Luk"o 12

1-A 't"ong bh"e -a 'ka, m/e -nu -wo -dho wo 'ko =bhaa -vuu =pl"e"ez"e 'ka. '"O =dh/e to zl"o"o k"o -wo =taa' -na wo 'ko -nu -g/en 'dh/e -ta, '"o Yesu -y"o =dhi"e "o bha =gu"e' -nu 'pi"o, 'y"o- p"o -an -dh"e: “-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o Falizi -m/e -nu '"o -an -bha 'wun k"e -k/c -y"o -k"e =n/e =bluubh/e/ep"e 'dh"o bh"e -an -g/c, '"o t/c/c m/e 'yan -ta -wun k"e -m/e -nu -m"u -an 'ka! 2P"e 'y"o -bin -s"u 'ka -a 'pl/e -y"o -dho y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u; '"o 'sloo 'ka -wun 'y"o -bin -s"u 'ka 'y"o dho y"o plaan. 3-A -wun 'g"u, 'wun -nu 'ka dho -a =bl/e/e'- -dh/etiidh/e 'g"u, 'wo dho -a ma -dh/e 'po -s"u 'g"u; '"o 'wun -nu 'ka dho -an =bl/e/e'- ka 'ko 'toodh"o ka -g/c k/c/cdh/e -nu -bha, 'wo dho -a =bl/e/e'- m/e -nu zi"en.” 4“'Wun m/e '"o =n/e a- -bl/e/e m/e 'ka n 'bham/e -nu 'ka ka -dh"e: K"o =kun 'ka -su"o m/e -nu 'wo dho ka z"e, '"o 'go m"u waa 'dho p"e 'waa gb/e k"e gb/c bh"e -an -dh"e. 5A -dho m/e 'ka dho su"o -a -dh"e -a -z/cn ka -dh"e: -Ka 'su"o -Zlan '"o =ya m/e 's"u '"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u 'dho"e- -g/c k"o -yaan m/e -zu"o =gl"o"otiaandh"o 'si"o 'g"u bh"e -a -dh"e. =Ii-, a- -p"o ka -dh"e: -Ka 'su"o -a -dh"e 'dh/e! 6K"e 'kwa- wo =n/e 'waa =z"ong' 's/c/cdhu 'dh/c/c d/c 'w"e"u- 'tama ga =pl/e -bha -a? 'K/e/e k"o -Zlan -zl"o 'yaa tr"o -a do -de -bha. 7'Go m"u '"o ka tu"o -wun 'pl/e 'dho =dhong' -s"u 'ka. K"o =kun '"o 'su"o -y"o ka -k"e, ka -wun =y"o 'gbee- 'y"o =zi"e' =z"ong' -nu -ta!” 8'"O- p"o: “A- -p"o ka -dh"e: M/e 'oo m/e 'y"o 'dho"e- -a p"o m/e -nu zi"en -y"o n -ma 'ka, ma 'a M/egb"o 'ka 'p"o a -dho -a p"o -Zlan -bha b/cm/e -nu -dh"e -y"o n -ma 'ka. 9'K/e/e m/e 'oo m/e '"o 'dho"e- p"o m/e -nu zi"en 'yaa n d/c, ma 'a M/egb"o 'ka 'p"o, a -dho -a p"o -Zlan -bha b/cm/e -nu -dh"e 'maa- d/c. 10M/e 'oo m/e '"o 'dho"e- 'wun yaa =bl/e/e'- ma 'a M/egb"o 'ka n 'ka, -Zlan -dho zi"o -a -bha 'wun yaa '"o 'dh"o bh"e -a -ta; 'k/e/e m/e '"o 'dho"e- 'wun yaa =bl/e/e'- -Zuu 'sl"o"osl"o -g/c, y"o 'ka 'dho zi"o -a -bha 'wun yaa '"o 'dh"o bh"e -a -ta. 11=Ya k"e =n/e =wa ka 'kun, 'to 'ka- wo -na n 'pi"o bh"e -a -wun 'g"u, '"o =wa 'dho ka 'ka Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u, 'iin 'dhi"o -s"u -m/e 'ka -m/e -nu, 'iin 's/e =k/c/cnm/e -nu -an 'dhi"o k"o -waan 'wun d/c ka -bha, k"o =kun 'ka d/c p"e 'ka dho -a =bl/e/e'- -a -wun =z/cnng' -ta ka -de -g/c -wun =bl/e/e' -s"u 'g"u; 12bhii -Zuu 'sl"o"osl"o -dho 'wun 'ka dho -a =bl/e/e'- -a -z/cn ka -dh"e 't"ong gia- bh"e -a 'ka.” 13'T"ong bh"e -a 'ka, m/e do -y"o -b/c m/e gbung zi"en '"o- p"o Yesu -dh"e: “N D"em/e, -bh"o -a p"o n dheglu -dh"e, p"e -nu '"o yi d"e -ya to yi -g/c bh"e 'yi -an -glu!” 14'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “G/c/cn- =n/e, d"o '"o n -ya k"o 'aan- k"e "u bha za -nu 'kan -m/e 'ka, 'iin 'aan- kaa- p"e -nu -glu ka 'ka /e?” 15=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o -an 'pl/e -dh"e: “K"o =kun 'ka -klu =bh/c/cp"e -nu -bha, bhii m/e -bha -k"e -a 'g"u -s"u yaa 'dho y"o =bh/c/cp"e -nu -bha -k"e -a -g/c -s"u -bha, 'k"o -k"e =n/e -y"o =bh/c/cz"e =du"o 'dhee.” 16'Y"o Yesu -y"o 'wun =zuan' do -z/cn -an -dh"e '"o- p"o: “G/c/cn- =bh/c/cz"e do '"o tap"e -nu -wo -k"e -a -g/c =va -y"o -k"e -dh"o; 'y"o p"e -y"o -dhi -a -g/c. 17'Y"o "o -zo -ta '"o- p"o "o =zu"o' 'pi"o =n/e/e: ‘A -dho -a k"e -k/ckl"e =oo? =Dh/e 'a dho ma p"e -nu -lo -a -bha, 'maa- y"o -na!’ 18'Y"o- p"o "o =zu"o' 'pi"o 'z"u =n/e/e: ‘P"e 'a dho -a k"e '"o =n/e: A -dho ma 'sl"e"edh/e -nu w"u 'a- gb/e =va k"e, '"o 'a ma -ml"u -nu waa- ma p"e -s/e/eb/c 't"o"udh"o 'a -lo -a 'g"u. 19=Ya k"e 'dh"o k"o ma p"e 'pl/e 'dhi"o =ya -m/c, bhii k"o n -bh"op"e -nu =wa k"e =va -kw/e =pl"e"ez"e -bha 'ka, k"o n =yaannu -s"u -m"u 'aan- n 't/e/e pa, 'aan- -bh"op"e -nu -bh"o 'aan- m"up"e -nu m"u =zu"ogludhi 'ka.’ 20'K/e/e -Zlan -ya -p"o m/e '"o 'dh"o bh"e -a -dh"e: ‘G/c/cn- '"o 'yaa- 'wun d/c =n/e, gbeng -yi do '"o =d/e/e =n/e -a 'g"u =n/e "u bha 't"e -s"u -y"o -dho =gbaannu, =ya k"e 'dh"o p"e -nu '"u -an =waannu "u -bha 'ka =n/e, d"o 'y"o dho to -a -g/c -/e?’ ” 21'"O Yesu -ya p"o 'z"u =n/e/e: “-K/c do '"o =n/e 'y"o dho k"e -a 'ka m/e 'y"o "o -bha =bh/c/cp"e -nu 'kpu/e- 'kp/c -na y"o gia- "o -bha 'ka "o -de -y"o =bh/c/cz"e -s"u 'ka bh"e -a 'ka, 'k/e/e k"o -y"o 'f/e/ez"e -Zlan w"o 'dhi"o.” 22=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “-A -wun 'g"u a- -p"o ka -dh"e: K"o =kun 'ka d/c -bh"op"e 'ka dho"e -bh"o 'kaan- -tosiadhe k"e -a -ta -a -wun =z/cnng' -ta, 'iin s/c -nu 'ka dho"e -da ka -bha -an -wun =z/cnng' -ta 'p"o, 23bhii -k"e -a 'g"u -s"u -wun =y"o 'gbee- '"o =zi"e' -bh"op"e -wun -ta, '"o kwa bun -wun 'dho 'gbee- '"o =zi"e' s/c 'ka dho -a -da ka -bha -a -wun -ta. 24-Ka mua- -nu -ga! 