Zan 5

1=Dh/e =ya 'go m"u, Zuif"o -nu -bha 'wlaan- -y"o -k"e -dh"o, '"o Yesu -y"o -zi"o '"o dho Zeluzal/em"e. 2P"odh/e bh"e -a 'g"u, 'pian m/e '"o 'bhla -tu"e -nu -y"o plaan -dh/e 'ka bh"e, 'yipu"e '"o m/e -nu -wa dho 'ku"e- -y"o -k"e -a -bha; y"o =n/e '"o- -d/c dh/cngdh/e -nu -bha -dh/e 'dhi 'dh"o 's/c/cdhu. 'Yipu"e bh"e =n/e 'wo- -dh/e Ebl"o -wo 'g"u “Betesaida”. 3'Yipu"e bh"e, -a -da -a =bhaa -zian 's/c/cdhu 'wo bh"e, 'yuam/e =pl"e"ez"e -nu 'wo -k"e 'y"enngtiim/e -nu, -g/ent/csi"om/e -nu, 'tinngm/e -nu -an 'ka -wo -k"e -lo -s"u 'ka m"u. ((P"e 'wo -ya -a -g/c -dh/e bh"e -a -bha '"o t/c/c k"o 'yi -yaan =tuun'-. 4K"e- wo bh"e '"o t/c/c, =ya k"e D"em/e -bha b/cm/e do -y"o -y/c/c 'yi bh"e -a =bhaa '"o 'yi -y"o =tuun. '"O =ya k"e 'dh"o, 'yuam/e -bl/e/ez"e '"o -p"u"o -na 'yi bh"e -a =bhaa bh"e, 'yua =suu'- 'oo =suu'- '"o- -bha, -y"o -bo.)) 5'T"ong bh"e -a 'ka, g/c/cn- do '"o 'yua =yaa- 'y"enng bh/c -kw/e 'g/c/c- -yaaga "o ga 'sl/eaga 'pi"o -y"o -k"e m"u. 6Yesu -y"o -k"e zi"o =dhia, '"o- 'yan -y"o -kp"en -a -bha. '"O =dh/e =yaa- d/ca =n/e 'yua '"o- -bha bh"e =yaa- 'kun -a -dh/e =ya =gl/c/c bh"e, 'y"o- =dh/e/e' kp/c =wo"e' =n/e/e: “"U- 'pi"o k"o "u -dh/e -y"o bo =a?” 7'Y"o 'yuam/e bh"e 'y"o- p"o: “N -G/cm/e, m/e gb/e 'yaa n -g/c, k"o =ya k"e =n/e 'yi =ya =tuun' k"o -yaan n -zu"o -a =bhaa. 'Yi =ya =tuun 'dh"o, -a k"e =yi"e' k"o 'aan- =b/c/c 'b/c -an songdh"o 'aan- -p"u"o -a =bhaa k"o m/e gb/e =ya -p"u"o -a =bhaa 'saadh"o n 'dhi"o.” 8=Dh/e -k"e 'dh"o '"o Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-Bh"o =luu'-; "u -bha =s/e/e' 's"u '"u 'ta.” 9-Dh/e do bh"e '"o to -a -bha '"o g/c/cn- bh"e, '"o- -dh/e -y"o bo; '"o "o -bha =s/e/e' -be -k"e '"o y"o 'ta 's"u -s"u -bha. Yi '"o 'wun bh"e '"o =kaa' bh"e, -y"o -k"e Zuif"o -nu -bha =glooyi 'ka. 10'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o, '"o Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wa p"o g/c/cn- '"o- -dh/e -y"o bo bh"e -a -dh"e: “=Glooyi kun t/c/c =d/e/e =a? 'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o =n/e "u -d/c 'm"e '"u "u -bha =s/e/e' bun =i?” 11'Y"o- p"o -an -dh"e: “M/e '"o n -dh/e bo bh"e -ya -p"o n -dh"e 'a n -ma =s/e/e' 's"u 'a 'ta.” 12'Y"o 'wo- =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “M/e '"o- p"o "u -dh"e: ‘"U -bha =s/e/e' 's"u, '"u 