Luk"o 11

1Yi do 'ka Yesu -y"o -dho =bh/ea' =dhia -dh/e do 'g"u. =Dh/e =ya y"en =bh/ea' -s"u -bha, 'y"o- -bha =gu"e' -nu m/e do -ya p"o -a -dh"e: “N D"em/e, -bh"o yi =daan' =bh/ea' -k/c 'ka =n/e -k/c '"o Zan -y"o "o bha =gu"e' -nu =daan -a 'ka bh"e -a 'dh"o!” 2'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Ka 'dho"e- =bh/ea'-, -kaa p"o: Yi D"e, "u 't/c 'sl"o"osl"o bh"e, m/e -nu -wa =bhl"e -ya. "U -bha -glud"edh/e -y"o k"e 'kpongtaa. 3-Dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka, -bh"op"e '"o -m/c yi =tian' -a nu yi -dh"e! 4-Bh"o zi"o yi -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta =n/e -k/c 'yi =zi"e' m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta bh"e -a 'dh"o. K"o =kun '"u "u =kwaa yi -z"u '"o d"u -y"o yi -p"u"o!” 5'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u =n/e/e: “-Ka ka -zo 'ta 'wun '"o =n/e -a 'g"u, =ya k"e =n/e m/e do =ya k"e -dh"o ka zi"en, -a 'bham/e =ya k"e -dh"o, =ya 'dho -a 'pi"o gbeng zi"en -yaan p"o -a -dh"e: ‘N 'bham/e, -bh"o 'bluu- bh/e -yaaga 'p"e d/c n -ma, 6bhii '"o t/c/c n 'bham/e do 'y"o go 'ta 'g"u, 'y"o -wo n -ta =n/e, p"e gb/e 'yaa n -g/c k"o 'aan- nu -a -dh"e.’ 7'"O =ya k"e =n/e, -a 'bham/e =ya b/c k/c/c =yaa- p"o -a -dh"e: ‘-Bh"o "u =kwaa' n -z"u 'sengdh"o! 'Ma 'kw/e/e ta 'saadh"o =lakele 'ka, yi"e- ma 'n"e -nu 'yi"e =waannu, n -k/c yaa -m/c -a -bha k"o 'a =luu'- 'aan- 'bluu- nu "u -dh"e!’ 8=Ao', a- -p"o ka -dh"e yaa 'dho =luu' -yaan 'bluu- nu -a -dh"e, -an -bha -k"e 'koba/cngz"e 'ka -s"u -wun 'g"u, 'k/e/e -y"o -dho =luu'- '"o p"e '"o -dh/c =kaa' bh"e '"o- nu -a -dh"e 'kw/e/e -ta '"o -ma -na -kplawo bh"e -a -wun 'g"u. 9=Dh/e -k"e 'dh"o ma -z"e a- -p"o ka -dh"e: -Ka p"e -dh/e -Zlan -g/c, -y"o -dho -a nu ka -dh"e; -ka p"e =m/e/e' -Zlan 'pi"o, ka -dho -a y"o; -ka 'kw/e/e -ta -ma, -Zlan -y"o -dho 'kw/e/e po ka -g/c. 10Bhii m/e 'oo m/e '"o p"e -dh/e -Zlan -g/c, -ya -nu -a -dh"e; '"o m/e '"o p"e =m/e/e -a 'pi"o, 'y"o- y"o; '"o 'kw/e/e -po m/e 'y"o 'kw/e/e -ta -ma -a -g/c. 11'"O =ya k"e =n/e ka zi"en m/e do -y"o -dh"o '"o- -bha 'n"e 'dho -dh"o, =ya 'yu"o- -dh/e -a -g/c, -y"o -dho =m/e/e nu -a -dh"e -a? 12'Iin =ya p"e -yan -dh/e -a -g/c, -y"o -dho gian nu -a -dh"e -a? 13'Wunyaak"em/e -nu 'ka d/c =n/e, ka p"e -s"e -nu kaa- 'n"e -nu -dh"e -dh/e -d/c. =Dh/e '"o 'dh"o, -m"e 'y"o -k"e '"o ka D"e 'y"o -ya -s"u 'ka dhang- 'g"u, yaa 'dho -Zuu 'sl"o"osl"o nu m/e '"o- -dh/e -a -g/c -a =dh"e =/e?” 14M/e do -y"o -k"e 'tuunz"e, bhii -zuu yaa -y"o -k"e -a 'g"u. =Dh/e '"o Yesu -ya bho -a 'g"u, 'y"o y"o 'we -s"u -bha. '"O m/e gbung 'wo -k"e m"u bh"e '"o -an 'te -y"o tun. 15'K/e/e m/e 'bhaa -nu -wo -k"e m"u 'wo- p"o: “B/e/ezebil"o '"o t/c/c d"u '"o -zuu yaa -nu -g/cm/e 'ka bh"e, 'y"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu -a -dh"e, '"o -zuu yaa -nu k"e -na -a 'ka bh"e!” 16'"O m/e 'bhaa -nu -wa -k"e k"o 'waan- -a 'g"u dan 'wo- p"o -a -dh"e: “-Bh"o -dhidhaap"e do 'y"o dho -a -z/cn =n/e "u bha -k/c -m/c 'wun -bha -s"u bh"e -y"o -go -Zlan 'pi"o -a k"e!” 17Yesu -y"o -an -bha -zotadhe -d/c. =Dh/e -k"e 'dh"o, 'y"o- p"o -an -dh"e: “'S/eg/c =suu'- 'oo =suu'- 'wo 'ko z"e -na wo 'ko 'ka -an 'dhi"otodh/e '"o t/c/c -an 'g"u =si"o' -s"u, -an -bha 'k/c -nu -wo -dho -lo. 18=Ya k"e =n/e d"u =ya 'ko z"e "o -de 'ka, -a -bha 's/eg/c -dho =gl/c/c -k/ckl"e =/e? Bhii ka- -p"o =n/e/e a -zuu yaa -k"e m/e -nu 'g"u, '"o t/c/c B/e/ezebil"o =n/e '"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu n -dh"e. 19=Ya k"e 'dh"o k"o d"o '"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu ka -bha m/e -nu -dh"e 'wo -zuu yaa -k"e -a 'ka /e? Ka -de -bha m/e -nu -wa -z/cn =n/e za yaa -y"o ka 'pi"o. 20'Wun gia- 'ka, -Zlan -bha 'piigbeedh/e =n/e 'a -zuu yaa -k"e -a 'ka, k"o -Zlan -bha -glud"edh/e =ya nu ka 'pi"o 'saadh"o. 21Bhii =ya k"e =n/e g/c/cn- 'g"ugbeez"e '"o 'ko =zaa' -pi"o 'dho"e- -g/c, =ya "o -zo k"e "o bha 'k/c 'pi"o, -a -bha k/c/cp"e 'pl/e -dho =waannu -s"e 'ka. 22'"O g/c/cn- do 'y"o- 'g"u 'dho 'gbee- 'y"o -zi"o -a -ta, =ya -wo '"o =ya 'to -a 'gbee- 'ka -a -ta, -ya -bha 'ko =zaa' -pi"o 'y"o "o -zo y"o -a -bha bh"e -ya 'pl/e -s"u -a -g/c; 'go m"u 'y"o- -bha p"e -nu 'y"o- s"u bh"e, 'y"o- -glu "o -bha m/e -nu 'ka. 23A- -p"o ka -dh"e: M/e 'yaa n 'pi"o, k"o ma m/e 'yaa -m"u; 'go m"u m/e '"o yaa nu n -dh"e ma p"e -kp/c 'ku"e- -s"u 'g"u, k"o -y"o -nu n -ma p"e 'p/en =dhia.” 24'Y"o Yesu -ya p"o: “-Zuu yaa =ya 'go m/e -nu 'g"u, 'y"o dho '"o =ni"e ni"e -dh/e '"o m/e gb/e 'yaa- -bha -a -bha k"o -yaan "o -yadh/e =m/e/e'-. =Ya k"e =n/e 'yaa- y"o -na, 'y"o- p"o "o -de -dh"e =n/e/e: ‘A -dho