Galat"o 2

1=Dh/e '"o -kw/e 'g/c/c- do "o ga -yiisi"e =ya zi"o, a -y/e n 'z"u 'a dho Zeluzal/em"e -d"e"uwo, yi"e- Baanabas"o yi 'ka, '"o 'a Tit"o kpa n -ma. 2'Dho 'a- wo bh"e '"o t/c/c -Zlan =n/e '"o- p"o n -dh"e 'dh"o. 'Y"o =dh/e 'a dho 'a -lo 'ma, '"o yi"e- 'dhi"o -s"u m/e 'ka -m/e -nu 'yi -ya 'ku"e- -k"e yi 'sloo 'ka, '"o 'wunta/cs"e 'a- =bl/e/e' -na m/e 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e bh"e, '"o- -g/cg/c -nu 'wo- -ta, 'a- s"u 'a- =bl/e/e -an -dh"e; -y"o -k"e 'dh"o k"o yi -nu yi -wo -yaan k"e -a 'g"u do, =kun -k"e '"o ma yu"o -nu dho to 'kpaan. 3'K/e/e Tit"o, 'y"o -k"e n 'pi"o, 'y"o -k"e Gl/ek"o 'ka bh"e waa- 'gbee- -ta bho k"o -yaan 'dho 'b/cng. 4'K/e/e dhegluz"e =suaz"e -nu -wo -kaan yi 'ka -y"o k"e 'dh"o k"o m/e -nu -waan 'dho 'b/cng, dhas"u 'gbloo 'pi"o. M/e -nu 'wo bh"e, -wo -da yi zi"en =n/e -gluna/ck"em/e -nu 'dh"o k"o -potaas"u '"o yi -g/c Yesu Klito 'g"u bh"e -waan -a 'pi"o -ga; bhii p"e '"o -k"e -an -zo 'pi"o -be '"o t/c/c k"o 'yi"en- k"e -an -k/c =l"o"o. 5'K/e/e yi"e"e 't"ong 'bhe 'tee gb/e nu -an -dh"e, -y"o k"e 'dh"o k"o 'wunta/cs"e '"o 'wun gia- 'ka bh"e 'yi"en- -a -wun 'to pin =taa ka -dh"e. 6'K/e/e m/e -nu '"o 'wo -k"e =n/e 'dhi"o -s"u m/e 'ka -m/e -nu 'dh"o bh"e, p"e 'wo dho -a =bl/e/e'- n -dh"e -yaan k"e p"e -d"e"u 'ka yaa k"e -dh"o. -A -de p"e 'wo- 'ka, n 'to -de yaa k"e -a 'pi"o, bhii -Zlan 'yaa m/e -ga m/ebheedh/e bun -bha. 7'K/e/e -wa -y"o =zian' =n/e -Zlan =ya 'wunta/cs"e bh"e -a -wun -lo n kw/e/e k"o 'a- -wun =bl/e/e'- m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e =n/e -k/c do gia- '"o- -wun =bl/e/e' -s"u t"en -a 'ka Pi/e/e -bha Zuif"o -nu -bha 'ka bh"e -a 'dh"o, 8bhii -Zlan -y"o n -ya k"o m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka bh"e 'aan- k"e b/cm/e 'ka -an 'pi"o =n/e -k/c '"o Pi/e/e =yaa' k"o -yaan kaa b/cm/e 'ka Zuif"o -nu 'pi"o bh"e -a 'dh"o. 9Zak"o 'dh"o, Pi/e/e 'dh"o waa- Zan '"o -an -ya 'ti -y"o -k"e =n/e -g/cm/e -nu 'dh"o bh"e, wo gia- -wa -d/c =n/e -Zlan -y"o yu"o '"o -ya -s"u 'ka -de -ta bh"e -a -wun -t"en n -ma. 'Y"o 'wo wo -k/c -s/c ma 'dh"o, Baanabas"o 'dh"o yi kw/e/e, -a -z/cn -s"u 'ka =n/e yi -m/c -s"u 'ka -a 'g"u do k"o 'yi"en- 'kan yi 'ku"e- k"o 'yi"en- 'dho m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an 'pi"o, k"o wo -z"e -waan 'dho Zuif"o -nu 'pi"o. 10'Y"o 'wo- p"o yi -dh"e yi -zo -y"o -b"u"o wo -bha 'f/e/em/e -nu -wun 'ka. P"e 'a- -de -k"e y"o -m"u. 11=Dh/e '"o Pi/e/e -y"o nu Anti/cs"o, a 'wun -bl/e/e -a 'ka m/e gbung 'g"u '"o t/c/c -y"o -k"e 'wun =zaa' -s"u 'g"u. 12-A -k"e 'dh"o -g/en t/c/c: =Dh/e '"o m/e -nu '"o Zak"o -y"o -an b/c bh"e '"o waa -lo =kun, -y"o -k"e p"e -bh"o =dhia dhegluz"e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka -an 'pi"o; 'k/e/e =dh/e '"o m/e -nu 'wo bh"e 'wo -lo, 'y"o -kan p"e -bh"o -an 'pi"o -s"u -bha, bhii -y"o -su"o m/e -nu 'wo Zuif"o 'ka '"o 'wo b/c 'wun '"o -gban -dho 'b/cng -s"u -wun -bha -a 'ka bh"e -an -dh"e. 13'Y"o dhegluz"e -nu 'wo Zuif"o 'ka bh"e, 'wo y"o -zi"o Pi/e/e 'pi"o -s"u -bha 'su"o 'ka. Baanabas"o -de 'p"o -y"o -to -an 'pi"o -an -bha 'su"o bh"e -a 'g"u. 14=Dh/e 'a- y"o =n/e 'waa 'ta 's"u -k/c kpengdh"o k"e -na =n/e -k/c '"o 'wun gia- 'dho"e- 'ka 'wunta/cs"e 'g"u bh"e -a 'dh"o, 'a- p"o Pi/e/e -dh"e m/e 'pl/e w"o 'dhi"o m"u =n/e/e: “Bhi '"u Zuif"o 'ka, '"o- -dh/e =ya =gl/c/c '"o 'bhaa Zuif"o -nu -bha t/cng =l"o"o gb/c -potaas"u '"o "u -g/c 'wunta/cs"e -wun 'g"u bh"e -a -wun 'g"u, -y"o -k"e =dh"e '"u- 'pi"o k"o m/e -nu 'wo =n/e -wo Zuif"o -nu -bha t/cng =bhl"e -ya 'z"u ii?” 15Yi gia- 'yi Zuif"o 'ka 'yi bh/ca, 'yi"e"e t/cng -l"o 'g"u -m/e -nu 'ka =n/e 's/eg/c gb/e 'g"u -m/e -nu 'dh"o. 16'K/e/e yi- -d/c =n/e m/e -bha -k"e kpengdh"o -s"u '"o -Zlan w"o 'dhi"o bh"e -y"o -s"u dos/en -a -bha -zo -y"o Yesu Klito -bha -s"u -bha, yaa 's"u -a -bha t/cng 'kun -s"u -bha. Yi -de 'p"o, p"e 'yi- -k"e k"o 'yi"en- =tun k"e -na kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o y"o kun t/c/c t/cng 'kun -s"u; 'k/e/e 'we 'yi- wo Yesu Klito -wun -bha '"o 'yi yi -zo y"o -a -bha bh"e -a -wun -m"u; '"o t/c/c m/e gb/e 'ka 'dho k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o "o -bha t/cng 'kun -s"u -wun 'g"u. 17=Ya k"e =n/e yi '"o 'yi- k"edh/e =m/e/e' -na k"o 'yi"en- k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o, yi"e"e- Klito -nu yi -bha -k"e do -s"u -wun 'g"u bh"e, 'yi"e k"e =s/c/cnyaak"em/e -nu 'ka, k"o Klito =ya k"e =s/c/cn yaa -g/en -gban -dh/e 'ka; 'wun -y"o =g/ca' -k/c 'yaa k"e 'dh"o! 18=Ya k"e =n/e p"e -nu 'a- =w"u"u bh"e, 'ma- p"o 'a- d/c 'z"u, k"o k"e 'p"o 'a- wo 'wun -ma t/cng -ta -m/e 'ka bh"e =aa? 19'Wun m/e '"o -gban t/cng -bha bh"e, a ga -s"u 'ka -a -g/c, '"o bhii =dh/e 'maa t/cng =bhl"e -ya bh"e, t/cng -de gia- =ya za -lo n tu"o, k"o -y"o k"e 'dh"o k"o 'a -k"e -a 'g"u -s"u k"e -Zlan -bha 'ka. Yi"e- Klito =n/e 'wo yi d/c -gaatal"u -bha, 'yi ga bh"e; 20=ya k"e 'dh"o k"o ma gia- 'maa -tosiadhe k"e -s"u 'g"u gb/c, 'k/e/e Klito =n/e '"o -tosiadhe k"e -na n 'g"u bh"e. -Tosiadhe 'y"o n -g/c zl"o"o bh"e, a- -k"e -zo -y"o -Zlan Gb"o '"o n -dh/c -k"e '"o "o -de nu n -wun 'g"u bh"e -a -bha -s"u 'ka. 21N 'ka =du"e -Zlan -bha 'glus"e -dh"e. 'K/e/e =ya k"e =n/e m/e -bha -k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o -s"u -y"o -b/c t/cng -ta, k"o Klito -y"o -ga 'kpaan 'sa!

will be added

X\