Zan 19

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Pilat"o -ya p"o 'dhasi -nu -dh"e -wo 'dho Yesu 'ka, -wa -ma -klaa 'ka. 2'Y"o 'dhasi -nu -wo 'ginng 'g/c =gblaa' -p"e -k"e 'wo- -ya Yesu tu"o; 'wo gblang nu/eaz"e do s"u 'wo- -da -a -bha (-glud"edh/e -kwaa). 3=Dh/e =waa- k"e 'dh"o, 'wo =y/c/cn -a -bha 'wo- p"o -a -dh"e: “Zuif"o -nu -bha -glud"e, 'bha =b"uee!” =Waa- k"e 'dh"o, =waa- k"e 'dh"o, 'wo- -g/c -ma. 4'"O Pilat"o -y"o y"o plaan 'z"u -d"e"uwo, '"o- p"o m/e gbung 'wo -k"e m"u bh"e -an -dh"e: “-Ka ka 'to 'to, a 'dho"e- nu"e ka =dhia plaan z"o k"o ka -de 'kaan- y"o =n/e 'maa za -lo -a tu"o -g/en y"o -na k"o -yaan k"e -a z"e -g/en 'ka bhoo-!” 5'Wo nu Yesu 'ka -an 'dhi"o m"u; 'g/c =gblaa' -y"o -k"e -a tu"o, s/c nu/eaz"e -y"o -k"e -a -bha. '"O Pilat"o -ya p"o -an -dh"e: “Y"o =ga =n/e! -Kaa -ga bh"e 'dh/e!” 6'Y"o =dh/e slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- 'yan -to 'k/cdhi -bha -m/e -nu =waa- y"o, 'wo y"o =gblaa 'gbla -s"u -bha =wo"e' =n/e/e: “-A d/c -gaatal"u -bha! -A d/c -gaatal"u -bha!” '"O Pilat"o -ya p"o -an -dh"e: “=/E/e, ka gia- -kaa 'kun, 'ka dho"e, 'ka- d/c -gaatal"u -bha, '"o bhii ma -z"e 'maa- z"e -g/en y"o -na.” 7'Y"o Zuif"o -nu -wa p"o -a -dh"e: “T/cng do -y"o yi -g/c '"o =yaa- -l"o 'g"u; y"o =n/e '"o t/c/c -a z"e -g/en; '"o bhii -ya p"o y"o =n/e '"o t/c/c -Zlan Gb"o.” 8=Dh/e -wo bh"e Pilat"o =yaa- ma, '"o 'su"o -y"o -kan -a 'gluu. 9'Y"o -da k/c/c '"o Yesu =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “"U -go 'm"e '"u nu =ii?” 'K/e/e Yesu yaa -daa gb/e k"e -a -g/c. 10'"O Pilat"o -ya p"o -a -dh"e: “"U 'ka 'dho we n =wo"e' =a? 'K/e/e -y"o k"e "u 'yaan =n/e ma do =n/e, -dh/e '"u d/c -a -bha zl"o"o =n/e 'a -m/c -a -bha k"o 'a -potaas"u nu "u -dh"e 'iin 'a- p"o m/e -nu -dh"e -wo "u d/c -gaatal"u -bha.” 11'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U -k/c 'yaa -m/c p"e gb/e -bha -a 'ke yaa k"e 'wun -nu '"o -Zlan -y"o -an -wun -lo "u kw/e/e -an 'ka. P"e '"o -k"e '"o m/e '"o n d/c "u kw/e/e bh"e '"o za -bha -lo -a tu"o -s"u bh"e '"o -zi"o "u -bha -ta '"o bh"e.” 12=Dh/e Yesu -y"o 'wun =bl/e/e 'dh"o zl"o"o, Pilat"o -y"o -k"e -a 'sl"e =m/e/e' =dhia zl"o"o k"o -yaan -potaas"u nu Yesu -dh"e. 