yaag"um/e 'ka '"o waa 'we -a -bha k"o a -k"e wo -bha -glud"e 'ka bh"e, -ka nu -an 'ka 'ka -an z"e n 'dhi"o z"o!’ ” 28=Dh/e Yesu =ya y"en 'wun =bl/e/e' -s"u -bha 'dh"o, '"o zian '"o dho Zeluzal/em"e 'y"o -da -a -ta. 29=Dh/e '"o =y/c/cn -na Betefaze -dh/e waa- Betani -dh/e, '"o -t/cn '"o m"u 'wo- -dh/e Olivie -t/cn bh"e -a 's/c/c, 'y"o "o bha =gu"e' =pl/e b/c "o 'dhi"o, 30'"o- p"o -an -dh"e: “-Ka 'dho p"odh/e '"o kwa 'sian 'pi"o z"o =n/e -a 'g"u. 'Ka -lo =sia, ka -dho =soofang 'n"e do '"o m/e gb/e yaa -ya -a =taa do =kun -a y"o k"o -y"o -klu -s"u 'ka, -kaa 'po 'ka nu -a 'ka! 31'"O =ya k"e =n/e m/e 'bhaa =ya ka =dh/e/e' 'kp/c =sia =n/e/e: ‘-M"e -k"e 'ka- po =e?’, -kaa p"o -a -dh"e: ‘Yi D"em/e -bha -wun -ya -bha’.” 32'Y"o b/cm/e -nu -wo -dho; '"o p"e -nu 'wo bh"e 'wo- y"o =n/e -k/c -de gia- '"o Yesu -ya =bl/e/e -a 'ka -an -dh"e bh"e -a 'dh"o. 33-Wo -to =soofang 'n"e bh"e -a 'po =dhia, '"o- d"em/e -nu -wa p"o: “-M"e -k"e 'ka =soofang 'n"e bh"e 'ka- po =e?” 34'Wo- p"o -an -dh"e: “Yi D"em/e -bha -wun -ya -bha.” 35'"O 'wo nu =soofang 'n"e bh"e -a 'ka Yesu =dhia, '"o 'wo wo -bha gblang -nu -po -a =taa, '"o 'wo Yesu s"u 'wo- -yaa =taa. 36-Y"o -k"e 'dho =dhia, '"o m/e -nu -wo wo -bha gblang -kp/c zian -gblooga -ta -a 'dhi"o. 37=Dh/e '"o =gu"e' -nu -gbaa bh"e 'wo =y/c/cn -na Zeluzal/em"e pl"o"odh/e 's/c/c, zian 'y"o =y/c/c Olivie -t/cn 'pi"o =zian' -a 'ka bh"e, 'y"o =zu"ogludhi -y"o -an pa; 'y"o 'wo y"o 'g/ei k"e -s"u 'g"u -Zlan 't/c 'saa -bl"u -s"u 'ka 'gbee- 'ka -dhidhaap"e -nu 'y"o -an -k"e 'wo- y"o bh"e -an -wun 'g"u, 38'wo- p"o: “Kwaa- 'yoo -m"u! Kwaa- 'yoo -m"u! 'Dhu"e- -y"o 'kp/c -glud"e '"o nu D"em/e 't/c 'g"u -a -bha, =zu"oyagluu -y"o k"e dhang- 'g"u, 'go m"u -Zlan 't/c- k"e =va!” 39'"O Falizi -m/e 'bhaa -nu 'wo -k"e m/e -gbaa -nu 'wo -k"e m"u -an zi"en bh"e, 'wo- p"o Yesu -dh"e: “Yi -G/cm/e, -bh"o"e p"o "u bha =gu"e' -nu -dh"e -wo wo 'dhi y"o 'ku"e- -/e!” 40'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e: =Wa wo 'dhi -y"o 'ku"e- =sia, -gu"o -nu -wo -dho gbla!” 41=Dh/e '"o Yesu =ya =y/c/cn p"odh/e 's/c/c, '"o =ya "o 'yan -da p"o- -ta '"o y"o 'gbo b/c -s"u 'g"u Zeluzal/em"e -wun 'g"u, 42'"o- p"o: “'"O =ya k"e =n/e d/c '"o 'kwa- wo =d/e/e =n/e, p"e 'y"o dho "u gbaa =zu"oyagluu 'ka "u- -d/c -bez"e, k"o =y"o -s"e =dh/e/e, 'k/e/e y"o =ga =ya -bin "u -g/c bh"e, 43bhii yi -nu -wo -dho nu "u -bha 'ka, "u yaag"um/e -nu -wo -dho =ni"e' "u -z"u, 'wo p"e -nu d/c 'ku"edh"o -waan b/c b"o"u- 'kplong -z"u; -wo -dho s/c "u -ta '"o 'wo "u -n"eng zian 'saadh"o 'ka. 44Bhi 'dh"o, "u 'g"u -m/e -nu 'dh"o, -wo -dho ka 'g"u =si"o'- 'f/ef/edh"o, -gu"o gb/e yaa 'dho to "o 'bha -gu"o -ta z"o. Bhii 't"ong '"o -Zlan -y"o nu"e "u -dh"e bh"e "u 'ka- d/c!” 45Yesu -y"o -da -Zlan -g/c k/c/c, '"o y"o 'dh/c/cd/cm/e -nu 'wo -k"e m"u -an k"e -s"u 'g"u 46-a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya p"o: |iMa 'k/c -y"o -dho k"e -bh/ea -a 'g"u -k/c 'ka,|d 'k/e/e ka 'p"o, 'ka- -k"e ka -bha =kwaanp"e -bin -a 'g"u -gu"o =duudh/e 'ka!” 47=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -ya m/e -nu =daan' -s"u -bha -dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka -Zlan -g/c k/c/c. Slabhom/e -g/cm/e -nu, Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu waa- m/et/cz"e -nu =ya k"e, -wa k"edh/e -m/e/e k"o 'waan- Yesu z"e, 48'k/e/e -a k"e -k/c 'wo dho -a kaa waa- d/c, bhii '"o t/c/c m/e -nu 'saadh"o -wo wo 'to -to Yesu -wo -bha kpinngdh"o wo -zo -k"e -a 'pi"o -s"u 'ka.

will be added

X\