Ef/ez"o 4

1=Dh/e '"o 'p"o, ma 'a -kansog"um/e 'ka, D"em/e -bha yu"o k"e -s"u -wun 'g"u, a- -dh/e ka -g/c k"o 'ka 'ta -s"u =n/e -k/c '"o- 'ka -Zlan -dh"e -s"e '"o ka =dh/c/c =kaa' bh"e -a 'dh"o. 2-Ka k"e -de -dho sia- -m/e -nu 'ka -kplawo =zu"o' -k"e -saa -s"u 'ka, -k"e 'l"e"el"e -s"u 'iin -dho m/e -nu -dh"e -s"u 'g"u. 'Ka ka 'ko -nu 's"u -s"e -dh/c 'g"u. 3-Ka ka -de 'gbee- -ta bho k"o -k"e do -s"u '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya nu ka -dh"e bh"e -yaan k"e ka -g/c, =zu"oyagluu '"o go -Zlan 'pi"o 'y"o ka zi"en bh"e -a =kwaa'. 4A- -p"o 'dh"o '"o t/c/c -Zlan -bha m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u '"o Klito bun 'ka bh"e, -y"o 'dh"o do 'ka, '"o -Zuu 'sl"o"osl"o 'dh"o do. -K/c do gia- bh"e '"o p"e '"o -Zlan -y"o ka =dh/c/c =kaa' '"o ka -zo 'dh"o -a -dh"e bh"e '"o- 'ka do 'p"o. 5Kwa D"em/e -y"o do; kwa -zo y"o -a -bha -m/e -y"o do, '"o -b/c yi"o -s"u 'wo- wo Yesu 't/c 'ka bh"e 'dh"o do; 6-Zlan '"o p"e 'kp/ekp/e D"e 'ka, '"o y"o =n/e '"o -glud"edh/e -k"e p"e 'saadh"o -ta, '"o 'wun -nu -k"e =b/ca' kwa 'saadh"o kwa -ta -s"u 'ka, '"o kwa 'saadh"o kwa 'g"u bh"e, -y"o do. 7M/e '"o -dh"o kwa zi"en, gba/c '"o dan -s"u 'ka -a =tian', Klito -ya -nu -a -dh"e. 8Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka '"o -gban -a -bha -ya -p"o: |i=Dh/e '"o -da -na dhang- 'g"u, k"o =ya 'to -a 'gbee- 'ka, -y"o 'gan 'g"u -m/e -nu -s"u "o 'pi"o. =Dh/e '"o -lo 'ma, -y"o gba/c -nu -k"e m/e 'bhee- -nu -dh"e.|d 9“=Ya -da” '"o bh"e -a -g/en t/c/c -m"e poo =e? -A -g/en t/c/c -y"o -y/c/c sia- -bl/e/ez"e 'ka. 10M/e do '"o =y/c/c bh"e, y"o do bh"e =n/e '"o -da dhang- 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o -y"o -glud"edh/e k"e p"e 'saadh"o -ta. 11Y"o =n/e '"o gba/c -nu dan '"o- -k"e m/e 'bhee- -nu -dh"e; -ya -k"e '"o m/e do do -nu -wo -k"e "o -bha b/cm/e -nu 'ka, '"o m/e do do kp"o 'waa gb/e -wo -k"e -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'ka; 'y"o- -k"e '"o m/e 'bhaa -nu -wo -k"e 'wunta/cs"e =bl/e/e' -m/e -nu 'ka; '"o m/e 'bhaa -nu -wo -k"e pas"ut"e"e waa- m/e =daan' -m/e -nu -an 'ka. '"O 'go m"u '"o yu"ok"em/e -nu 'wo bh"e 't"o"udh"o -an -k"e gba/c 'ka Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -dh"e. 12-Ya -k"e 'dh"o k"o yu"o '"o -Zlan -bha 'n"e -nu 'wo to -an -bha 'ka do do 'ka bh"e, -waan -an =daan'- -a k"e -s"u 'ka k"o Klito bun '"o bh"e -y"o =kp/ea'- -zo