Zak"o 1

1'S"e"edh/e =n/e, ma Zak"o 'a -Zlan waa- kwa D"em/e Yesu Klito -an -bha yu"ok"em/e 'ka, 'a- =b/e/en. 'Ma 'we -Zlan -bha m/e -nu, 'ka -p/en -s"u 'ka 'kpongtaadh/e 'saadh"o -bha, ka 'pl/e ka 'ka. 2N dhegluz"e -nu, 'wun 'gbee- =suu'- 'saadh"o 'wo nu -na ka -ta bh"e, -wo k"e ka -g/c =zu"ogludhi -wun 'ka; 3bhii ka gia- 'ka- =t/ei' d/c =n/e =ya k"e =n/e 'wun 'gbee- -nu 'wo nu -na ka -ta bh"e, 'ka b/c -an 'g"u -to -a 'gbee- 'ka -s"u 'ka, =zu"osaadh/e -y"o -dh"o k"e ka -g/c, ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e -a 'g"u. 4=Zu"osaadh/e '"o ka -g/c bh"e, -ka ka 'g"u d/c 'gbee- k"o -y"o 'dho 'dhi"o, -y"o k"e 'dh"o k"o ka -bha -k"e Yesu Klito -bha m/e 'ka -s"u bh"e -y"o k"e 'wun '"o- 'g"u 'dh"o 'puu '"o 'wun 'yaa- -bha -a 'ka 'iin '"o p"e gb/e -wun 'yaa ka -bha -a 'ka. 5'"O =ya k"e =n/e m/e =ya k"e ka zi"en, '"o 'kpaakpadh/e 'yaa- -g/c, k"o -ya -dh/e -Zlan -g/c. 'Kpaakpadh/e '"o bh"e -Zlan -y"o -dho"e nu -a -dh"e; bhii -y"o p"e -nu m/e 'pl/e -dh"e =zu"o' 'puu 'ka, '"o 'yaa 'wun gb/e =bl/e/e'- -an 'ka. 6-Ka p"e -gba -dh/e! 'K/e/e k"o =kun '"o- -k"e =zu"otozl"o"odhe 'ka =n/e p"e 'a- -dh/e =n/e -Zlan -y"o -dho -a k"e =n/e -k/c 'a- =dh/ea' bh"e -a 'dh"o 'gb"odh"o poo =a; y"o =ga t/c/c m/e '"o -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'yaa- -g/c bh"e, -y"o =n/e -k/c '"o 'yoo kp"o -nu 'dho"e- 'ka '"o =wa =luu'- =n"edh"o '"o 't"e"e 'dh"o 'dho -na -a 'ka =kwaa- 'g"u, =kw/e/e- 'g"u bh"e -a 'dh"o. 7M/e =suu'- '"o 'dh"o bh"e, -y"o k"e -a 'yaan =n/e y"o 'ka 'dho p"e gb/e y"o kwa D"em/e kw/e/e. 8'"O t/c/c m/e =suu'- '"o bh"e, =ya 'wun -nu -ya "o =zu"o' 'pi"o -yaan k"e, -a 't"ong =ya -lo, '"o- -k/c 'yi -y"o ga; 'iin '"o =ya k"e '"o- =zu"o' -y"o to zl"o"o -a k"ep"e -nu 'saadh"o 'g"u. 9N dhegluz"e -nu, =y"o -s"e k"o m/e '"o 'f/e/ez"e ka zi"en, -a =zu"o' 'glu -y"o dhi ('"o bhii -a -bha -kpa Klito -bha -s"u 'g"u) -Zlan =yaa- k"e =bhl"ez"e, 10'iin k"o m/e '"o =bh/c/cz"e 'p"o, -a =zu"o' 'glu -y"o dhi -a -g/c '"o -Zlan -ya =y/c/c bh"e -a -wun 'g"u; '"o t/c/c =bh/c/cm/e 'ka- -ga -na bh"e, -y"o -k"e =n/e =bl"e"e' 'bin 'dh"o; 11=waa- p"o: ā€œ=Ee'-, -dh/e =ya 'po bhoo-, -an 'bin =ga =n/e; -a k"e yi"e lan- -yaan 'bh"u -a -bha do, =pl/e, k"o =ya ga bh"e -a 'dh"o; k"o =bl"e"e' '"o =ya ga bh"e -a 'bin -bha -s"edh/e 'yaa 'dh"o gb/c.ā€ -K/c do bh"e =n/e '"o =bh/c/cm/e dho -lo -a 'ka k"o -a -bha 'wun -nu =wa y"o -s"e. 12=Zu"ogludhi -y"o k"e m/e '"o b/c 'wun 'gbee- 'g"u, '"o- -g/c yaa 'to -a 'g"u bh"e -a -g/c, bhii =to"ep"o -k"edh"os"u 'g/c =gblaa' '"o -Zlan -ya -ya m/e '"o- -dh/c -y"o -an -k"e '"o =wa b/c 'wun 'gbee- 'g"u =wa 'to -a 'gbee- 'ka -an -g/c bh"e, -y"o -dho "o -bha y"o. 13=Ya k"e =n/e 'g"udandhe =ya nu m/e '"o -dh"o -a -ta, k"o =kun '"o- p"o: ā€œ-Zlan =n/e '"o n 'g"u dan bh"eā€, '"o t/c/c 'wun yaa gb/e 'yaa -m/c -Zlan 'g"u dan -s"u -bha; y"o -de 'p"o 'yaa m/e 'g"u -dan. 14'K/e/e =ya k"e =n/e 'g"udandhe =ya nu m/e -ta, k"o -a =zu"o' 'pi"o -wun -nu yaa '"o 'yaa "o =kwaa'- -an -z"u bh"e =n/e, 'wo 'wun -nu k"e -na -a 'ka bh"e. 15=Ya 'go m"u zl"o"o, '"o 'wun yaa 'wo- -ya 'ti -k"e wo =zu"o' 'pi"o bh"e, '"o- 'pi"o -wun -y"o -k"e =s/c/cn yaa 'ka; =s/c/cn yaa -de 'p"o =ya k"e zl"o"o, =ya 'dho 'dhi"o, '"o -k"e m/e bh"e -a -b/c -a -ta -p"e 'ka '"o ga. 16-Ka ka -de k"e 'sl"e 'ka, n dhegluz"e -nu; 17'"O t/c/c -nu m/e -dh"e -p"e 'saadh"o 'ka, '"o -s"e k"o -y"o -go dhang- 'g"u. Kwa D"e -Zlan '"o- -bha -k"e -dh/epuudh/e 'ka, '"o 'yaa 'go pin =taa, '"o -dh/etiidh/e 'g"u -wun gb/e 'yaa- 'g"u bh"e =n/e '"o p"e -nu bh"e '"o- -nu kwa -dh"e. 18K"e- wo bh"e, -Zlan -y"o "o -wo '"o 'wun gia- 'ka bh"e -a -da kwa 'g"u, -k"edh"os"u -d"e"u -nu kwa -dh"e -s"u 'ka "o -de -zo 'kun -wun 'ka k"o 'kwaan- k"e -a -k/c k"ep"e -nu 'wo bh"e 'saadh"o, m/e -nu '"o 'kwa =n/e -an -bl/e/ez"e 'dh"o -an 'ka. 19N dhegluz"e -nu, -y"o k"e ka 'yaan =n/e m/e '"o -dh"o -y"o "o 'to 'to -s"e 'ka, -y"o -y"o 'wun 'g"u -k/c d/c; k"o =kun '"o 'wun -y"o naa- -zu"e 'si"osi"o, 20bhii m/e '"o -naazu"edhe k"e -na bh"e, p"e '"o kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o 'yaa- k"e. 21-A -wun 'g"u =n/e '"o 'ka dho kan p"e '"o m/e -k"e -dhuuz"e waa- k"ewun yaa =suu'- 'saadh"o 'wo bh"e -an -bha. 'Go m"u 'z"u, -Zlan -wo '"o- -ya ka =zu"o' -bha bh"e, -kaa 'kun -de -dho sia- -s"u 'ka, bhii y"o =n/e '"o dho ka dha. 22K"o =kun 'ka ka -de -p"u"o, 'to -to -Zlan -wo -bha -s"u 'sloo 'ka, 'k/e/e -wo '"o bh"e -kaa 'g"u -p"e -nu k"e =zian'. 23Bhii m/e '"o "o 'to to -Zlan -wo -bha '"o yaa- 'g"u -p"e k"e, -y"o -k"e =n/e m/e '"o "o -de -ga -dh/egayan 'g"u, 'y"o "o -de y"o =n/e -k/c '"o- 'ka -a 'dh"o bh"e -a 'dh"o. 24Y"o =ga, =dh/e =ya "o -de -ga 'dh"o, '"o -dh/egayan bh"e =yaa- =waannu k"o -a -zl"o =ya tr"o -k/c '"o =kaa' bh"e -a -bha. 25T/cng -nu 'wo go -Zlan 'pi"o bh"e =n/e 'wo -potaas"u nu kwa -dh"e. M/e '"o =ya -klu -a -bha -zo y"o -s"u 'ka, '"o 'yaa "o 'to to -a -bha 'kpaan 'ka, k"o -a -zl"o -yaan 'dho tr"o -a -bha, '"o- kun "o 'kun -k/c 'ka, -Zlan -dho 'dhu"e- kp/c -a k"ep"e -nu -bha. 26=Ya k"e =n/e m/e =ya "o -de -ga -Zlan -bha t/cng 'kun -m/e 'ka, 'k/e/e k"o -a 'dhi -wo -y"o ya, k"o "o -de -p"u"o '"o- wo; k"o -k"e -Zlan -bha 'n"e 'ka -s"u pin 'yaa- -bha. 27P"e '"o -Zlan '"o kwa D"e 'ka bh"e '"o- -dh"e -s"e -a -bha t/cng -wun -kun 'gbee- -s"u 'g"u '"o t/c/c: -Zo -k"e -ten"e -nu waa- =g/eandhoo -nu 'wo =wa -bh"o -s"u 'g"u bh"e -an 'pi"o -s"u 'ka waa- -de -dh/e 'kan -s"u 'kpongtaadh/e -bha m/e -k"e -dhuuz"e -p"e 'saadh"o -an -g/c -s"u.

will be added

X\