Zan 6

1=Dh/e 'wun -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, Yesu -y"o -go m"u '"o dho Galile 'yipu"e ('wo- -dh/e Tibelias"e 'yipu"e bh"e) -a =zl"o"o =zian'. 2M/e -gbaa =va -wo -zi"o -a 'pi"o -dhidhaap"e -nu 'y"o -k"e -a k"e =dhia bh"e -a -wun 'g"u, '"o t/c/c -y"o -k"e 'yuam/e -nu =pl"e"ez"e -dh/e bo =dhia. 3'Y"o Yesu -y"o -da -t/cn do tu"o, '"o waa- "o -bha =gu"e' -nu 'wo =yaannu. 4=Dh/e p"e -nu bh"e 'wo k"e -na 'dh"o, k"o Paak"o '"o -k"e Zuif"o -nu -bha 'wlaan- 'ka bh"e, k"o -a yi =ya y"o =kl"o"o'. 5'Y"o -dh/e '"o Yesu -ya -ga k"o m/e -gbaa =va -wo nu -na -a 'pi"o; =dh/e -k"e 'dh"o '"o- p"o Filip"o -dh"e: “M/e -nu 'wo =n/e 't"o"udh"o, -dh/e -ml"e 'kwa dho -bh"op"e y"o -a -bha k"o 'kwaan- 'dh/c 'kwaan- nu -an -dh"e -waan -bh"o -ee?” 6K"e- wo 'dh"o bh"e, =dh/e/e' bh"e -ya -kp/c 'dh"o k"o -k/c '"o- 'ka Filip"o =zu"o' 'g"u k"o -yaan -dh/e y"o -a 'g"u; 'yaa 'p"o, y"o -z"e -ya 'sl"e -d/c "o -de -g/c. 7'Y"o Filip"o -ya p"o -a -dh"e: “'K"o -k"e =n/e 'w"e"u- =va '"o dho -m/c d"onie =k"eng' =pl/e -bha -a =bluu'- -m"u 'kwa- -dh/c -dewo, yaa 'dho p"e gb/e s"u -an -bha, k"o m/e 'pl/e -waan -a 'klu y"o.” 8'Y"o- -bha =gu"e' -nu 'wo bh"e, -a m/e 'wo- -dh/e Andre '"o -k"e Sim/c Pi/e/e 'zlaa- 'ka bh"e, '"o- p"o -a -dh"e: 9“'N"eg/c/cnz"e do =ga '"o d/c -de, 'kl"en =bluu'- bh/e 's/ens/en 's/c/cdhu waa- 'yu"o- =pl/e -wa kw/e/e. 'K/e/e -m"e t/c/c =bluu'- bh/e 's/ens/en 's/c/cdhu waa- 'yu"o- =pl/e m/e -gbaa =va 'wo =n/e -an -bha 'ka /e?” 10=Dh/e =ya k"e 'p"o, '"o Yesu -ya p"o: “-Ka -yadh/e nu m/e 'pl/e -dh"e!” 'Wo =yaannu 'kpaa -ta m"u, bhii -dh/e bh"e =bl"e"e' -y"o -k"e -a -bha =va. M/e -nu 'wo bh"e g/c/cn- -nu 'wo -k"e -an 'pi"o -wo -dho -m/c m/e -l"u -vuu 's/c/cdhu -bha. 11'Y"o Yesu -y"o =luu 'y"o =bluu'- bh/e 's/c/cdhu bh"e -an s"u. 'Y"o -Zlan zu"o p"o -a -ta; 'y"o- -glu m/e -nu 'wo -k"e -ya -s"u 'ka m"u bh"e -an 'ka. -K/c do bh"e '"o- =kaa' 'yu"o- =pl/e 'wo bh"e -an 'ka '"o -an -zo kun 'p"o. 12=Dh/e wo 'pl/e =wa y"en p"e -bh"o -s"u -bha -s"e 'ka, '"o Yesu -ya p"o "o -bha =gu"e' -nu -dh"e: “=Bluu'- 'kluklu -nu 'wo to bh"e, -ka -an 'dho 'ku"e- k"o =kun '"o- 'bhaa -y"o -k"e 'g"u =si"o'- -p"e 'ka.” 13'Wo- 'kluklu -nu 'wo to k"o m/e -nu =wa y"en p"e -bh"o -s"u -bha bh"e -an