K"eyu"o -nu 27

1=Dh/e '"o 's/e =k/c/cnm/e -nu -wo =ya k"e -a 'g"u do =n/e, yi -dho 'yi -da 'yitag/c 'g"u 'yi dho Itali -s/e 'g"u, 'wo P/cl"o waa- -kanso 'k/c/cm/e 'bhaa -nu -an -lo 'dhasi -g/cm/e '"o -k"e Wl/cm"e 'n"e 'ka 'wo- -dh/e Zulius"o bh"e -a kw/e/e. Zulius"o '"o bh"e -y"o -k"e 's/e =k/c/cnm/e =va -bha 'dhasi kp"o -nu -g/cm/e do 'ka. 2'"O 'yi -da 'yitag/c '"o go Adramit"o -p"o 'g"u -a 'g"u, '"o dho dho 'yitag/c =gbaannu -dh/e m/e '"o Azi -s/e 'g"u -a -bha bh"e -a -bha, '"o 'yi dho"e. Alitaak"o '"o -k"e Masedoni mi 'ka '"o go Tesal/cnik"o bh"e, -y"o -k"e yi 'pi"o m"u. 3'"O -dh/ekpa/cyi m/e '"o y"o -a 'pi"o, 'yi -lo Sid/cn -p"o 'g"u. Zulius"o 'glu -y"o -k"e -s"e P/cl"o 'ka; 'y"o -potaas"u nu -a -dh"e, '"o b/c "o 'bham/e -nu 'wo -k"e m"u -an 'pi"o, k"o p"e '"o- -bha -wun 'dh"o -a -bha -waan -a nu -a -dh"e. 4=Dh/e 'yi"e 'go m"u, 't"e"e -y"o -k"e zi"o =dhia. '"O- -wun 'g"u, yi -bha 'ta 'yi- s"u 's/eg/c '"o 'yi zi"en 'wo- -dh/e Sipl"e -a 's/c/c bh"e, 'yi dho -a 'pian m/e '"o 't"e"e 'yaa -ma yi"e- 'yitag/c -bha -a 'pi"o bh"e -a 'ka. 5'Yi 'yoo -kan Silisi -dh/e waa- Panfili -dh/e -an 's/c/c, 'yi nu 'yi -lo Mila -p"o '"o Lisi -s/e 'g"u bh"e -a -bha. 6-Dh/e bh"e -a 'g"u =n/e '"o 'dhasi -g/cm/e bh"e '"o 'yitag/c '"o go Alezandri -p"o 'g"u, '"o 'dho -na Itali -s/e 'g"u '"o- y"o -a -bha. 'Yi go yi -bha 'yitag/c 'yi nu"e bh"e -a 'g"u, 'yi -da -a m/e '"o bh"e -a 'g"u 'yi dho"e. 7=Dh/e 'yi"e yi p"e 'tee =y/c/cn 'dhi"o, '"o 'buu -y"o y"o zi"o -s"u -bha yi -bha 'yitag/c -bha 'gbee- 'ka. 'Y"o -dh/ekpa/cyi =pl"e"ez"e 'pi"o, 'yi yi =zl/ca, 'yi dho '"o 'yi =lo"e' Kinid"o pl"o"o -dh/e =t/ei' 'ka, =s"e"ebhodhe 'ka. =Dh/e '"o -k"e =n/e 'buu yaa 'we -a -bha yi -g/c k"o 'yi 'dho 'pian m/e '"o bh"e -a -ta, yi -wa 's/e 'pian m/e '"o 'yi zi"en 'wo- -dh/e Kl/et"o -s/e bh"e -a 's/c/c 'pian '"o b/c 's/e 'pian 'wo- -dh/e Kap"o Sal"em/cne -a 'ka. 'Pian '"o bh"e 'buu 'yaa zi"e. 8'Yitag/c 'yi -k"e -a 'g"u bh"e, -y"o -wa 'kpong 'dhi"o, '"o 'yi -lo =s"e"ebhodhe 'ka -dh/e 'wo- -dh/e 'yitag/c -d/cdh/e -s"e '"o Lase -p"o 's/c/c bh"e -a -bha. 9=Dh/e '"o -dh/ekpa/cyi =pl"e"ez"e =ya zi"o yi -ta m"u, '"o 'ta -s"u 'yi -ta -s"u -y"o -k"e 'gbee-, bhii '"o t/c/c -y"o -k"e -kw/e 'dhi"otoyi 'ka =kl"o"o'. '"O