K"eyu"o -nu 7

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o slabhom/e =va -y"o Eti/en"e =dh/e/e' kp/c '"o- p"o -a -dh"e: “'Wun -nu 'wo- p"o "u- -bl/e/e bh"e, "u- -bl/e/e 'dh"o gia- 'ka a?” 2'"O Eti/en"e -ya -daa -k"e '"o- p"o: “N d"e -nu, n dhegluz"e -nu, -ka ka 'to 'to! -Zlan 't/cbh/cs"uz"e -y"o "o -de -z/cn kwa 'bh/ema Ablaam"o -dh"e k"o -y"o =tun Mezopotami -s/e 'g"u k"o -yaan =tun 'dho -na -ya =dhia p"odh/e 'wo- -dh/e Kalan bh"e -a -bha. 3'"O -Zlan -ya -p"o Ablaam"o -dh"e: |iBhi 'dh"o, "u bha 'k/c/cm/e -nu 'dh"o, -ka 'go kaa- 'k/c/cm/e -nu waa- kaa- 's/eg"um/e -nu -an 'pi"o, 'ka 'dho 's/e 'a 'dho"e- -a -z/cn ka -dh"e bh"e -a 'g"u!|d 4=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Ablaam"o -y"o -go Kalidee -s/e 'g"u, '"o dho '"o -ya Kalan. -Dh/e '"o bh"e '"o Ablaam"o d"e -y"o ga -a -bha. '"O -Zlan -y"o Ablaam"o b/c 's/e '"o 'ka- 'g"u zl"o"o =n/e -a 'g"u. 5-Zlan yaa -dh/e gb/e nu -a -dh"e m"u. -Dh/e p"e 'tee gia- '"o dho k"e =n/e kwa -g/en pin 'dh"o yaa- do nu -a -dh"e k"o -yaan k"e -a -de -bha 'ka. 'K/e/e -Zlan -y"o p"e 't/c -go -a -dh"e =wo"e' =n/e -y"o -dho 's/eg/c bh"e -a nu -a -dh"e, '"o- nu -a =suu'- -ta 'n"e -nu -dh"e 'p"o. 'K/e/e k"o -a 't"ong 'dh"o bh"e -a 'ka k"o 'n"e gb/e yaa k"e Ablaam"o -g/c =kun. 6-Wo '"o -Zlan -ya =bl/e/e -a -dh"e y"o =ga '"o =n/e: |i"U =suu'- -ta 'g"u -m/e -nu -wo -dho -tosiadhe k"e -nia -dh/e 'g"u 's/e gb/e -ta. -Wo -dho k"e =nua 'ka m"u; '"o m/e -nu -wo -an 'klo bh/c -kw/e =k"eng' -yiisi"e 'pi"o.|d 7|i'K/e/e a -dho 'klobh/cdhe -da 's/eg"um/e -nu 'wo 'dho"e- -an k"e wo -bha =nua 'ka bh"e -an -ta. =Ya k"e 'dh"o, -wo -dho go 's/e 'wo -k"e -a 'g"u bh"e =nua 'ka bh"e -a -bha k"o -waan nu z"o n gba =dhia.|d” 8'"O Eti/en"e -y"o dho 'wun =bl/e/e' -s"u 'ka 'dhi"o '"o- p"o: “=Dh/e =ya k"e 'dh"o, -Zlan -y"o -dhiku"edhe -kun Ablaam"o 'ka, '"o- =dua' -y"o -k"e 'b/cn z"e -s"u 'ka. '"O Ablaam"o -y"o "o gb"o Izaak"o kp/c, '"o- z"e 'b/cng k"o -ya bh/c -a -dh/ekpa/cyi =ya k"e 'sl/eaga. -K/c do bh"e -a 'ka 'p"o, '"o Izaak"o -y"o Zak/cb"o zaa 'b/cng, '"o Zak/cb"o -de 'p"o '"o "o -bha 'n"e -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo -k"e kwa 'bh/ema -wun 'gbeez"e 'ka '"o -an zaa 'b/cng. 9'Y"o kwa 'bh/ema -nu -wo =dru/ei -k"e wo dheglu Zoz/efu -bha, 'wo- 'dh/c/c d/c k"o -yaan k"e =nua 'ka Ezit"o -s/e 'g"u. 