Kol/cs"o 4

1-G/cm/e -nu, p"e '"o ka -bha =nua -nu =dua' 'ka, -kaa k"e -an -dh"e "o 'pl/e 'ka! Bhii -y"o k"e ka 'yaan =n/e ka -de 'p"o, ka -g/cm/e -y"o -dh"o; -y"o dhang- 'g"u. 2-Ka 'dho 'dhi"o -bh/ea -Zlan -dh"e -s"u 'ka -kplawo! K"o =kun ka 'g"u -y"o ga -Zlan zu"o p"o -s"u 'ka! 3=Bh/ea' -s"u '"o 'dh"o bh"e, ka- wo -na, -kaa wo yi -wun 'g"u 'p"o, k"o -Zlan -yaan zian 'dhi 'po yi -g/c k"o 'yi"en- -a -wo =bl/e/e'- m/e -nu -dh"e, p"e '"o -gban Klito -bha '"o -bin -s"u 'ka k"o 'yi"en- -a -g/en p"o m/e -nu -dh"e. Bhii p"e 'a- -k"e -kanso 'k/c/cdh"o z"o '"o bh"e. 4-Ka =bh/ea' 'dh"o k"o p"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka bh"e 'aan- -a =bl/e/e'- m/e -nu -dh"e k"o -waan -a -g/en ma 'papadh"o; bhii yu"o '"o -Zlan -ya 'klu"en bho n -ma '"o bh"e. 5-Ka k"e 'kpaakpa m/e -nu '"o 'waa Klito -wun -dh/e 'wun gia- bh"e -an 'pi"o! '"O =ya k"e =n/e kaa- m/e -nu 'wo bh"e, 'ka k"e ka 'ko =bhaa, k"o =kun 'ka- -k"e '"o 't"ong bh"e '"o -zi"o ka -ta 'kpaan 'wawa, 'k/e/e -ka -Zlan -wo =bl/e/e'- -an -dh"e! 6Ka 'wun =bl/e/e' -na, ka 'dhi -wo -nu -wo k"e -s"e, -a din -y"o 'to m/e -nu 'dhii! 'Ka 'wun -nu -daa k"e m/e -nu -g/c =n/e -k/c '"o- 'yi dho -kan -a 'ka -Zlan 'dhi -a 'dh"o! 7Tisik"o, kwa dheglu 'n"eg/c/cnz"e '"o -k"e Yesu -bha m/e -nu -bha yu"ok"em/e -to -wo 'g"u -s"u -z"e 'ka, '"o -k"e n yu"ok"ey/c/c 'ka kwa D"em/e -bha yu"o 'g"u bh"e, y"o =n/e '"o 'wun '"o -gban n -ma, '"o dho -a 'pl/e =bl/e/e'- ka -dh"e. 8A- -b/c ka -dh"e 'dh"o k"o ka =faan' -yaan 'm"e yi -bha -tosiadhe -nu '"o 'yi- k"e -na 'n"o bh"e -a =bl/e/e'- '"o 'dho"e- wo ka -dh"e bh"e -a -wun 'g"u. 9Onezim"e '"o -k"e kwa dheglu 'n"eg/c/cnz"e -to -wo 'g"u -s"u -z"e 'ka, '"o -k"e Kol/cs"o 'n"e 'ka bh"e, '"o waa- Tisik"o 'wo dho nu ka 'pi"o 'wun 'saadh"o '"o k"e -na z"o, '"o -gban yi -bha -a 'ka bh"e. 10Alitaak"o '"o yi -nu 'yi -kanso 'k/c/cdh"o z"o bh"e, =ya 'we kaa! Maak"o '"o -k"e Baanabas"o d"e dheglu -bha 'n"e 'ka bh"e, =ya 'we kaa 'p"o! =Ya k"e =n/e =ya nu ka 'pi"o 'ma, -kaa -nia 'kun -s"e 'ka =n/e -k/c 'a ka 'paan bho"e bh"e -a 'dh"o! 11Yesu 'wo- -dh/e -na Zutus"o bh"e, =ya 'we kaa 'p"o. Zuif"o -nu =pl"e"ez"e 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- bh"e -a m/e -yaaga 'kpaan =n/e '"o yi -nu 'yi -Zlan -bha -glud"edh/e k"e -s"u -yu"o k"e -na. -An -bha yu"o -k"e n 'pi"o -s"u '"o bh"e, -ya -k"e '"o n =faan' -y"o m"e =du"o. 12Epaflas"o, ka -de -g/c 's/e 'g"u 'n"e, =ya 'we kaa! Yesu Klito -bha yu"ok"em/e -m"u -a 'ka. -A 'g"u 'yaa ga 'gb/e/edh"o =bh/ea' ka -wun 'g"u =faan' =va 'ka -a 'ka. -Y"o =bh/ea'- 'dh"o k"o 'kaan- d/c ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u, 'iin 'z"u k"o 'kaan- k"e m/e -kians"u 'ka -Zlan -bha zian -ta. 'Go m"u z"u k"o 'kaan- -Zlan -zo 'kun -wun 'pl/es/en d/c 'f/ef/edh"o k"o 'kaan- 'we -a k"e -s"u -bha. 13A -m/ca -bha k"o 'a -t/cm/cdh/e k"e Epaflas"o -bha -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: -Y"o "o =faan' 'pl/e -s"u '"o =bh/ea -a 'ka, ka 'dh"o, -Zlan -bha m/e -nu 'wo Laodise waa- -an m/e -nu '"o 'wo Ilapolis"o ka 'pl/e ka -wun 'g"u. 14Luk"o, kwa -bha =dh/cngtr/c 'glus"e"ez"e waa- Demas"o =wa 'we kaa! 15'Ma 'we kwa dhegluz"e -nu 'wo Klito 'g"u '"o 'wo Laodise -an 'ka! 'Ma 'we N/efa waa- -Zlan -bha m/e -nu 'wo bh/c 'ku"e- k"e -na -a -g/c k/c/c bh"e -an 'ka! 16=Ya k"e =n/e 's"e"edh/e '"o =n/e 'ka y"en -a p"o -s"u -bha, -ka ka -zo k"e -a 'pi"o k"o 'kaan- -a b/c -Zlan -bha m/e -nu 'wo Laodise -an -dh"e, k"o wo -de 'p"o -waan -a p"o. Laodise -m/e -nu -bha 'a- b/c -an -dh"e bh"e, -wo -dho -a b/c ka -dh"e; -kaa p"o 'p"o! 17=Ya 'go m"u, -kaa p"o Asip"o -dh"e =n/e kwa D"em/e -bha yu"o '"o- 'klu"en -y"o bho -a -bha bh"e, -y"o "o -zo k"e -a 'pi"o, -ya k"e -s"e 'ka! 18=Wekawo '"o =n/e n -de -k/c pin giagia -m"u: Ma P/cl"o, 'ma 'we kaa! K"o =kun '"o ka -zl"o -y"o -tr"o =n/e a =tun -kanso 'k/c/cdh"o! -Zlan -y"o 'dhu"e- kp/c ka -bha!

will be added

X\