Zan 11

1G/c/cn- do -y"o -k"e -dh"o, 'wo- -dh/e Lazaa. -Y"o -k"e Betani. 'Y"o 'yua -ya -k"e. Waa- "o dheglu 'n"edhez"e =pl/e 'wo -an -dh/e Mali waa- Maat"o -wo -k"e p"o- bh"e -a 'g"u. 2Mali bh"e =n/e, '"o 'dhi"o bh"e '"o 'yi 't"e"e -s"e"ez"e s"u '"o- -lo kwa D"em/e -g/en -nu -bha, '"o "o -bha wun -nu s"u '"o- -zi"o -a -g/en -nu -bha. Y"o =n/e '"o 'kwa 'we -na -a dheglu Lazaa 'ka bh"e. 3'Y"o dheglu 'n"edhez"e =pl/e 'wo bh"e 'wo m/e b/c Yesu -dh"e =wo"e' =n/e/e: “Yi D"em/e, -bh"o nu; 'yua -y"o "u 'bham/e Lazaa k"e -na!” 4=Dh/e -na/c bh"e =waa- b/c Yesu -g/c 'dh"o, 'y"o- p"o -an -dh"e: “'Yua '"o Lazaa -bha bh"e, yaa 'dho p"e gb/e kaa. -Y"o -yaa -bha 'dh"o k"o -Zlan -bha 't/cbh/cdhe -yaan y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u; 'wun bh"e =n/e '"o dho k"e -Zlan Gb"o -bha 't/cbh/cdhe -b/c -a -ta 'ka 'p"o.” 5Mali waa- "o dheglu Maat"o 'wo bh"e waa- Lazaa -de gia-, -an -dh/c -y"o Yesu -k"e 'dh"o, 6'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, =dh/e '"o- ma =n/e 'yua -y"o Lazaa k"e -na, yaa =luu'- yaa 'dho, -y"o -to -dh/e '"o -k"e -a -bha bh"e -a -bha, '"o -dh/ekpa/cyi =pl/e -k"e m"u, -yaan =tun 'dho -na -an 'pi"o Betani. 7'Y"o- p"o "o -bha =gu"e' -nu -dh"e: “-Kwa 'y/e kwa 'z"u 'kwa dho Zude -s/e 'g"u.” 8'Y"o- -bha =gu"e' -nu -wa p"o -a -dh"e: “Yi -G/cm/e, -a -dh/e yaa =gl/c/c =kun, Zuif"o -nu -wo -k"e -a 'sl"e =m/e/e' =dhia k"o -waan "u z"e -gu"o 'ka, '"o bhi '"u bh"e '"u- 'pi"o k"o 'kwa 'dho 'ma 'z"u a?” 9'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “'L/el/e 'yaa 'g/c/c- do "o ga =pl/e -dh/ekpa/cyi do 'g"u a? M/e =ya 'ta 's"u -dh/e 'po -s"u 'g"u -a -g/en 'yaa zu"o bh"e kun t/c/c -a 'yan -y"o -dh/e -y"o -dh/e 'po -s"u '"o 'kpongtaa z"o bh"e -a 'g"u a. 10'K/e/e m/e =ya 'ta 's"u gbeng, -a -g/en -y"o -zu"o '"o bhii -dh/e 'yaa 'po -s"u 'ka.” 11=Dh/e Yesu =ya 'wun =bl/e/e'- -an -dh"e 'dh"o, 'y"o- p"o 'z"u: “Kwa dheglu Lazaa =ya yi z"e; 'k/e/e -kwa 'dho k"o 'aan- 'pa -a -bha.” 12'Y"o- -bha =gu"e' -nu -wa p"o -a -dh"e: “Yi D"em/e, =ya k"e =n/e =ya yi z"e k"o -a 'bhle =ya k"e 'waa; -a -dh/e -dho bo.” 13K"e- wo 'dh"o bh"e, -a p"o '"o Yesu -ya wo Lazaa =ya yi z"e bh"e, -a -bha =gu"e' -nu waa- -g/en ma. -Wo wo -zo -to yi 'kpaan =ya k"e 'kwa- z"e -na =n/e -a -dh"e, 'k/e/e k"o ga '"o Lazaa -ya wo bh"e =n/e '"o Yesu -y"o -we -a 'ka. 14=Dh/e -k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e 'puu 'ka zl"o"o: “Lazaa =ya ga. 15N =zu"o' 'glu dhi -s"u -m"u k"e '"o kaa- wo 'ma bh"e -a -wun 