dho 'ku"e-, '"o =kpas/en 'g/c/c- do "o =ga =pl/e pa. 14=Dh/e m/e -nu 'yan =ya -da -dhidhaap"e '"o Yesu -ya -k"e bh"e -a 'g"u, 'wo- p"o: “M/e =n/e, -Zlan -wodhi"olom/e 'wo- p"o -y"o -dho nu 'kpongtaa bh"e, y"o -m"u!” 15=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu =yaa- y"o =n/e -wa 'pi"o k"o 'wo "o -ya -glud"e 'ka 'gbeetadh/e 'ka, 'y"o =luu -an zi"en m"u, '"o -da "o 'sloo 'ka -t/cn bh"e -a tu"o. 16=Dh/e 'yiniadh/e =ya d/c, '"o Yesu -bha =gu"e' -nu -wo =y/c/c, 'wo dho 'yipu"e =va bh"e -a 'kpong 'dhi"o. 17'Wo -da 'yitag/c do 'g"u k"o -waan 'yi 'kan -waan 'dho Kap/e/ena/cm"e =zian'. =Dh/e k"e -na 'dh"o k"o -dh/e =ya tr"o, k"o Yesu -de 'p"o yaa nu -an 'pi"o =kun. 18'Yi -y"o -k"e -ma =dhiadh"o 'gbee- 'ka, bhii 'buu -y"o -k"e zi"o =dhia 'gbee- 'ka. 19'Y"o =dh/e =wa 'dho =n/e m/e- dho 'kilong 's/c/cdhu 'iin 'slado -naa -ta, ('wo dho -dh/e -ga wo =zl"o"o), k"o Yesu -y"o 'ta -na 'yi -ta, =ya y"o 'yitag/c 's/c/c. 'Y"o 'su"o -y"o -da -an 'g"u. 20'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “K"o =kun '"o 'su"o -y"o ka -k"e, ma -m"u!” 21'Wo- -k"e =n/e m/e dho =gbaannu k"o Yesu -yaan -da wo 'pi"o 'yitag/c 'g"u m"u. 'K/e/e 'yitag/c -y"o -gban '"o bhii k"o =wa -lo 'yi 'kpong 'dhi"o, -dh/e 'wo -k"e 'dho =dhia -a -bha bh"e -a -bha 'saadh"o. 22=Dh/e '"o -dh/e =ya 'po, m/e -gbaa -nu m/e 'wo to 'yipu"e =va bh"e -a =zl"o"o =zian' bh"e, -wa -y"o =n/e k"e 'wo- wo m"u bh"e, 'yitag/c do =n/e '"o -k"e m"u. '"O =dh/e '"o Yesu -bha =gu"e' -nu 'dho 'dho -na, Yesu gia- yaa k"e -an 'pi"o 'yitag/c 'g"u m"u, wo 'sloo =n/e 'wo dho. 23'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, 'yitag/c gb/e -nu -wo -go Tibelias"e pl"o"o =n/e 'wo nu '"o -dh/e 'wo =bluu'- -bh"o -a -bha k"o Yesu =ya y"en -bh/ea -Zlan -dh"e -s"u 'ka bh"e 'wo -gban -a 's/c/c. 24'Y"o =dh/e m/e -gbaa =va 'wo bh"e waa Yesu y"o 'iin -a -bha =gu"e' -nu y"o -dh/e bh"e -a 'g"u, 'wo -da 'yitag/c -nu 'wo bh"e -an 'g"u '"o 'wo dho Kap/e/ena/cm"e -a =m/e/e' =dhia. 25=Dh/e =wa 'dho =wa -lo 'yipu"e =va bh"e -a =zl"o"o 'ma =zian', -wo -kp"en Yesu -bha 'ma; 'y"o 'wo- =dh/e/e' kp/c 'wo- p"o: “Yi -G/cm/e, "u -nu 'n"o -m"e yi"e =/e/e?” 26'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: -Y"o 'wun gia- 'ka =n/e ka -k"e