Ef/ez"o 2

1'Dhi"o -be, -Zlan w"o 'dhi"o =zian', ka -k"e ga -s"u 'ka ka -bha 'wun =zaa' -s"u waa- ka -bha =s/c/cn yaa -nu -wun 'g"u; 2'"o 'ka 'ta s"u -tosiadhe k"e -k/c yaa '"o 'kpongtaa z"o -a k"e -k/c 'ka; 'ka =bhl"eyadhe nu -zuu yaa =suu'- 'kp/ekp/e '"o 'wo 'dhung- -ta -an =k/c/cnm/e -dh"e. D/c '"o 'kwa- wo =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e, y"o =n/e '"o yu"o k"e -na m/e 'bhee- -nu 'waa -Zlan =bhl"e -ya -an 'g"u bh"e. 3Kwa 'saadh"o kwa -k"e =n/e -an 'dh"o 'dhi"o -bez"e; kwa -k"e -tosiadhe '"o -k"e kwa -bha m/ebheedh/e -bha -de =dh/c/cbhaap"e -nu 'ka -an k"e =dhia; '"o p"e yaa =suu'- 'saadh"o '"o kwa bun waa- kwa -zo -ta -a 'g"u -wun -an -dh"e -s"e, 'kwa -k"e -an k"e =dhia. P"e '"o 'kwa =kaa' bh"e -a -wun 'g"u 'kwa -ya k"o -Zlan -bha -naadhe -y"o nu kwa -ta =n/e m/e -nu 'wo to -an 'dh"o. 4'K/e/e -Zlan -bha kwa 'yena y"o -s"u =y"o =va 's"ongg"o -s"ongg"o. -Dh/c '"o- -k"e kwa 'ka bh"e -a -wun 'g"u, 5m/e '"o kwa -k"e ga -s"u 'ka -a w"o 'dhi"o =zian' -be kwa -bha 'wun =zaa' -s"u -wun 'g"u bh"e, -y"o -ko 'z"u '"o -k"e -a 'g"u -s"u nu kwaa- Klito -nu kwa -dh"e. Bhii -Zlan -bha 'glus"e '"o- -k"e kwa 'ka bh"e =n/e 'ka b/c -a -ta '"o dhas"u -y"o -k"e ka -g/c. 6Kwaa- Yesu Klito -nu kwa -bha -klu 'ku"e- -s"u 'g"u, -Zlan =ya kwa bho ga 'g"u -a 'g"u =zian'. =Ya kwa -ya dhang- 'g"u k"o kwaa- Klito -nu 'kwaan- -glud"edh/e k"e. 7-Y"o 'wun -s"e -k"e kwa -dh"e =b/ca' Yesu Klito 'g"u -s"u 'ka, -y"o k"e 'dh"o k"o 't"ong 'saadh"o '"o dho nu, k"o 'glus"e 'gbl"u"unz"e '"o -zi"o p"e 'pl/e -ta 'y"o- -k"e kwa -dh"e bh"e -yaan -z/cn. 8Bhii -Zlan -bha 'glus"e bh"e =n/e, 'ka b/c -a -ta, 'ka dhas"u y"o, ka -bha -zo y"o -s"u 'ka. Dhas"u '"o bh"e -a -g/en yaa 'go ka 'g"u. -Y"o -Zlan -bha gba/c 'kpaan '"o -k"e -a 'ka. 9'Yaa -de -bha yu"o 'ka- -k"e -a =tru"en 'ka; =dh/e '"o 'p"o k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o "o -de s"u =va! 10Bhii -Zlan =n/e '"o kwa -yu"o -k"e; -y"o -k"e -a 'g"u -s"u -d"e"u -nu kwa -dh"e =b/ca' Yesu Klito -ta -s"u 'ka -y"o k"e 'dh"o k"o yu"o -s"e -nu '"o =ya -an k"e -pi"o -nu 'dho 'ku"e- -an -ya kwa -g/c -s"u 'ka bh"e 'kwaan- -an k"e -s"e 'ka. 11=Dh/e '"o 'p"o, m/e -nu '"o 'kaa Zuif"o 'ka, ka '"o Zuif"o -nu -wo ka -dh/e =dru/en, 'k/e/e k"o wo -z"e -wo wo -de -dh/e -kw/eaz"e -nu, =duak"ep"e '"o m/e 'bhee- -nu 'dho -a k"e -na wo bun 'g"u 'kpaan bh"e -a -wun 'g"u, ka -de 'p"o ka -zo -y"o -b"u"o -k/c '"o 'ka =kaa' 'dhi"o =zian' bh"e -a 'ka. 12'T"ong '"o 'dh"o bh"e -a 'ka, ka -k"e Klito 'ka =gbiin, '"o kaa k"e -Zlan -bha 's/eg/c '"o- s"u -a 'g"u -m/e -nu 'ka; ka -k"e -Zlan -bha -dhi 