Ef/ez"o 1

1Ma P/cl"o '"o -Zlan -dhi -a -dh"e -wun 'ka, 'a Yesu Klito -bha b/cm/e 'ka, '"o 's"e"edh/e =n/e 'a- b/c -Zlan -bha m/e -nu 'ka Ef/ez"o 'ka -to =wou' -s"u 'ka, -klu Klito -bha -s"u 'g"u ka -dh"e. 2'Ka =b"uee! -Zlan '"o kwa D"e 'ka waa- kwa D"em/e Yesu Klito -wo 'glus"e k"e ka 'ka, -wo =zu"oyagluu nu ka -dh"e. 3-Kwa kwa D"em/e Yesu Klito D"e -Zlan 't/c -bl"u! =Ya 'dhu"e- 'kp/c kwa -bha kwa -bha -klu Klito -bha -s"u 'g"u; y"o =ga '"o 'dhu"e- =suu'- 'saadh"o kp/c kwa -bha -Zuu 'sl"o"osl"o 'g"u =zian' -dh/e -nu 'wo dhang- -nu 'g"u -an -bha bh"e. 4Bhii '"o t/c/c -Zlan -y"o kwa -s"u 'dhi"o -yaan =tun 'kpongtaadh/e k"e -na; '"o kwa -ya k"o 'kwaan- k"e Klito -bha m/e -nu 'ka, -y"o k"e 'dh"o 'kwaan- k"e m/e -nu 'wo 'sl"o"osl"o '"o 'wun =zaa' -s"u gb/e 'yaa -an -bha -an 'ka -a w"o 'dhi"o. 5Bhii kwa -dh/c '"o -Zlan -k"e bh"e -a -wun 'g"u, 'y"o kwa s"u 'dhi"o =zian' k"o 'kwaan- k"e -a -bha 'n"e -nu 'ka =b/ca' Yesu Klito -ta -s"u 'ka; -y"o -we -a -bha k"o -y"o k"e 'dh"o '"o t/c/c -y"o -k"e -a -dh"e -s"e. 6-Y"o k"e 'dh"o k"o -Zlan 't/c -yaan bh/c 'glus"e =va '"o- -k"e kwa 'ka '"o b/ca "o Gb"o -dh/ck"es"uz"e -ta bh"e -a -wun 'g"u. 7Bhii Klito f/ei '"o -lo -a -bha ga -s"u 'ka bh"e =n/e '"o kwa bho"e 'gan 'g"u '"o -Zlan -y"o -zi"o kwa -bha =s/c/cn yaa -nu -ta. -K/c bh"e =n/e '"o -Zlan -y"o 'glus"e =va bh"e -a =zuan', 8'"o 'wun -bho 'kou k"e dhe waa- 'kpaakpadh/e =suu'- 'saadh"o -an nu kwa -dh"e =va 'ka. 9Bhii -a -bha 'sl"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka 'y"o -we -a -bha 'dhi"o k"o 'yaan- -a 'g"u -p"e k"e =b/ca' Klito -ta -s"u 'ka bh"e, -ya -z/cn kwa -dh"e. 10'Sl"e '"o 'dh"o bh"e '"o t/c/c -Zlan -dho p"e -nu 'wo dhang- -nu 'g"u waa- -an m/e -nu 'wo 'kpongtaa -an 'pl/e kpa 'ku"e- k"o -yaan -an =k/c/cnm/e k"e do Klito 'ka. 'Sl"e '"o bh"e -ya -k"e 'dh"o k"o -a yi =ya -lo -yaan -a 'dhi"o -m/c 'ku"e. 11M/e -nu '"o 'kwa -Zlan -wo -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka Zuif"o -nu zi"en bh"e, kwa -bha -kpa Klito -bha -s"u 'ka, p"e -s/e/eb/c -nu 'wo -ya -s"u 'ka kwa -g/c bh"e 'kwa kwa -bha y"o. Bhii -Zlan -y"o kwa -s"u 'dhi"o y"o gia- "o -bha 'sl"e -nu k"e -k/c 'ka; -Zlan -de bh"e, -y"o "o -bha 'wun -nu 'pl/e -k"e =n/e -k/c '"o- =yaa' "o =zu"o' 'pi"o bh"e -a 'dh"o. 12=Dh/e '"o 'p"o, m/e -nu '"o 'kwa Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -bl/e/ez"e 'ka bh"e kwa -bha -tosiadhe k"e -s"u -y"o k"e -Zlan 't/c -bl"u -g/en 'ka! 13Bhii m/e 'kaa Zuif"o 'ka, ka -de 