Zan 21

1=Dh/e 't"ong 'bhaa =ya zi"o, Yesu -y"o "o -de -z/cn 'z"u "o -bha =gu"e' -nu -dh"e, Tibelias"e 'yipu"e 'kpong 'dhi"o. -K/c '"o 'wun bh"e '"o =kaa' =ga =n/e/e: 2Yi bh"e -a 'ka, Sim/c Pi/e/e 'dh"o, Toma ('wo- 't/c kp/c -Fl/ean 'ka) 'dh"o, Natana/el"o ('"o -k"e Kana mi 'ka Galile) 'dh"o, Zebede gb"o -nu 'dh"o waa- Yesu -bha =gu"e' =pl/e 'bhaa -wo -k"e wo 'ko 'pi"o. 3'"O Sim/c Pi/e/e -ya p"o: “'Ma 'dho 'kpl"o -zu"o =dhia.” 'Y"o 'wo- p"o -a -dh"e: “Kwa -nu 'pl/e 'kwa dho dho.” '"O wo 'pl/e 'wo dho 'wo -da 'yitag/c 'g"u. 'K/e/e =dh/e =wa 'kpl"o -zu"o gbeng -yi bh"e -a 'ka, waa p"e gb/e 's"u. 4=Dh/e '"o- -dh/e 'dh"o 'po -na, '"o Yesu -y"o nu 'yi 'kpong 'dhi"o m"u. 'K/e/e =gu"e' -nu waa- =t/ei' d/c =n/e y"o -m"u. 5'Y"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Dadh"e"u -nu 'ka -de, ka 'yu"o- -s"u -a?” 'Wo- p"o -a -dh"e: “-Abi'!” 6'Y"o- p"o -an -dh"e: “Ka 'kpl"o -zu"o 'yitag/c =kw/e/e- 'g"u =zian' 'dh/e, ka -dho 'yu"o- s"u.” 'Y"o 'wo 'kpl"o -zu"o, 'k/e/e -an -k/c yaa -m/ca -bha gb/c k"o -wa 'gan yi"o bhii k"o 'yu"o- =yaa- pa. 7=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o =gu"e' m/e '"o- -dh/c Yesu -k"e =du"o bh"e, '"o- p"o Pi/e/e -dh"e: “D"em/e -m"u!” =Dh/e Sim/c Pi/e/e =yaa- ma 'dh"o, '"o "o -bha gblang -da "o -bha -bla 'ka, '"o -p"u"o 'yi"e"e-, '"o nu 'kpong 'dhi"o =zian'. 8=Gu"e' -nu m/e 'wo to bh"e 'wo nu zl"o"o 'yitag/c 'g"u 'kpl"o '"o 'yu"o- -ya pa bh"e -a 'gan -s"u 'ka, '"o bhii -dh/e 'wo -k"e -a -bha bh"e -y"o -m/ca -y"o -lo -g/en wang =k"eng' do -naa =taa 'yi 'kpong 'dhi"o -dh/e 'ka. 9=Dh/e =wa -lo 'kpong 'dhi"o, k"o 'si"o -y"o -da -s"u 'ka, k"o 'yu"o- waa- =bluu'- 'klu -wo si"o"o. 10'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “'Yu"o- -nu 'ka 'go -na -an 's"u =dhia bh"e, -ka nu -a 'bhaa -nu 'ka 'kwee-!” 11'Y"o Sim/c Pi/e/e -y"o dho '"o 'kpl"o '"o 'yu"o- =vava -nu -wa pa bh"e, '"o- -gan sia-; -wo -k"e 'yu"o- bh/e =k"eng' do "o -k/c 's/c/cdhu waa- 'yu"o- -yaaga -an 'ka. 'K/e/e m/e 'te 'tun -wun '"o -k"e m"u '"o t/c/c 'yu"o- bh"e -y"o -k"e =va giagiawo, 'k/e/e 'kpl"o bh"e yaa 'bl"e 'sa. 12=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Ka nu 'kwa p"e -bh"o.” 'K/e/e m/e gb/e yaa k"e -dh"o -an zi"en k"o -yaan =dh/e/e' 'kp/c =n/e/e: “D"o -m"u "u 'ka /e?” '"O t/c/c k"o =waa- =t/ei' d/c =n/e D"em/e -m"u. 13'Y"o Yesu -y"o dho, 'y"o =bluu'- bh"e '"o- s"u, '"o- nu -an -dh"e; '"o 'yu"o- nu -an -dh"e 'p"o. 14=Dh/e '"o Yesu -y"o go ga 'g"u bh"e, -a -bha "o -de -z/cn "o -bha =gu"e' -nu -dh"e -s"u k"e -yaaga -naa =n/e 'wo =kaa' bh"e. 15=Dh/e =wa y"en p"e -bh"o -s"u -bha, '"o Yesu -ya p"o Sim/c Pi/e/e -dh"e: “Sim/c, Zan gb"o, n -dh/c -y"o "u -k"e '"o -zi"o -a 'ka m/e -nu 'wo to -an -ta -a?” '"O Sim/c -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “=Ii-, n D"em/e; bhi -de gia- "u- =t/ei' -d/c =n/e "u -dh/c -y"o n -k"e.” '"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U -zo k"e ma 'bhla 'n"e -nu 'pi"o.” 16'Y"o- p"o -a -dh"e 'z"u -gwaa k"e =pl/e -naa wo: “Sim/c, Zan gb"o, n -dh/c -y"o "u -k"e -a?” '"O Pi/e/e -ya -daa -k"e '"o- p"o: “=Ii-, n D"em/e; bhi gia- "u- =t/ei' -d/c =n/e "u -dh/c -y"o n -k"e.” '"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U -zo k"e ma 'bhla -nu 'pi"o.” 17'Y"o Yesu -ya p"o -a -dh"e 'z"u -gwaa k"e -yaaga -naa wo: “Sim/c, Zan gb"o; n -dh/c -y"o "u -k"e -a?” '"O Pi/e/e -y"o -da =zu"otozl"o"odhe 'g"u 'tetundhe 'ka -a p"o '"o Yesu -ya wo -a -dh"e -gwaa -yaaga -naa wo “n -dh/c -y"o "u -k"e -a?” bh"e -a -wun 'g"u. 'K/e/e -ya -daa -k"e '"o- p"o: “N D"em/e, "u p"e 'pl/e -d/c; "u- =t/ei' -d/c =n/e "u -dh/c -y"o n -k"e.” '"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U -zo k"e ma 'bhla -nu 'pi"o. 18A- -p"o "u -dh"e gia- 'ka =n/e/e: =Dh/e '"u =tun -dadh"e"u 'ka, (yi m/e =ya dhi "u -dh"e,) 'bha "u -bha -du kwi -klu s/c -ta, k"o "u 'dho -s"u -m"u -dh/e '"o -dhi "u -dh"e -a -bha; 'k/e/e 'bha k"e =kl"o"o =sia, "u -dho "u -k/c =luu'- '"o m/e 'kpaan gb/e -y"o nu '"o "u -bha -du kwi -klu "u v/e/edh"o. =Ya k"e 'dh"o, -y"o -dho dho "u 'ka -dh/e '"o 'yaa "u -zu"e -a 'ka -a -bha.” 19'Wun bh"e -a =bl/e/e' '"o Yesu -ya wo 'dh"o bh"e, -y"o -k"e -k/c '"o Pi/e/e dh"o gaa waa- -a -g/c -wun -bha -k"e -Zlan 't/c bh/c -g/en 'ka -s"u -wun =bl/e/e' s"u 'ka. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- p"o -a -dh"e: “Zi"o n 'pi"o!” 20=Dh/e Pi/e/e =ya =dhi"e' "o -z"u, '"o =gu"e' m/e '"o- -dh/c -y"o Yesu -k"e =du"o bh"e '"o- y"o k"o -y"o nu -na wo 'pi"o. Y"o bh"e =n/e k"e- wo 't"ong 'bhaa 'ka k"o -wo p"e -bh"o -na bh"e, '"o waa- Yesu 'wo wo -g/c dun, '"o =dh/e/e' kp/c Yesu -g/c 'saan 'g"u =n/e/e: “N D"em/e, d"o '"o dho "u 'dh/c/c d/c =/e?” 21=Dh/e Pi/e/e =yaa- y"o 'dh"o k"o -y"o nu -na wo 'pi"o, '"o- p"o Yesu -dh"e: “N D"em/e, m/e m/e '"o =n/e 'dhe, -m"e '"o dho k"e -a 'ka /e?” 22'"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “=Ya dhi n -dh"e k"o -a 'yan -y"o 'to -a 'g"u -y"o 'dho -y"o y"o"e n -y/e 'z"u -s"u -bha, "u -bha -m"e -wun '"o- 'g"u i? Bhi -z"e, -bh"o zi"o n 'pi"o!” 23K"o d"o 'p"o dho '"o -ta/c -p/en 'iin k"o -wa -k"e =dh"e, 'k/e/e -wa -p"o -y"o -k"e dhegluz"e -nu 'wo bh"e -an zi"en =n/e =gu"e' m/e '"o bh"e y"o 'ka 'dho ga. 'K/e/e k"o Yesu yaa- p"o Pi/e/e -dh"e: “Y"o 'ka 'dho ga,” 'k/e/e -ya p"o =zian': “=Ya dhi n -dh"e k"o -a 'yan -y"o 'to -a 'g"u -y"o 'dho -y"o y"o"e n -y/e 'z"u -s"u -bha, "u -bha -m"e -wun '"o- 'g"u i?” 24=Gu"e' gia- bh"e =n/e '"o 'wun -nu 'wo bh"e 'saadh"o '"o- -ya 's"e"edh/e =n/e -a 'g"u; k"e- wo 'dh"o bh"e, kwa- =t/ei' -d/c =n/e p"e -nu '"o- -g/en bho 'saadh"o bh"e -wo 'wun gia- 'ka. 25Yesu -y"o 'wun =pl"e"ez"e 'bhaa -nu -k"e. =Ya k"e =n/e 'kwa- p"o -a 'pl/e -y"o -ya 's"e"edh/e 'g"u, -y"o -k"e n 'g"u =n/e -a 's"e"edh/e -be -nu 'wo bh"e -an -dadh/e 'ka 'dho k"e -dh"o 'kpongtaa.

will be added

X\