Ebl"o 11

1-Zo y"o -Zlan -bha -s"u '"o bh"e, y"o -m"u -m"e 'ka /e? '"O t/c/c p"e -nu '"o -Zlan -ya 't/c go, 'k/e/e '"o waa k"e =kun bh"e -a -dh/e 'wun gia- -s"u; '"o t/c/c p"e -nu '"o m/e yaa- y"o do ('k/e/e '"o- -wun 'dh"o -dh"o) bh"e, 'yan -to -a -g/c -s"u. 2-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o -k"e 'dhi"o m/e -nu -g/c '"o -an -wun 'yi -y"o -kan -Zlan 'dhii bh"e. 3-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u =suu'- '"o 'dh"o bh"e =n/e '"o- -k"e '"o 'kwa- 'wun d/c =n/e -y"o 'kpongtaadh/e -p"e -k"e "o -wo 'ka; k"o =ya k"e 'dh"o p"e '"o kwa 'yan 'dho"e- -bha bh"e -y"o -go p"e '"o 'kwaa- y"o -a 'g"u. 4-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u do bh"e =n/e '"o -k"e Ab/el"o -g/c 'y"o sla- -nu '"o waa- "o =dhoo Ka/en 'wo- bho bh"e, '"o- -bha -y"o -Zlan -zo kun '"o -zi"o -a 'ka Ka/en -bha -ta. -A -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u, 'y"o -Zlan -ya y"o kpengdh"o, '"o- -bha gba/cp"e -nu kun =zu"o' -s"e 'ka. Ab/el"o '"o bh"e 'k"o -k"e =n/e =ya ga, -a -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e -y"o =tun 'wun =zuan' 'ka kwa -bha 'ka =d/e/e. 5En/ck"o -de 'p"o, -a -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u, -y"o -to 'bhee-, 'y"o dho dhang- 'g"u -Zlan 'pi"o; '"o p"e 'wo- -dh/e -ga '"o yaa- d/c. M/e gb/e yaa- y"o gb/c. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -Zlan -bha 's"e"edh/e =b/e/en' -yan -ya -p"o -dh/e 'bhaa 'g"u m"u =n/e: -A k"e -s"u 'ka k"o -yaan 'dho dhang- 'g"u, -a 'ta -s"u -k/c -wun 'yi -y"o -kan -Zlan 'dhii. 6'"O t/c/c m/e gb/e -wun 'yi yaa 'dh"o kan -Zlan 'dhi 'kpaan 'ka k"o -zo -y"o -a -bha -s"u 'yaa m/e bh"e -a -g/c. -A -g/en =ga t/c/c m/e '"u dho =y/c/cn -Zlan -bha, "u =dua' -m"u k"o '"u- -dh/e 'wun gia- =n/e -Zlan -y"o -dh"o; '"o -m/ca k"o -y"o 'wun -s"e k"e m/e '"o- =m/e/e -a -dh"e. 7-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o -k"e Noe -g/c '"o 'wun -nu '"o -Zlan -ya to 'dhi"o '"o- =bl/e/e -a -dh"e bh"e, '"o- -wun -dh/e 'wun gia- 'k/e/e k"o -a 'yan yaa -da -a 'g"u =kun. 