Ef/ez"o 3

1-Ka -dh/e -ga! Ma P/cl"o ma =ga '"o -k"e Klito -we -a -bha -wun 'ka 'a -ya -kanso 'g"u yu"o 'a- k"e -na -a -dh"e ka zi"en bh"e -a -wun 'g"u =n/e. 'K/e/e m/e -nu '"o 'kaa Zuif"o 'ka, a -bh/ea -Zlan -dh"e ka -wun 'g"u. 2'Ma -dh/e -ga, yu"o '"o -Zlan -bha 'glus"e 'g"u '"o- kp/c n kw/e/e ka -bha 'ka bh"e, 'ka- -wun ma. 3Bhii -Zlan -y"o -we -a -bha 'y"o n s"u '"o- -bha 'sl"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka bh"e '"o- -z/cn n -dh"e. (A 'wun '"o -gban -a -bha -a 'bhaa -nu -ya dhu"o zian. 4-Y"o k"e 'dh"o, =ya k"e =n/e ka- p"o -na k"o 'wunbhokoud/cdhe =suu'- '"o- nu n -dh"e p"e -nu 'wo -k"e -bin -s"u 'ka 'wo -gban Yesu Klito -bha -an 'g"u bh"e 'kaan- -a =t/ei' d/c.) 5P"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka 'kpa bh"e, yaa- -z/cn m/e -nu -dh"e; 'k/e/e =d/e/e =n/e -a 'g"u, -Zlan =yaa- y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u, =yaa- -z/cn =b/ca' -Zuu 'sl"o"osl"o -ta -s"u 'ka Yesu -bha b/cm/e -nu waa- "o -wodhi"olom/e -nu '"o 'wo =d/e/e -an -dh"e. 6P"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka bh"e '"o =n/e: 'Wunta/cs"e '"o bh"e m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka =wa b/c -a -ta =wa y"o m/e -nu 'wo Zuif"o 'ka -an -bha, =wa kpa wo 'ku"e-; p"e -s/e/eb/c -nu '"o -Zlan -ya -ya "o -bha 's/eg/cg"um/e -nu -bha 'ka =waa- y"o. =Wa k"e bun do 'g"u -m/e 'ka; '"o 'go m"u =wa k"e -zi"o p"e 't/c 'go -wo '"o -Zlan -y"o b/ca 'wunta/cs"e '"o -gban Yesu Klito -bha bh"e -a 'g"u bh"e -a 'pi"o -m/e 'ka =waa- y"o. 7'Wunta/cs"e '"o bh"e 'ma k"e -a =bl/e/e'- -m/e 'ka, gba/c do '"o -Zlan -ya -k"e n -dh"e "o -bha 'glus"e 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. -Ya -k"e n -dh"e 'dh"o "o -bha 'piigbeedh/e =kwaa'. 8A m/e 'g"uga"uz"e -nu -bha m/e 'g"uga"uz"e 'ka -Zlan -bha 's/eg/cg"um/e -nu 'sl"o"osl"o zi"en; 'k/e/e -Zlan -y"o -we -a -bha n -g/c k"o 'wunta/cs"e '"o -gban p"e -s/e/eb/c -nu 'gbl"u"unz"e 'wo Klito 'g"u bh"e 'a- =bl/e/e'- m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e. 9'Go m"u 'z"u k"o 'aan- k"e k"o m/e -nu 't"o"udh"o -waan -Zlan -bha 'sl"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka bh"e -a k"e -k/c 'y"o dho kaa k"o -wa y"o. -Zlan '"o p"e 'pl/e -da bh"e -y"o -k"e 'sl"e '"o bh"e -a -bin =dhia 'dh"o -be -kplawo, 10-y"o k"e 'dh"o k"o zl"o"o -bha =n/e bh"e, -wogbiindh/e -nu, 'piigbeedh/e -nu 'wo k"edh/e '"o dhang- 'g"u -a -bha -waan -Zlan -bha 'kpaakpadh/e -wun d/c -k/c =suu'- 'saadh"o -ta =b/ca' Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u w/c -k/c -ta -s"u 'ka. 11-Zlan -ya -k"e 'dh"o bhii p"e '"o- -y"o 'ko 'dhi"o -k"e "o =zu"o' 'pi"o =to"ep"o 'ka, '"o- -de -k"e =b/ca' kwa D"em/e Yesu Klito -ta -s"u 'ka y"o -m"u. 12Kwa -bha -k"e do -s"u 'g"u waa- kwa -bha -zo -y"o -a -bha -s"u bh"e -y"o -potaas"u -nu kwa -dh"e k"o 'kwaan- 'dho -Zlan w"o 'dhi"o -zo y"o -s"u giagia 'ka. 13=Dh/e -k"e 'dh"o bh"e a- -p"o ka -dh"e k"o =kun '"o -k"e ka -dh"e ya '"o ka 'g"u -y"o ga 'klobh/cdhe -nu 'wo nu -na n -ta ka -wun 'g"u bh"e -a -wun 'g"u; bhii y"o =n/e 'ka dho b/c -a -ta 'kaan- 'wun -s"e y"o. 14P"e -nu '"o kwa D"e -Zlan -ya -k"e kwa -dh"e 't"o"udh"o bh"e, 'ma n -zo 'ta -a 'g"u, a -lo n kp/cn 'g"u -a w"o 'dhi"o =bh/ea' -s"u 'ka; 15y"o =n/e '"o 't"e -p"e -nu -dho 'ku"e- -s"u 'saadh"o 'wo dhang- -nu 'g"u waa- -an m/e -nu 'wo 'kpongtaa '"o -an -bha -k"edh"os"u -y"o go -a kw/e/e. 16A- -dh/e -a -g/c k"o -a -bha 'glus"e =va 'g"u -y"o ka -zo -gban -Zuu 'sl"o"osl"o =kwaa'; 17k"o Klito -yaan -ya ka =zu"o' 'g"u ka -bha -zo -y"o -a -bha -s"u 'g"u, k"o ka -g/en -y"o -gban 'gbee- 'ka -dh/c '"o -Zlan -ya k"e kaa bh"e -a 'g"u. 18Bhii -k/c bh"e =n/e '"o ka -bha -kpa -Zlan -bha 's/eg/cg"um/e -nu 'sl"o"osl"o -bha -s"u 'ka, 'ka dho -m/ca k"o -k/c '"o Klito -bha -dh/c -ta 'dho -a 'ka 'gb/ea =zian' 'pl/e 'ka, '"o- dhu"o -zian 'dho =gbiin, '"o- sia- -zian 'dho =gbiin bh"e 'kaan- -a -g/en d/c; 19'go m"u k"o -a -bha -a -dh/c -k"e kwa 'ka -s"u '"o zi"o m/e 'bhee- -bha 'wund/cdhe =suu'- 'saadh"o -ta bh"e k"o 'kaan- -a 'z"u y"o -yaan dho"e 'dh"o k"o 'dhu"e- 'saadh"o '"o go -Zlan 'pi"o bh"e -yaan -a nu ka -dh"e "o 'pl/e 'ka. 20-Zlan '"o bh"e -k/c -m/c 'wu"en- -s"u -ya -g/c k"o -yaan p"e -nu k"e -yaan zi"e =gbiin kwa -dh/e -p"e -nu 'iin kwa -zo -ta -a 'g"u -wun -nu 'pl/e -ta 'piigbeedh/e '"o yu"o k"e -na kwa 'g"u bh"e -a =kwaa'; 21k"o -y"o -Zlan 't/c bh/c, -y"o k"e -a -bha 'ka b/ca Yesu '"o M/edham/e 'ka bh"e -a -ta -s"u 'ka, -a -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u zi"en 't"ong 'saadh"o 'ka, =to"ep"o 'ka! Am/en.

will be added

X\