'g"u. =Ya k"e 'dh"o, ka -dho n -wo -dh/e 'wun gia-; 'k/e/e -kwa 'dho 'ma.” 16=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Toma 'wo- 't/c kp/c “-Fl/ean” 'ka bh"e '"o- p"o "o 'bham/e =gu"e' -nu 'wo to bh"e -an -dh"e: “-Kwa 'dho k"o kwa -de 'p"o, kwaa- kwa -G/cm/e -nu 'kwaan- ga 'p"o!” 17=Dh/e Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu =wa 'dho =wa -lo 'ma, k"o =wa Lazaa -bin 'saadh"o -a -dh/ekpa/cyi =ya k"e -yiisi"e. 18'Go Betani '"u 'dho Zeluzal/em"e -y"o -k"e =n/e 'kilong -yaaga 'dh"o. 19-A -wun 'g"u, Zuif"o -nu -wo -nu =va Maat"o waa- Mali -an =pl"o"o k"o -waan -an =zu"o' =dhu"e'- -an dheglu '"o ga bh"e -a -wun 'g"u. 20=Dh/e '"o Maat"o -ya ma =n/e Yesu -y"o zian -ta nu =dhia, '"o =luu '"o dho -a -g/c zian-. Mali -z"e -y"o -to k/c/c. 21'"O Maat"o -ya p"o Yesu -dh"e: “N D"em/e, "u -k"e z"o -bez"e, n dheglu 'ka 'dho ga. 22=/E/e, 'k/e/e a- =d/ca' =n/e d/c -de 'kwa- wo =n/e p"e 'oo p"e k"o '"u- -dh/e -Zlan -g/c, -y"o -dho -a nu "u -dh"e.” 23'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “"U dheglu -y"o -dho go ga 'g"u.” 24'"O Maat"o -ya -daa -k"e =wo"e' =n/e/e: “-Y"o n 'yaan 'ka 'p"u"e- wo =n/e gam/e -nu -bha -go ga 'g"u -yi 'ka yi -kaanta 'ka, -y"o -dho go ga 'g"u 'p"o.” 25'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “Ma =n/e 'a t/c/c m/e -bho ga 'g"u -m/e waa- -k"edh"os"u -nu m/e -dh"e -m/e. M/e '"o =ya n -wun -dh/e 'wun gia-, -y"o -dho k"e -dh"o 'k"o -k"e =n/e -y"o -ga 'dhee; 26'"O m/e '"o- -bha -tosiadhe k"e -s"u 'g"u, '"o =ya n -wun -dh/e 'wun gia- '"o y"o 'ka 'dho ga gb/c. 'Wun bh"e, "u- -dh/e 'wun gia- -a?” 27'"O- -daa -k"e '"o- p"o: “=Ii-, n D"em/e, a- -wun -dh/e 'wun gia- =n/e bhi =n/e '"u t/c/c -Zlan -bha -Yam/e, '"u -Zlan Gb"o '"o 'wo- p"o -y"o -dho nu 'kpongtaa bh"e -a 'ka.” 28=Dh/e Maat"o =ya 'wun =bl/e/e'- =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, '"o -zi"o '"o dho '"o "o dhegludhe Mali =dh/c/c -k"e, '"o- p"o -a -dh"e 'saan 'g"u: “-G/cm/e =ya nu, -y"o z"o; -ya -p"o '"u nu.” 29=Dh/e '"o Mali =ya -na/c bh"e -a ma, 'y"o -zi"o -bla 'ka '"o dho Yesu 'pi"o. 30=Dh/e k"e -na 'dh"o k"o Yesu yaa -da pl"o"o =kun. 