'K/e/e =dh/e =ya 'dho Zuif"o -nu 'dhi"o 'z"u 'wun do bh"e -a 'ka 'y"o 'wo y"o =gblaa 'gbla -s"u -bha =wo"e' =n/e/e: “=Ya k"e =n/e m/e bh"e 'bha "u =kwaa'- -a -z"u, k"o 'bhaa -glud"e =va 'bham/e 'ka gb/c! '"O bhii m/e 'oo m/e '"o- p"o "o -glud"e 'ka k"o =ya k"e -glud"e =va '"o Wl/cm"e bh"e -a yaag"um/e 'ka =n/e bh"e!” 13=Dh/e Pilat"o =ya -wo -nu bh"e -an ma 'dh"o, '"o- p"o -wo nu Yesu 'ka 'dh"e"edh"o. '"O y"o -z"e '"o =yaannu zakanm/e -bha -gbloo 'g"u. -Dh/e bh"e -wa -dh/e Ebl"o -wo 'g"u “Gabata”. 14-Y"o -k"e Paak"o -waamayi 'ka, k"o lan- =ya d/c m/e -g/c zi"en. 'Y"o Pilat"o -ya p"o Zuif"o -nu -dh"e: “Ka -bha -glud"e bh"e =ga =n/e!” 15'Y"o 'wo y"o =gblaa 'gbla -s"u -bha 'z"u =wo"e' =n/e/e: “-A z"e! -A z"e! -A d/c -gaatal"u -bha!” 'Y"o Pilat"o -y"o -an =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “Ka- 'pi"o k"o 'a ka -bha -glud"e d/c -gaatal"u -bha -a?” '"O slabhom/e -nu -g/cm/e -nu -wa -daa -k"e -a -g/c =n/e/e: “=Ya 'kan -glud"e =va '"o Wl/cm"e -a -bha, -glud"e gb/e 'yaa yi -g/c.” 16=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Pilat"o -y"o Yesu d/c -an kw/e/e k"o -wo 'dho -a 'ka, -wa d/c -gaatal"u -bha. 17Yesu gia- =n/e 'y"o "o -bha -gaatal"u bun k"o -wo 'dho -na p"o- =taa. 'Wo dho 'wo -lo -dh/e do 'wo- -dh/e Ebl"o -wo 'g"u “G/c/cgota” bh"e -a -bha (=waa- p"o 'dh"o k"o -wa -p"o “m/e -g/c -kl"e"e -lo -dh/e”). 18-Dh/e bh"e =n/e '"o 'dhasi -nu -wo Yesu d/c -a -bha -gaatal"u -bha. M/e =pl/e 'waa gb/e -wo -k"e m"u, '"o 'wo -an d/c -gaatal"u -bha 'p"o; 'wo m/e do d/c Yesu =kw/e/e- 'g"u, 'wo- m/e do d/c -a =kwaa- 'g"u. 19'Y"o Pilat"o -ya p"o -wo 'l"u 'fa 's"u -wa z"e -g/en -yaa -ta k"o -wo =taanga -gban -a -ta -a -g/c dhu"o zian =wo"e' =n/e/e: “Yesu, Nazal/et"e mi, Zuif"o -nu -bha -glud"e.” 20Zuif"o -nu -wo -k"e =va '"o -wo bh"e 'wo- p"o '"o bhii -dh/e 'wo Yesu d/c -a -bha -gaatal"u -bha bh"e, yaa k"e p"o- 'ka =gbiin; '"o p"e 'wo- -ya 'p"o bh"e '"o -k"e Ebl"o -wo 'g"u, 'wo- -ya Lat/en -wo 'g"u, 'wo- -ya Gl/ek"o -wo 'g"u 'z"u. 21=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o slabhom/e -nu -g/cm/e -wo dho Pilat"o 'pi"o 'wo- p"o -a -dh"e: “-Wo '"u- -ya ‘Zuif"o -nu -bha -glud"e’ 'ka bh"e, k"o =kun '"u- to 'dh"o; p"e '"u dho"e- -ya -be '"o t/c/c ‘g/c/cn- =n/e -ya -p"o: Ma =n/e 'a t/c/c Zuif"o -nu -bha -glud"e’.” 22'"O Pilat"o -ya p"o -an -dh"e: “P"e '"o 'ma- -ya 'saadh"o, -y"o -dho to -ya -s"u 'ka 'dh"o!” 23=Dh/e 'dhasi -nu =wa y"en Yesu -d/c -gaatal"u -bha -s"u -bha, 'wo- -bha s/c -nu s"u 'wo- -kan 'kou -yiisi"e, '"o m/e '"o -dh"o '"o "o -bha s"u. 