'ta bh"e’ d"o -m"u poo =e?” 13'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e g/c/cn- bh"e, m/e '"o- -dh/e bo bh"e yaa- d/c gb/c '"o bhii k"o Yesu =ya -da m/e kp"o 'g"u m"u. 14=Dh/e '"o p"e -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, -wo -dho -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. -Dh/e bh"e Yesu 'yan -y"o -d/c 'z"u g/c/cn- bh"e -a -bha. 'Y"o- p"o -a -dh"e: “-Bh"o -dh/e -ga! "U -dh/e =ya bo; =ya k"e 'dh"o k"o =kun '"u =s/c/cn yaa -k"e gb/c, k"o =kun '"o 'wun 'gbee- m/e '"o -zi"o -a m/e =n/e -a -ta '"o dho "u y"o.” 15(-Dh/e bh"e =n/e '"o g/c/cn- bh"e '"o d/ca -bha =n/e Yesu =n/e '"o- -dh/e bo,) 'y"o '"o -zi"o '"o dho Zuif"o -nu -g/cm/e -nu 'pi"o '"o- p"o -an -dh"e =n/e/e Yesu =n/e '"o- -dh/e bo. 16-A -k"e 'dh"o -s"u -wun 'g"u, 'wo y"o Yesu 'pi"o k"e -s"u 'g"u k"o -wo 'wun w/c -a -ta '"o bhii p"e -nu '"o- k"e bh"e -ya -k"e 'dh"o =glooyi 'ka. 17'Y"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “N D"e -y"o =tun yu"o k"e -s"u 'g"u -kplawo; '"o ma -de, 'a yu"o k"e -s"u 'g"u 'p"o.” 18-Wo -nu 'wo go Yesu dhi"o 'dh"o bh"e -a -wun 'g"u, Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wo -k"e -a k"edh/e =m/e/e' =dhia zl"o"o k"o -waan Yesu z"e. '"O bhii =ya -an -bha t/cng '"o -gban =glooyi -bha bh"e -a -l"o 'g"u, =ya 'go m"u =ya "o -de -z/cn -Zlan 'ka, -a p"o '"o- wo y"o =n/e '"o t/c/c -Zlan Gb"o gia- bh"e -a -wun 'g"u. 19=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c =n/e/e: “A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun giagia 'ka =n/e ma 'a -Zlan Gb"o 'ka bh"e 'maa 'wun gb/e 's"u n -de 'g"u 'maa- k"e; p"e 'a n D"e y"o -a k"e =dhia =n/e '"o 'a- -k"e. P"e 'saadh"o '"o n D"e -ya -k"e, a- -k"e 'p"o. 20'"O bhii n D"e -y"o n -dh/c -k"e, '"o "o -de k"ep"e -nu 'pl/e -z/cn n -dh"e. -A k"ep"e -nu 'wo =va, 'wo -zi"o -a m/e -nu 'wo =n/e -an -ta bh"e, -y"o -dho -an -z/cn n -dh"e k"o -yaan k"e; '"o ka 'te dh"o tun. 21'"O t/c/c -k/c do '"o n D"e 'dh"o gam/e -nu bho -na -a 'ka ga 'g"u '"o -k"edh"os"u nu -na -a 'ka -an -dh"e bh"e, '"o 'a -k"edh"os"u nu -a 'ka m/e -nu 'a- 'pi"o k"o 'a- nu -an -dh"e bh"e -an -dh"e 'p"o. 22N D"e '"o 'ka- -ga -na bh"e, 'yaa za -lo m/e gb/e -bha; 'k/e/e =ya -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'pl/e nu n -dh"e k"o 'aan- -a k"e, 23-y"o k"e 'dh"o