'K/e/e -Zlan -y"o -k"e -a 'pi"o, 10'"o- bho -a -bha =s"e"ebhodhe 'pl/e 'g"u, '"o 'kpaakpadh/e nu -a -dh"e '"o 'sla kp/c -a -ta Fala/cn '"o Ezit"o -m/e -nu -bha -glud"e 'ka bh"e -a 'dhi"o. '"O Fala/cn -y"o Zoz/efu -ya Ezit"o -s/e waa- -a -bha =bh/c/cp"e 'pl/e =k/c/cnm/e 'ka. 11'"O din -y"o -da Ezit"o -s/e waa- Kana -s/e -an 'g"u. '"O =s"e"ebhodhe -y"o -k"e =gba/cns"u, '"o p"e kwa 'bh/ema -nu 'wo dho -a y"o -waan -bh"o yaa k"e -dh"o. 12=Dh/e '"o Zak/cb"o =yaa- ma =n/e 'blee- 'wo- =bluu'- k"e -na bh"e -y"o =tun Ezit"o -s/e 'g"u, '"o "o bha 'n"e -nu 'wo kwa 'bh/ema -nu 'ka bh"e -an b/c 'ma k"o -waan 'blee- 'dh/c. 13-A k"e -peed"e -naa 'wo dho"e zl"o"o bh"e '"o Zoz/efu -y"o "o -de -z/cn "o dhegluz"e -nu 'wo bh"e -an -dh"e, '"o Fala/cn -y"o Zoz/efu -bha 'k/c/cm/e -nu d/c 'sabla. 14=Dh/e =ya k"e 'p"o '"o Zoz/efu -y"o -na/c d/c "o dhegluz"e -nu 'wo bh"e -an -g/c k"o -waan d/c wo d"e Zak/cb"o -g/c k"o -an d"e waa- "o bha 'k/c/cm/e -nu '"o -an -dho 'ku"e- -s"u -y"o -k"e m/e -l"u 'g/c/c- 'slapl/e "o ga 's/c/cdhu 'ka bh"e k"o -waan nu. 15=Dh/e '"o -na/c bh"e =waa- d/c wo d"e -g/c, '"o -an d"e Zak/cb"o waa- "o bha 'k/c/cm/e -nu 'wo dho Ezit"o -s/e 'g"u. '"O Zak/cb"o -nu 'wo bh"e 'wo to 's/e bh"e -a 'g"u '"o y"o"e -an -bha ga -yi -bha. 16=Dh/e '"o Zak/cb"o -nu =wa ga 'wo dho -an =gl"o"o 'ka Ablaam"o -bha m/e -bin -dh/e '"o- dh/c Em/c/c -bha 'n"e -nu -g/c, Sik/em"e -p"o 'g"u bh"e -a -bha. -Dh/e do bh"e 'wo kwa 'bh/ema -nu -bin -a -bha 'p"o. 17=Dh/e p"e '"o -Zlan -ya 't/c go Ablaam"o -dh"e, '"o- yi 'dh"o 'to -na 'tee k"o -yaan k"e, k"o kwa 'bh/ema -nu -wo =bh/e/e -na. 'Y"o 'wo -k"e =pl"e"ez"e Ezit"o -s/e 'g"u. 18=Dh/e =ya k"e 'p"o, -glud"e gb/e '"o yaa Zoz/efu d/c =n/e Fala/cn 'dh"o bh"e '"o y"o Fala/cn pin =taa Ezit"o -s/e =k/c/cn -s"u 'ka. 19'"O -glud"e m/e bh"e 'y"o kwa 'bh/ema -nu -p"u"o '"o -an 'klo bh/c, '"o -an 'gbeedh/e bho k"o -waan wo -bha 'n"e 'puu -nu -lo bl"o"o, -wo wo =kwaa'- -an -z"u -wo ga. 20'T"ong gia- bh"e -a 'ka '"o Moiz"o -y"o bh/ca. -Y"o -k"e 'n"e 'puu -s"e =du"o '"o- -wun 'yi -y"o -kan -Zlan -dh"e -a 'ka. '"O- 'kp/cm/e -nu -wa to k/c/c 'su -yaaga 'pi"o 'wo wo -zo -k"e -a 'pi"o -bin -bl"u k"o =kun Fala/cn dho -a =t/ei' d/c. 21=Dh/e '"o- 'kp/cm/e -nu =wa 'n"e bh"e =waa- d/c bl"o"o, =wa wo =kwaa'- -a -wun -z"u, '"o Fala/cn 'dhu -y"o -kp"en -a -bha '"o- s"u '"o dho"e '"o- -k"e "o -bha 'n"e 'ka, '"o "o -zo -k"e -a 'pi"o. 22=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo Moiz"o =daan Ezit"o -m/e -nu -bha 'wunbhokoud/cdhe 'saadh"o 'pl/e 'ka, '"o- 'pii -y"o -k"e 'gbee- "o 'dhi -wo waa- "o k"ep"e -nu 'g"u. 23=Dh/e '"o Moiz"o -kw/e =ya k"e 'g/c/c- -yiisi"e, '"o- =zu"o' -y"o =luu k"o -yaan 'dho "o dhegluz"e -nu '"o 'wo Izla/el"o -m/e -nu 'ka bh"e -an 'pi"o k"o -an -k"e -a 'g"u -k/c -nu 'wo bh"e -yaan d/c. 24=Dh/e '"o dho, k"o Ezit"o mi do -y"o m/e -nu 'wo bh"e -a m/e do 'klo bh/c -na 'kpaan; 'y"o dho m/e 'wo- 'klo bh/c -na bh"e -a -dh"e, -a -zo bho -s"u 'ka 'y"o Ezit"o mi bh"e 'y"o- z"e. 25-Y"o -k"e -a -zo 'pi"o -bez"e =n/e "o dheglu -nu 'wo Izla/el"o -m/e -nu 'ka bh"e -wo -dho -a -g/en d/c =n/e, -Zlan -y"o -dho b/c "o -ta '"o -an bho 'gan 'g"u; 'k/e/e waa -dh/e gb/e y"o 'wun bh"e -a 'g"u. 26-A -dh/e m/e '"o -po -a 'pi"o bh"e Moiz"o -y"o Izla/el"o -m/e =pl/e -y"o k"o -wo 'ko z"e -na '"o- -k"e k"o '"o -an dhi 'ku"e -a -p"o -an -dh"e -s"u 'ka: ‘M/e 'ka =n/e, -abi', k"o =kun 'ka 'ko z"e ka 'ku"e! '"O t/c/c dhegluz"e -m"u ka 'ka!’ 27'K/e/e -a m/e '"o- -bha za 'dh"o ya bh"e -y"o Moiz"o -k"e =wo"e' =n/e/e: ‘Y"o 'ma -zian 'dh/e! D"o '"o "u -ya -g/cm/e 'ka 'iin zakanm/e 'ka yi -ta -/e? 28"U- 'pi"o k"o '"u n z"e =n/e -k/c '"u Ezit"o mi zaa y/e/en bh"e -a 'dh"o a?’ 29-Wo bh"e =dh/e '"o -da Moiz"o 'toodh"o, 'y"o =du"e '"o dho '"o -ya Madian -s/e 'g"u. -Dh/e '"o bh"e =n/e '"o to -a -bha '"o 'n"e g/c/cn- =pl/e kp/c. 30=Dh/e '"o -kw/e 'g/c/c- -yiisi"e =ya zi"o, '"o -Zlan -bha b/cm/e do -y"o "o -de -z/cn Moiz"o -dh"e 'y"enngtaadh/e '"o -k"e Sinai -t/cn 's/c/c bh"e -a -bha; 'si"o '"o -k"e -kp/c/c kp"o do 'g"u"o =dhia bh"e -a 'g"u. 31'Y"o Moiz"o 'te -y"o tun, p"e '"o- y"o bh"e -a -wun 'g"u. =Dh/e '"o =y/c/cn -na -kp/c/c kp"o '"o bh"e -a 'ka =kl"o"o' k"o -yaan -a -ga 'papadh"o, '"o kwa D"em/e -Zlan -wo ma k"o -ya p"o -na: 32|iMa 'a t/c/c "u 'bh/ema -nu -bha -Zlan, Ablaam"o -bha -Zlan, Izaak"o -bha -Zlan waa- Zak/cb"o -bha -Zlan.