'Y"o 'wo- -bha gblang s"u 'p"o. Gblang '"o bh"e -a -w/c -pin gb/e yaa k"e -a -bha. -Y"o -k"e b/c -s"u 'ka 'dh"o do '"o go"e dhu"o '"o y"o"e sia-. 24'Y"o =dh/e =waa- -dh/e y"o 'dh"o, 'wo- p"o wo 'ko -nu -dh"e: “-Ka d/c; s/c m/e =n/e, k"o =kun 'kwa- -bl"e, 'k/e/e -kwa 't"o"u- -bh"o k"o m/e '"o dho to -a -g/c, 'kwaan- d/c.” -K/c bh"e =n/e '"o p"e '"o -k"e =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u, '"o- 'dhi"o -m/c -a 'ka 'ku"e, '"o bhii -y"o =b/e/en' -s"u 'ka =n/e/e: |i-Wo ma s/c -nu -glu wo 'ku"e, 'wo 't"o"u- -bh"o ma s/c -ta.|d 25=Dh/e 'wo Yesu d/c -gaatal"u -bha, -a dhe 'dh"o, -a dhe dheglu 'n"edhe 'dh"o, Mali '"o -k"e Kleopas"o b/c/c 'ka bh"e 'dh"o, waa- Mali '"o go Madala -wo -k"e d/c -s"u 'ka -a 's/c/c. 26=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -kp"en "o dhe -bha k"o -a -bha =gu"e' -nu 'wo bh"e -a m/e '"o- -dh/c -ya -k"e =du"o -y"o d/c -s"u 'ka -a 's/c/c m"u, 'y"o- p"o "o dhe -dh"e: “N dhe, "u gb"o =ga d/c bh"e.” 27'Y"o- p"o 'p"o =gu"e' '"o bh"e -a -dh"e: “"U dhe =ga '"o bh"e.” -Dh/e '"o go -a -bha '"o =gu"e' '"o bh"e '"o Yesu dhe kpa "o -bha, '"o to -a =pl"o"o zl"o"o '"o bh"e. 28=Dh/e 'wun -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, '"o Yesu y"o -de gia- =yaa- y"o =n/e p"e 'pl/e 'dhi"o =ya -m/c 'ku"e '"o- p"o: “A -dho 'yi m"u” =n/e -k/c '"o =b/e/en' -s"u 'ka -a 'ka (-Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u) -a 'dh"o. 29-Gu"o 'l/c/c- =fi"e' do '"o -dr/c/cn 'yi -ya pa -y"o -k"e m"u. 'Wo 'l"u 'wo- -dh/e iz/cp"o bh"e 'wo- -k/c 'n"e s"u, 'wo =fuu'- -ya -a 'dhi"o. =Dh/e =waa- z"e -dr/c/cn 'yi bh"e -a 'ka, 'wo- -z/cn -a 'dhi -dh"e, 30'"O -y/e -a n/e- -bha, '"o- p"o: “P"e 'pl/e 'dhi"o =ya -m/c 'ku"e.” =Dh/e =yaa- p"o 'dh"o, '"o- -g/c =y/c/c, '"o ga. 31'Wun -nu bh"e -wo -k"e 'dh"o Zuif"o -nu -bha =glooyi -waamayi 'ka, '"o waa 'we -a -bha k"o Yesu waa- m/e -nu 'wo bh"e -wo 'to -gaatal"u -bha m"u k"o =glooyi -y"o -lo -a 'ka; '"o t/c/c =glooyi m/e '"o bh"e -a -wun -y"o -k"e -an -g/c 'gbee-. 