n =m/e/e' =dhia; 'k/e/e yaa k"e =n/e -dhidhaap"e -nu 'a- -k"e bh"e -a -wun -m"u; n =m/e/e'- 'ka- wo -na bh"e '"o t/c/c ka =bluu'- -bh"o '"o ka 'gu -y"o d/c -s"e 'ka. 27K"o =kun 'ka yu"o -k"e -bh"op"e '"o- 'g"u dho =si"o'- bh"e -a -wun 'g"u; -ka yu"o k"e =zian' p"e m/e 'ka dho"e- -bh"o, '"o dho =gl/c/c k"o -yaan k"e ka -g/c =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u 'ka -a -wun 'g"u. -Bh"op"e '"o bh"e m/e '"o dho"e- nu ka -dh"e '"o t/c/c M/egb"o; '"o t/c/c kwa D"e -Zlan =ya "o -bha -k/c -m/c 'wu"en- -s"u =duak"ep"e -ya -a -bha.” 28'Y"o 'wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-M"e 'yi dho -a k"e k"o 'yi"en- -Zlan -bha yu"o -nu k"e =/e/e?” 29'Y"o Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e '"o -Zlan -bha yu"o 'gbloo 'pi"o, '"o t/c/c k"o m/e '"o- b/c bh"e, 'ka- -wun -dh/e 'wun gia-.” 30'Y"o 'wo- p"o -a -dh"e: “K"o -bh"o -dhidhaap"e do k"e k"o 'yi"en- "u -wun -dh/e 'wun gia- 'sa! -M"e -yu"o '"u dho"e- k"e =/e/e?” 31'"O ('wun bh"e, 'wo- =zuan' s"u Moiz"o -bha k"e '"o- wo 'kpa wo 'bh/ema -nu -bha -zo -y"o -a -bha -m/e 'ka -s"u, -dhidhaap"e -nu '"o -k"e bh"e -a -wun 'g"u bh"e -a -bha) 'wo- -wun =bl/e/e -a -dh"e, 'wo- p"o: “Yi 'bh/ema -nu bh"e, k"e- wo 'kpa, -wo 'man"e -bh"o 'y"enng =taa. -A -dee 'wun '"o -gban -a -bha, -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i=Bluu'- '"o go dhang- 'g"u -Zlan 'pi"o bh"e, -Zlan -ya -nu -an -dh"e 'wo- -bh"o.|d” 32'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e giagia 'ka =n/e Moiz"o 'yaa -m"u '"o =bluu'- '"o go dhang- 'g"u bh"e '"o- nu ka -dh"e, 'k/e/e n D"e =n/e '"o =bluu'- gia- '"o go dhang- 'g"u bh"e '"o =ya k"e '"o- nu m/e -dh"e; 33bhii -Zlan -bha =bluu'- '"o t/c/c -a m/e '"o go dhang- 'g"u '"o =y/c/c k"o -yaan -k"edh"os"u nu 'kpongtaam/e -nu -dh"e bh"e.” 34=Dh/e -k"e 'dh"o, 'wo- p"o -a -dh"e: “Yi D"em/e, =bluu'- bh"e -a nu yi -dh"e -kplawo 'sa.” 35'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Ma =n/e 'a t/c/c =bluu'- '"o -k"edh"os"u 'dh"o n 'g"u. M/e '"o =ya nu n 'pi"o, din 'ka 'dho"e- k"e 'gb/e/edh"o, '"o m/e '"o =ya 'we n -wun -bha, 'yi m"u -dh/c 'ka 'dho"e- k"e 'gb/e/edh"o. 36'K/e/e a- p"o -na ka -dh"e 'z"u: 'Ka ka 'yan d/c n -ma, 'k/e/e 'kaa n -wun -dh/e 'wun gia-. 