'Y"o- -wo =bhl"e -ya; 'y"o 'wun bh"e '"o- to 'dhi"o '"o 'yitag/c -p"e -k"e; '"o -dh/e '"o 'yi =ya pa, '"o waa- "o -g/c k/c/cm/e -nu 'wo -da -a 'g"u, 'wo dha. -A -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e -a -wun 'g"u =n/e '"o za -y"o -dhi -a -bha -Zlan w"o 'dhi"o, '"o za -y"o 'kpongtaam/e -nu kun yi bh"e -a 'ka, -zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o yaa k"e -an -g/c =n/e Noe 'dh"o bh"e -a -wun 'g"u. 8Ablaam"o -de 'p"o, -a -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u =n/e, '"o k"e- wo 'kpa bh"e, -a =dh/c/c '"o -Zlan -ya -k"e '"o- b/c 's/eg/c '"o dho k"e -to -a -bha 'n"e -nu -g/c -p"e 'ka -a 'g"u bh"e, '"o yaa -k/c -a 'ka. 'Y"o =luu "o -de -g/c 's/e 'g"u '"o dho, k"o 'yaa "o 'dhodh/e -de d/c. 9-A -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u =n/e '"o -k"e 's/e '"o -Zlan =ya 't/c go -a -dh"e bh"e -a 'g"u =n/e -nia 'dh"o bh"e; '"o 'wo =kaa' 'dh"o s/c 'k/c -nu 'g"u m"u y"o 'dh"o, Izaak"o 'dh"o waa- Zak/cb"o '"o wo -de 'p"o '"o p"e 't/c 'go -wo do bh"e '"o -an -bha 'ka 'p"o bh"e. 10'"O t/c/c Ablaam"o 'yan -y"o -k"e p"odh/e '"o -Zlan y"o -de gia- '"o dho -a d/c, '"o 'yaa 'w"u bh"e -a -g/c. 11-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o -k"e -a -g/c bh"e =n/e '"o- -wun 'g"u '"o y"o Ablaam"o -m/e, '"o waa- "o b/c/c Saala '"o =wa zi"o 'n"e 'kp/c 't"ong -ta bh"e '"o 'wo -m/ca -bha 'wo 'n"e kp/c. '"O t/c/c k"e '"o- wo 'dh"o bh"e -wa -wun -dh/e 'wun gia- =n/e 'wun 'k"o =ya 'go -Zlan 'dhi =ya y"o plaan p"e 't/c 'go -wo 'ka, k"o p"e '"o dho -a k"e y"o -m"u. 12-K/c '"o =kaa' zl"o"o '"o Ablaam"o '"o =ya k"e zii -be, '"o- 'n"ekp/cdh/e 'yaa -dh"o gb/c bh"e '"o 'n"e kp/c, 'y"o 'waa -m/ca k"o -wa =suu'- -ta -dho 'ku"e- -s"u d/c =n/e -k/c '"o 'susongga -nu 'dho -a 'ka dhang- -bha 'iin 'z"u =n/e -k/c '"o 'y"enng ga -nu 'dho"e- 'ka 'yoo =bhaa -a 'dh"o bh"e. 13M/e -nu 'wo bh"e -wo -to -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u, -wo -ga, 'k/e/e k"o p"e -nu '"o -Zlan -ya 't/c go bh"e waa- y"o; k"e- wo 'dh"o bh"e -an 'yan -y"o -da -an 'g"u '"o 'wo to =gbiin 'wo wo -k/c =luu -an -dh"e; '"o t/c/c k"o =waa- 'wun d/c =n/e wo -nia 'ka, zi"o -m/e -nu 'ka 'kpong =n/e -a =taa. 14K"e- wo 'dh"o bh"e m/e -nu 'wo 'wun =bl/e/e' -na 'dh"o bh"e, -wa -z/cn gia- 'ka =n/e -wo 's/e '"o dho k"e wo -de -g/c -s/e 'ka -a =m/e/e' -na. 15'"O =ya k"e =n/e 's/e 'wo go -a 'g"u bh"e -wo -k"e wo -zo -ta -a 'g"u =dhia =zu"otozl"o"odhe 'ka -be, k"o -wo -dho y/e wo 'z"u, 'wo dho -a 'g"u. 16'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e p"e '"o -k"e -an =zu"o' 'pi"o '"o t/c/c 's/eg/c '"o =bhl"ez"e '"o -zi"o -a 'ka -a m/e 'wo go -a 'g"u -a -ta bh"e. Y"o =n/e '"o -k"e -a m/e '"o dhang- 'g"u bh"e -a 'ka bh"e. P"e '"o -k"e '"o 'yaa -Zlan -bha l"e- -wun 'ka k"o -wa -dh/e wo -bha -Zlan '"o bh"e '"o bhii y"o gia- -de =n/e '"o -an -bha p"o- d/c '"o -ya -s"u 'ka -an -g/c. 17Ablaam"o -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o- -wun 'g"u, 'y"o "o gb"o Izaak"o '"o -k"e -a -g/c 'dh"o do 'kpaan bh"e '"o- -k"e slabho"ep"e 'ka k"o -Zlan =yaa- =zu"o' -ga, k"e =n/e -y"o "o -wun -dh/e 'wun gia- k"o -yaan =t/ei' d/c. 'Y"o Ablaam"o -ya -k"e k"o -yaan "o gb"o bh"e -a k"e sla- 'ka 'k/e/e k"o -a gb"o '"o 'dh"o bh"e =n/e '"o -Zlan -y"o 'wun -gban -a -bha '"o- -k"e -a -dh"e p"e 't/c go -wo 'ka bh"e. 18'K/e/e k"o -Zlan -ya -p"o -a -dh"e 'dhi"o: |iIzaak"o bh"e =n/e '"o dho k"e "u =suu'- -ta -nu -go -a 'g"u -m/e 'ka.|d 19-Y"o -k"e Ablaam"o 'yaan =n/e -k/c -m/c 'wu"en- -s"u -y"o -Zlan -g/c, '"o -m/ca -dewo '"o m/e -nu bho ga 'g"u. P"e '"o -k"e '"o -Zlan -y"o Izaak"o nu Ablaam"o -dh"e 'z"u -d"e"uwo bh"e '"o bh"e =n/e p"e 'wo- p"o m/e '"o ga bh"e =ya 'go ga 'g"u, =ya -wo -a 'dh"o. 20-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u do bh"e =n/e '"o -k"e Izaak"o -g/c, 'y"o to 'bhee-, 'y"o 'dhu"e- kp/c "o gb"o Zak/cb"o waa- Ezau -an -bha 'wun dho k"e -an 'ka -dh/ekpa/c =dhia' 'pi"o bh"e -a -wun 'g"u bh"e. 21-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u do bh"e =n/e '"o -k"e Zak/cb"o -g/c, '"o- -wun 'g"u '"o Zoz/efu gb"o -nu 'wo bh"e '"o 'dhu"e- kp/c -an -bha do do 'ka -yaan =tun ga -na; yi bh"e -a 'ka, -y"o "o -bha 'l"u 'n"e -gban "o -g/c '"o d/c g/enngdh"o "o -g/en -ta '"o -Zlan gba. 22-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o -k"e Zoz/efu -g/c '"o =dh/e '"o 'dho"e- ga, '"o 't"ong '"o Izla/el"o -m/e -nu dho go -a 'ka Ezit"o -s/e 'g"u bh"e '"o- to 'dhi"o '"o 'wun -gban -a -bha '"o- =bl/e/e; '"o 'wun -gban -k/c 'wo dho "o =gl"o"o ga 'l"u -nu kaa -nu '"o- 'pl/e =bl/e/e -an -dh"e. 23-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e '"o -k"e Moiz"o 'kp/cm/e -nu -g/c '"o 'wo- 'bl"e =biin bin 'su -yaaga 'pi"o k"o =kun '"o 'wo dho -a z"e (=n/e -k/c '"o Ezit"o -glud"e -ya p"o -wa kaa Zuif"o 'ka 'kpa bh"e -a 'dh"o); 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, waa 'su"o -glud"e '"o bh"e -a -dh"e k"o -wa -wo =bhl"e -ya =n/e -k/c '"o- p"o"e bh"e -a 'dh"o 'n"e bh"e -a -bha -k"e -s"e -s"u -wun 'g"u. 24-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o -k"e Moiz"o -g/c; 'y"o =dh/e '"o =ya k"e =va, '"o