Luk"o 13

1'T"ong '"o 'dh"o bh"e -a 'ka, m/e 'bhaa -nu -wo -nu Yesu 'pi"o, 'wo- p"o -a -dh"e: “Pilat"o -y"o Galile -m/e 'bhaa -nu -z"e 't"ong '"o 'wo sla- bho"e -Zlan -dh"e bh"e -a 'ka!” 2'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Y"o -k"e ka 'g"u =n/e m/e -nu 'wo Galile 'wo -an z"e bh"e, -an -bha =s/c/cn yaa =y"o =va '"o =zi"e' Galile -m/e -nu m/e 'wo to bh"e -an -ta, '"o- -wun 'g"u '"o 'klobh/cdhe =suu'- bh"e '"o nu -an -ta -a? 3A- -p"o ka -dh"e: -Abi', 'k/e/e =ya k"e =n/e kaa ka -bha -k"e -a 'g"u -s"u =dhi"e' -kwaa, ka 'pl/e ka -dho ga 't"o"udh"o =n/e -an 'dh"o! 4'Iin =dh/e 'ka- -ga -a 'g"u 'sengdh"o bh"e, m/e -l"u 'g/c/c- do "o ga 'sl/eaga '"o b"o"u- 'kplong '"o Siloe '"o -an z"e 't"ong '"o =lo"e' -a 'ka bh"e 'wun -bha -to -an tu"o -s"u bh"e, -y"o =gba/cns"u 'y"o =zi"e' m/e -nu m/e 'wo to 'wo Zeluzal/em"e bh"e -an -ta -wun -m"u -a? 5A- -p"o ka -dh"e: -Abi', 'k/e/e kaa ka -bha -k"e -a 'g"u -s"u =dhi"e' -kwaa, ka 'pl/e ka -dho ga =n/e -an 'dh"o 'p"o 't"o"udh"o!” 6'Go m"u, Yesu -y"o 'wun -bl/e/e -an -dh"e 'wun =zuan' 'ka '"o- p"o: “M/e do -y"o "o -bha fig"o -l"u do -ta "o -bha l/ez/en =dh/e/edh"o; 'y"o nu -kp/c/c -a bh/e -wun 'g"u =dhia, 'k/e/e yaa- bh/e gb/e y"o -a tu"o. 7'Y"o- p"o yu"o -k"e -a 'g"u -m/e -dh"e: ‘-Bh"o -dh/e -ga 'dh/e! Fig"o -l"u '"o =n/e, =dh/e 'a y"o -kp/c/c -a bh/e -wun 'g"u -s"u -bha, -a -kw/e k"e -yaaga; 'k/e/e n 'ka- bh/e gb/e y"o -a tu"o do. -Bh"o"e 'kan! -M"e 'bhaa 'y"o- k"e -na -dh/e '"o d/c -a -bha =n/e -a -bha -kplawo bh"e =/e?’ 8'Y"o yu"o -k"e -a 'g"u -m/e -ya p"o: ‘N -G/cm/e, -bh"o "u =kwaa' -a -z"u -kw/e m/e '"o =n/e -y"o zi"o, a -dho 's/e p/cn 'a =ni"e -a 'ka -a -z"u 'a 'dunng -lo -a 'pi"o. 9=Ya k"e 'dh"o 'ma -dh/e -ga, -kw/e m/e '"o 'dho"e- k"e =kw/ea, -y"o -dho "o bh/e -ya, '"o =ya k"e =n/e yaa bha, to 'a- =kaan.’ ” 10Zuif"o -nu -bha =glooyi do 'ka, Yesu -y"o -k"e m/e -nu =daan' =dhia -an -bha -bh/cku"ek/c do 'g"u. 11Dheb/c do '"o- 't/c- -si"o -zuu yaa =kwaa', '"o- -kw/e =ya k"e 'g/c/c- do "o ga 'sl/eaga, '"o 'yaa -d/c z/enngdh"o -dh/e y"o -y"o -k"e m"u. 12=Dh/e '"o Yesu -ya y"o, 'y"o- =dh/c/c -k"e 'y"o "o -k/c -lo -a tu"o -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “Dheb/c, "u 't/csi"odh/e =ya bo!” -Dh/e do bh"e 'wo to -a -bha, 'y"o -po z/enngdh"o, 'y"o y"o 'tan -bho -Zlan 't/c 'pi"o -s"u -bha. 14'K/e/e Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c -g/cm/e bh"e, 'wun bh"e yaa k"e -a -dh"e -s"e '"o bhii k"o Yesu =ya m/e -dh/e bo '"o- wo wo -bha =glooyi 'ka bh"e. 