|d '"O Moiz"o -y"o y"o =zluun -s"u -bha 'su"o -dh"e. '"O -dh/e -ga 'ma -s"u -y"o -k"e -a -dh"e -ziiz"e. 33'"O kwa D"em/e -ya p"o -a -dh"e: ‘-Bh"o "u bha -sakpa bho "u -g/ean, bhii -dh/e "u d/c -a -bha bh"e =y"o 'sl"o"osl"o. 34'Y"enngbh/cdhe k"e -na ma m/e -nu -g/c Ezit"o -s/e 'g"u bh"e, a- -y"o, a -an 'gbo -wo -ma; p"e -k"e 'a =y/c/c 'aan- -an bho 'gan 'g"u bh"e '"o bh"e. -Bh"o nu, -a yi =ya -lo k"o 'aan- "u b/c Ezit"o -s/e 'g"u 'sabla!’ ” 35'"O Eti/en"e -y"o dho 'wun =bl/e/e' -s"u 'ka 'dhi"o '"o- p"o: “Moiz"o '"o Izla/el"o -m/e -nu waa 'we -a -wun -bha '"o 'wo- p"o -a -dh"e: ‘D"o "u -ya yi -g/cm/e waa- yi"e zad/cm/e 'ka’ bh"e, y"o do gia- bh"e =n/e '"o -Zlan -ya b/c k"o -yaan k"e -an -bho 'gan 'g"u -m/e waa- -an -g/cm/e 'ka. -Zlan -bha b/cm/e '"o "o -de -z/cn -a -dh"e, -kp/c/c kp"o '"o k"e 'g"u"o =dhia -a 'g"u bh"e, y"o =n/e '"o nu -a -dh"e k"o -yaan k"e Izla/el"o -m/e -nu -g/cm/e waa- -an -bho 'gan 'g"u -m/e 'ka. 36Moiz"o =n/e '"o Izla/el"o -m/e -nu bho Ezit"o -s/e 'g"u -dhidhaap"e -nu k"e -s"u 'ka 's/e '"o bh"e -a 'g"u, 'yoo nu/eaz"e 'dhi"o waa- -kw/e 'g/c/c- -yiisi"e k"e -s"u 'ka 'y"enng =taa. 37Moiz"o bh"e 'z"u =n/e '"o- p"o Izla/el"o -m/e -nu -dh"e: |i-Zlan -y"o -dho "o -wodhi"olom/e do '"o dho k"e =n/e n 'dh"o '"o dho go ka =suu'- 'g"u -a b/c ka -dh"e.|d 38Moiz"o bh"e 'z"u -y"o -k"e Izla/el"o -m/e -nu zi"en 'y"enng =taa. Y"o =n/e 't"ong 'wo- =kaa' m"u bh"e '"o -k"e -Zlan -bha b/cm/e waa- kwa 'bh/ema -nu zi"en, '"o =ya k"e '"o -Zlan -wo '"o =to"ep"o -k"edh"os"u nu m/e -nu -dh"e bh"e '"o =yaa- ma 'dh"o Sinai -t/cn tu"o '"o =ya k"e '"o nu '"o- 'dhi"o -lo kwa 'bh/ema -nu -bha. 39'K/e/e kwa 'bh/ema -nu waa 'we -a -bha k"o 'wo 'wun ma Moiz"o -ta. '"O 'wo -k/c Moiz"o 'ka; 'wo- -dh/c =kaa' k"o 'wo 'y/e wo 'z"u, 'wo 'dho Ezit"o -s/e 'g"u. 40'"O 'wo- p"o Aal/cn -dh"e: ‘-Bh"o kwa -bha gbap"e -nu 'wo dho 'ta s"u kwa 'dhi"o -an k"e! Bhii Moiz"o '"o kwa bho Ezit"o -s/e 'g"u bh"e, p"e '"o -k"e -a 'ka 'kwaa- d/c!’ 41'"O 'wo 's"enng -du 'n"e do -k"e '"o 'wo sla- bho wo -bha gbap"e bh"e -a -dh"e. '"O wo =kwaa' -p"e bh"e, 'wo- 