y/e n 'z"u 'a dho n -yadh/e 'a go -a -bha bh"e -a -bha.’ 25'"O -y/e "o 'z"u 'y"o nu; 'y"o -dh/e m/e '"o -k"e -a -bha 'dhi"o bh"e -a y"o k"o =ya k"e =n/e 'k/c '"o -a 'g"u -dh/e 'dho go -s"u 'ka, '"o p"e 'pl/e 'dho -dho 'ku"e- -s"u 'ka -a 'g"u bh"e -a 'dh"o. 26=Ya k"e 'dh"o '"o -zuu yaa 'slapl/e '"o -an k"ewun 'dho ya '"o =zi"o' -a -ta bh"e 'y"o -an kpa "o -bha, '"o wo 'pl/e 'wo nu 'wo wo -yadh/e kun -dh/e bh"e -a -bha. =Ya k"e 'dh"o zl"o"o k"o g/c/cn- '"o bh"e -a -bha 'wun k"e -k/c =ya k"e ya, =ya zi"o -a m/e '"o 'dhi"o -a -ta.” 27=Dh/e Yesu =ya y"en 'wun '"o bh"e -a =bl/e/e' -s"u -bha, '"o dheb/c do -y"o -b/c m/e gbung 'g"u, 'y"o- p"o: “=Zu"ogludhi -y"o k"e dheb/c 'y"o "u -gu s"u 'y"o "u gbaa 'y/cn 'ka bh"e -a -g/c!” 28'"O Yesu -ya -p"o -a -dh"e: “=Zu"ogludhi -y"o k"e =zian' m/e 'wo -Zlan -wo ma '"o 'wo- =bhl"e -ya -an -g/c.” 29=Dh/e '"o m/e -nu 'dho bh/c -na 'ku"e- =va Yesu -z"u, 'y"o- p"o -an -dh"e: “M/e 'bhee- -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u =n/e -an k"ewun 'yaa -s"e; wo '"o 'wo 'dh"o bh"e, 'wo -dhidhaap"e 'y"o dho k"e =duak"ep"e 'y"o go -Zlan 'pi"o 'wo- =m/e/e, 'k/e/e -dhidhaap"e gb/e 'ka 'dho k"e -a 'ke yaa k"e Zonas"o -bha -dha ga -g/c -s"u 'ka; ('k/e/e k"o =ya -dh/ekpa/cyi -yaaga k"e 'yu"o- 'guu). 30-K/c do '"o Zonas"o -y"o =kaa' =duak"ep"e do 'ka, m/e -nu 'wo Niniv"o -an -bha 'ka 'dhi"o -be bh"e, -k/c do bh"e -a 'ka '"o ma 'a M/egb"o 'ka 'a dho kaa m/e -nu 'wo =d/e/e =n/e -an -bha =duak"ep"e do 'ka. 31-Zlan -bha zakanyi 'ka, -gludhe 'y"o -k"e Seba -s/e =k/c/cnm/e 'ka bh"e -y"o -dho =luu'- m/e 'bhee- -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u -an -g/c, 'y"o za -lo -an tu"o; bhii '"o t/c/c -y"o -go 's/e =gbiin gb/e -ta, 'y"o nu 'y"o "o 'to to Salom/c -wo '"o 'kpaakpadh/e '"o -Zlan -ya nu -a -dh"e bh"e -a -bha. Y"o do bh"e 'z"u, -dh/e '"o =n/e -a 'g"u m/e do 'y"o =va '"o =zi"e' Salom/c -ta -y"o z"o. 32'Go m"u -Zlan -bha zakanyi 'ka, m/e -nu 'wo Niniv"o -wo -dho =luu'- m/e 'bhee- -nu 'wo =d/e/e =n/e -an -g/c, 'wo za -lo -an tu"o, bhii '"o t/c/c =dh/e Zonas"o =ya -Zlan -wo =bl/e/e'- -an -dh"e, -wo wo -bha -k"e -a 'g"u -s"u =dhi"e -kwaa -Zlan 'pi"o, 'k/e/e k"o m/e 'y"o =va 'y"o =zi"e' Zonas"o -ta 'y"o z"o.” 33'"O- p"o: “'Waa =labang d/c k"o -waan -a -bin, 'iin k"o -waan 