k"o m/e 'pl/e -waan n =bhl"e -ya =n/e -k/c 'wo n D"e =bhl"e -ya -na -a 'ka bh"e -a 'dh"o. =Ya k"e 'dh"o, k"o m/e '"o yaa n =bhl"e -ya, k"o yaa n D"e '"o n b/c bh"e -a =bhl"e -ya =n/e bh"e. 24'Wun gia- 'ka, a- -p"o ka -dh"e: M/e '"o =ya "o 'to k"e n -wo -bha, '"o =ya m/e '"o n b/c bh"e -a -wun -dh/e 'wun gia-, =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u -ya -bha 'ka. Za '"o dh"o kan bh"e, y"o 'ka 'dho -lo -a tu"o gb/c; 'k/e/e k"o =ya 'go ga 'g"u 'saadh"o =n/e bh"e. 25A- -p"o ka -dh"e 'z"u 'wun gia- 'ka =n/e 't"ong -y"o nu -na, '"o- -de =ya nu 'saadh"o, '"o m/e -nu =wa ga '"o 'wo dho ma 'a -Zlan Gb"o 'ka n -wo ma; m/e -nu '"o 't"ong bh"e -a 'ka '"o 'wo dho n -wo ma, -wo -dho dha. 26'"O bhii -k/c do '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'dho"e- 'ka n D"e -g/c k"o -yaan -k"e -a 'g"u -s"u nu -a 'ka m/e -nu -dh"e bh"e, '"o =kaa' -a -dh"e -s"e k"o 'a- y"o 'p"o k"o 'aan- -k"e -a 'g"u -s"u nu -a 'ka m/e -nu -dh"e. 27=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u nu n -dh"e k"o 'aan- za 'kan; '"o t/c/c ma =n/e 'a t/c/c M/egb"o. 28K"o =kun '"o ka 'te -y"o tun; 'k/e/e -a yi -y"o nu -na '"o gam/e -nu 'pl/e 'wo ga -glu -nu 'g"u, 'wo dho n -wo ma, 29k"o -waan 'go -an 'g"u -waan y"o plaan. M/e -nu '"o 'kpa, '"o -an k"ewun -y"o -k"e -s"e, -wo -dho go ga 'g"u -k"edh"os"u '"o =to"ep"o 'ka -a 'g"u; 'k/e/e m/e -nu '"o -an k"ewun -y"o -k"e ya, -wo -dho go ga 'g"u k"o za -yaan -an 'kun -an 'klo -yaan bh/c.” 30'"O- p"o 'z"u: “Ka- -y"o bh"e =a? =Ya k"e 'dh"o k"o n -k/c yaa -m/ca -bha gb/c 'a 'wun -nu 's"u n -de 'g"u 'a- k"e. Za 'a- d/c -na bh"e, -Zlan =n/e '"o- p"o n -dh"e 'a- d/c, '"o- -de ma za 'a- d/c -na bh"e '"o kpengdh"o '"o t/c/c yaa k"e =n/e n =dh/c/cbhaa -wun 'a- =m/e/e'- k"o 'aan- k"e; 'k/e/e m/e '"o n b/c bh"e =n/e 'a- -zo 'kun -wun -k"e. 31=Ya k"e =n/e 'ma -t/cm/cdh/e k"e n -de -bha, yaa -m/c k"o n -g/c -wun -yaan k"e 'wun gia- 'ka. 32'K/e/e m/e gb/e =n/e '"o -t/cm/cdh/e -k"e n -ma, '"o ma gia- 'a- d/c =n/e -t/cm/cdh/e '"o- k"e -na n -bl"u 'g"u bh"e, -y"o 'wun gia- 'ka. 33K"e- wo bh"e, kaa m/e -nu b/c Zan 'pi"o k"o -yaan n d/c -k/c =bl/e/e ka -dh"e -a? '"O -ka -dh/e -ga bh"e! -T/cm/cdh/e '"o- k"e bh"e -y"o 'wun gia- 'ka. 34Ma -z"e, n -ma -wun 'yaa- 'ka m/e -bha -t/cm/cdh/e 'ka n -bl"u 'g"u, 'k/e/e 'wun -nu bh"e