'Waa p"e gb/e ta -waan 'dho -a 'kan, '"o -an -bha 'si"odh/e 'iin 'sl"e"edh/e gb/e 'yaa -dh"o, 'k/e/e -Zlan -y"o -bh"op"e -nu -an -dh"e 'sa. Ka -wun =y"o 'gbee- '"o =zi"e' -ma -nu -ta! 25D"o -m"u ka zi"en 'y"o dho -m/c -a -bha k"o -yaan "o -de -bha yi -da 'dhi"o -a -bha -d/c -de -wun =z/cnng' -ta -s"u -wun 'g"u i? 26=Dh/e '"o ka -k/c gb/e 'ka 'dho -m/c p"e 's/ens/en -nu 'wo =n/e -an k"e -s"u -bha =n/e, -m"e -k"e 'ka d/c ka -de -wun =z/cnng' -ta p"e -nu 'wo to -a -wun 'g"u i? 27-Ka 'l"ubin -k"e -s"e -k/c -nu -ga bh"e 'dh/e! 'Waa yu"o gb/e k"e 'iin 'waa =yee'- =zloo'- -waan 'dho s/c b/c, 'k/e/e a- -p"o ka -dh"e ka gia-, ka Salom/c '"o -k"e -glud"e 'ka 'kpa bh"e -a -bha -k"e =bh/c/cz"e -k/c -wun -d/c. -Y"o -k"e 'dh"o 'k/e/e s/c 'y"o 'yan dho k"e -s"e =n/e 'l"ubin -nu 'wo =n/e -an do 'dh"o yaa k"e -a -g/c. 28=Ya k"e =n/e 'l"ubin '"o bhl"o- l"enng =n/e, -Zlan =yaa- -k"e -s"e, 'k/e/e k"o =dhia' -wo -dho -a -g"u"o, -m"e 'y"o- -k"e ka -de 'p"o yaa 'dho "o -zo k"e ka bu"enp"e -nu -wun 'pi"o 'p"o e? Ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e, k"e '"o- wo 'tee bh"e y"o -m"u! 29K"o =kun 'ka d/c p"e 'ka dho -a -bh"o waa- p"e 'ka dho -a m"u -a -wun =z/cnng' -ta -an =m/e/e' -s"u 'ka -kplawo, 'iin k"o =kun 'ka ka -zo -ta p"e gb/e -wun 'g"u, 30bhii 'kpongtaam/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c bh"e =n/e '"o- -wun 'g"u 'wo p"e -nu bh"e 'wo -an =m/e/e' -na -kplawo bh"e. 'K/e/e ka -z"e ka D"e -ya =t/ei' -d/c =n/e p"e -nu 'wo bh"e ka -bha -wun -ya -bha. 31'Wun -nu 'wo -gban -Zlan -bha, -kaa -an =m/e/e' 'dhi"o =kun; =ya k"e 'dh"o, -y"o -dho p"e -nu 'wo to -an nu ka -dh"e.” 32'"O- p"o: “Ma =gu"ez"e -nu, 'k"o -k"e =n/e ka 'tee 'dhee, k"o =kun '"o 'su"o -y"o ka -k"e, bhii -y"o -k"e ka D"e -dh"e -s"e k"o 'ka k"e -a -bha -glud"edh/e 'g"u -n"e -nu 'ka! 33Ka -bha p"e -nu 'wo ka -g/c, -ka -an 'dh/c/c d/c, 'ka- =na/c -nu nu 'f/e/em/e -nu -dh"e. -Ka ka -bha =na/c -da -a 'g"u -p"e -nu '"o- 'g"u 'yaa =si"o'- -a -yu"o k"e, 'ka ka -bha =na/c -nu -da dhang- 'g"u -dh/e '"o- 'g"u -y"o 'ka 'dho =si"o'- 'gb/e/edh"o bh"e -a 'g"u, bhii =kwaanm/e gb/e 'ka 'dho -wo 'ma 'iin 'l/c/cn -nu gb/e 'yaa 'ma -yaan -a =si"o'-. 