yaa 'we -a -bha gb/c k"o -wo "o -dh/e Fala/cn 'dhu -bha 'n"e. 25'"O- -dh/c -k"e k"o waa- -Zlan -bha 's/eg/cg"um/e -nu wo 'klo -y"o bh/c '"o =zi"e' -k"e -Zlan 'ka =gbiin -s"u '"o 'wo -k"e wo -de =dh/c/cbhaap"e -nu '"o dho zi"o bh"e -a 'g"u -s"u -ta. 26'Y"o l"e- -kp/c -a -ta -s"u =n/e -k/c '"o =kaa' Klito 'ka -a 'dh"o bh"e, '"o- y"o 'gianz"e '"o -zi"o -a 'ka =bh/c/cp"e -nu 'wo Ezit"o bh"e -an -ta. K"e- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c k"o -a 'yan -y"o p"e '"o dho k"e -a =saan' 'ka 'dhi"o =zian' -Zlan 'pi"o bh"e -a -bha. 27-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o -k"e Moiz"o -g/c '"o yaa 'su"o Ezit"o -glud"e -dh"e; '"o to "o -wo -ta '"o go p"odh/e bh"e -a 'g"u =n/e p"e 'wo- p"o -Zlan '"o m/e gb/e 'yaa- y"o bh"e, -ya 'yan 'dhi"o -a 'dh"o. 28-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o -k"e -a -g/c bh"e =n/e '"o- -wun 'g"u '"o t/cng d/c Izla/el"o -m/e -nu -dh"e k"o -wo Paak"o 'wlaan- k"e; '"o 'go m"u '"o- p"o -an -dh"e 'bhlan"e -nu 'wo dho -an z"e bh"e, -wo -an f/ei k"e kpong -nu -bha =kun -k"e '"o -Zlan -bha b/cm/e '"o dho nu p"e 'g"u =si"o' =dhia bh"e '"o dho -da Izla/el"o -m/e -nu -g/c k/c/c -yaan 'n"e g/c/cn- 'saadh"o '"o dhe -bha 'n"e -bl/e/ez"e 'ka -a z"e. (-K/c '"o =kaa' zl"o"o '"o Paak"o 'wlaan- -y"o =daa' '"o bh"e.) 29-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u =n/e '"o -k"e Izla/el"o -m/e -nu -g/c '"o- -wun 'g"u, '"o 'Yoo nu/eaz"e -y"o -kan 'ku"e- '"o 'wo- -kan =n/e p"e 'wo- p"o -dh/e 'kp/ea -dh/e -m"u -a 'dh"o bh"e, 'k/e/e k"o =dh/e '"o Ezit"o -m/e -nu -wo y"o m"u '"o -an 'pl/e -wo to yi"o. 30-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o -k"e Izla/el"o -m/e -nu -g/c bh"e =n/e '"o- -k"e '"o =dh/e '"o =wa =ni"e' Zeliko -p"o -z"u 'to -dh/ekpa/cyi 'slapl/e 'pi"o '"o- b"o"u- 'kplong '"o- -z"u 'to bh"e, '"o -lo. 31-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o -k"e Laab"o '"o -k"e =s/c/cnk"edhe 'ka -a -g/c bh"e =n/e '"o- -wun 'g"u '"o m/e -nu '"o waa 'wun ma -Zlan -ta bh"e '"o wo -nu waa ga bh"e '"o t/c/c -gluna/ck"em/e -nu 'wo go Izla/el"o -m/e -nu zi"en 't"ong bh"e -a 'ka bh"e, -y"o -an -nia -kun -s"e 'ka Zeliko pl"o"o. 32'Wun -y"o n -g/c =va k"o 'aan- =bl/e/e' 'wun =zuan' 'ka 'wun '"o -gban -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -bha -a -bha; -a k"e =yi"e' 'aan- b/c Zede/cn -bha 'g"u, 'aan- b/c Balaak"o 'dh"o, Sans/cn 'dh"o, Z/ef"ute 'dh"o, David"o 'dh"o, Sami/el"o waa- -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo to -an -bha =bl/e/e'-, k"o 'kwa 'dho =gbiin. 