37-Y"o k"e 'p"o- wo ka 'yaan =n/e m/e -nu '"o n D"e -ya nu n -dh"e bh"e, -a m/e 'k"o -dh"o, -y"o -dh"o nu n 'pi"o; '"o m/e '"o =ya nu n 'pi"o, '"o n 'ka 'dho -a -wun -zu"o -k/c =taa 'gb/e/edh"o; 38'"o t/c/c a -go dhang- 'g"u k"o m/e '"o n b/c bh"e, 'aan- -a -zo 'kun -wun k"e; n 'ka nu n -de -zo 'kun -wun k"e =dhia. 39M/e '"o n b/c bh"e, p"e '"o- -zo 'kun -wun 'ka '"o- 'pi"o k"o 'a- k"e bh"e '"o t/c/c m/e -nu '"o -an -wun -lo n kw/e/e bh"e, k"o =kun '"o m/e -y"o -k"e -an songdh"o '"o -k"e 'g"u =si"o' -m/e 'ka, 'k/e/e k"o 'a -an 'pl/e bho ga 'g"u yi -kaanta 'ka. 40'"O bhii -y"o n D"e -zo 'kun -wun 'ka k"o m/e 'saadh"o '"o -an 'yan 'dh"o d/c -na -a Gb"o -bha, '"o 'wo- -wun -dh/e -na 'wun gia- bh"e, -wo =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u y"o k"o 'aan- -an bho ga 'g"u yi -kaanta 'ka.” 41=Aa', 'wun bh"e yaa dhi Zuif"o -nu -dh"e -a p"o '"o- wo ma =n/e 'a t/c/c =bluu'- 'a go dhang- 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. 42'Y"o 'wo- p"o: “Zoz/efu gb"o do Yesu =n/e 'yaa -m"u -a? Kwa- dhe -d/c '"o 'kwa- d"e d/c; '"o =dh/e -k"e 'dh"o =n/e -dh/e -ml"e '"o d/c -a -bha '"o- 'godh/e -y"o -k"e dhang- 'g"u -dh/e 'ka /e/e?” 43'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Ka ka bo n -wun =bl/e/e' -s"u 'ka ka 'ko -nu -dh"e -s"u -wo =l"o"o; 44m/e yaa -m/ca -bha k"o -yaan nu n 'pi"o -a 'ke n D"e '"o n b/c bh"e, yaa- m/e -dh/e, k"o ma 'p"o, yi 'dhi"otoyi 'ka, 'aan- bho ga 'g"u. 45'"O bhii p"e '"o -Zlan -wodhi"olom/e -nu -g/c 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i'Wun -nu 'wo -gban -Zlan -bha, -Zlan -y"o -dho -an 'pl/e =daan' -a 'ka.|d =Ya k"e 'dh"o k"o m/e 'oo m/e '"o =ya "o 'to k"e n D"e -wo -bha '"o =ya "o -k/c kp/c -a -g/c, -y"o nu n 'pi"o. 46K"e- wo bh"e yaa k"e =n/e k"o m/e 'wo bh"e, D"e y"o 'wo- wo bh"e y"o -m"u. -A -de m/e do 'kpaan '"o go -Zlan 'pi"o bh"e, y"o do bh"e =n/e '"o- y"o. 47A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e m/e '"o =ya 'we n -wun -bha, k"o =ya =to"ep"o -k"edh"os"u y"o. 48'"O t/c/c ma =n/e 'a t/c/c =bluu'- '"o -k"edh"os"u 'dh"o n 'g"u. 49Ka 'bh/ema -nu bh"e, k"e- wo 'kpa bh"e, 'man"e '"o -k"e 'y"enng =taa bh"e, -wa -bh"o 'k/e/e -wo -ga. 50=Ya k"e 'dh"o, k"o =bluu'- m/e '"o go (-Zlan 'pi"o) dhang- 