Zuif"o -nu -bha 'wlaan- m/e '"o =waa- k"e 'wo- =t/ei' d/c =n/e -Zlan =ya zi"o wo -bha =s/c/cn yaa -nu -ta bh"e k"o =waa- k"e 'saadh"o. Bhii =dh/e '"o k"e -na 'dh"o k"o =ya 'to 'tee k"o 'buu 'gbee- -yaan nu. -A -wun 'g"u, '"o P/cl"o -y"o -dhio d/c -an -dh"e =n/e/e: 10“G/c/cn- -nu, 'ma- y"o =n/e 'ta '"o =n/e 'kwa dho"e 'dhi"o, -y"o -dho k"e kwa -bha 'gbee-, '"o t/c/c 'yitag/c waa- =kw/e/e- -nu, -an 'pl/e -wo -dho =si"o, 'go m"u 'z"u, 'y"o dho k"e kwa gia- kwa 'g"u =si"o'- -g/en 'ka.” 11-Y"o -k"e 'dh"o 'k/e/e 'dhasi -g/cm/e bh"e -y"o "o -zo -y"o 'yitag/c -yu"ok"em/e -nu -g/cm/e waa- 'yitag/c d"em/e -nu -bha '"o =zi"e' P/cl"o -ta. 12'Yitag/c -d/cdh/e '"o bh"e yaa k"edh/e -s"e -dh/e 'ka k"o m/e -nu -waan 'to m"u 'buu 'gbee- bh"e -a 't"ong 'ka. 'Y"o m/e -nu '"o waa- P/cl"o -nu 'wo 'ta -s"u -na bh"e -a m/edh/evadh/e -wa -ya wo =zu"o' 'pi"o k"o 'wo 'go m"u, 'wo 'dho 'z"u 'yoo -ta; 'wo- k"edh/e =m/e/e k"o 'wo -lo 'yitag/c =gbaannu -dh/e m/e '"o Fenis"o '"o Kl/et"o -s/e 'g"u bh"e -a -bha. Fenis"o '"o bh"e -y"o -k"e lan- 'dho =zian'. -Dh/e bh"e =n/e '"o -k"e -an -dh"e -s"e k"o 'wo 'buu 'gbee- 'dhi"o 'gan m"u. 13'T"e"e p"e 'tee '"o go goo =zian' -y"o -k"e zi"o =dhia. 'Y"o 'wo y"o wo -zo 'ta -s"u 'g"u =n/e 'wun 'wo- -ya 'ko 'dhi"o -k"e wo =zu"o' 'pi"o bh"e, -a -de 'dho"e- k"e. 'Wo -pi"o kp"o 'gbiin- '"o -k"e 'yitag/c =gbaannu -a -bha -p"e 'ka, '"o 'yi =l"o"o bh"e 'wo- bho -a -g/c, '"o 'yitag/c -y"o y"o 'ta 's"u -s"u 'g"u 't"e"e bh"e -a =kwaa'. 'Wo dho"e 'dh"o, 'k/e/e waa 'dho 'kpong 'dhi"o -dh/e 'ka =gbiin. 14=Dh/e '"o 't"ong p"e 'tee =ya zi"o '"o 'buu 'gbee- 'wo- -dh/e 'buu '"o go dhu"o =zian' '"o go Kl/et"o -s/eg/c '"o 'yi zi"en bh"e -a 'pi"o =zian', '"o -ya zi"o -s"u -bha 'gbee- 'ka 'pian '"o bh"e -a -ta. 15'"O yi -bha 'yitag/c -zaan zan. Yi- k"edh/e -m/e/e k"o 'yi"en- 'dho yi -bha 'ta 'ka 'dhi"o 'buu 'go =zian' 'k/e/e yi"e -m/ca -bha. '"O 'yi yi -kwaa yi -bha 'yitag/c -z"u, '"o 'buu -ya -bl"u zian '"o 'dhi -a -dh"e -a 'ka. 16'"O 'yi dho, '"o 'yi -lo 's/e 'pian 'tete '"o 'yi zi"en 'wo- -dh/e Koda -a 's/c/c. '"O 'yi b/c -a 'pian m/e '"o 'buu 'yaa -maa 'ka =du"o bh"e -a 'ka. '"O -dh/e bh"e -a 'g"u '"o 'yitag/c 'tete '"o -k"e -klu -s"u 'ka 'yitag/c =va =zl"o"o bh"e, 'yi- bho m"u, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o 'yi kp"o dho a w"u; 'k/e/e -a -bho m"u -s"u -y"o -k"e 'gbeegbee. 