Zan 9

1Yesu -y"o -k"e zi"o =dhia yi do 'ka, '"o -kp"en g/c/cn- do '"o- 'y"enng -y"o -k"e tii '"o bh/ca -a -bha. 2'Y"o- -bha =gu"e' -nu -wa =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “Yi -G/cm/e, -m"e -k"e '"o g/c/cn- =n/e '"o- 'y"enng -k"e tii '"o bh/ca =/e/e? K"o k"e- wo bh"e, -y"o -s"u -a -de =s/c/cn -bha =ii, 'iin -y"o -s"u -a -m/e -nu =s/c/cn -bha =ii?” 3'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Yaa y"o -a =s/c/cn 'iin -a -m/e -nu =s/c/cn -wun -bha. -Y"o -bh/c 'y"enngtiim/e 'ka 'dh"o -y"o k"e 'dh"o k"o -Zlan -yaan b/c -a 'g"u -yaan p"e -nu k"e. 4=Dh/e '"o- -dh/e 'dh"o =tun 'po -s"u bh"e, kwa =dua' -m"u k"o m/e '"o n b/c bh"e, kwa- -bha yu"o k"e. Gbeng -yi 'yaa =gbiin gb/c, '"o bhii 'kwa d/c gbeng =sia, kwa yu"ok"edh/e gb/e 'ka dho k"e -dh"o. 5'T"ong 'a- 'ka 'kpongtaa =n/e, a -dh/epuudh/e 'ka.” 6=Dh/e =yaa- p"o 'dh"o, 'y"o "o 'dhee bho; 'y"o- =kaan 's/e 'ka '"o- =gl"u"u g/c/cn- '"o bh"e -a 'y"enngdh"o, 7'"o- p"o -a -dh"e: “'Dho '"u "u w"o"odh/e 'zlu Siloe 'yi -glu =bhaa.” (=Waa- p"o Siloe k"o -wa -p"o “m/e 'wo- b/c”.) 'Y"o =dh/e g/c/cn- bh"e =ya 'dho =ya "o w"o"odh/e 'zlu, 'y"o nu k"o -a 'yan =ya -dh/e y"o. 8'Y"o g/c/cn- bh"e -a -z"u 'to m/e -nu 'wo -an -g/c 'gunng 'g"u bh"e, =dh/e =waa- y"o, 'wo- p"o: “G/c/cn- =n/e 'yaa -m"u '"o -k"e =yaannu -s"u 'ka -de, -gba -dh/e -s"u 'ka =naa?” 9K"o m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “Y"o -m"u.” K"o m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “-Abi', 'yaa -m"u; 'k/e/e -y"o -bh/c -a -bha.” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o g/c/cn- bh"e '"o- p"o -an -dh"e: “Ma gia- -m"u.” 10'Y"o 'wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-A k"e -k/c -y"o -k"e =dh"e '"o '"u -dh/e y"o =ee?” 11'Y"o- -daa k"e '"o- p"o: “G/c/cn- 'wo- -dh/e Yesu bh"e =n/e '"o p"e -k"e =n/e 'y/c/c 'dh"o '"o- s"u '"o- =gl"u"u n 'y"enggdh"o, '"o- p"o n -dh"e: ‘-Bh"o 'dho Siloe 'yi -glu =bhaa '"u "u w"o"odh/e 'zlu’; 'y"o =dh/e 'a y"en n w"o"odh/e 'zlu -s"u -bha '"o n 'yan -y"o -dh/e y"o.” 12'Y"o 'wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “G/c/cn- bh"e, -y"o 'm"e /e/e?” 'Y"o- p"o -an -dh"e: “-Dh/e '"o- -bha 'maa- d/c -/c.” 13=Dh/e 'wun -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, '"o g/c/cn- bh"e 'wo dho"e Falizi -m/e -nu =dhia. 14-A -g/en t/c/c 't"ong '"o Yesu -y"o "o -k/c -zi"o -a 'ka "o 'dhee 'g"u 's/e -kaan -a 'ka -s"u 'ka k"o -yaan g/c/cn- bh"e -a 'yan 'dhi po"e bh"e, -y"o -k"e Zuif"o -nu -bha =glooyi 'ka. 15'Y"o g/c/cn- bh"e 'wo- =dh/e/e' kp/c -k/c '"o =kaa' bh"e -a -wun 'ka k"o wo gia- -waan y"o. 