Zan 7

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -ni"e Galile -s/e 'g"u; yaa- -dh/c k"e gb/c k"o -yaan 'dho Zude -s/e 'g"u '"o t/c/c Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wo -k"e -a =m/e/e' =dhia k"o -waan -a z"e. 2=Dh/e '"o -k"e =n/e Zuif"o -nu -bha 'wlaan- -yi '"o -k"e s/c 'k/c -nu 'wlaan- -yi 'ka bh"e, =ya y"o =kl"o"o', 3'"o Yesu dheglu 'n"e g/c/cn- -nu -wa p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'dho Zude k"o "u -bha =gu"e' -nu (m/e 'wo to 'ma) -waan "u k"eyu"o -nu y"o 'p"o. 4'"O t/c/c m/e '"o- 'pi"o k"o m/e -nu -wa d/c, 'yaa "o k"eyu"o -nu -bin. =Dh/e "u k"eyu"o -nu =wa k"e =n"edh"o bh"e, k"o -bh"o"e k"e k"o -an 'yan -y"o d/c "u -bha 'sa!” 5K"e -de '"o- wo bh"e, -a dheglu -nu 'wo bh"e, -a -wo -nu -dh/e 'wun gia- -s"u yaa k"e -an -g/c. 6'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Ka -z"e 't"ong 'saadh"o -y"o ka -bha 't"ong -s"e 'ka, 'k/e/e ma -z"e n -ma yaa -lo =kun. 7'"O bhii 'kpongtaam/e -nu 'ka 'dho ka -san z"e; 'k/e/e ma -z"e -wo n -san -z"e, '"o t/c/c ma =n/e =ya k"e 'a- p"o -an -dh"e =n/e -an k"ep"e -nu -wo ya. 8Ka -z"e, -ka 'dho 'wlaan- bh"e -a -ta. N 'kaa dho 'ma, '"o t/c/c n -ma 't"ong -s"e yaa -lo =kun.” 9=Dh/e '"o =yaa- p"o -an -dh"e 'dh"o, (yaa kpa -an -bha waa 'dho wo 'ku"e 'wlaan- bh"e -a -ta Zude,) -y"o -to Galile. 10=Dh/e '"o- dheglu 'n"e g/c/cn- -nu =wa 'dho 'wlaan- bh"e -a -ta, '"o- =zu"o' -y"o =luu k"o -yaan 'dho; '"o y"o -de 'p"o, 'y"o dho 'wlaan- bh"e -a -ta; 'k/e/e yaa "o -de -z/cn k"o m/e -nu -waan y"o. 11Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wo -k"e -a =m/e/e' =dhia 'wlaan- bh"e -a -ta -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “-Y"o 'm"e?” 12M/e -nu -wo -k"e -a -wun =bl/e/e' =dhia -wo =l"o"o =va 'ka m/e gbung 'g"u m"u =n/e/e: “M/e bh"e 'wuns"ek"em/e -m"u”, k"o m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “-Abi'!” k"o m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “M/e -nu -p"u"o -m/e -m"u.” 13'K/e/e m/e gb/e yaa k"e -dh"o k"o -zogbans"u -yaan k"e -a -g/c k"o -yaan -wun =bl/e/e'-, '"o bhii 'su"o -y"o -an -k"e Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -dh"e. 14=Dh/e '"o 'wlaan- bh"e =wa d/c -a yi zi"en, '"o Yesu -y"o dho -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o y"o m/e -nu =daan' -s"u -bha. 15Zuif"o -nu -g/cm/e -nu =zu"o' 'bhaa -y"o -bho, '"o 'wo y"o -a p"o -s"u 'g"u wo 'ko -nu -dh"e: “M/e '"o yaa p"e gb/e =daan' =n/e 'wun =suu'- -nu 'wo =n/e -ya -d/c -k/ckl"e =/e/e?” 16'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “M/e =daan' -wo -nu 'wo 'go -na n 'dhii bh"e, waa 'go n 'g"u 'k/e/e -wo -go -Zlan '"o n b/c bh"e -a kw/e/e. 17M/e '"o =ya "o =zu"o' 'dhi 'po k"o -yaan -Zlan -zo 'kun -wun k"e, -y"o -dho -a 'wun d/c k"o ma m/e =daan' -wo -nu -wo -go -Zlan 'pi"o 'iin a- -s"u n =de"e' 'a m/e =daan. 18M/e '"o =luu' -na "o =de"e' '"o m/e -nu =daan' -na bh"e, 't/cbh/cdhe =n/e '"o- =m/e/e "o -de -bha 'ka; 'k/e/e m/e '"o yu"o k"e -na m/e '"o- b/c bh"e -a 't/c -wun 'g"u, 'wun gia- =n/e '"o- =bl/e/e, '"o =sua -wun 'yaa- 'g"u. 19-Y"o 'wun gia- 'ka =n/e Moiz"o -y"o (-Zlan -bha) t/cng -nu -nu ka -dh"e. 'K/e/e =dh/e -k"e 'dh"o =n/e d"o '"o- kun "o 'kun -k/c 'ka /e/e? =Ya k"e 'dh"o ka- 'pi"o 'ka n z"e -m"e -wun 'g"u ii?” 20=Dh/e -k"e 'dh"o '"o m/e gbung -nu 'wo bh"e 'wo- p"o -a -dh"e: “-Zuu yaa -y"o "u 'g"u! 'Yaa 'dh"o d"o '"o- 'pi"o '"o "u z"e =/e/e?” 21'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e do 'kpaan 'a- -k"e =glooyi 'ka bh"e y"o kun '"o =ya ka d/c -gb/cudh"o bh"e =a! 22K"e- wo bh"e Moiz"o yaa- p"o ka -dh"e 'ka g/c/cn- -nu z"e 'b/cng a? ('K/e/e k"o 'wun bh"e =dh/e '"o -da -na k"o yaa bh/c -dewo =kun); '"o 'ka -we -a -bha '"o =glooyi 'ka, 'ka m/e -nu z"e 'b/cng. 23Ka '"o ka 'we -a -bha k"o 'ka m/e -nu z"e 'b/cng =glooyi 'ka =n/e -k/c '"o 'ka Moiz"o -bha t/cng -nu 'g"u -a 'dh"o, k"o =kun '"o 'ka dho k"e t/cng -l"o 'g"u -m/e -nu 'ka bh"e, -m"e -k"e '"o 'ka ka w"o -si"o n -ma m/e -dh/e bo 'a- wo =glooyi 'ka, -a m/ebheedh/e 'g"u 'iin -a nii 'g"u bh"e -a -wun 'g"u 'sa? 24K"o =kun 'ka za d/c m/e -bha m/e bu"enp"e -wun 'g"u, 'k/e/e 'ka za -nu d/c, -wo k"e kpengdh"o.” 25Zeluzal/em"e pl"o"om/e 'bhaa -nu -wo -k"e -a p"o =dhia: “G/c/cn- 'wo- =m/e/e' -na -waan z"e =n/e kun =n/e =a? 26Y"o =ga '"o m/e -nu =daan' -na m/e gbung 'g"u '"o m/e gb/e 'yaa 'dh"o k"o -y"o =y/c/cn -a -bha =n/e! K"e- wo bh"e, kwa -g/cm/e -nu 'wo =n/e -a d/c 'p"o 'wo- wo =n/e y"o '"o t/c/c -Zlan -bha -Yam/e 'p"o bh"e ee? 27-Zlan -bha -Yam/e '"o bh"e =ya nu, m/e gb/e 'ka 'dho -a 'godh/e d/c, 'k/e/e k"o m/e '"o =n/e kwa- 'godh/e -d/c 'sa!” 28Yesu -y"o -k"e m/e -nu =daan' =dhia -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o -gbla =wo"e' =n/e/e: “-Y"o 'dh"o 'wun gia- 'ka, ka n -d/c, '"o 'ka n 'godh/e d/c. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e n 'ka nu n =de"e'. M/e bh"e -y"o -dh"o giagia 'ka; -zo -t"en -a -dh"e -m/e -m"u. Yaa k"e =n/e a -nu n =de"e'. M/e '"o bh"e 'kaa- d/c. 29Ma 'p"o, 'a- d/c '"o t/c/c a -go -a 'pi"o, '"o y"o =n/e '"o n b/c.” 30=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo- k"edh/e =m/e/e k"o -waan -a 'kun; 'k/e/e m/e gb/e yaa- 'kundh/e y"o, '"o t/c/c k"o -a 'kun 't"ong '"o -Zlan -ya -ya "o -bha 'wun -nu -y"o 'ko 'dhi"o -k/c 'ka bh"e yaa -lo =kun. 31'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e m/e gbung 'g"u m"u, m/e -nu -wo -k"e =va '"o 'wo- -wun -dh/e 'wun gia-. -Wo -k"e -a p"o =dhia: “-Zlan -bha -Yam/e 'ka- -wun =bl/e/e' -na bh"e, =ya k"e =n/e =ya nu, -y"o -dho -dhidhaap"e -nu k"e '"o -zi"o -a 'ka g/c/cn- =n/e -a -bha -ta -a?” 32=Dh/e '"o -wo -nu '"o m/e -nu 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- m/e gbung 'g"u m"u, 'wo -k"e =bl/e/e' =dhia -wo =l"o"o bh"e '"o =ya -da Falizi -m/e -nu 'toudh"o, 'wo kpa slabhom/e -nu -g/cm/e -nu -bha, 'wo 'dhasi -nu b/c -dh/e bh"e -a -bha k"o -waan Yesu 'kun. 33'Y"o Yesu -ya p"o: “A =tun ka 'pi"o 't"ong 'd/ed/e 'ka; =ya 'go m"u k"o n 'dho -s"u -m"u m/e '"o n b/c bh"e -a 'pi"o. 34Ka -dho n =m/e/e', 'k/e/e ka 'ka 'dho n y"o, bhii ka 'ka 'dho -m/ca 'kaan- 'dho -dh/e 'a dho k"e -a -bha bh"e -a -bha.” 35'Y"o Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wo y"o wo 'ko -nu =dh/e/e' 'kp/c -s"u -bha =wo"e' =n/e/e: “-Dh/e -ml"e '"o dho dho -a -bha k"o 'kwaan- 'kun -a y"o -s"u 'ka '"o- -wun =bl/e/e' -na =n/e -oo? K"o 'dho 'p"o dho"e- wo Zuif"o -nu 'wo -p/en -s"u 'ka Gl/ek"o -s/e 'g"u -dh/e -nu -bha bh"e -an 'pi"o k"o -yaan Gl/ek"o -nu =daan' bh"e ee? 36-A p"o -de '"o- wo ‘ka -dho n =m/e/e' 'k/e/e ka 'ka 'dho n y"o '"o t/c/c ka 'ka 'dho -m/ca -bha k"o -dh/e 'a dho k"e -a -bha, 'kaan- 'dho -a -bha’ bh"e, -a -g/en t/c/c -m"e poo =ee?” 37S/c 'k/c -nu 'wlaan- -yi -kaanta '"o- -wun 'dh"o 'gbee- bh"e, =dh/e '"o =ya -lo, -a yi bh"e -a 'ka, Yesu -y"o -d/c m/e gbung 'dhi"o '"o- p"o -wo 'gbee- 'ka =n/e/e: “M/e '"o 'yi m"u -dh/c 'dho"e- k"e -na, -y"o nu n 'pi"o, -y"o 'yi m"u. 38Bhii -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: M/e '"o =ya n -wun -dh/e 'wun gia-, -k"e -a 'g"u 'yig/c -nu -dho go -a =zu"o' 'g"u 'wo -zi"o.” 39'Wun '"o Yesu -ya =bl/e/e 'dh"o bh"e -y"o -gban -Zuu 'sl"o"osl"o '"o m/e -nu 'wo- -wun -dh/e 'wun gia-, 'wo dho -a y"o bh"e -a -bha; '"o t/c/c p"e -nu bh"e, =dh/e 'wo k"e -na 'dh"o, k"o -Zuu 'sl"o"osl"o yaa nu =kun m/e 'bhee- -nu -dh"e, '"o bhii k"o Yesu yaa -da =kun 't/cbh/cdhe 'g"u. 40=Dh/e m/e -nu 'wo -k"e m/e gbung 'g"u m"u, '"o -wo -nu 