17'Wo 'yitag/c 'n"e 'tee bh"e 'wo- =luu, 'wo- d/c -a =va -ta. 'Wo =bh"u"oga do -ni"e -a =va -z"u 'to k"o -a 'l"u 'p/en -nu -waan to 'ku"e- kpinngdh"o. '"O zl"o"o -bha bh"e, 'su"o -y"o y"o -an -k"e -s"u -bha 'ta 's"u -s"u '"o 'yi -ta bh"e -a 'ka. '"O t/c/c -wo wo -zo -ta =n/e/e wo -bha 'yitag/c -y"o -dho -gban 'y"enng -t/cn -nu 'wo 'yi =l"o"o Libi -s/eg/c 'dhi"o bh"e -an -bha. '"O- -wun 'g"u, 'wo 'l"u 'p/en 'gb/ea '"o 'yitag/c =zl/ca -na bh"e, 'wo- -da yi"o. '"O 'wo wo -kwaa 'buu -z"u, '"o 'yitag/c bh"e '"o- -bl"u zian '"o 'dhi -a -dh"e -a 'ka. 18'Buu 'gbee- -y"o -k"e -zi"o yi -bha -dhiadh"o, '"o dho -a 'ka 'dhi"o 'gbee- 'ka. 'Y"o -dh/ekpa/cyi '"o y"o -a 'pi"o, 'wo y"o =kw/e/e- -nu 'wo 'yitag/c 'g"u, -an -lo yi"o -s"u -bha. 19'"O -dh/ekpa/cyi m/e '"o y"o -a 'pi"o 'z"u, '"o wo gia- 'wo p"e 'bhaa -nu 'wo 'yitag/c 'ta 's"u -na bh"e 'wo -an 'bhaa -nu -lo yi"o. 20'"O -dh/ekpa/cyi =pl"e"ez"e 'ka, -a k"edh/e gb/e yaa k"e -dh"o yi -g/c k"o 'yi yi 'yan d/c lan- waa- 'susongga -nu -an -bha; bhii wo =n/e '"o 'yi"e -an ga -bez"e '"o yi dho yi 'go -zian 'iin yi 'dho -zian -nu d/c. 'Buu -y"o -k"e zi"o -s"u 'g"u 'gbee- 'ka -kplawo; =dh/e 'to -na zl"o"o k"o yi yi -zo 'ta -na =n/e yi 'ka 'dho dha gb/c. 21M/e -nu 'wo -k"e 'yitag/c 'g"u waa -bh"op"e -bh"odh/e gb/e y"o -dh/ekpa/cyi =pl"e"ez"e 'ka. '"O P/cl"o -y"o =luu -an 'pl/e 'dhi"o m"u, '"o- p"o: “G/c/cn- -nu, ka ka 'to -to n -wo -bha -bez"e, -y"o -dho k"e -s"e; bhii kwa dho kwaa- to Kl/et"o -bez"e k"o p"e 'g"u =si"o' -s"u =suu'- =n/e -a gb/e yaa 'dho y"o kwa -bha. 22'K/e/e d/c 'kwa- wo =n/e, a -bh/ea ka -dh"e k"o 'ka ka 'g"u d/c 'gbee-, bhii m/e gb/e yaa 'dho ga ka zi"en, -a 'ke yaa k"e 'yitag/c -bha =si"o' -s"u 'ka. 23A- 'wun -d/c 'dh"o '"o t/c/c -Zlan 'a- -bha 'ka 'a yu"o k"e -na -a -dh"e bh"e, -a -bha b/cm/e do -y"o -wo n -ta gbeng =d/e/e, 24'"o- p"o n -dh"e: ‘P/cl"o, k"o =kun '"o 'su"o -y"o "u -k"e, "u =dua' -m"u k"o '"u 'dho 's/e =k/c/cnm/e =va 'dhi"o k"o '"u 'wun -nu =bl/e/e'- -a -dh"e. 'Go m"u 'z"u, =dh/e '"o -Zlan 'glu 'dh"o -s"e, -y"o -dho 'wun -s"e k"e "u -dh"e, bhii '"o t/c/c -y"o -dho m/e -nu 'saadh"o 'wo "u 'pi"o 'yitag/c 'g"u bh"e, -an -dha 'p"o.’ ” 25P/cl"o -y"o -dho 'wun =bl/e/e' -s"u 'ka 'dhi"o '"o- p"o -an -dh"e: “'Wun '"o -Zlan -bha b/cm/e -ya =bl/e/e bh"e -a -wun 'g"u, g/c/cn- -nu, -ka ka =faan' 's"u, bhii a n -zo -y"o -Zlan -bha; -y"o -dho -a k"e =n/e -k/c gia- '"o- p"o"e n -dh"e bh"e -a 'dh"o. 26'K/e/e y"o 'ka 'dho k"e 'p"e"ep"e, bhii kwa -bha 'yitag/c -y"o -dho w"u 'buu '"o dho kwa -bl"u 'kpong 'pi"o -dh/e do 'bhaa 'g"u bh"e -a =kwaa'.” 27-Y"o -k"e gbeng -yi 'g/c/c- do "o ga -yiisi"e -naa 'ka, k"o 'buu -y"o =tun dho yi 'ka, 'yoo 'wo- -dh/e Medit/elane bh"e -a -ta -kplawo. =Dh/e gbeng zi"en -dh/e 'dh"o d/c -na, '"o 'yitag/c -yu"ok"em/e -nu -wo wo -zo -ta =n/e yi =y/c/cn -na 's/e 's/c/c. 28'"O 'wo -an -bha =bh"u"oga 'wo 'yi =l"o"o -dh/e dan -na -a 'ka bh"e, 'wo- =y/c/c 'yi =l"o"o, '"o 'yi -glu =duan' -y"o -k"e =n/e/e 'm/etr"e 'g/c/c- -yaaga "o ga 'slapl/e 'dh"o. '"O =dh/e =wa =y/c/cn 'dhi"o, 'wo- -zu"o yi"o 'z"u, '"o 'yi -glu =duan' -y"o -k"e =n/e/e 'm/etr"e 'g/c/c- =pl/e "o ga 'sl/eaga 'dh"o 'z"u. 29-Wo wo -zo -ta =n/e 'wa 'dho 'ta 'ka 'dhi"o 'buu -y"o -dho -an -bha 'yitag/c -gban -gu"o -bha bhii '"o t/c/c 'yi -glu =duan' yaa k"e =gbiin =du"o gb/c. '"O 'wo wo -bha -pi"o kp"o -yiisi"e '"o -k"e p"e =gbaannu -a -bha -p"e 'ka bh"e 'wo -an =y/c/c 'yitag/c =zl"o"o yi"o -dh/e bh"e -a 'g"u '"o 'yitag/c -y"o =gbaannu m"u. '"O 'wo =bh/ea wo -bha -zlan -dh"e k"o -dh/e -y"o 'po 'zodh"o. 30'"O yi"e- 'yitag/c -yu"ok"em/e -nu -wa k"edh/e -m/e/e k"o 'wo =du"e 'wo 'go 'yitag/c 'g"u. 'Wo 'yitag/c 'n"e 'tee '"o -k"e -a =va -ta bh"e 'wo- =y/c/c 'yi -ta, -a p"o -s"u 'ka =n/e/e wo- 'pi"o k"o 'wo -ya -a 'g"u k"o 'wo 'dho, 'wo -pi"o kp"o 'bhaa -nu =y/c/c'- yi"o 'yitag/c =vaz"e 'dhi"o. 31'Y"o P/cl"o -ya p"o 'dhasi =k"eng' do -g/cm/e waa- 'dhasi -nu -dh"e: “Kwaa- 'yitag/c -yu"ok"em/e -nu 'wo =n/e waa 'to 'yitag/c '"o =n/e -a 'g"u =sia, m/e 'pl/e ka 'g"u -dho =si"o'-.” 