Ebl"o 4

1-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, =dh/e -k"e =n/e p"e '"o -Zlan -ya 't/c go kwa -dh"e '"o -gban -ya -de 'fl"e"e 'g"u -dh/e '"o- 'pi"o -a -bha bh"e, -a 't"ong yaa zi"o =kun bh"e, -kwa kwa -zo k"e kwa -de 'pi"o, =kun -k"e '"o m/e -y"o -k"e -dh"o kwa zi"en '"o -k"e -tozl"o"om/e 'ka. 2'"O t/c/c 'wunta/cs"e '"o bh"e, 'kwa- -wun ma =n/e -k/c '"o =kaa' m/e -nu 'wo -k"e 'y"enng =taa -an -g/c bh"e -a 'dh"o; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e -a -y"o -a -bha -p"e gb/e yaa k"e -dh"o -an -bha 'ka, '"o t/c/c 'wun bh"e -dh/e 'wo- ma, -zo -y"o -a -bha -s"u yaa k"e -an -g/c k"o -waan 'dho wo =zu"o' 'dhi po -a -g/c. 3-Zlan -ya -p"o: |i A -da -naadhe 'g"u; 'y"o -dh/e -k"e 'dh"o 'a n -wo -bh"o =n/e wo 'ka 'dho -da 'gb/e/edh"o 't/e/epadh/e '"o n 'pi"o bh"e -a -bha.|d 'T/e/epadh/e '"o -Zlan -y"o 'wun -gban -a -bha '"o- =bl/e/e bh"e, kwa '"o 'kwa- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e, kwa -dho -da -a 'g"u; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, 'wun bh"e -ya =bl/e/e 'dh"o k"o =ya y"en "o -bha yu"o -nu -bha 'kpongtaadh/e z"ud/cyi 'ka. 4-A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c -Zlan -bha 's"e"edh/e =b/e/en' -yan 'bhaa -y"o 'wun -gban -dh/ekpa/cyi k"e 'slapl/e -naa -bha, '"o- p"o: |i =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o -Zlan -y"o "o 't/e/e pa -a -dh/ekpa/cyi 'slapl/e -naa 'ka, k"o =ya y"en yu"o -nu bh"e -an 'pl/e k"e -s"u -bha.|d 5P"e do bh"e '"o -Zlan -y"o 'wun -gban -a -bha 'z"u '"o- p"o: |i Wo 'ka 'dh"o -da 't/e/epadh/e '"o n 'pi"o bh"e -a -bha.|d 6M/e -nu 'wo -k"e m/e -bl/e/ez"e -nu 'ka '"o 'wunta/cs"e bh"e 'wo- ma bh"e, waa -da 't/e/epadh/e bh"e -a -bha '"o t/c/c waa- -wun -dh/e 'wun gia-; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, d/c 'kwa- wo =d/e/e =n/e m/e- -m/c -a -bha -y"o -da m"u. 7P"e '"o -k"e '"o -Zlan -y"o =d/e/e -yi -d"e"u 'bhaa -k"e '"o bh"e. 'Y"o -dh/e '"o 't"ong =pl"e"ez"e =ya zi"o, 'y"o -b/c David"o -ta 'dhi"o =zian', '"o- 'wun =bl/e/e =n/e -k/c '"o 's"e"edh/e '"o =n/e '"o- =b/e/en' -yan 'bhaa -ya p"o"e bh"e -a 'dh"o =n/e: |i =Ya k"e =n/e 'ka -Zlan -wo ma =d/e/e, k"o =kun '"o ka 'too -y"o -k"e 'gbee-!