'wo bh"e =waa- ma, -wo -y"o -a p"o -s"u 'g"u: “M/e '"o =n/e, 'wun gia- 'ka, -Zlan -wodhi"olom/e '"o kwa 'yan 'dho"e- -g/c bh"e y"o -m"u!” 41K"o -an m/e 'bhaa -nu -wa p"o -na: “-Zlan -bha -Yam/e -m"u!” K"o- m/e 'bhaa -nu ('"o- -de, -a -bha -bh/c Betel/em"e, Zude -s/e 'g"u -s"u bh"e '"o 'waa- d/c bh"e), k"o -wo b/c -na -dh/e do bh"e -a 'g"u -wa p"o -na: “'"O"o- '"o"o, -Zlan -bha -Yam/e bh"e, m/e dho go Galile y"o -m"u -a? 42(K"ep"e 'yaa -m"u,) '"o t/c/c p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: -Zlan -bha -Yam/e bh"e -y"o -go David"o =suu'- 'g"u, '"o dho bh/c Betel/em"e -p"o '"o David"o (-de gia-) -y"o -k"e -a 'g"u bh"e -a 'g"u.” 43=Dh/e =ya k"e 'dh"o, -an -wo yaa 'dho -dh/e do 'g"u gb/c 'wun -nu 'wo bh"e -an -wun 'g"u; 'y"o 'g"ugludhe -y"o -da -an zi"en. 44M/e 'bhaa -nu -wa -k"e k"o -waan -a 'kun 'k/e/e waa- 'kundh/e y"o. 45=Dh/e 'wun -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, 'dhasi -nu -wo -y/e wo 'z"u 'wo dho slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu 'pi"o; 'y"o 'wo -an =dh/e/e' kp/c 'p"o =n/e/e: “-M"e -k"e kaa- 'kun kaa nu"e =/e?” 46'Y"o 'dhasi -nu -wa p"o: “'Wun =bl/e/e' -k/c =suu'- '"o g/c/cn- bh"e '"o- wo bh"e, -a -m/e yaa k"e -dh"o do!” 47'Y"o Falizi -m/e -nu -wa p"o -an -dh"e: “-M"e -nu 'ka d/ca =n/e; -a 'wun =bl/e/e' -wo -nu =wa ka -p"u"o 'p"o a? 48Kwa =k/c/cnm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu bh"e, -a -ga 'ka- wo bh"e, -a d"o -z"e 'p"o '"o 'wun -nu bh"e 'ka- y"o =n/e =ya -an -dh/e 'wun gia-? 49'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o =n/e m/e -nu 'wo bh"e -wo -d/c =dh"e '"o 'wo wo =kwaa wo -de -z"u -ii? 'Waa p"e gb/e d/c -Zlan -bha t/cng -bha =dh/e/e! -Zlan -bha 'dhangga =ya -an 'kun.” 50Falizi -m/e do -y"o -k"e m"u 'p"o, 'wo- -dh/e Nikod/em"o. K"e- wo bh"e, y"o =n/e '"o yi do 'ka '"o dho Yesu 'pi"o 'dhi"o =zian'. =Dh/e 'wun -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, '"o- p"o -an -dh"e: 51“K"e- wo kwa -g/c t/cng 'g"u bh"e, kwa -m/ca k"o 'kwa za -lo m/e tu"o k"o kwaa- -wo -nu ma 'iin k"o p"e -nu '"o- k"e -na kwaa- d/c =a?” 52'Y"o 'wo- -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “-M"e '"u d/ca =n/e/e! Galile -m/e =suu'- 'wo bh"e "u -an 'pi"o 'p"o a? =Kp/c/c'- -Zlan -bha 's"e"edh/e -nu 'g"u 'dh/e! -Zlan -wodhi"olom/e =ya 'go Galile do 'bha- ma =a?” 53((=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo -kan wo 'ku"e- '"o m/e '"o -dh"o, '"o dho "o -g/c k/c/c.))

will be added

X\