'g"u bh"e -y"o ka -bha 'ka; k"o m/e '"o =yaa- -bh"o, y"o 'ka 'dho ga. 51Ka- -y"o bh"e =a! Ma =n/e 'a t/c/c =bluu'- 'a -k"edh"os"u nu m/e -nu -dh"e, '"o 'a go dhang- 'g"u. =Bluu'- 'a- 'ka bh"e, m/e '"o =ya n 's"u "o -bha 'ka, -k"edh"os"u -y"o -dho k"e -a -g/c =to"ep"o 'ka. '"O =bluu'- 'a dho -a nu bh"e '"o t/c/c n -de nu 'a 'dho"e- wo k"o 'kpongtaam/e -nu -waan -k"edh"os"u y"o -a -ta bh"e.” 52=Dh/e '"o Yesu -y"o 'wun =bl/e/e 'dh"o, Zuif"o -nu -wo -y"o vundhe ma -s"u 'g"u wo 'ko -nu songdh"o -a p"o -s"u 'ka: “'Y"o, -m"e -k"e '"o m/e =n/e '"o 'wun =bl/e/e =n"edh"o =n/e/e? -M"e t/c/c -y"o -dho "o bun nu kwa -dh"e -bh"op"e 'ka /e?” 53'Y"o Yesu =ya p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka, =ya k"e =n/e M/egb"o bun '"o nu ka -dh"e -bh"op"e 'ka bh"e kaa ka -k/c 'kp/c -a -g/c 'iin -a f/ei '"o dho"e- nu bh"e kaa- 'kun, k"o -k"edh"os"u bh"e =ya dha ka -g/c =n/e bh"e. 54'"O t/c/c m/e '"o =ya "o -k/c kp/c n bun -g/c '"o =ya n f/ei kun -yaan k"e "o m"up"e 'ka, k"o -k"edh"os"u '"o -dh"o =to"ep"o 'ka bh"e, =yaa- y"o; '"o k"o m/e bh"e a -dho -a -bho ga 'g"u yi -kaanta 'ka. 55Bhii n bun bh"e =n/e '"o t/c/c -bh"op"e giagia, '"o n f/ei 'dh"o m"up"e giagia 'ka. 56=Ya k"e 'dh"o k"o m/e '"o =ya "o -k/c 'kp/c n bun -g/c -bh"op"e 'ka '"o =ya n f/ei 'kun m"up"e 'ka k"o -y"o -klu -s"u 'ka n -ma, '"o ma -de 'p"o, 'a -klu -s"u 'ka -a -bha. 57K"o -k/c do '"o n D"e '"o 'bhee- '"o n b/c -a 'ka '"o 'a- 'ka 'bhee- -a 's/ea- 'g"u bh"e =n/e '"o m/e '"o =ya "o -k/c kp/ca n bun -g/c -bh"op"e 'ka '"o- 'ka 'bhee- n s/ea- 'g"u 'p"o. 58=Bluu'- '"o go dhang- 'g"u '"o nu ka -ta bh"e, =ya -lo. 'Yaa =n/e -a m/e '"o ka 'bh/ema -nu -wa -bh"o 'kpa bh"e -a 'dh"o, '"o bhii =dh/e -k"e 'dh"o -wo -ga. =Bluu'- '"o =n/e bh"e, m/e '"o =ya "o -k/c 'kp/c -a -g/c -bh"op"e 'ka, -y"o -dho -k"edh"os"u y"o =to"ep"o 'ka.” 59'Wun -nu 'wo =n/e Yesu -y"o -b/c -a 'g"u 'dh"o k"o -y"o m/e -nu =daan' -na Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u Kap/e/ena/cm"e. 60=Dh/e '"o Yesu =ya 'wun =bl/e/e'- =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, '"o- -bha =gu"e' -nu m/edh/evadh/e -wo y"o -a p"o -s"u 'g"u =n/e/e: “'Wun m/e bh"e -a ma -s"u -dho k"e 'gbee-; d"o dho "o 'to k"e -a -bha -/e/e?” 61K"e- wo