|d 8'Wun bh"e -y"o -k"e 'dh"o 'p"u"e- wo 'k/e/e Zozue ('"o y"o Izla/el"o -m/e -nu -dh"e 'dhi"o Moiz"o pin =taa bh"e) =ya k"e =n/e -ya -k"e '"o 't/e/e pa -s"u bh"e '"o -k"e -an -g/c -bez"e, k"o -Zlan 'ka 'dho 'wun -gban yi gb/e 'bhaa -bha -yaan =bl/e/e'- 'z"u. 9-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, 't/e/epas"u '"o -k"e =n/e -Zlan -bha "o 't/e/e pa '"o- wo -dh/ekpa/cyi 'slapl/e -naa 'ka -a 'dh"o bh"e, -y"o m/e -nu '"o 'wo -Zlan -bha m/e -nu 'ka -an -bha 'ka. 10'"O t/c/c m/e '"o -da 't/e/epadh/e '"o -Zlan 'pi"o bh"e -a -bha k"o yu"o '"o- -k"e bh"e '"o- 'g"u 't/e/e pa =n/e -k/c do '"o -Zlan -ya =kaa' "o -bha 'ka bh"e -a 'dh"o bh"e. 11=Ya k"e 'dh"o, k"o -kwa kwa 'g"u d/c 'gbee- k"o 't/e/epadh/e '"o bh"e 'kwa -da -a 'g"u; k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o -k"e kwa zi"en '"o "o -de -p"u"o =g/c"ugbeedh/e 'g"u =n/e -k/c '"o m/e -nu 'wo -k"e 'y"enng =taa 'kpa 'wo- =kaa' '"o waa -da 't/e/epadh/e bh"e -a 'g"u gb/c bh"e -an 'dh"o. 12-Zlan -wo '"o 'ka- -ga -na bh"e -y"o 'bhee-, '"o 'wun 'pl/e -b/ca -ta 'ka. -A -bha -k"e 'dhi"oz"e -s"u -de '"o bh"e, -y"o -zi"o -dhaa '"o- 'dhi"o 'dh"o zian =pl/e 'ka -a -ta. -A -bha -k"e 'dh"o -s"u -wun 'g"u, -y"o -m/ca '"o dho -dewo m/ebheedhe 'g"u, -dh/e '"o m/e nii waa- m/e -zuu '"o -an -naa 'ka bh"e -a -bha. -K/c do bh"e '"o -m/ca 'p"o '"o -da m/e bun 'g"u k"o -dh/e '"o m/e ga -nu -y"o 'ko tu"o -dh/e waa- m/e 'y/cn -an -naa 'ka bh"e, -y"o -da -a -bha m"u. P"e '"o =ya k"e '"o m/e -ya -y"o 'ko 'dhi"o -k"e "o =zu"o' 'pi"o =n/e p"e =n/e a- 'pi"o k"o 'a- k"e 'iin m/e -zo -ta -a 'g"u -wun -nu bh"e, -y"o -dh/e -y"o -an 'pl/e 'g"u '"o -an 'pi"o -ga; '"o =ya k"e '"o y"o -an -bha. 13P"e 'bhle '"o dho k"e -bin -s"u 'ka -Zlan -g/c 'yaa 'dh"o. P"e 'k"o -Zlan -da -p"e 'ka, -y"o plaan '"o 'dh/e 'dh"o -go -a -ta -s"u 'ka, -a 'yan 'dhi"o; -Zlan '"o bh"e =n/e '"o 'kwa dho p"e 'pl/e -g/en bho -a -dh"e. 14-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, =dh/e '"o -k"e =n/e Yesu '"o -Zlan Gb"o 'ka, '"o kwa -bha slabhom/e =va 'ka '"o =ya b/c 'wun 'pl/e 'g"u =ya -da -Zlan w"o 'dhi"o bh"e, y"o '"o -zo -y"o -a -bha -s"u '"o 'kwa- -wun =bl/e/e' -na '"o kwa -g/c bh"e, -kwa kwa 'g"u d/c 'gbee- k"o 'kwa 'to -klu -s"u 'ka -a -bha. 15Slabhom/e '"o kwa -g/c bh"e 'yaa slabhom/e '"o- -k/c -y"o kun kwa 'yena y"o -s"u 'ka -yaan 'kun -nu kwa -dh"e -s"u 'ka -a 'ka kwa -bha -k"e 't"e"et"e -s"u 'g"u; y"o '"o bh"e, -a 'g"u -y"o -dan '"o b/c 'wun 'gbee- 'g"u =n/e -k/c '"o =kaa' kwa -g/c -a 'dh"o; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, yaa -p"u"o =s/c/cn yaa 'g"u. 16=Dh/e '"o -k"e =n/e kwa -bha slabhom/e =va -y"o -dh"o Yesu 'ka bh"e k"o -kwa b/c -a -ta, 'kwa =y/c/cn -zo -gban -s"u 'ka -Zlan -bha 't/cbh/cdh/e k"edh/e '"o =tun =ya -s"u 'ka -a -bha 'glus"e 'g"u bh"e -a -bha, k"o 'kwaan- k"e -a -bha kwa 'yena y"o -s"u 'g"u 'iin k"o -a -k/c -s"e -bha -to kwa 'pi"o -s"u -yaan k"e kwa 'yaan yi 'gbee- -nu 'g"u.

will be added

X\