'Y"o- p"o m/e gbung 'wo -k"e m"u bh"e -an -dh"e: “-Dh/ekpa/cyi 'slado =n/e '"o t/c/c yu"o k"e -yi, -ka nu -a -bha k"o -waan ka -dh/e bo, k"o =kun 'ka nu =glooyi 'ka!” 15'"O D"em/e -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “M/e 'yan -ta -wun k"e -m/e -nu 'ka =n/e! =Glooyi 'ka, ka ka -bha -du -nu 'iin =soofang -nu -po 'ka dho -an 'ka 'yi m"u =dhia! 16'Y"o =dh/e '"o 'dh"o =n/e, -m"e -k"e '"o dheb/c '"o Ablaam"o =suu'- -ta -n"e 'ka '"o Satan -ya -l"o '"o -kw/e =ya k"e 'g/c/c- do "o ga 'sl/eaga =n/e, 'yaa -s"e k"o 'a =bh"u"o' 'wo =l"o"e' bh"e -a 'po =glooyi 'ka /e?” 17-A -daa '"o Yesu -ya -k"e bh"e, -y"o l"e- -kp/c -d/c -a -g/c 'y"enng -m/e -nu 'wo bh"e -an -ta; '"o m/e gbung 'wo -k"e m"u bh"e 'y"o -an =zu"o' 'glu -y"o dhi 'wun -s/e/eb/c -nu '"o -an k"e bh"e -a -wun 'g"u. 18Yesu -dho 'dhi"o "o bha m/e =daan' -s"u 'ka, '"o- p"o: “-M"e '"o -Zlan -bha -glud"edh/e -y"o bh/c -a -bha -/e? 'Iin -m"e 'a dho -a =zuan' =/e? 19-Y"o -k"e =n/e mutaad"o '"o bh/c =kpl/c/c' ga -bha, '"o m/e do -ya -da 's/eidh"o "o bha p"e ta -dhiadh"o -a 'dh"o; 'y"o bh/c, '"o =kp/ea '"o -ma -nu -wo wo 'k/c d/c -a -k/c -nu -ta, -a -bha k"e =va -s"u -wun 'g"u.” 20Yesu -ya -p"o 'z"u =n/e/e: “-M"e 'a dho -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -z/cn -a 'ka /e? 21A -dho -a -z/cn =bluubh/e/ep"e '"o dheb/c do 'dho -a -da -na 'bluubi 'kilong 'g/c/c- =pl/e "o ga 's/c/cdhu 'pi"o '"o =yaa- 'yi bho '"o -da -na bh"e -a 'ka.” 22Yesu -y"o -b/c p"odh/e =vava -nu waa- p"odh/e 's/e/en- -nu -an 'g"u m/e -nu =daan' -s"u 'ka, '"o dho"e Zeluzal/em"e =zian'. 23'Y"o m/e do -ya =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “N -G/cm/e, m/e -nu 'wo dho dhas"u y"o bh"e, -wo 'teete -a?” '"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: 24“-Ka ka 'g"u d/c ka -de -g/c 'gbee- 'ka -da k/c/c 'k/cdhi 's/c/cs/c -bha, bhii a- -p"o ka -dh"e m/edh/evadh/e -wo -dho -a k"e -dh"e =m/e/e', 'k/e/e wo 'ka 'dho -m/c -a -bha. 25'K/e/e =ya k"e =n/e 'k/c d"em/e =ya "o bha 'k/cdhi ta =lakele 'ka, ka -z"e ka -dho to plaan '"o 'ka y"o 'kw/e/e -ta -ma -s"u 'g"u -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: ‘Yi D"em/e, -bh"o 'kw/e/e 'po yi -g/c!’ 