Zan 3

1G/c/cn- do -y"o -k"e -dh"o, 'wo- -dh/e Nikod/em"o; -y"o -k"e Falizi -m/e 'ka, 'go m"u, -y"o -k"e Zuif"o -nu -g/cm/e do 'ka. 2'Y"o gbeng -yi do 'ka, 'y"o nu Yesu 'pi"o '"o- p"o -a -dh"e: “N -G/cm/e, yi- =t/ei' -d/c =n/e bhi =n/e '"o -Zlan -y"o "u b/c k"o '"u"en- yi =daan'-; 'y"o t/c/c m/e gb/e -k/c 'ka 'dh"o -m/ca k"o -y"o -dhidhaap"e -nu k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o k"o -Zlan 'yaa- -m/e 'pi"o.” 3'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “A- -p"o "u -dh"e 'wun gia- 'ka, m/e '"o yaa bh/c -d"e"uwo, yaa 'dh"o -da -Zlan -bha -glud"edh/e k"edh/e -bha.” 4'Y"o Nikod/em"o -ya p"o -a -dh"e: “M/e -dho -m/ca k"o -y"o bh/c -k/ckl"e k"o =ya k"e zii -ii, 'iin k"e- wo bh"e -da 'p"o 'dho"e- wo 'z"u "o dhe =zu"o' 'pi"o k"o -yaan bh/c bh"e ee?” 5'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “A- -p"o 'z"u "u -dh"e giagia 'ka, =ya k"e =n/e m/e yaa bh/c 'yi waa- -Zuu 'sl"o"osl"o -an 'g"u, yaa 'dh"o -da -Zlan -bha -glud"edh/e k"edh/e -bha. 6'"O t/c/c m/e '"o bh/c m/ebheedhe =suu'- 'g"u, k"o m/e bh"e, m/edh/e =zu"oga =n/e '"o- -g/c; 'k/e/e m/e '"o- -bha -k"edh"os"u -g/en =ya 'go -Zuu 'sl"o"osl"o 'g"u, k"o m/e bh"e -y"o -Zuu =suu'- -ta -m/e 'ka. 7K"o =kun '"o "u 'te -y"o tun -a p"o 'a- wo "u -dh"e: -Bh"o bh/c 'z"u -d"e"uwo bh"e -a -wun 'g"u. 8'T"e"e '"o 'ka- -ga -na bh"e, =dh/e '"o -dhi -a -dh"e =n/e '"o -pi"o -a -bha, '"o =ya k"e kwa- -drinng ma. 'K/e/e 'kaa- 'go -zian 'iin 'dho -zian gb/e d/c. P"e do bh"e =n/e '"o m/e '"o =ya bh/c -Zuu 'sl"o"osl"o 'g"u '"o- 'ka 'p"o.” 9'Y"o Nikod/em"o -ya p"o -a -dh"e 'z"u: “-Bh/c -Zuu 'sl"o"osl"o 'g"u -s"u '"o bh"e, -a k"e -k/c -y"o =dh"e =/e?” 10'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “Bhi '"u t/cngg/cm/e =va do 'ka Izla/el"o 's/eg/c 'dhi"o bh"e, 'wun =n/e 'bhaa- d/c =a? 11=/E/e, a- -p"o "u -dh"e giagia 'ka: P"e 'yi- d/c =n/e '"o 'yi- -wun =bl/e/e; '"o p"e '"o yi 'yan -y"o -da -a 'g"u 'yi- -t/cm/cdh/e -k"e; 'k/e/e 'kaa yi -wo -nu -dh/e 'wun gia- 'sa! 12P"e -nu 'wo 'kpongtaa z"o 'a -an -wun =bl/e/e' -na bh"e, -a -wun 'kaa- -dh/e 'wun gia- =n/e, -a m/e -nu 'wo dhang- 'g"u bh"e, a -dho -a -wun =bl/e/e' ka -dh"e '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia- -k/ckl"e =/e/e? 13A- -p"o "u -dh"e, m/e gb/e yaa 'dho dhang- 'g"u, -a 'ke yaa k"e ma 'a -Zlan Gb"o 'ka, 'a -ya -s"u 'ka dhang- 'g"u, 'a =y/c/c bh"e n 'ka. 14'Iin 'z"u p"e dho k"e '"o t/c/c -wo M/egb"o d/c 'l"u -bha dhu"o =n/e -k/c do gia- '"o Moiz"o -y"o z"en =m/e/e 'n"e dun -a 'ka 'kpa 'l"u -bha 'y"enng =taa bh"e -a 'dh"o. 15-Y"o k"e 'dh"o k"o m/e '"o 'dho"e- "o -zo y"o -a -bha, k"o -k"edh"os"u '"o 'dh"o =to"ep"o 'ka bh"e -yaan k"e -a -g/c. 16'"O t/c/c 'kpongtaam/e -nu -dh/c -y"o -Zlan -k"e giagiawo; 'y"o- -wun 'g"u '"o "o Gb"o dos/en bh"e '"o- b/c, -y"o k"e 'dh"o k"o m/e 'oo m/e '"o 'dho"e- "o -zo y"o -a -bha bh"e, k"o -yaan 'kun ga -s"u 'ka; 'k/e/e k"o -k"edh"os"u '"o -dh"o =to"ep"o 'ka bh"e -yaan k"e -a -g/c. 17K"e- wo 'dh"o bh"e -Zlan yaa "o Gb"o b/c 'kpongtaa k"o -yaan za -lo 'kpongtaam/e -nu -bha, 'k/e/e -ya -b/c =zian' k"o 'kpongtaam/e -nu -waan b/c -a -ta -waan dha -s"u y"o. 18=Ya k"e 'dh"o k"o m/e '"o =yaa- -wun -dh/e 'wun gia- k"o za 'ka 'dh"o -lo -a tu"o; 'k/e/e m/e '"o =ya -k/c -a -wun 'ka, k"o za bh"e, -a -bha =ya -lo -a tu"o 'saadh"o =n/e bh"e. '"O bhii yaa 'we -Zlan Gb"o dos/en 'kpaan '"o- -g/c bh"e -a -wun -bha. 19Za -bha -lo m/e tu"o -g/en =ga =n/e: -Dh/epuudh/e -y"o -nu 'kpongtaa =zian', 'k/e/e m/e -nu -wo wo -ta -y"o -a -bha, 'wo wo w"o b/c -dh/etiidh/e 'g"u -p"e -nu 'pi"o '"o bhii -an k"ep"e -nu -wo -k"e yaya. 20'"O t/c/c m/e '"o k"ep"eyaam/e 'ka, -y"o -dh/epuudh/e -san -z"e '"o 'yaa nu m"u, '"o bhii k"o =kun '"o- k"ewun -nu dh"o y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u. 21'"O m/e '"o 'wun gia- 'g"u -m/e 'ka '"o- -dh/c -k"e -dh/epuudh/e 'ka -y"o k"e 'dh"o k"o m/e 'kp/ekp/e -wa y"o =n/e -a k"ep"e -nu bh"e -wo -Zlan -zo 'kun -wun 'g"u.” 22=Dh/e '"o Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu =wa 'go m"u, -wo wo -g/c d/c =zian' Zude -s/e 'g"u. -Dh/e bh"e =n/e 'wo 't"ong kp"o 'bhle -k"e -a -bha, k"o -y"o m/e -nu b/c -na yi"o. 23Zan -de 'p"o -y"o -k"e m/e -nu b/c yi"o =dhia 'p"o p"o- 'wo- -dh/e En/c/c bh"e -a 'g"u Salim"e -p"o 's/c/c, '"o t/c/c 'yi -y"o -k"e m"u =va. '"O =ya