Luk"o 14

1Zuif"o -nu -bha =glooyi 'ka, Yesu -y"o -da Falizi -m/e -nu -g/cm/e do -g/c k/c/c k"o -waan p"e -bh"o. M/e -nu 'wo -k"e k/c/c -an 'yan -y"o to -a 'pi"o. 2'Y"o m/e do '"o -bhla =yua' -ya -k"e, 'y"o -k"e Yesu 'dhi"o m"u. 3'"O Yesu -y"o t/cngg/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu 'wo -k"e m"u bh"e -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “Kwa -bha t/cng -ya 'pi"o k"o 'kwa m/e -dh/e bo =glooyi 'ka i, 'iin =dh"e =/e?” 4'K/e/e -an 'dhi -y"o -kun '"o waa 'we -a -bha -waan -a -daa k"e -a -g/c. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o 'yuam/e bh"e -a -bha 'yua -bo '"o- p"o -a -dh"e -y"o 'dho. 5=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- p"o -an -dh"e: “'"O =ya k"e =n/e ka zi"en z"o, m/e do -bha 'n"e 'iin -a -bha -du =ya -p"u"o -kl/cng -glu 'g"u =glooyi 'ka, yaa 'dho -a gan m"u =a?” 6M/e gb/e -k/c yaa -m/c -a -bha k"o =dh/e/e' 'y"o- kp/c bh"e -yaan -a -daa k"e -a -g/c. 7=Dh/e =ya k"e 'dh"o, m/e -nu -wo -nu p"e -bh"o =dhia. M/e -nu 'wo -an =dh/c/c -k"e 'wlaan- -ta bh"e, -an -bha -yadh/e -s/e/eb/c 's"u -k/c bh"e, Yesu 'yan- -to -a 'pi"o. 'Y"o- p"o m/e -nu 'wo -k"e m"u 't"o"udh"o bh"e -an -dh"e 'wun =zuan' 'ka =n/e/e: 8“M/e =ya "u -dh/e dhe 's"u 'wlaan- -ta, k"o =kun '"u dho '"u -ya -yadh/e -s"e -bha, bhii =ya k"e =n/e m/e do 'bhaa '"o- 't/c 'dh"o -a -bha '"o =zi"e' "u -ta, =waa- =dh/c/c k"e 'p"o, =ya nu 9k"o m/e '"o ka =dh/c/c -k"e bh"e -ya p"o "u -dh"e: ‘-Bh"o =luu'- '"u 'go m/e =n/e -a -g/c -gbloo 'g"u, -y"o -ya m"u, bhi -z"e 'dho '"u =yaannu zl"o"o -de!’ =Ya k"e 'dh"o k"o l"e- =ya 'kp/c "u -ta. 10=Ya k"e =n/e =wa "u =dh/c/c k"e 'wlaan- -ta, -bh"o 'dho '"u -ya -yadh/e m/e '"o zl"o"o -a -bha. =Ya k"e =n/e m/e '"o "u =dh/c/c -k"e bh"e =ya nu =yaa- p"o "u -dh"e: ‘N 'bha, -bh"o nu dhu"o 'n"o '"u -ya -yadh/e -s"e -dh/e -bha!’ =Ya k"e 'dh"o -y"o -dho k"e "u =bhl"e 'kp/c -wun =va 'ka, m/e -nu 'wo 'dho"e- k"e "u 'pi"o p"e -bh"o -a -ta =gba -ta bh"e -an -dh"e. 11Bhii m/e 'oo m/e '"o "o -de =luu', -y"o -dho dho sia-; '"o m/e 'y"o 'dho"e- "o -de =y/c/cn sia-, '"o dho =luu'- 'dhuu.” 12'Go m"u '"o Yesu -ya p"o m/e m/e =dh/c/c -k"e bh"e -a -dh"e: “'Bha m/e -nu =dh/c/c k"e k"o 'kaan- p"e -nu -bh"o ka 'ko =bhaa, k"o =kun '"u "u 'bham/e -nu, "u dheglu 'n"e g/c/cn- -nu, m/e ka -nu 'ka -m/e/ez"e -nu 'iin "u d/cm/e =bh/c/cz"e -nu gb/e =dh/c/c -k"e, bhii wo -de 'p"o -wo -dho "u =dh/c/c k"e 'p"o; =ya k"e 'dh"o k"o 'wun -s"e '"u- -k"e bh"e =wa "u -bha -y/e 'z"u k"e. 13'K/e/e "u 'dho"e- m/e =dh/c/c k"e "u bha 'wlaan- -ta, -bh"o 'yenam/e -nu, 't/csi"om/e -nu, 'y"enngtiim/e -nu -an =dh/c/c k"e. 14"U =zu"o' 'glu -dho dhi, bhii '"o t/c/c waa 'dho -m/c -a -bha k"o -waan "u -bha -y/e 'z"u k"e, 'k/e/e "u -bha -y/e 'z"u -y"o -dho k"e yi '"o m/e -nu 'wo kpengdh"o 'wo dho go"e ga 'g"u bh"e -a 'ka.” 15=Dh/e '"o 'wun -nu 'wo =n/e =wa bh/c -a ma -s"u -bha, m/e -nu 'wo -k"e p"e -bh"o =dhia bh"e '"o- m/e do -ya p"o Yesu -dh"e: “'Gludhi -y"o k"e m/e '"o 'dho"e- -bh"op"e -bh"o -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u bh"e -a -g/c!” 16'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “M/e do -y"o "o bha 'wlaan- =va -yi -da 'dhuu, 'y"o m/e -nu =dh/c/c -k"e =va 'ka k"o -waan nu -a -ta. 17=Dh/e '"o p"e -bh"o 't"ong =ya -lo, 'y"o "o bha yu"ok"em/e b/c m/e -nu 'y"o -an =dh/c/c -k"e bh"e -an 'pi"o k"o -ya p"o -an -dh"e: ‘N -g/cm/e -ya -p"o 'ka nu, bhii p"e 'pl/e 'dhi"o =ya -m/c 'ku"e!’ 18'"O m/e '"o -dh"o 'y"o- p"o =n/e/e: ‘-A -bha 'g"en -m"u, n 'ka nu gb/c.’ '"O- m/e -bl/e/ez"e -ya p"o b/cm/e bh"e -a -dh"e: ‘'Ma ma =bhl"o"odh/e do 'dh/c, a -dho dho -wo m"u =dhia, =bh/ea'- 'a- wo -a -dh"e -y"o 'dho "o 'dhi"o!’ 19'"O- m/e do -ya p"o 'z"u: ‘'Ma ma -du 'g/c/c- do 'dh/c, a 'dho -na yu"o k"e -k/c -ga =dhia, -y"o 'dho "o 'dhi"o!’ 20'"O m/e do 'bhaa -ya p"o 'z"u: ‘A -go ma dhe 's"u =dhia 'pi"okl"o"oz"e =n/e; =dh/e -k"e 'dh"o n 'ka 'dho nu, -y"o 'dho "o 'dhi"o!’ 21'"O b/cm/e -y"o -y/e "o 'z"u, 'y"o nu -a -y/e 'z"u 'ka "o -g/cm/e =dhia. '"O 'wun -y"o na -g/cm/e -zu"e, '"o- p"o "o bha yu"ok"em/e bh"e -a -dh"e: ‘-Bh"o 'dho 'si"osi"o 'dh/c/cku"edh/e -nu, pl"o"o -kpinng 'pi"o -dh/e -nu -bha, '"u nu 'yenam/e -nu, 't/csi"om/e -nu, 'y"enngtiim/e -nu -an 'ka!’ 22=Dh/e '"o 't"ong 'bhe 'tee =ya zi"o, '"o- -bha yu"ok"em/e -y"o nu 'y"o- p"o -a -dh"e: ‘N -G/cm/e, -wo '"u- p"o bh"e, -a 'pl/e =ya k"e, 'k/e/e -yadh/e 'bhaa -y"o =tun -dh"o.’ 23'"O- -g/cm/e -ya p"o 'z"u "o bha yu"ok"em/e -dh"e: ‘-Bh"o 'y/e "u 'z"u, '"u 'dho zian -gbloo -nu 'pi"o, bhl"o- -gbaa -nu 'g"u; m/e 'oo m/e '"u 'dho"e- -a y"o, -bh"o -gban -a -bha =naaz"e 'ka -y"o nu. -Y"o -k"e 'dh"o k"o -yadh/e m/e 'wo to bh"e -waan pa. 24A- -p"o ka -dh"e: M/e -nu 'a -an =dh/c/c -k"e 'dhi"o bh"e, -a m/e gb/e yaa 'dho ma -bh"op"e '"o =n/e -a -bh"o gb/c.’ ” 25M/e -gbaa =va -wo -k"e -zi"o Yesu 'pi"o =dhia. 'Y"o Yesu -y"o =dhi"e "o -z"u 'y"o- p"o -an -dh"e: 26“M/e '"o nu n 'pi"o '"o =ya "o d"e 'dh"o, "o dhe 'dh"o, "o b/c/c 'dh"o, "o bha 'n"e -nu 'dh"o, "o dheglu 'n"e g/c/cn- -nu, 'n"edhoo -nu 'dh"o, "o -de -wun gia- 'dh"o -an -dh/c k"e -yaan zi"o n -wun -ta, k"o yaa 'dho k"e ma =gu"e' 'ka. 27M/e '"o yaa "o bha -gaatal"u 's"u, -yaan zi"o n 'pi"o, k"o yaa 'dho k"e ma =gu"e' 'ka. 28Bhii =ya k"e =n/e m/e do -y"o -dh"o ka zi"en, 'y"o dho "o bha 'k/c =va do d/c, -y"o -dho =yaannu poo =kun 'y"o "o -zo -ta -a =s/cnng' -y"o 'ko 'dhi"o -s"u 'ka; '"o =ya k"e =n/e =ya -dh/e -ga -a 'g"u 'sengdh"o 'w"e"u- =ya k"e -a -g/c =va k"o -yaan yu"o '"o bh"e -a 'dhi"o 'to, '"o- yu"o z"u d/c. 29'Yaa 'dh"o -y"o -dho 'k/c z"u =luu'-, '"o- -k/c yaa 'dho -m/c -a -bha k"o -yaan -a b"o"u- 'kplong =luu'-. =Ya k"e 'dh"o m/e -nu -wo -dho wo 'dhi -s"u -a 'g"u 'wo- p"o: 30‘=N n, g/c/cn- '"o =n/e 'k/c '"o- z"u d/c bh"e -a -k/c yaa -m/c -a 'dhi"o 'to -s"u -bha gb/c!’ 31-K/c do bh"e -a 'ka, -glud"e -y"o 'dho"e- dho -glu g/cn =dhia "o 'bha -glud"e 'ka, -y"o =yaannu 'y"o "o -zo -ta k"o -y"o -dho -m/c -a -bha k"o waa- "o bha m/e -l"u -vuu 'g/c/c- do 'wo bh"e -wo -dho -m/c -a -bha k"o 'waan- 'ko z"e "o yaag"um/e '"o nu -na "o -g/c 'p"o m/e -l"u -vuu 'g/c/c- =pl/e 'ka bh"e -an 'ka -a -wun 'g"u. 32'"O =ya k"e =n/e yaa 'dho -m/c -a -bha, 'y"o m/e -nu b/c -glud"e m/e '"o nu -na -a -g/c bh"e -a -dh"e k"o -y"o =tun 'ma =gbiin; -y"o k"e 'dh"o, k"o 'y"o dhidhe =m/e/e'- -a 'pi"o.” 33'"O Yesu -y"o "o -wo -zu"o -a -ta dhe -k"e, '"o- p"o: “-Y"o 'dh"o -k/c do bh"e -a 'ka 'dh"o: M/e gb/e yaa 'dho k"e -dh"o ka zi"en -yaan k"e ma =gu"e' 'ka -a 'ke yaa "o =kwaa' p"e -nu '"o- -wun 'dho -a -g/c 'gbee- -a -wun -z"u.” 34'"O Yesu -ya p"o 'z"u: “Kweez"o -y"o p"e do -s"e 'ka, 'k/e/e =ya k"e =n/e -a din =ya 'go -a -bha k"o -a k"edh/e yaa 'dho k"e -dh"o k"o -y"o k"e -s"e gb/c. 35Wo 'ka 'dho -a -p/en sia- 'p"u"e- wo poo k"o -yaan k"e p"edhip"e 'ka, 'k/e/e -a =zong' 'wo dho -a wo 'kpaan 'ka. -Ka ka 'to 'to, '"o =ya k"e =n/e ka 'wun ma -to -y"o -dh"o k"o 'kaan- -a -g/en d/c!”

will be added

X\