bh"e, p"e '"o- -bha =gu"e' -nu -wo -k"e -a p"o =dhia wo 'ko -nu -dh"e bh"e, -ya -ma. =Dh/e -k"e 'dh"o 'y"o- p"o -an -dh"e: “'Wun bh"e =ya ka d/c -gb/cudh"o =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, 62yi '"o ma 'a M/egb"o 'ka 'a dho -da -a 'ka dhang- 'g"u, -dh/e 'a -k"e -a -bha -be bh"e -a -bha, ka -dho k"e m"u =dh"e '"o 'ka d/c 'dh"o =n/e/e? 63'"O t/c/c -Zuu 'sl"o"osl"o =n/e '"o -k"edh"os"u nu m/e -dh"e; bun '"o 'ka- -ga -na =n/e, -a -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o. =Ya k"e 'dh"o k"o 'wun =bl/e/e' -wo -nu 'ka- ma bh"e =n/e 'wo -k"edh"os"u '"o go -Zlan 'pi"o bh"e 'wo- nu m/e -dh"e, 64'"o m/e 'bhaa -nu 'wo ka songdh"o '"o 'waa- -dh/e 'wun gia- bh"e.” -A p"o '"o Yesu -ya wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c 'go -a z"ud/cyi -bha, m/e -nu '"o 'waa- -wo -nu -dh/e 'wun gia- 'iin m/e '"o dho "o d/c "o yaag"um/e -nu kw/e/e bh"e -y"o -an d/c. 65=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- p"o 'z"u: “P"e '"o -k"e 'a- p"o m/e gb/e yaa 'dh"o -m/ca -y"o nu n 'pi"o k"o -Zlan yaa- -k/c -m/c 'wu"en- -s"u nu -a -dh"e bh"e '"o bh"e.” 66=Aa', =dh/e -k"e 'dh"o zl"o"o, '"o s"u 't"ong bh"e -a -bha, -a -bha =gu"e' -nu 'wo bh"e, -an =pl"e"ez"e -wo -kan -a -bha. 67-Dh/e -k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o "o -bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -an -dh"e: “Ka- 'pi"o 'ka 'dho 'p"o a?” 68'Y"o Sim/c Pi/e/e -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N D"em/e, d"o 'kpaan 'yi dho dho -a 'pi"o ee? Bhi =n/e '"o -wo '"o =wa b/c -a -ta 'wo =to"ep"o -k"edh"os"u y"o bh"e '"o "u -g/c. 69Yi "u -wo -nu -dh/e 'wun gia- '"o 'yi- d/ca =n/e bhi =n/e '"u t/c/c m/e '"o -Zlan -ya s"u "o -bha 'ka.” 70'Y"o Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “K"e- wo bh"e, m/e 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'ka bh"e, ma kun 'a ka =dh/c/c -k"e n 'pi"o a? 'K/e/e m/e do -y"o ka zi"en '"o d"u -bha m/e 'ka 'sa!” 71M/e '"o 'wun -gban -a -bha '"o- =bl/e/e bh"e '"o t/c/c Zuda, Sim/c Ikali/ct"o gb"o. Zuda '"o bh"e, -y"o -k"e Yesu -bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -a m/e do 'ka 'dh"o; 'k/e/e y"o =n/e '"o =dh/e 'wo y"o m"u zl"o"o '"o Yesu 'dh/c/c d/c.

will be added

X\