a- -bl/e/e 'dh"o k"o 'kaan- dhas"u y"o. 35Zan -y"o -k"e =n/e =labang '"o d/c, '"o 'bh"u -na -a 'dh"o. '"O 'ka- =m/e/e =zian' k"o 'ka =zu"ogludhi k"e -a -bha -dh/epuudh/e -bha 't"ong kp"o 'bhaa -bha. 36'K/e/e -y"o k"e ka 'yaan =n/e n -ma -t/cm/cdh/e =y"o =va '"o -zi"o -a 'ka Zan -bha -ta; bhii 'wun -nu '"o n D"e -ya -lo n kw/e/e k"o 'aan- -an k"e bh"e, '"o 'wo bh"e, wo =n/e '"o 'wo -t/cm/cdh/e -k"e n -bl"u 'g"u =n/e n D"e '"o n b/c. 37-A -de n D"e '"o n b/c bh"e, y"o -de gia- =ya -t/cm/cdh/e k"e n -bl"u 'g"u =n/e 'wun gia- -m"u. Y"o '"o bh"e, kaa- -wo ma do 'iin kaa- y"o do. 38'K/e/e -a -wo '"o bh"e, -y"o k"e ka 'yaan =n/e 'yaa ka 'g"u '"o bhii m/e '"o- b/c ('"o n 'ka bh"e), 'kaa n -wun -dh/e 'wun gia-. 39Ka -kp/c/c -Zlan -bha 's"e"edh/e -nu 'g"u, '"o bhii -y"o ka -zo 'pi"o =n/e wo =n/e 'wo dho =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u nu ka -dh"e; 'y"o 'kaa- =t/ei' d/c 'sa =n/e wo =n/e 'wo -t/cm/cdh/e -k"e n -bl"u 'g"u. 40'"O 'ka d/c bh"e '"o 'kaa nu n 'pi"o k"o 'kaan- -k"e -a 'g"u -s"u giagia y"o bh"e, =ao'! 41-Y"o k"e ka 'yaan =n/e, p"e '"o -k"e =bhl"eyadh/e 'ka '"o go m/e 'bhee- -nu 'g"u bh"e 'yaa -m"u 'a- =m/e/e. 42A ka -d/c; '"o t/c/c a- =t/ei' -d/c =n/e -Zlan -dh/c 'yaa ka 'g"u. 43-Ka -dh/e -ga 'dh/e! Ma 'a =n/e, nu 'a- wo bh"e, n D"e =n/e '"o n b/c; '"o 'kaa n 'kun -s"e. 'K/e/e m/e 'waa gb/e =ya -nu, =ya 'wun -nu 's"u "o -de 'g"u =yaa- k"e, '"o 'ka- kun -s"e. Ka- -y"o bh"e =a? 44Ka- -dh/c -k"e k"o m/e -nu -wo ka =bhl"e -ya k"o ka -de 'p"o 'kaan- -an =bhl"e -ya; '"o p"e m/e '"o -k"e -k"e =bhl"ez"e -s"u '"o go -Zlan '"o dos/en -a 'pi"o -a 'ka bh"e '"o 'kaa- =m/e/e'-. =/E/e, '"o =ya k"e 'dh"o ka -dho 'wun gia- -dh/e 'wun gia- -k/ckl"e 'sa '"o 'ka d/ca bh"e =/e/e? 45'K/e/e k"o =kun '"o -k"e ka -zo 'pi"o =n/e ma =n/e 'a dho za -lo ka tu"o n D"e w"o 'dhi"o; m/e '"o dho za -lo ka tu"o '"o t/c/c Moiz"o '"o ka -zo -d/c -a -bha -wun -nu 'pl/e -wo go -a 'g"u bh"e. 46Moiz"o '"o bh"e, =ya k"e =n/e ka- -wo -nu -dh/e 'wun gia- -bez"e (gia- 'ka) k"o ka -dho ka -zo y"o n -ma, '"o bhii ma =n/e '"o 'wun -gban n -ma, '"o- =b/e/en 's"e"edh/e 'g"u ka -dh"e bh"e. 47=/E/e, '"o =ya k"e =n/e 'kaa p"e -nu '"o =b/e/en 's"e"edh/e 'g"u ka -dh"e bh"e -a -dh/e 'wun gia- k"o ka -dho n -wo -nu -dh/e 'wun gia- -k/ckl"e =/e/e?”

will be added

X\