'wlaan- -k"e. 42'"O -Zlan -y"o "o -ta y"o -an -bha '"o -an -bha -y/e 'z"u -y"o -k"e 'susong -nu gba -s"u 'ka =n/e -k/c '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -wodhi"olom/e -nu -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e -a 'dh"o =n/e/e: |i-Zlan -ya -p"o: Izla/el"o -m/e -nu, ka w"u -z"e 'ka sla- -nu bho"e -kw/e 'g/c/c- -yiisi"e 'pi"o 'y"enng =taa, 'k/e/e n -ma sla- 'yaa -m"u.|d 43|iKa -bha -zlan M/cl/ck"o 'y"o 'ka- -bha s/c 'k/c s"u, 'ka dho"e -dh/e 'pl/e '"o 'ka dho -a -bha -a 'ka, '"o kaa- -zlan '"o- 't/c -k"e Lefan 'ka '"o- =dua' -y"o -k"e 'susong 'bin 'ka bh"e, 'ka- s"u 'p"o. Gbap"e -nu 'wo bh"e ka -an -k"e ka =kwaa'; '"o 'ka -an gba. -A -wun 'g"u a -dho -a k"e k"o -waan 'dho ka 'ka =gbiin Babil/cn"e -dh/e =zl"o"o.|d 44=Dh/e '"o kwa 'bh/ema -nu -wo -k"e 'y"enng =taa bh"e, s/c 'k/c '"o- -z/cn -an -dh"e =n/e -Zlan -y"o wo 'pi"o, '"o -gu"o 'fa -nu '"o t/cng d/c -wo -nu 'dh"o =b/e/en' -s"u 'ka -a -ta -wo -k"e -a 'g"u bh"e -y"o -k"e -an -g/c m"u. S/c 'k/c '"o bh"e -wa -k"e =n/e -k/c '"o -Zlan -ya =bl/e/e -a 'ka Moiz"o -dh"e, '"o- -z/cn -a 'ka -a -dh"e bh"e -a 'dh"o. 45'"O s/c 'k/c bh"e '"o d/c 'p"o kwa 'bh/ema -nu 'wo y"o -an 'pi"o bh"e -an kw/e/e. '"O Zozue -y"o y"o -an -dh"e 'dhi"o, 'wo s/c 'k/c bh"e 'wo- s"u 'wo dho"e Kanaa -s/e 'g"u. -An -lo m"u =yi"e', k"o -Zlan -ya 's/e bh"e -a 'g"u -m/e -nu k"e -an 'dhi"o; 'y"o 'wo -an -bha 's/e kun -an -g/c. '"O s/c 'k/c bh"e '"o to -an -g/c, 's/e 'wo- kun bh"e -a 'g"u, '"o dho"e '"o y"o"e David"o -bha yi -bha. 46David"o -wun -y"o -Zlan -zo -kun. '"O David"o -ya -dh/e "o -bha -Zlan '"o -k"e "o 'bh/ema Zak/cb"o -bha -Zlan 'ka bh"e -a -g/c k"o -yaan -a -bha 'k/c d/c. 47'K/e/e Salom/c =n/e '"o 'k/c bh"e '"o- d/c zl"o"o. 48'K/e/e a- =bl/e/e ka -dh"e giagia 'ka =n/e -Zlan 'y"o =va, 'yaa -ya 'k/c -nu '"o m/e 'bhee- -nu 'wo- d/c -an 'g"u =n/e -k/c '"o- -wodhi"olom/e -ya =bl/e/e -a 'ka bh"e -a 'dh"o =n/e/e: |iKwa D"em/e (-Zlan) -ya -p"o:|d 49|iDhang- 'g"u -dh/e '"o t/c/c ma 'g/c -gbloo 'g"u -dh/e, '"o 's/e 'dh"o n -g/en -gban -a -ta -p"e 'ka. =Dh/e '"o 'p"o, 'k/c =suu'- -ml"e '"o 'ka dho -a d/c n -dh"e -/e? 'Iin -dh/e -ml"e 'a dho n 't/e/e -nu pa -a -bha -/e?