'Y"o 'wo dho Pilat"o 'pi"o 'wo- p"o -a -dh"e -ya p"o "o -bha 'dhasi -nu -dh"e -wo m/e -nu 'wo d/c -s"u 'ka -gaatal"u -bha bh"e -an 'gban 'y/e, k"o =ya k"e =n/e =wa ga, -waan -an bho -gaatal"u -bha. 32'Y"o "o -bha 'dhasi -nu b/c, 'wo dho; 'y"o =dh/e m/e =pl/e 'wo -an d/c -gaatal"u -bha Yesu 's/c/c bh"e '"o =wa -an 'gban 'y/e. 33'"O =wa y"o Yesu -bha, 'wo- y"o =n/e =ya ga 'saadh"o. =Dh/e -k"e 'dh"o, waa- -a -g/en -nu 'y/e gb/c. 34'K/e/e 'dhasi do -y"o "o -bha 'd"u -gban -a 's/en 'pi"o '"o- zl/ca '"o to m"u 'yi waa- f/ei 'wo go -a 's/en 'pi"o 'wo -lo. 35M/e '"o p"e -nu 'wo =n/e '"o -an -ya =n/e, -wo p"e -nu bh"e -a -k"e -a 'yaan 'ka; '"o p"e -nu '"o -an -ya bh"e, '"o 'wo 'wun gia- 'ka. Y"o gia- -ya =t/ei' d/c =n/e 'wun gia- -m"u. '"O -an -ya 'dh"o k"o ka -de 'p"o 'kaan- b/c -a -ta 'kaan- -a -wun -dh/e 'wun gia-. 36Bhii p"e -nu 'wo bh"e -wo k"e 'dh"o k"o p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -a 'dhi"o -yaan -m/c 'ku"e. '"O t/c/c -y"o =b/e/en' -s"u 'ka =n/e/e: |iWaa 'dho -a d/c gb/e y/e -a -bha.|d 37'Y"o =b/e/en' -s"u 'ka -dh/e 'bhaa 'g"u 'z"u =n/e/e: |iM/e '"o 'wo- zl/ca 'd"u 'ka -a 's/en -bha bh"e =n/e '"o -an 'yan dho to -a 'pi"o.|d 38=Dh/e p"e -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, g/c/cn- do -y"o -k"e -dh"o 'wo- -dh/e Zoz/efu, '"o -k"e Alimate mi 'ka; -y"o -nu Pilat"o 'pi"o '"o Yesu =gl"o"o -dh/e -a -g/c k"o -yaan 'dho -yaan -a -bin. Zoz/efu '"o bh"e -y"o -k"e -to Yesu 'pi"o -m/e do 'ka, 'k/e/e -ya -k"e 'dh"o -bindh/e 'g"u, '"o t/c/c -y"o -su"o Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -dh"e. '"O Pilat"o -y"o -we -a -bha -a -g/c. '"O dho '"o Yesu =gl"o"o s"u '"o -zi"o -a 'ka. 39G/c/cn- do -y"o -k"e m"u 'p"o 'wo- -dh/e Nikod/em"o. Y"o =n/e '"o dho yi do 'ka Yesu 'pi"o gbeng =dh/e/e' 'ka bh"e. Y"o -de 'p"o, yi -de gia- bh"e -a 'ka, 'y/cn 'wo- 'kp/c -na wo -bha =n/e -a =suu'- do 'bhaa =s/cnng' 'gbeez"e '"o -k"e alo/e waa- 'miil"o -an 'ka bh"e, -ya 'kilong 'g/c/c- -yaaga -s"u '"o dho -a 'ka Zoz/efu 'pi"o. 40'Y"o 'wo -lo 'ku"e- 'wo p"e 'yi bh"e 'wo- s"u, 'wo s/c 'p/en s"u, 'wo Yesu =gl"o"o =baa -a 'ka =n/e -k/c '"o 'wo- k"e -na -a 'ka Zuif"o -nu w/c -k/c 'g"u bh"e -a 'dh"o. 41=Dh/e '"o 'wo Yesu d/c -a -bha -gaatal"u -bha bh"e, 'l"udh/e/edh/e do -y"o -k"e -a 's/c/c m"u. 'L"udh/e/edh/e bh"e =n/e '"o -gu"o -du do -d"e"u '"o waa m/e -bin -a 'g"u do =kun -y"o -k"e -a 'g"u. 42=Dh/e -k"e =n/e -y"o -k"e Zuif"o -nu -bha =glooyi -waamayi 'ka, '"o -gu"o -du bh"e yaa k"e 'ma =gbiin, 'wo dho Yesu =gl"o"o 'ka 'wo- -w/e/e bho.

will be added

X\