Ebl"o 13

1(N dhegluz"e -nu,) k"o =kun 'ka ka bo ka 'ko -nu -dh/c k"e -s"u 'ka Klito 'g"u, ka -bha -k"e dhegluz"e -nu 'ka -s"u -wun 'g"u! 2K"o =kun '"o ka -zl"o -y"o -tr"o -nia -nu 'wo nu -na ka -ta bh"e -an -kun -s"e -s"u 'ka; '"o t/c/c m/e 'bhaa -nu -wo -Zlan -bha b/cm/e -nu -nia -kun wo -g/c k/c/c, 'k/e/e waa- =t/ei' d/c =n/e -Zlan -bha b/cm/e -nu -m"u. 3Ka -zo -y"o -b"u"o m/e -nu 'wo -kanso 'g"u bh"e -an 'ka =n/e -dh/e 'wo- p"o -a -bha ka -nu =n/e ka -kanso 'g"u -a 'dh"o. M/e -nu 'wo -an 'klo bho -na, ka -zo -y"o -b"u"o -an 'ka =n/e -dh/e 'wo- p"o -a -bha ka -nu =n/e '"o 'klobh/cdhe do bh"e 'ka- 'g"u -a 'dh"o. 4Dhe waa- "o =g/cn -an -bha -k"e 'ko 'pi"o -s"u bh"e, -y"o k"e p"e '"o m/e 'pl/e -wa =bhl"e -ya -a 'ka; k"o =kun '"o dheb/c -y"o "o =g/cn to '"o =ni"e 'iin "o g/c/cn- -y"o "o b/c/c to '"o =ni"e. '"O t/c/c -y"o dhe 'pi"o o, -y"o g/c/cn- 'pi"o o, -Zlan -bha za -y"o -dho =s/c/cnk"em/e -nu kun. 5K"o =kun '"o 'ka ka =kwaa- ka -de -z"u '"o 'w"e"uga -dh/c -y"o -zi"o ka 'g"u ka 'ta 's"u -k/c -nu 'g"u. P"e -nu 'wo ka -g/c -wo ka -zo 'kun bhii -Zlan -ya -p"o: |iN -zl"o 'ka 'dho tr"o "u -wun 'ka, n 'ka 'dho kan "u -bha 'gb/e/edh"o.|d 6=Ya k"e 'dh"o k"o kwa -m/ca 'kwa kwa -zo y"o -Zlan -bha -a p"o -s"u 'ka =n/e: |iKwa D"em/e bh"e =n/e '"o t/c/c -nu n -dh"e -m/e; 'su"o 'ka 'dho n k"e. =Ya k"e 'dh"o k"o -m"e 'kpaan '"o m/ebheedhe dho"e- k"e n 'ka /e?|d 7-Y"o ka -g/c 'dhi"o m/e zii -nu 'wo -Zlan -wo =bl/e/e ka -dh"e bh"e, ka -zo -y"o -b"u"o -an 'ka. -K/c '"o -an -bha -tosiadhe 'g"u 'kpongtaa z"o '"o -an w/c -k/c -y"o =kaa' 'iin '"o 'wo ga bh"e, -ka ka -zo 'ta -a 'g"u k"o -an -bha -zo -y"o -Zlan -bha -k/c '"o bh"e 'ka- 's"u 'p"o 'dh/e! 8'"O t/c/c Yesu Klito bh"e, -k/c do '"o =kaa' 'kpa bh"e, '"o- 'ka =d/e/e, '"o dho to"e 'dh"o -kplawo. 9K"o =kun '"o 'ka ka =kwaa- m/e -nu -z"u '"o 'wo nu ka -p"u"o =dhia -Zlan gba -k/c =suu'- -de dhe -z"e -nu 'vlanvlan 'ka. =Y"o -s"e k"o -Zlan -bha 'glus"e -y"o kwa -zo -gban; bhii yaa 'dh"o k"e t/cng d/c -wo -nu 'wo -gban -bh"op"e -nu -bha -an 'ka. M/e -nu 'wo wo -de nu -na 'wun -nu =suu'- bh"e -an -dh"e bh"e, waa p"e gb/e y"o -a 'g"u do. 10K"e- wo bh"e, slabhom/e -nu 'wo 'dho -na Zuif"o -nu -bha -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o 'wo sla- bho -na sla- -bho -a -ta -p"e -ta bh"e, p"e -nu 'wo 'go -na kwa -bha sla- -bho -a -ta -p"e -ta bh"e -an =dua' 'yaa -m"u k"o -wa -bh"o. 11'"O bhii =ya k"e 'kpa, -an -bha slabhom/e =va -y"o w"u -nu 'wo bh"e -an f/ei -s"u '"o dho -a 'ka -dh/e 'sl"o"osl"o -dh/e =du"o -bha, 'y"o- -k"e sla- 'ka m/e -nu -bha =s/c/cn yaa -nu -bho -an -bha -s"u 'ka. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, w"u -nu 'wo bh"e, -wo -an -g"u"o wo -bha p"o- =taa -bha. 12P"e '"o -k"e '"o Yesu -bha ga -s"u bh"e '"o -k"e p"o- =taa bh"e '"o bh"e -y"o k"e 'dh"o k"o -yaan 's/eg"um/e -nu k"e 'sl"o"osl"o "o -de f/ei 'ka. 13=Ya k"e 'dh"o, (n dhegluz"e -nu,) -kwa =luu'- 'kwa 'dho Yesu 'pi"o p"o- =taa k"o 'wun -nu '"o b/c -an 'g"u bh"e, kwa -nu 'kwa b/c -an 'g"u kwa -bha -tosiadhe 'g"u. 14'"O t/c/c p"odh/e '"o dho k"e kwa =pl"o"odh/e 'ka =to"ep"o 'ka 'yaa 'kpongtaa z"o. K"o -a m/e '"o dho k"e -dh"o -dh/ekpa/c =dhia' -bha bh"e =n/e '"o 'kwa- =m/e/e' -na bh"e. 15=Ya k"e 'dh"o k"o p"e dho k"e zl"o"o '"o t/c/c kwa -bha -Zlan bh"e, -a 't/cbh/cs"u =n/e, 'kwa dho"e- wo =n/e gba/cp"e 'kwa b/c -a 'ka Yesu -ta -kplawo -a 'dh"o. 'Ma- p"o 'dh"o k"o a- -p"o 'kwa 'we -a 't/c 'pi"o -kplawo kwa 'dhi -wo 'ka. 16K"o =kun '"o ka -zl"o -y"o -tr"o 'wun -s"e k"e -s"u waa- -nu ka 'ko -nu -dh"e -s"u 'g"u. -A -k"e 'dh"o -s"u =n/e '"o t/c/c sla- giagia '"o- -wun 'yi -y"o -kan -Zlan 'dhi. 17-Ka 'wun ma 'dhi"o -s"u m/e 'ka -m/e -nu -ta, 'ka ka -g/c =y/c/c' -an -dh"e bhii -wo wo -zo -k"e ka -bha 'ta -s"u -Zlan -bha zian -ta -k/c 'pi"o; '"o t/c/c -Zlan -dho ka -g/c -wun =dh/e/e' kp/c -an -g/c. '"O =ya k"e =n/e 'ka 'wun ma -an -ta, -wo -dho wo -bha yu"o k"e =zu"ogludhi 'ka. 'Ka 'wun -nu k"e 'p"o -k/c 'bhaa 'g"u, -an =zu"o' 'glu 'kaa dhi; '"o =ya k"e 'dh"o -a =tru"en- -dho k"e ka -g/c -m"e 'ka /e? 18-Ka =bh/ea' yi -wun 'g"u -kplawo, bhii yi- 'wun -d/c =n/e 'wun -dan 'ku"e -k/c -s"e -y"o yi 'g"u '"o 'yi- 'pi"o k"o yi k"e -k/c -y"o k"e -dh"o -dh/e 'saadh"o 'g"u, 'yi 'wun -s"e k"e. 19A- -dh/e ka -g/c k"o 'ka =bh/ea' -Zlan -dh"e giagia 'ka k"o -y"o 'we -a -bha, 'a 'y/e n 'z"u 'a nu ka 'pi"o 'ma 'zodh"o. 20-Zlan -y"o kwa D"em/e Yesu '"o kwa -maak"em/e =va 'ka bh"e -a -bho ga 'g"u. 'K/e/e -y"o =b/ca' -a f/ei '"o -dhiku"edhe '"o dho to 'dh"o =to"ep"o 'ka bh"e -a -ta. 21Y"o '"o =zu"oyagluu 'dho"e- -g/c bh"e -y"o 'wun -s"e k"e -s"u -faan nu ka -dh"e k"o 'kaan- -a -dhi -a -dh"e -wun kaa. P"e '"o -dhi -a -dh"e, -ya -k"e kwa 'g"u b/ca Yesu Klito 'g"u -s"u 'ka. K"o 't/cbh/cdhe -y"o k"e Yesu Klito -bha 'ka =to"ep"o 'ka! Am/en. 22N dhegluz"e -nu, =bh/ea' 'a- wo ka -dh"e: M/e =daan' -wo -nu 'a- -ya 's"e"edh/e =n/e -a 'g"u =n/e, -ka ka 'g"u d/c 'gbee- 'ka -an 'kun -an 'kun -k/c 'ka, y"o =ga '"o 's"e"edh/e =n/e '"o yaa =gbiin bh"e. 23=Ya 'go m"u, -y"o k"e ka 'yaan =n/e kwa dheglu Timote bh"e =ya 'go -kanso 'g"u; =ya k"e =n/e =ya nu =ya -lo n 'pi"o 'n"o -dh/ekpa/cyi '"o =n/e -a 'ka, yi -nu yi -dho nu -bh/cdhia k"e =dhia ka =pl"o"o 'ma. 24-Y"o ka -g/c 'dhi"o -m/e -nu 'saadh"o waa- -Zlan -bha m/e -nu 'saadh"o 'ka 'ma, 'ma 'we kaa. Kwa dhegluz"e -nu 'wo Itali -s/e 'g"u =wa 'we kaa. 25K"o -Zlan -bha 'dhu"e- -y"o 'to ka 'saadh"o ka 'pi"o!

will be added

X\