|d 50|iMa -de kun 'a p"e -nu 'wo bh"e 'a -an 'pl/e -k"e -a?|d” 51'Go m"u 'z"u '"o Eti/en"e -ya p"o: “=Dh/e '"o -k"e 'dh"o =n/e m/e =g/c"u' 'gbeez"e 'ka =n/e, '"o ka =zu"o' -nu, ka 'to -nu, =wa ta -Zlan -wo -g/c, '"o 'kaa 'we -a -bha k"o 'kaan- 'wun ma -Zuu 'sl"o"osl"o -ta -kplawo bh"e, ka bh/c ka 'bh/ema -nu -bha giagiawo =dh/e/e! 52-Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo bh"e, -a d"o -z"e '"o ka 'bh/ema -nu waa -a 'klo bho =/e? '"O m/e -nu 'wo m/e kpengdh"o do -bha nu -s"u -wun =bl/e/e'- bh"e, 'wo -an z"e. M/e kpengdh"o '"o bh"e '"o 'ka- d/c m/e -nu kw/e/e, 'wo- z"e. 53-Zlan -y"o t/cng -nu ka -dh"e '"o b/ca "o -bha b/cm/e -nu -ta; '"o t/cng 'dh"o bh"e kaa- =bhl"e 'kp/c.” 54=Dh/e zakanm/e -nu =wa Eti/en"e 'wun =bl/e/e' -wo ma, 'y"o 'wun -y"o -na -an -zu"e =gba/cns"u. 55'K/e/e Eti/en"e '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya pa bh"e '"o -dh/e -ga dhang- 'g"u, '"o -Zlan -bha 't/cbh/cdhe 'bh"u y"o; '"o Yesu y"o k"o -y"o d/c -s"u 'ka -Zlan -bha -dh/e =bhl"ez"e -bha, 56'"o- p"o: “-Ka d/c 'dh/e, d/c 'a- wo =n/e, 'ma -kp"en dhang- -nu -bha, -an 'dhi -y"o 'po -s"u 'ka; M/egb"o '"o d/c =s"u"e' -Zlan -bha -dh/e =bhl"ez"e -bha bh"e a- -y"o 'p"o.” 57=Dh/e -k"e 'dh"o 'wo y"o -gbla 'gbee- 'ka -s"u -bha, 'wo wo -k/c y"o wo 'to"e-, wo 'to ta -s"u 'ka (k"o -waan 'kun 'wun '"o- =bl/e/e bh"e -a ma -s"u 'ka -a -z/cn -s"u 'ka =n/e p"e '"o- =bl/e/e' -na bh"e -y"o -Zlan -s"u ya -s"u 'ka). '"O -an 'pl/e -wo =luu wo 'ku"e, 'wo dho 'wo -lo Eti/en"e -ta. 58'Wo- =gbl"e"e 'wo dho"e p"o- =taa -bha 'wo y"o -a =z"e"e -z"e -gu"o 'ka -s"u 'g"u k"o -waan -a z"e. '"O m/e -nu 'wo -t/cm/cdh/e -k"e Eti/en"e -bha zad/cyi 'ka bh"e, 'wo wo -bha -da s/c -ta dhu"o -s/c bho wo -bha, 'wo- nu 'n"eg/c/cnz"e -dadh"e"u 'wo- -dh/e S/cl"o bh"e -a -dh"e k"o -yaan "o 'yan 'to -a -bha k"o 'wo"e- wo -bha -gu"o -zu"o -dh/e y"o. 59=Dh/e 'wo Eti/en"e z"e -na -gu"o 'ka bh"e, -y"o -bh/ea '"o- p"o: “N D"em/e Yesu, 'ma n -de -wun -lo "u kw/e/e.” 60=Dh/e '"o -k"e 'p"o '"o -lo "o kp/cn 'g"u '"o -gbla 'gbee- 'ka =n/e/e: “N D"em/e, "u -bha 'g"en -m"u; "u -zo bho -an -bha =s/c/cn yaa bh"e -a 'pi"o!” =Dh/e '"o- p"o 'dh"o '"o- -zo -y"o d/c.

will be added

X\