33'K/e/e -y"o k"e kwa 'yaan poo =n/e -zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o -k"e -an -g/c bh"e =n/e '"o- -k"e '"o 'wo to -a 'gbee- 'ka -glud"e -nu -ta 's/eg/c -nu 'g"u, '"o 'wun kpengdh"o k"e -s"u -y"o -k"e -an =zu"o' 'g"u; '"o- -wun 'g"u '"o p"e '"o -Zlan -ya 't/c go -an -dh"e bh"e, 'wo- y"o. -Zo -y"o -Zlan -bha -s"u do bh"e =n/e '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u nu -an -dh"e '"o 'wo =laa' -nu 'dhi y"o -a 'ka 'ku"e-, 34'"o 'wo 'si"o =vava -nu =dhuu -an 'ka, '"o 'wo dha -ga -dhaa =kwaa' -s"u -g/c. =Faan' yaa k"e -an -g/c 'k/e/e -wo -k"e =faan' -z"e (wo -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u). -Wo -k"e 'gbee- -glu -nu 'g"u '"o 'wo to -a 'gbee- 'ka -glug/cnm/e -nu 'wo go 's/e gb/e 'g"u -an -ta. 35-Zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o -k"e dhoo -nu 'bhaa -nu -g/c 'kpa, '"o -an -m/e -nu 'wo ga, 'wo go ga 'g"u -an -dh"e. -Wo m/e 'bhaa -nu -kun, 'wo -an z"e -k"e wo 'k/e/e '"o waa 'we -a -bha gb/c k"o 'wo 'go 'gan 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o -waan 'go ga 'g"u -k"edh"os"u 'gianz"e -bha 'ka. 36'Wun do bh"e -a -wun 'g"u =n/e '"o 'wo 'yee to m/e 'bhaa -nu -bha, '"o 'wo -an 'bhaa -nu -ma, 'wo =y/c/c' y"o -an -bha, '"o 'wo -an -zu"o -kanso 'g"u, 37k"o -wo -an m/e 'bhaa -nu =z"e"e 'z"e -na -gu"o 'ka, -wo 'to -na -a =kwaa' k"o -wa m/e 'bhaa -nu 'klu 'kan -na 'sii- 'ka 'iin k"o -wo -an -g/c 'kan -na -dhaa 'ka; -wo -k"e 'f/e/ez"e; -an -ya -dh/e kpinngdh"o yaa k"e -dh"o; -wo 'bhla kwi -nu 'iin -bho kwi -nu -da wo -bha =n/e s/c 'dh"o; k"o -an 'klo bh/c -na. 38M/e -nu 'ka- -ga -na bh"e, -wo -k"e 'dh"o 'y"enng =taa -dh/e -nu -bha, -t/cn 'pi"o -dh/e -nu -bha, -gu"o =duu' -dh/e -nu waa- 's/ei -dh/e -nu -bha 'dh"o, 'k/e/e a- -p"o ka -dh"e -wo =va '"o- -de 'yaa 'kpongtaam/e -nu -ma 'kun poo k"o -wo k"e -an zi"en. 39'K/e/e m/e '"o 'wo bh"e 'saadh"o, -an -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u, -an -wun 'yi -y"o -kan -Zlan 'dhi, 'k/e/e k"o p"e '"o -Zlan -ya 't/c go bh"e, waa- y"o. 40Bhii -Zlan -y"o p"e 'gianz"e -ya kwa -g/c. P"e '"o -k"e -an -bha dhas"u yaa -da kwa 'dhi"o bh"e '"o bh"e, -y"o k"e 'dh"o k"o dhas"u '"o -dh"o bh"e 'kwaan- y"o kwa 'ku"e.

will be added

X\