'Y"o- p"o: “'Y/c/c p"e 'tee '"o- bho '"o =gl"u"u n 'y"enngdh"o, 'a dho 'a n w"o"odh/e -zlu, 'y"o n 'yan -y"o -po =n/e.” 16'Y"o Falizi -m/e 'bhaa -nu -wo y"o -a p"o -s"u 'g"u =n/e/e: “M/e '"o 'wun -k"e =n/e -Zlan -bha m/e 'yaa -m"u bhii yaa =glooyi -bha t/cng 'kun.” K"o -a m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “-A =ga 'ka- wo bh"e =s/c/cnyaam/e -y"o -m/ca k"o -y"o -dhidhaap"e =suu'- =n/e -a k"e =a?” 'Y"o 'wun bh"e -a -wun 'g"u '"o 'g"ugludhe -y"o -da -an zi"en. 17=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Falizi -m/e -nu -wo =dh/e/e' 'bhaa kp/c g/c/cn- '"o- 'yan -y"o bo bh"e -a -g/c =n/e/e: “Bhi gia- -de '"o g/c/cn- bh"e '"o "u 'yan po bh"e, 'bha -dh/e -ga 'wun bh"e -a 'g"u, g/c/cn- bh"e d"o -m"u -a 'ka /e?” 'Y"o- -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Zlan -wodhi"olom/e -m"u.” 18'K/e/e 'wun bh"e yaa Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -zo 'kun =n/e g/c/cn- bh"e -y"o k"e 'dhi"o =zian' -be 'y"enngtiim/e 'ka, k"o 't"ong bh"e -a 'ka -y"o k"e -dh/e y"o -m/e 'ka. 'Wo- -m/e -nu =dh/c/c -k"e; 19'wo -an =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “M/e '"o =n/e kaa- 'n"e -m"u -a? =Dh/e '"o bh/c bh"e -a 'y"enng- -k"e tii =a? -M"e -wun '"o -k"e '"o- 'yan =ya 'po =n/e/e?” 20'Y"o- -m/e -nu -wa -daa -k"e -an -g/c 'wo- p"o: “P"e do 'yi- d/c '"o t/c/c yi -bha 'n"e -m"u, '"o- 'y"enng -k"e tii '"o bh/ca. 21-A m/e '"o -k"e g/c/cn- '"o- -dh/e bo waa- -k/c '"o =kaa' zl"o"o '"o- 'yan 'dhi -y"o -po bh"e 'yi"e"e- gb/e d/c. Ka gia-, -kaa =dh/e/e' kp/c 'dh/e, -y"o -m/ca -y"o "o -de -ta -wun =bl/e/e'; =ya k"e zii!” 22P"e -k"e '"o- -m/e -nu -wo 'wun -daa -k"e 'dh"o bh"e, '"o t/c/c -wo -su"o Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -dh"e, bhii t/c/c Zuif"o =wa -m/ca 'g"u 'saadh"o k"o m/e 'oo m/e '"o 'dho"e- p"o Yesu t/c/c -Zlan -bha -Yam/e -waan k"e -yaan 'go wo songdh"o wo -bha -bh/cku"ek/c 'g"u. 23P"e -k"e 'wo- p"o: “=Ya k"e zii 'saadh"o; -y"o -m/ca k"o -y"o "o -de -ta -wun =bl/e/e'-; -kaa =dh/e/e' kp/c!” '"o bh"e. 24=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Falizi -m/e -nu -wo g/c/cn- '"o- 'y"enng -y"o -k"e tii 'dhi"o bh"e -a =dh/c/c -k"e 'z"u -d"e"uwo 'wo- p"o -a -dh"e: “'Wun gia- =bl/e/e'- -Zlan w"o 'dhi"o; g/c/cn- '"o "u -dh/e bo bh"e yi- =t/ei' -d/c =n/e =s/c/cnyaak"em/e -m"u -a 'ka.” 25'Y"o- p"o -an -dh"e: “-Y"o =s/c/cnyaam/e 'ka oo, 'yaa- 'ka oo, 'maa- gb/e -naa d/c. P"e do 'a- d/c '"o t/c/c a -k"e 'y"enngtiim/e 'ka -be, 'k/e/e =d/e/e =n/e 'ma -dh/e -y"o zl"o"o.” 26'Wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-M"e '"o- -k"e "u 'ka /e/e? -Y"o "u 'yan -po -k/ckl"e =/e/e?” 27'Y"o- p"o -an -dh"e: “Ka 'to 'p"o kaa- k"e n -ma bh"e =ee, 'iin =dh"e, 'yaa 'p"o 'ma b/c -a 'g"u 'saadh"o ka -dh"e. -M"e '"o 'ka- 'pi"o k"o 'a b/c -a 'g"u 'z"u do ka -dh"e =n/e/e 'iin 'ka- 'pi"o k"o 'ka k"e -a -bha =gu"e' -nu 'ka 'p"o bh"e ee?” 28'Wo y"o 'wun -bl/e/e -a 'ka -s"u -bha 'wo- p"o: “Bhi =n/e '"u t/c/c g/c/cn- bh"e -a -bha =gu"e'. Yi -z"e yi Moiz"o -bha =gu"e' -nu 'ka. 29Yi- =t/ei' d/c =n/e k"e- wo 'kpa bh"e, -Zlan -y"o 'wun -bl/e/e Moiz"o -dh"e; 'k/e/e m/e =suu'- =n/e 'yi"e"e- 'godh/e -dee d/c!” 30=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o g/c/cn- bh"e '"o- p"o -an -dh"e: “=Aan'-, ka gia- ka- -y"o bh"e =aa! M/e 'te 'tun -wun do kun bh"e =a; 'kaa- 'godh/e d/c, 'k/e/e =ya n -dh/e bo 'sa! 31Kwa- =t/ei' d/c =n/e -Zlan 'yaa "o 'to k"e =s/c/cnyaam/e -nu -bha, 'k/e/e -y"o "o 'to -k"e m/e '"o- =bhl"e -ya, '"o- -zo 'kun -wun -nu -k"e -a -bha. 32'Ka- ma do =n/e m/e =ya k"e -dh"o =ya m/e '"o 'y"enng 'dh"o tii '"o bh/ca -a 'yan 'dhi 'po =a? 33G/c/cn- '"o bh"e =ya k"e =n/e yaa 'go -Zlan 'pi"o -be, y"o 'ka 'dho p"e gb/e k"e.” 34'Y"o 'wo- p"o -a -dh"e: “-M"e '"u d/ca =n/e/e, bhi '"u =s/c/cn yaa 'g"u "u -de 'b"o"u 'ka '"u bh/ca bh"e, "u- 'pi"o '"u yi =daan'- 'p"o a?” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo- -k"e '"o go -an -bha -bh/cku"ek/c 'g"u m"u. 35'Wun bh"e Yesu -ya -ma =n/e g/c/cn- bh"e =waa- k"e. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o dho -a 'pi"o 'y"o- =dh/e/e' kp/c =wo"e' =n/e/e: “"U M/egb"o -wun -dh/e 'wun gia- -a?” 36'"O g/c/cn- bh"e 'y"o- p"o: “N -G/cm/e, m/e bh"e d"o -m"u -ii k"o 'aan- -a -wun -dh/e 'wun gia- -/e?” 37'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “Y"o -de gia- '"o 'wun =bl/e/e' -na "u -dh"e =n/e!” 38'Y"o g/c/cn- bh"e '"o y"o "o kp/cn 'g"u Yesu 'dhi"o, '"o- p"o -a -dh"e: “A "u -wun -dh/e 'wun gia-, n D"em/e.” 39=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -a -dh"e: “A -nu 'kpongtaa z"o za 'kan -wun 'ka, k"o 'y"enngtiim/e -nu -waan -dh/e y"o, 'iin k"o m/e -nu 'wo -dh/e y"o k"o -an 'y"enng -yaan tr"o.” 40Falizi -m/e -nu 'wo -k"e m"u 'p"o bh"e, =dh/e '"o- m/e 'bhaa -nu =waa- -wo bh"e -a ma, 'wo- =dh/e/e' kp/c, 'wo- p"o: “Yi -de 'p"o yi 'y"enngtiim/e -nu 'ka a?” 41'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “=Ya k"e =n/e ka -k"e 'y"enngtiim/e -nu 'ka -bez"e k"o za 'ka 'dho ka kun; 'k/e/e =dh/e -k"e =n/e ka- -p"o ka -de -dh"e =n/e ka 'yan -y"o 'po -s"u 'ka bh"e, y"o =ga '"o za =ya ka kun bh"e.”

will be added

X\