34Bhii -dh/e '"o "u bha =na/cp"e -nu 'dho -a -bha, '"o "u =zu"o' 'dho"e- -bha 'p"o.” 35'"O- p"o: “-Ka -zo k"e ka -de 'pi"o, 'ka ka -bha -du kwi d/c s/c -ta, 'ka ka -bha =labang d/c! 36-Ka k"e =n/e yu"ok"em/e -nu 'wo -ya wo -g/cm/e -g/c -an 'dh"o! '"O =ya k"e =n/e -an -g/cm/e =ya 'go 'wlaan- -ta =ya nu yi 'oo yi 'ka, '"o =ya 'kw/e/e -ta -ma k"o -waan 'to m"u -waan 'kw/e/e 'po -a -g/c. 37=Zu"ogludhi -y"o k"e yu"ok"em/e -nu '"o -an -g/cm/e =ya nu, '"o dho -an y"o -ya 'yaan -s"u 'ka -an -g/c! Bhii a- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka -an -g/cm/e -y"o -dho "o bha -du kwi d/c s/c -ta 'y"o -yadh/e nu -an -dh"e k"o -waan p"e -bh"o, 'y"o -bh"op"e nu -an -dh"e. 38'"O =ya k"e =n/e =ya nu gbeng zi"en 'iin 't"ong gb/e 'ka, =ya -an y"o -ya 'yaan -s"u 'ka, k"o =zu"ogludhi -y"o k"e m/e -nu 'wo 'dh"o bh"e -an -g/c! 39-Y"o k"e ka 'yaan =n/e 'k/cd"em/e -y"o =kwaanm/e nu -yi -d/c -bez"e, yaa 'dho "o =kwaa' -a -z"u k"o -yaan -da k/c/c. 40K"o ka -de 'p"o, -ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o, bhii ma 'a M/egb"o 'ka, n -y/e 'z"u -yi 'a dho nu"e bh"e 'kaa- d/c!” 41=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Pi/e/e -ya -p"o: “N D"em/e, 'wun =zuan' '"o =n/e "u- -z/cn yi -de 'sloo yi -dh"e, 'iin "u- -k"e m/e 'saadh"o yi -dh"e e?” 42'"O D"em/e -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “Yu"ok"em/e '"o to "o -wo -ta 'y"o 'wun d/c, '"o t/c/c m/e '"o- -g/cm/e 'dho 'wun 'pl/e -lo -na -a kw/e/e k"o m/e -nu 'wo to -yaan -an -bha -bh"op"e nu -an -dh"e 't"ong 'wo dho -bh"op"e =bh"o"e' -a 'ka bh"e. 43=Zu"ogludhi -y"o k"e yu"ok"em/e '"o- -g/cm/e -y/e 'z"u 't"ong 'ka -yaan nu "o =pl"o"o 'y"o dho -a y"o yu"o -nu 'y"o- nu -a -dh"e bh"e -a 'dhi"o bh"e -a -g/c. 44A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: -A -g/cm/e -y"o -dho "o bha p"e -nu 'saadh"o -a 'klu"en bho -a -bha. 45'K/e/e =ya k"e =n/e yu"ok"em/e '"o 'dh"o bh"e =yaa- p"o "o -de 'g"u =n/e/e: ‘N -g/cm/e 'yaa nu -na 'si"o-’, '"o =ya -ya yu"ok"eg/c/cn -nu 'iin yu"ok"edhoo -nu m/e 'wo to -an -ma -s"u 'g"u, '"o -ya "o -de nu p"e -bh"o -s"u waa- -dr/c/cn 'yi m"u -s"u -an -dh"e, 46-a -g/cm/e -dho nu yi '"o 'yaa- d/c 'iin 'l/el/e 'yaa- d/c 'p"o -a 'ka. -Y"o -dho yu"ok"em/e '"o bh"e -a 'klo bh/c 'gbee- 'ka, 'y"o- -k"e 'y"o dho m/e -nu '"o 'waa -Zlan -bha m/e 'ka -an 'pi"o. 47Yu"ok"em/e '"o p"e 'y"o- -g/cm/e 'dho -a 'pi"o 'y"o- d/c, 'k/e/e '"o 'yaa- 'pi"o k"o 'y"o -an k"e bh"e, -a 'klo -dho bh/c -klaa -yan =pl"e"ez"e -s"u -a -bha -s"u 'ka, 48'"O =zi"e' yu"ok"em/e '"o p"e '"o- -g/cm/e 'dho"e- 'pi"o 'yaa- d/c, 'k/e/e '"o 'wun -nu '"o 'waa -s"e '"o -an -k"e, '"o- -bha -klaa -yan -dho k"e 'tee bh"e -a -ta. M/e '"o 'wo p"e nu -a -dh"e =va =n/e, 'wo dho p"e -dh/e -a -g/c 'p"o =va. '"O m/e 'wo p"e 'klu"en bho -a -bha =va, 'wo dho -a -dh/e -a -g/c =va 'z"u!” 49'Y"o- p"o 'z"u: “A -nu 'si"o -da =dhia 'kpongtaa. -M"e 'kpaan '"o dho k"e n -dh"e -s"e -yaan zi"e -a -bha 'kun -s"u -ta -/e! 50'K/e/e 'dhi"o -bl/e/ez"e a -dho b/c 'y"enngbh/cdhe 'g"u; n =zu"o' =ya -da -dewo -a 'yena 'g"u -yaan 'dho -yaan y"o"e -a 'dhi"o -m/c 'ku"e -yi -bha! 51-Y"o -k"e ka -zo 'pi"o =n/e a -nu =zu"oyagluu nu =dhia 'kpongtaam/e -nu -dh"e -a? A- -p"o ka -dh"e: -Abi', 'k/e/e 'g"ugludhe -da ka zi"en -s"u -m"u =zian', bhii '"o t/c/c m/e 'bhaa -nu -wo -dho we n -wun -bha, '"o -an 'bhaa -nu -wo -k/c n -wun 'ka. 52=D/e/e =n/e -a 'g"u zl"o"o, 'g"ugludhe -y"o -dho -da 'k/c do 'g"u -m/e -nu 'wo wo 'ku"edh"o 's/c/cdhu -an zi"en; m/e -yaaga -wo -dho -tr"o m/e =pl/e -bha, '"o m/e =pl/e -wo -ya m/e -yaaga -bha. 53'N"ed"e -dho d/c "o bha 'n"e -g/c 'y"enng, '"o 'n"e -de 'p"o 'y"o d/c "o d"e -g/c 'y"enng; '"o dhe dho d/c "o 'dhu -g/c 'y"enng, '"o- 'dhu -de 'p"o 'y"o dho d/c "o dhe -g/c 'y"enng. 'N"e g/c/cn- dhe -dho d/c "o bha 'n"e b/c/c -g/c 'y"enng, '"o 'n"e b/c/c -de 'p"o 'y"o d/c 'n"e g/c/cn- dhe -g/c 'y"enng.” 54Yesu -ya -p"o 'z"u m/e gbung 'wo -k"e m"u -an -dh"e: “'S/e '"o =n/e -a 'g"u, =ya k"e =n/e dha =ya nu lan- -p"u"o =zian', '"o 'ka to m"u 'ka- p"o dha 'dho"e- ban; =ya k"e '"o- -de -k"e. 55'"O 'ka- ma =n/e 't"e"e -y"o -pi"o -na lan- 'sian 'pi"o =kw/e/e- 'g"u =zian', 'ka- p"o 'si"o 'dho"e- d/c, =ya k"e '"o- -de -k"e. 56'"O, m/e 'yan -ta -wun k"e -m/e -nu! Ka -k/c -y"o -m/c -a -bha 'ka =duak"ep"e -nu 'wo dho k"e sia- 'iin dhang- 'g"u -an d/c; =dh/e =ya k"e 'dh"o, -m"e 'y"o- -k"e 'wun -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e '"o 'kaa- -g/en kpinngdh"o d/c =/e? 57-M"e -k"e ka gia- 'kaa 'wun '"o kpengdh"o -a -bho 'kou d/c =n/e/e? 58=Ya k"e =n/e m/e =ya 'wun d/c "u -bha, 'ka 'dho -na zakanm/e -nu 'dhi"o, -bh"o"e k"edh/e =m/e/e' ka -wo -y"o -m/c 'ku"e k"o ka =tun zian -ta; -y"o -k"e 'dh"o k"o =kun '"o dho "u d/c zakanm/e -nu kw/e/e, k"o zakanm/e -nu -de 'p"o -waan "u d/c 'dhasi -nu kw/e/e, k"o 'dhasi -nu -de 'p"o -waan "u -zu"o -kanso 'g"u. 59A- -p"o "u -dh"e =n/e/e: "U 'ka 'dho go -kanso 'k/c/cdh"o -a 'ke "u 'ka -su ga 'p"e '"o to "u -bha bh"e -a 'dhi"o 'to nu -a 'ka!”

will be added

X\