'gbonggbo 'gbl"u -a -ta. -Abi'! -Wa -d/c =zian' "o -d/c -a -ta dhu"o -p"e -ta; -y"o -k"e 'dh"o k"o m/e -nu 'wo -da -na k/c/c bh"e -waan -dh/epuudh/e y"o. 34M/e 'yan -y"o -k"e =n/e m/e bun -bha =labang 'dh"o. '"O =ya k"e =n/e -potaas"u =ya k"e -an -g/c, k"o bun -y"o -dh/epuudh/e 'g"u; 'k/e/e =ya k"e =n/e -potaas"u 'yaa -an -g/c k"o bun -y"o -dh/etiidh/e 'g"u. 35=Dh/e '"o 'dh"o k"o -ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o, k"o =kun '"o -dh/epuudh/e 'y"o ka 'g"u bh"e 'y"o -k"e ka -g/c -dh/etiidh/e 'ka. 36'"O =ya k"e =n/e ka bun -dh/e 'saadh"o =ya 'bh"u, '"o -a -dh/e gb/e yaa 'to -dh/etiidh/e 'g"u, -dh/epuudh/e -dho -a pa =n/e -k/c '"o =labang 'dho "o bha 'bh"u -s"u y"o -na -a 'ka k/c/c bh"e -a 'dh"o 'papadh"o.” 37=Dh/e Yesu =ya y"en 'wun =bl/e/e' -s"u -bha 'dh"o, '"o Falizi -m/e do -ya =dh/c/c -k"e "o -g/c k/c/c k"o 'waan- p"e -bh"o. Yesu -y"o -dho -a -g/c k/c/c, 'y"o- -nia kun k"o -waan p"e -bh"o. 38Falizi -m/e bh"e -a 'te -y"o -tun -k/c '"o Yesu yaa- 'zlu =n/e -an -bha w/c 'dh"o -yaan =tun p"e -bh"o -na bh"e -a -wun 'g"u. 39'"O D"em/e -ya p"o -a -dh"e: “P"e '"o Falizi -m/e -nu, 'ka -a 'ka, =ga '"o =n/e: Ka 'yi m"u -k/c/c -nu waa- 'tia- -nu -an bun 'kpaan -zlu 'k/e/e 'kaa -an 'g"u -dh/e 'zlu; ka -de =zu"o' 'pi"o, ka -ya -s"u 'ka =kwaan -s"u waa- 'glu yaa -an -wu"en! 40'Wun -y"o 'yaan -m/e -nu 'ka =n/e! -Zlan 'y"o p"e plaan -dh/e -p"e -k"e bh"e, y"o do kun '"o p"e 'g"u -dh/e -yu"o -k"e 'p"o a? 41-Ka p"e -nu nu ka =zu"oga 'pl/e 'ka =zian', 'ka p"e -nu 'wo ka -g/c -an nu 'yenam/e -nu -dh"e; =ya k"e 'dh"o ka -bha p"e 'pl/e -dho k"e 'sl"o"osl"o. 42'Yena -wun -dho k"e ka 'ka, Falizi -m/e -nu, '"o t/c/c ka ka -bha p"e 'g/c/c- do -naa -bho ka -bha 'too =dh/e/e' -p"e 's/ens/en 'pl/e 'ka, '"o 'kaa ka -zo -k"e ka -de 'pi"o, -k"e kpengdh"o -s"u 'ka waa- -Zlan -dh/c -ya ka =zu"o' 'pi"o -s"u 'ka bh"e. P"e '"o 'ka dho -a k"e -bez"e '"o bh"e, k"o -yaan 'to -an m/e -nu 'wo to -an -bha. 43'Yena -wun -dho k"e ka 'ka, Falizi -m/e -nu, '"o t/c/c ka- -dh/c -k"e -yadh/e =bhl"ez"e -nu '"o 'wo -bh/cku"ek/c -nu 'g"u bh"e -an 'ka 'iin k"o m/e -nu -wo -m/e/e k"e ka 'ka =bhl"e 'g"u 'dh"e"edh/e -nu 'g"u. 44'Yena -wun -dho k"e ka 'ka, '"o t/c/c ka -k"e =n/e bl/c/cn- '"o m/e gb/e 'yan 'yaa- y"o '"o 'wo =taa -a -ta, 'waa -a =t/ei' d/c =n/e m/e =gl"o"o 'buu -ya 'g"u bh"e -a 'dh"o!” 45=Dh/e -k"e 'dh"o '"o t/cngg/cm/e do -ya p"o Yesu -dh"e: “N -G/cm/e, "u 'wun =bl/e/e' -na =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o k"o 'si '"u- bho -na yi -de 'p"o yi -g/c bh"e!” 46'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “'Yena -wun -dho k"e t/cngg/cm/e -nu ka -de 'p"o ka 'ka! Bhii '"o t/c/c ka =kw/e/e- =va -s"u 'ka- d/c m/e -nu tu"o '"o 'kaa nu -an -dh"e 'bhe 'tee wo k"o 'kaan- -an -bha =kw/e/e- -nu bho -an -ta. 47'Yena -wun -dho k"e ka 'ka! Bhii '"o t/c/c -Zlan -wodhi"olom/e -nu '"o ka 'bh/ema -nu -wo -an z"e bh"e ka- bl/c/cn- -ta dhu"o -dh/e -p"e -k"e. 48-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u ka- -z/cn =n/e ka 'bh/ema -nu -bha yu"o k"e -k/c 'yi- -kan ka 'dhii! Bhii wo -z"e -wo -an -z"e, '"o ka -z"e '"o 'ka 'k/c -nu d/c -an bl/c/cn- -ta. 49Bhii -Zlan -ya -bl/e/e "o -bha 'kpaakpadh/e 'ka 'dhi"o -be =n/e/e: A -dho ma -wodhi"olom/e -nu waa- ma b/cm/e -nu b/c -an -dh"e; -wo -dho -a m/e 'bhaa -nu z"e '"o 'wo- m/e 'bhaa -nu 'klo bh/c. 50'K/e/e p"e dho k"e '"o t/c/c m/e -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e, -an 'klo -dho bh/c -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo -an z"e '"o s"u 'kpongtaadh/e z"ud/cyi -bha bh"e -a -wun 'g"u 51'"o s"u Ab/el"o z"e -yi '"o -k"e m/e z"e -s"u -bl/e/ez"e 'ka 'kpongtaa z"o bh"e -a -bha -y"o y"o"e Zakali 'wo- z"e sla- bho -dh/e waa- -dh/e 'sl"o"osl"o -dh/e =du"o -an zi"en bh"e -a -wun 'g"u. A- -bl/e/e ka -dh"e giagia 'ka =n/e/e: M/e -nu 'wo =d/e/e =n/e, -an 'klo -dho bh/c m/e z"e '"o -an 'bh/ema -nu -wa wo bh"e -a -wun 'g"u. 52'Yena -wun -dho k"e ka 'ka, t/cngg/cm/e -nu, bhii '"o t/c/c 'ka =lakele 'y"o dho 'kw/e/e po m/e -nu -g/c k"o -waan -Zlan -bha 'wun -nu d/c bh"e, 'ka- s"u '"o ka '"o ka 'ka 'dho -da k/c/c bh"e, 'ka- -k"e '"o m/e -nu 'wo- -dh/c =kaa' k"o 'waan- -da k/c/c bh"e, 'kaa 'we -a -bha k"o -wo -dak/c/cdh/e y"o.” 53=Dh/e '"o Yesu =ya 'go -dh/e bh"e -a 'g"u, t/cngg/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu -wo y"o -zi"o -a 'pi"o -s"u 'g"u -naazu"edhe 'ka, '"o 'wo =dh/e/e' -nu kp/c -a -g/c 'wun -nu =pl"e"ez"e -g/en 'ka; 54'k/e/e -y"o -k"e 'sl"e 'ka 'wo- -kan -a -g/c -a k"edh/e =m/e/e' -s"u 'ka k"o -waan -a 'kun "o -wo -nu -ta.

will be added

X\