k"e '"o m/e -nu -wo go -dh/e 'saadh"o 'g"u, 'wo nu -a 'pi"o. 24'T"ong bh"e -a 'ka, k"o waa Zan -zu"o -kanso 'g"u =kun. 25'Y"o yi do 'bhaa 'ka '"o za/cbhodhe -y"o -da Zan -bha =gu"e' -nu waa- Zuif"o mi do -an zi"en 'wun '"o -gban bun -bha -k"e 'sl"o"osl"o -k/c '"o -Zlan -bha zian -ta, -a w/c -k/c 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. 26'Y"o 'wo nu Zan 'pi"o, 'wo- p"o -a -dh"e: “Yi -G/cm/e, m/e '"o kwa -nu 'kwa- -k"e Zuud/en zl"o"o -d"e"u 'ka, '"u- -t/cm/cdh/e -k"e bh"e, m/e -nu -wo 'dho -na -a 'pi"o, -y"o -an b/c -na yi"o 'p"o -oo!” 27'"O Zan -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e yaa 'dh"o k"e m/e -g/c 'kpaan 'ka k"o -Zlan yaa- nu -a -dh"e. 28Ka -de gia-, ka n =goo- 'ka, '"o bhii a- -p"o ka -dh"e: 'Maa -Zlan -bha -Yam/e 'ka, 'k/e/e -Zlan -y"o n -b/c -a 'dhi"o. 29Dhe -g/cn =n/e '"o t/c/c m/e '"o dhe 'dho"e- -g/c, 'k/e/e m/e '"o dhe -g/cn 'bha 'ka, '"o- 'to 'dh"o -a -wo -bha, -a =zu"o' -y"o -da 'gludhi =va 'g"u dhe -g/cn -wo '"o- ma bh"e -a -wun 'g"u. -K/c '"o n =zu"o' 'glu 'dh"o dhi -na -a 'ka bh"e '"o bh"e; '"o- 'dhi"o 'dh"o -m/c -s"u 'ka 'ku"e. 30P"e dho k"e t/c/c -a -g/c -dho =luu '"o ma -z"e 'a dho sia-. 31M/e '"o 'go -na dhu"o bh"e, -y"o p"e 'pl/e -g/c -ta; '"o m/e '"o 'kpongtaa z"o bh"e, '"o 'kpongtaadh/e -bha 'ka '"o- 'wun =bl/e/e -wo -nu -wo -k"e 'kpongtaadh/e -bha 'ka. -Y"o 'dh"o gia- 'ka =n/e m/e '"o go dhang- 'g"u bh"e, -y"o p"e 'pl/e -g/c -ta, 32'"O p"e '"o 'yan -ya y"o '"o- 'to -ya ma =n/e, '"o- -t/cm/cdh/e -k"e; 'k/e/e k"o m/e gb/e 'to 'yaa- 'wun =bl/e/e' -wo -bha 'sa. 33M/e 'oo m/e '"o =yaa- -bha -t/cm/cdh/e k"e -wo bh"e -a -dh/e 'wun gia- k"o -Zlan -bha 'wun =bl/e/e' -s"u bh"e, =yaa- -dh/e 'wun gia- =n/e bh"e; 34'"o bhii m/e '"o -Zlan -ya b/c bh"e, -Zlan -wo =n/e '"o- =bl/e/e '"o t/c/c -Zlan =ya -Zuu 'sl"o"osl"o -ya -a 'g"u "o 'pl/e 'ka. 35D"e -y"o "o Gb"o -dh/c -k"e, y"o =ga '"o D"e =ya p"e 'pl/e -lo -a kw/e/e bh"e. 36K"o m/e '"o -ya Gb"o -wun -dh/e 'wun gia-, =to"ep"o -k"edh"os"u -ya -bha 'ka. 'K/e/e m/e '"o yaa Gb"o =bhl"e -ya, y"o 'ka 'dh"o -da -k"edh"os"u 'g"u, 'k/e/e -Zlan -bha -naazu"edhe =n/e '"o dho"e- d/c.”

will be added

X\