'ku"e '"o- -k"e "o -bha 's/eg/cg"um/e -nu 'ka '"o p"e 't/c 'go -s"u 'ka -an -dh"e bh"e -a -g/c plaan =zian'; ka ka -bha -k"e -a 'g"u -s"u -k"e 'kpongtaa =n/e m/e -nu '"o -an -zo -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o waa- m/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c -an 'dh"o. 13'K/e/e zl"o"o =n/e kaa- Yesu Klito -nu ka -bha -kpa 'ku"e- -s"u 'g"u, ka 'ka -k"e 'ma =gbiin -be bh"e, 'ka =y/c/cn -Zlan 'ka =kl"o"o' -b/c Klito f/ei '"o -lo -a -bha ga -s"u 'ka bh"e -a -ta -s"u 'ka. 14Bhii Klito -de gia- =n/e '"o nu =zu"oyagluu 'ka kwa =dhia; y"o =n/e '"o m/e -nu 'wo Zuif"o 'ka waa- m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -k"e 's/eg/c do 'g"u -m/e 'ka. 'Go m"u 'z"u, '"o p"e '"o -k"e =n/e b"o"u- 'kplong 'dh"o '"o- -naa -da -an zi"en '"o 'wo -k"e yaag"um/e 'ka wo 'ko -nu -dh"e bh"e '"o- -lo. 15=Ya Zuif"o -nu -bha t/cng -nu, "o 'g"u -dhiod/cwo -nu waa- "o 'kun -k/c -nu 'g"u =si"o'- 'f/ef/edh"o k"o -yaan m/e =suu'- -ta =pl/e 'wo bh"e -an k"e 's/eg/c do -d"e"u 'g"u -m/e -nu 'ka -k"e do -s"u 'g"u "o 'pi"o k"o -yaan k"e =zu"oyagluu nu -s"u 'ka. 16Klito -bha -ga -gaatal"u -bha -s"u 'ka =ya 'ko -san z"e -s"u 'pl/e y"en, -an -kpa 'ku"e- -s"u 'ka -Zlan 'pi"o =n/e m/e -l"u dos/en 'dh"o. =Ya dhidhe -da waa- -Zlan -an zi"en. 17-K/c '"o bh"e =n/e '"o Klito -y"o nu"e =zu"ogludhi -wunta/cs"e bh"e -a 'ka m/e -nu 'kaa Zuif"o 'ka, 'ka k"e -Zlan 'ka =gbiin waa- m/e -nu 'yi Zuif"o 'ka 'yi- 'ka =kl"o"o', -a 'ka kwa 'pl/e kwa =dhia. 18Bhii Klito 'g"u =n/e '"o kwa 'saadh"o, "u Zuif"o 'ka oo, 'bhaa Zuif"o 'ka oo, 'kwa dho -m/ca k"o 'kwaan- 'dho -Zlan w"o 'dhi"o -Zuu 'sl"o"osl"o do '"o bh"e -a -bha -nu kwa -dh"e -s"u 'ka. 19=Dh/e -k"e 'dh"o, m/e -nu kaa k"e Zuif"o 'ka bh"e, 'kaa -nia -nu 'iin m/e -nu 'wo go plaan -an 'ka gb/c. 'K/e/e ka zl"o"o -Zlan -bha 's/e 'g"u 'n"e -nu, m/e -nu 'wo- -g/c 'k/c/cm/e -nu 'ka -an 'ka 'p"o. 20Ka -de 'p"o, 'k/c '"o d/c '"o Yesu -bha b/cm/e -nu waa- -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'dh"o -a 'z"u -gban -a tap"e 'ka bh"e, ka- d/c -p"e 'bhaa -nu 'ka; '"o -an ku"ennu -gu"o '"o =ya k"e 'wo- -da -na 'k/c 'bhong 'pi"o '"o 'k/c 'dho d/c -na g/enngdh"o bh"e 'y"o -k"e Yesu Klito gia- bh"e -a 'ka. 21Y"o =n/e '"o t/c/c 'k/c '"o bh"e -a -g/en 'g/en- -g/en; -y"o k"e 'dh"o k"o -y"o 'dho dhu"o -yaan k"e -Zlan -bha 'k/c 'sl"o"osl"o 'ka D"em/e 'g"u =zian'. 22Ka -bha -kpa 'ku"e- -s"u 'ka -a 'g"u, ka -de 'p"o 'ka k"e 'k/c 'pian m/e -nu 'wo dho nu -waan kpa -a m/e 'wo to -an -bha 'kaan- k"e 'k/c '"o -Zlan 'dho -a 'g"u "o -bha -Zuu 'sl"o"osl"o 'ka -a 'ka.

will be added

X\