'p"o, =dh/e 'ka ka 'to 'to 'wun '"o -gban 'wun gia- '"o 'wunta/cs"e '"o nu dha -s"u 'ka ka =dhia =n/e -a -bha, 'ka- ma, ka- -dh/e 'wun gia- Klito 'g"u. =Dh/e '"o 'p"o -kaa d/ca =n/e -Zlan =ya =duak"ep"e -ya ka -bha -a 't/c 'g"u -Zuu 'sl"o"osl"o '"o- 't/c go ka -dh"e bh"e -a -nu ka -dh"e -s"u 'ka. 14-Zuu 'sl"o"osl"o '"o bh"e =n/e '"o t/c/c p"e '"o -Zlan -ya -ya kwa kw/e/e -a -z/cn -s"u 'ka =n/e p"e '"o- 't/c go kwa -dh"e bh"e -y"o -dho -a -de k"e. -Ya -p"o -y"o -dho k"e -to kwa -g/c -p"e '"o dho to kwa -g/c yi '"o kwa -bha -ya -de 'fl"e"e 'g"u -s"u dho y"o"e 'ko 'dhi"o -a 'ka. =Dh/e '"o 'p"o -kwa -Zlan -bha -k"e =va -s"u 't/c -bl"u! 15P"e '"o -k"e '"o =dh/e '"o ka -bha -zo y"o -s"u '"o D"em/e Yesu 'g"u waa- ka -bha -a -dh/c -k"e -Zlan -bha m/e -nu 'saadh"o 'ka -s"u bh"e 'ma- ma, 16n -zo -y"o -b"u"o ka -wun 'ka -kplawo ma =bh/ea' -s"u 'g"u, '"o =ya k"e 'dh"o, 'maa n bo -Zlan zu"o p"o =dhia ka -wun 'g"u '"o bh"e. 17-Y"o k"e 'dh"o k"o kwa D"em/e Yesu Klito -bha -Zlan '"o kwa D"e 't/c bh/c -s"u -z"e 'ka bh"e -y"o ka gbaa 'wund/cdhe 'ka 'go m"u -yaan "o -de -z/cn ka -dh"e 'kaan- -a d/c 'kpakpadh"o. 18'Go m"u k"o -y"o ka =zu"o' 'yan 'dhi 'po, k"o 'ka p"e -nu 'wo- -bha =dh/c/c k"e -wo 'pi"o -p"e -nu waa- p"e -nu 't/c bh/c -s"u -z"e '"o- -g/c p"e -nu 'ka '"o- -ya "o -bha m/e -nu -bha 'ka bh"e 'kaan- -an d/c, 19k"o 'piigbeedh/e '"o nu -s"u 'ka m/e -nu 'wo- -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka -an -dh"e k"o -a -bha -k"e 'gbl"u"unz"e -k/c bh"e 'kaan- -d/c 'p"o. 'Piigbeedh/e gia- '"o bh"e '"o -Zlan -ya s"u '"o "o -bha 'wun -nu =kaa' 'g"ugbeedh/e 'ka. 20Bhii y"o =n/e '"o Klito bho"e ga 'g"u '"o- s"u"e, '"o- =yaa' "o -bha -yadh/e =bhl"ez"e -bha -dh/e '"o dhang- 'g"u -a -bha. 21-Dh/e '"o bh"e -a 'g"u, Klito -y"o -ya -s"u 'ka -wogbiindh/e 'saadh"o, -k/c -m/c 'wun -bha -s"u 'saadh"o, 'piigbeedh/e =suu'- 'saadh"o 'wo 'kpongtaa waa- -an m/e -nu 'wo dhang- -nu 'g"u, -ya m/e -g/c =taa -s"u 'saadh"o waa- 't/c 'saadh"o '"o 'yaa 't/c m/e -nu 'wo =d/e/e =n/e -a 'g"u -an -de 'sloo 'ka 'k/e/e 't/c m/e -nu 'wo dho k"e -dh"o 'dhi"o =zian' -an 'pl/e -y"o -ya -an -g/c =taa. 22-Zlan -y"o p"e -nu 'saadh"o -an 'pl/e -lo Klito -g/en =l"o"o; 'go m"u =yaa- -ya -a -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -to 'dh"o -s"u =k/c/cnm/e =va 'ka. 23-An -to 'dh"o -s"u bh"e =n/e '"o t/c/c Klito bun; -dh/e bh"e =n/e '"o Klito '"o -dh/e =suu'- 'saadh"o -a 'g"u bh"e '"o -ya -s"u 'ka -a -bha "o 'pl/e 'ka.

will be added

X\