'K/e/e -y"o -dho"e p"o ka -dh"e: ‘'Maa ka d/c!’ 26=Ya k"e 'dh"o ka -dho -a p"o -a -dh"e: ‘Kwa p"e -bh"o 'kwa m"up"e -nu m"u kwa 'ko =bhaa, '"o '"u yi =daan -kpinngga -nu 'pi"o yi -g/c p"odh/e -nu -bha!’ 27-Y"o -dho"e p"o ka -dh"e 'z"u =n/e/e: ‘A- -p"o ka -dh"e 'maa ka d/c; -ka bh/c n -dh"e =taa'! 'Wunyaak"em/e -nu -m"u ka 'ka!’ 28'"O yi 'ka dho Ablaam"o 'dh"o, Izaak"o 'dh"o, Zak/cb"o 'dh"o waa- -Zlan -wodhi"olom/e -nu 't"o"udh"o 'wo -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u -an y"o, ka -z"e ka -dho =zong plaan, '"o -dh/e bh"e -a -bha 'ka 'gbo -nu b/c 'ka ka 's/cn -nu -bh"o m"u. 29M/e -nu -wo -dho go -dh/e 'saadh"o 'g"u 'kpongtaa, '"o 'wo -yadh/e s"u -Zlan 'pi"o -dh/e -bha. 30-Kaa d/ca =n/e m/e 'bhaa -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u 'wo zl"o"o bh"e 'wo dho k"e m/e -bl/e/ez"e 'ka, '"o m/e 'bhaa -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u 'wo m/e -bl/e/ez"e 'ka bh"e, 'wo dho k"e -tozl"o"om/e 'ka.” 31'T"ong 'dh"o bh"e -a 'ka, Falizi -m/e 'bhaa -nu -wo =y/c/cn Yesu -bha, 'wo- p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'go z"o '"u 'dho -dh/e gb/e 'g"u, bhii '"o t/c/c El/cd"o -ya 'pi"o k"o 'y"o "u z"e!” 32'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Ka 'dho 'ka- p"o 'sl"ekanm/e -g/cm/e bh"e -a -dh"e: A -zuu yaa bho -na m/e -nu 'g"u, a 'wun -y"o 'ko 'dhi"o -s"u -z"e k"e -na m/e -nu -dh/e bo -s"u 'ka =d/e/e waa- =dhia', '"o- -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa 'ka bh"e 'a dho ma yu"o 'dhi"o to -a 'ka. 33-Y"o -k"e -k/c 'oo -k/c -ta, a -dho -da zian -ta =d/e/e waa- =dhia' '"o dho '"o y"o"e -dh/ekpa/cyi m/e '"o y"o -a 'pi"o -a -bha. Bhii 'yaa -s"e k"o -wo -Zlan -wodhi"olom/e z"e -dh/e gb/e 'g"u -a 'ke yaa k"e Zeluzal/em"e pl"o"o -dh/e -bha.” 34=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o: “Zeluzal/em"e -m/e -nu, Zeluzal/em"e -m/e -nu, ka 'ka -Zlan -wodhi"olom/e -nu z"e, 'ka m/e -nu '"o -Zlan -y"o -an b/c ka -dh"e 'ka -an z"e -an -zu"o -gu"o 'ka -s"u 'ka =n/e, -a -gwaa =ya k"e =pl"e"ez"e, '"o 'ma- k"e k"o 'aan- ka =kpaakpa 'ku"e- =n/e -k/c '"o -t/c mu 'dh"o "o 'n"e -nu =kpaakpa -na 'ka 'ku"e- "o gban =l"o"o bh"e -a 'dh"o! 'K/e/e kaa 'we -a -bha! 35=Dh/e '"o 'dh"o, -Zlan -dho "o =kwaa' ka -bha 'k/c -nu -wun -z"u zl"o"o "o 'pl/e 'ka. 'K/e/e -y"o k"e ka 'yaan =n/e kaa 'dho n y"o gb/c '"o dho '"o y"o"e yi 'ka -dho -a p"o -a 'ka =n/e/e: ‘-Zlan -y"o 'dhu"e- 'kp/c m/e '"o 'dho"e- nu -a 't/c 'g"u -a -bha!’ ”

will be added

X\