'K/e/e -dh/e do '"o Maat"o -ya to -a -bha bh"e '"o to -a -bha. 31=Dh/e '"o Zuif"o -nu 'wo -k"e Mali -g/c k/c/c -a =zu"o' =dhu"e' =dhia bh"e =waa- y"o =n/e zi"o '"o- wo bh"e, -y"o -k"e -bla -ta, 'wo -zi"o -a 'pi"o. -Y"o -k"e -an -zo 'pi"o =n/e -y"o -k"e 'dho =dhia bl/c/cn- =taa k"o -yaan 'gbo b/c. 32=Dh/e '"o Mali =ya -lo -dh/e '"o Yesu -y"o -k"e -a -bha bh"e -a -bha, '"o- 'yan -y"o -da -a -ta, 'y"o "o -de -zu"o sia- -a =g/e/endh"o '"o- p"o: “N D"em/e, "u -k"e z"o -bez"e, n dheglu 'ka 'dho ga.” 33'Y"o Yesu -ya y"o =n/e -y"o -k"e 'gbo b/c =dhia, '"o Zuif"o -nu '"o wo -nu 'wo nu bh"e wo -de 'p"o, -wo -k"e 'gbo b/c =dhia; '"o -w/e/e -y"o -lo -a -ta, '"o- =zu"o' -y"o -da 'yena 'g"u. 34=Dh/e -k"e 'dh"o, 'y"o -an =dh/e/e' kp/c, '"o- p"o: “Ka- -bin m/e/e?” 'Y"o 'wo- p"o -a -dh"e: “Yi D"em/e, -ko 'dho 'yi- -z/cn "u -dh"e!” 35'"O Yesu -y"o 'gbo b/c. 36'Y"o Zuif"o -nu -wo y"o -a p"o -s"u 'g"u: “'Oo nenu, -a -dh/c -ya -k"e =du"o =dh/e/e!” 37'K/e/e m/e 'bhaa -nu -wo -k"e -an zi"en m"u 'p"o, 'wo -k"e -a p"o =dhia: “Y"o '"o 'y"enngtiim/e 'yan -po =n/e, ka- -p"o -a -k/c 'p"o yaa 'dh"o -m/ca k"o =ya k"e k"o Lazaa -y"o 'kun ga -s"u 'ka 'p"o a?” 38'Y"o -w/e/e -y"o -lo Yesu -ta 'z"u; =dh/e -k"e 'dh"o k"o -y"o 'dho -na bl/c/cn- =taa. -Y"o -k"e -gu"o -du 'ka '"o 'wo -gu"o 'fa y"o -a 'dhi"o. 39=Dh/e =wa 'dho =wa -lo 'ma '"o Yesu -ya p"o: “-Gu"o 'fa =n/e, -kaa bho -a 'dhi"o!” '"O Lazaa '"o ga bh"e -a dheglu Maat"o -ya p"o Yesu -dh"e: “N D"em/e, -dh/e 'wo- -bin bh"e -a -dh/ekpa/cyi =ya k"e -yiisi"e; -a 't"e"e -dh"o k"e d/c -s"u 'g"u zl"o"o -bha.” 40'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “N 'ka- p"o "u -dh"e, =ya k"e =n/e -zoy"os"u =ya k"e "u -g/c, "u -dho -Zlan -bha 'piigbeedh/e y"o =a?” 41=Dh/e '"o =wa -gu"o 'fa bh"e -a bho m"u, '"o Yesu -y"o -dh/e -ga dhang- 'g"u, '"o- p"o: “N D"e, a "u =s/e/e- -p"o '"o t/c/c "u "u 'to -k"e n -wo -bha. 42A- =t/ei' -d/c =n/e "u "u 'to -k"e n -wo -bha -kplawo; 'k/e/e a- -p"o 'dh"o m/e -nu 'wo =ni"e n -z"u 'to =n/e -an -wun 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o -waan -a -wun -dh/e 'wun gia- =n/e bhi =n/e '"u n b/c.” 43=Dh/e =yaa- p"o 'dh"o, 'y"o -gbla 'gbee- 'ka '"o- p"o: “Lazaa, y"o plaan!” 44=Dh/e 'wo- -ga k"o m/e '"o ga bh"e -y"o y"o -na plaan, 'k/e/e s/c 'p/en -nu 'wo- =gl"o"o bho -a 'ka bh"e -wo -k"e -a -k/c -nu, -a -g/en -nu, -a w"o"odh/e -nu -an -bha. '"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Kaa 'po 'ka ka =kwaa'- -z"u 'kwa zi"o!” 45M/e -nu 'wo nu Mali 'y"enng -bha bh"e, Zuif"o -nu 'wo -k"e -an zi"en bh"e, =dh/e '"o p"e -nu '"o Yesu -ya -k"e bh"e, -an 'yan =ya -da -a 'g"u, -an =pl"e"ez"e -wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia-. 