y"o -s"u 'g"u. 13Bhii -k/c bh"e =n/e '"o kwa -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u waa- kwa -bha -a Gb"o d/c -s"u dho kaa do, '"o 'kwa -dho k"e m/e -de -b/c -nu '"o -an -bha 'wun -dho 'dhi"o -k/c -y"o bh/c giagiawo Klito -bha -bha -an 'ka. 14-Y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o 'kwa dho k"e 'n"e 's/e/en- -nu '"o 'wo -we 'wun =suu'- 'oo =suu'- -bha bh"e -an 'ka gb/c =n/e 'yitag/c '"o 't"e"e waa- 'yi kp"o -nu 'wo dho -na -a 'ka -de 'iin -de zian bh"e -a 'dh"o. Bhii m/e '"o- -bha 'wund/cdhe 'dho 'tee =n/e 'n"e 's/e/en- -nu -bha 'dh"o, -y"o -zi"o m/e =daan' -wo =suu'- 'oo =suu'- 'pi"o '"o -p"u"o. 15P"e 'kwa dho -a k"e =zian' '"o t/c/c 'wun gia- '"o bh"e k"e 'kwa dho wo -a 'g"u -dh/c 'g"u k"o 'kwaan- dho"e 'dhi"o p"e -nu 'wo bh"e 'saadh"o -an 'g"u 'kwaan- y"o"e Klito '"o kwa -g/c =taa bh"e -a -bha. 16Y"o =n/e '"o- -k"e '"o bun bh"e '"o- d/c -nu 'wo- -bha 'wo d/c g/enngdh"o -klu 'ku"e- -s"u 'ka; '"o bun -dh/e 'saadh"o =wa kpa wo 'ku"e- kpinngdh"o, '"o d/c '"o -dh"o -a -bha =faan' '"o- -g/c '"o nu"e 'wo y"o wo 'ku"e- '"o bun -y"o =kp/ea -dh/c 'g"u =zian'. 17=Dh/e '"o 'p"o, p"e 'a- =bl/e/e' -na kwa D"em/e 't/c 'g"u '"o =n/e: K"o =kun 'ka 'ta s"u zl"o"o =n/e m/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c, '"o 'wo 'ta 's"u -na wo -bha -zo -ta -a 'g"u -wun '"o 'kpaan 'ka bh"e -a 'dh"o, 18'"o 'wund/cdhe gb/e 'yaa -an -g/c bh"e -a 'dh"o. -K"e -a 'g"u -s"u '"o -Zlan -ya nu bh"e -an -bha gb/e 'yaa- 'g"u, bhii '"o t/c/c 'waa 'wun gb/e d/c, 'go m"u '"o -an =g/c"u' =ya k"e 'gbee- =gba/cns"u. 19L"e- -bha m/e k"e -s"u gb/e 'yaa -an =zu"o' 'pi"o gb/c bh"e, y"o =ga 'wo wo -de nu -na -k"e -dhuuz"e -s"u -dh"e, '"o 'wo 'dho -na -a 'ka 'dhi"o -kplawo bh"e. 20'Wun '"o -gban Klito -bha '"o 'ka- ma y"o kun bh"e. 21'Ma -dh/e -ga, 'wun '"o -gban -a -bha bh"e =waa- =bl/e/e'- ka -dh"e, '"o go m"u, ka -bha -k"e -Zlan -bha 'n"e -nu 'ka -s"u -wun 'g"u, '"o =wa ka =daan'- 'wun gia- '"o -gban -a -bha bh"e -a 'ka. 22=Dh/e '"o 'p"o, k"o -ka ka bo ka -bha w/c -k/c zii '"o ka k"e -k/c '"o 'dhi"o =zian' '"o- y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u bh"e -a bho ka -bha =n/e -k/c 'wo s/c zii bho -na 'ka wo -bha 'wo- =zong' -na -a 'ka bh"e -a 'dh"o! Bhii w/c -k/c zii '"o -k"e -de =dh/c/cbhaap"e -nu 'wo -k"e m/e -p"u"o -p"e -nu 'ka bh"e =n/e 'wo dho m/e -nu 'ka =dh/cng -zian 'pi"o. 23-Ka 'we -a -bha k"o -Zlan -y"o =zu"o' -d"e"u -ya ka 'g"u =zian' -Zuu 'sl"o"osl"o =kwaa'. 24W/c -k/c -d"e"u '"o -Zlan -ya -da '"o bh/c -a w/c -k/c -bha bh"e, -kaa k"e ka -bha =n/e s/c -d"e"u 'dh"o ka -bha. Y"o =n/e '"o nu -k"e -a 'g"u -s"u '"o kpengdh"o, '"o 'sl"o"osl"o, '"o 'wun gia- 'g"u bh"e -a 'ka. 25=Dh/e -k"e 'dh"o, -ka ka =kwaa'- =sua -nu k"e -s"u -z"u; m/e '"o -dh"o -y"o 'wun gia- =bl/e/e'- "o -ya 'y/c/c -dh"e. Bhii kwa 'pl/e =n/e 'kwa 'dho kwa 'ku"e- 'kwa k"e Klito bun do '"o bh"e -a 'g"u -m/e 'ka bh"e. 26'"O =ya k"e =n/e 'wun =ya na ka -zu"e ka 'ko -nu bu"endh"o, m/e '"o 'dh"o -y"o "o -zo k"e "o -de 'pi"o -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o dho p"e yaa k"e; k"o =kun '"o to -naazu"edhe '"o bh"e -a 'g"u '"o 'bin -y"o maa. 27Bhii -naazu"edhe '"o bh"e, 'ka- 'to ka 'g"u k"o 'ka -ya -dh/e nu d"u -dh"e ka 'g"u =n/e bh"e! 28M/e '"o =kwaanm/e 'ka -y"o "o =kwaa'- =kwaan -s"u -z"u; -y"o yu"o -nu k"e "o -k/c 'ka =zian' k"o p"e -nu -waan k"e -a -g/c -yaan m/e -nu 'wo 'yenaz"e -an -bha nu. 29K"o =kun '"o 'wun yaa gb/e -y"o 'go ka 'dhi '"o y"o plaan! -A -dh/e =ya k"e -a -bha, -ka 'wun -s/e/eb/c -nu 'wo dho m/e -nu 'wo to -an -zo -gban -zo y"o -s"u 'g"u -an =bl/e/e'- =zian'. '"O =ya k"e =n/e =wa 'wun -s/e/eb/c -nu =bl/e/e'-, m/e -nu 'wo- ma -na bh"e -y"o p"e -s"e -k"e -an -g/c. 30K"o =kun '"o ka k"e -k/c -nu 'g"u '"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o ka 'g"u bh"e 'ka- w"o -si"o! Bhii -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o -Zlan -bha =duak"ep"e '"o ka 'g"u -a 'ka; -y"o p"e '"o- d/c kwa kw/e/e, p"e '"o- yi =ya -lo '"o dho kwa bho"e 'gan 'g"u "o 'pl/e 'ka -a 'ka. 31-Ka -nu m/e =zu"o' 'pi"o -wun 'g"u"uz"e, -d/c m/e -g/c -s"u =suu'- 'saadh"o -nu, -naazu"edhe =suu'- 'saadh"o -nu -an k"e, -wo 'go ka =zu"o' 'g"u! =Gblaa 'gbla m/e -nu -ta -s"u, 'si -nu bho -s"u waa- 'dhi -wo -ya m/e -nu -bha -s"u -Zlan 't/c 'ka -s"u -nu 'wo bh"e, -ka 'kan -an -bha! -Ka ka -de 'kun =zu"o' 'pi"o yaa =suu'- 'saadh"o -g/c! 32P"e '"o 'ka dho -a k"e =zian' '"o t/c/c k"e 'ka dho -a wo m/e -nu k"ewuns"e"ez"e 'wo pa -s"u 'ka m/e -nu 'y"enng y"o -s"u 'ka wo 'ko -nu zi"en -an 'ka! -Ka zi"o m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta "o 'pl/e 'ka =n/e -k/c '"o -Zlan -y"o =zi"e' ka -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta =b/ca' Klito -ta -s"u 'ka bh"e -a 'dh"o.

will be added

X\