46'K/e/e m/e 'bhaa -nu -wo -k"e -an kp"o 'g"u 'wo -zi"o 'wo dho Falizi -m/e -nu 'pi"o, '"o p"e -nu '"o Yesu -ya -k"e 't"o"udh"o bh"e 'wo- =bl/e/e -an -dh"e. 47'Wun bh"e -a -wun 'g"u '"o Falizi -m/e -nu waa- slabhom/e -g/cm/e -nu 'wo -ya 'ku"e- -k"e. Wo =n/e '"o 'wun =vava -nu =wa k"e -dh"o '"o- -wun dho y"o plaan, '"o =ya k"e 'wo- -ya 'ku"e- -k"e. 'Y"o 'wo- p"o: “Kwa -dho"e k"e =dh"e '"o g/c/cn- =n/e '"o -dhidhaap"e =pl"e"ez"e -nu k"e -na =n/e/e? 48=Ya k"e =n/e 'kwa kwa =kwaa'- -a -z"u =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, m/e -nu 'saadh"o -wo -dho -a -wun -dh/e 'wun gia-; '"o =ya k"e zl"o"o '"o 's/ek/c/cnm/e -nu ('"o 'kwa -an -k/c =l"o"o '"o) 'wo Wl/cm"e -s/e 'ka bh"e, 'wo -dho kwa -bha -Zlan -gba -a 'g"u -k/c =n/e -a w"u '"o 'wo kwa -bha 's/e w"u 'dh/e!” 49-An m/e do -y"o -k"e m"u 'wo- -dh/e Kaif"o. -Kw/e bh"e -a 'ka, y"o =n/e '"o -k"e slabhom/e =va 'ka. 'Y"o- p"o -an -dh"e: “'Kaa -dh/e y"o 'wun bh"e -a 'g"u bh"e y"o -m"u! 50'Kaa- =t/ei' d/c =n/e -y"o 'gianz"e k"o m/e do -y"o ga 's/eg"um/e -nu -wun 'g"u, -y"o =zi"e' kwaa- 's/eg"um/e -nu -todh"os"u 'g"u =si"o' -s"u -ta -a?” 51'Wun bh"e -ya -bl/e/e 'dh"o "o tii -bha 'kpaan 'ka; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -y"o -k"e slabhom/e =va 'ka -kw/e bh"e -a 'ka, '"o- -wun 'g"u, '"o -k"e -Zlan -wo 'dhi"o -lo =dhia =n/e Yesu -y"o -dho ga Zuif"o -nu -wun 'g"u. 52'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e yaa k"e =n/e m/e -nu 'wo 's/eg/c =n/e 'wo- 'g"u -an -wun 'sloo -m"u; -y"o -Zlan -bha 'n"e -nu 'wo -p/en -s"u 'ka -dh/e 'saadh"o -bha -an -dho 'ku"e- -s"u 'ka bun do 'g"u bh"e -an -wun -m"u. 53'Kan yi bh"e -a -bha zl"o"o, Zuif"o -nu -wo -k"e -a k"edh/e =m/e/e' =dhia zl"o"o k"o -waan Yesu z"e. 54-A -wun 'g"u =n/e '"o Yesu -y"o -kan zl"o"o =zi"o' 'zi"o -s"u -bha m/e gbung -nu 'g"u Zuif"o -nu zi"en. 'Y"o =dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o =luu 'y"o dho p"odh/e 'wo- -dh/e Eflaim"e '"o 'y"enngtaadh/e 's/c/c bh"e -a 'g"u. -Dh/e bh"e =n/e '"o waa- "o -bha =gu"e' -nu 'wo to -a -bha. 55Paak"o 'wlaan- k"e -yi bh"e, =dh/e =ya y"o =kl"o"o', m/e -nu -wo -dho =va 'ka Zeluzal/em"e k"o -waan wo -de k"e 'sl"o"osl"o. 56-Wo -k"e Yesu =m/e/e' =dhia -dh/e bh"e -a 'g"u. 'Y"o =dh/e =wa -da -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, 'wo wo 'ko -nu =dh/e/e' 'kp/c =wo"e' =n/e/e: “-Y"o ka -zo 'pi"o =n/e -y"o -dho nu 'wlaan- '"o =n/e -a -ta -a?” 57'T"ong bh"e -a 'ka, slabhom/e -g/cm/e -nu waa- Falizi -m/e -nu -wa -p"o m/e -nu -dh"e =n/e m/e =ya k"e -dh"o k"o -dh/e Yesu 'dho"e- -bha -ya -dh/e d/c, k"o =ya k"e k"o -wa 'kun.

will be added

X\