32=Dh/e =ya k"e 'dh"o k"o 'dhasi -nu -wo =bh"u"oga '"o 'yitag/c 'n"e 'tee kun bh"e -an 'kan -na k"o 'yitag/c 'n"e 'tee bh"e -y"o =y/c/c' -na yi"o. 33=Dh/e 't"ong 'bhaa =ya zi"o, k"o -dh/e -y"o 'po -na bh"e, '"o P/cl"o -y"o =bh/ea -an 'pl/e -dh"e k"o -wo p"e -bh"o, '"o- p"o -an -dh"e: “-A -dh/ekpa/cyi 'g/c/c- do "o ga -yiisi"e -m"u =d/e/e, '"o 'ka -ya -s"u 'ka ka -de =z/cnng' -ta, '"o 'kaa -bh"op"e gb/e -bh"o. 34=Dh/e '"o 'p"o, 'a -bh/ea ka -dh"e k"o 'ka p"e -bh"o. Bhii '"o t/c/c ka -bha -wun -y"o p"e -bh"o -s"u -bha k"o 'kaan- ka =faan' 's"u 'z"u 'iin 'go m"u 'z"u k"o 'kaan- dha. P"e 'dhi"o- gb/e 'ka 'dho k"e m/e gb/e 'ka ka zi"en.” 35=Dh/e =ya y"en -a -p"o 'dh"o -s"u -bha, '"o =bluu'- s"u, '"o -bh/ea -Zlan -dh"e m/e 'pl/e w"o 'dhi"o m"u, -a zu"o p"o -s"u 'ka -bh"op"e '"o- nu -an -dh"e bh"e -a -wun 'g"u. '"O- =kaan, '"o y"o -a -bh"o -s"u 'g"u. 36'"O -an =zu"o' -y"o -k"e -saa, '"o 'wo- -bh"o 'p"o. 37M/e 'yi -k"e 'yitag/c 'g"u yi -k"e m/e -l"u =k"eng' =pl/e waa- m/e -l"u 'g/c/c- 'slapl/e "o ga 'slado 'ka. 38=Dh/e '"o m/e '"o -dh"o '"o- 'g"u =ya d/c, '"o 'blee- =bh/c/c' -nu '"o -k"e -an -g/c 'yitag/c 'g"u bh"e, 'wo- -lo yi"o k"o 'yitag/c -yaan 'to 'f"ongf"o. 39=Dh/e '"o -dh/e =ya 'po, 'yi 's/e y"o yi 'dhi"o, 'k/e/e yi"e- 'yitag/c -yu"ok"em/e -nu waa- d/c. 'K/e/e -an 'yan -y"o -kpan 'yi 'kpong 'dhi"o -dh/e -s"e '"o -k"e 'yoo -dh/e '"o dho 'kpong 'g"u -a -bha. '"O 'wo- k"edh/e =m/e/e k"o 'wo 'dho 'wo wo -bha 'yitag/c =gbaannu 'ma. 40'"O 'yitag/c -yu"ok"em/e 'bhaa -nu -wo p"e =gbaannu -a -bha -p"e =bh"u"oga -nu -kan, '"o p"e =gbaannu -a -bha -p"e -nu -wo to yi"o. =Dh/e 'wo- k"e -na 'dh"o k"o -a m/e 'bhaa -nu -wo 'l"u 'p/en -nu 'wo 'yitag/c =d/c/c' -na -a 'ka '"o 'wo -k"e 'yitag/c =zl"o"o bh"e k"o -wo =bh"u"oga 'po -na -a -bha, -y"o 'to -na yi"o. '"O 'wo s/c 'p/en do =luu 'yitag/c bh"e -a 'dhi"o =zian', -y"o k"e 'dh"o k"o 'buu -y"o 'yitag/c -bl"u 'kpong 'dhi"o. 41'K/e/e yi"e- 'yitag/c -y"o -gban 'y"enng -t/cn -bha yi"o, '"o =gbaannu; k"o -a 'pian m/e '"o 'dhi"o zian bh"e =ya =n"eng 'y"enng 'g"u. '"O to m"u, bhii '"o t/c/c -a zi"odh/e gb/e yaa k"e -dh"o. 'K/e/e k"o 'yitag/c 'pian m/e '"o =zl"o"o =zian' bh"e -y"o 'w"u -na, 'yi kp"o '"o ma -na -a -bha 'gbee- 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 42'"O 'dhasi -nu -wa -k"e -bez"e k"o -waan -kanso 'k/c/cm/e -nu z"e, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun 'wo dho 'yi k"e -waan wo -de dha. 43'K/e/e 'dhasi =k"eng' do -g/cm/e '"o- 'pi"o k"o 'y"o P/cl"o dha bh"e, -ya -p"o -an -dh"e -wo m/e 'pl/e dha. '"O- p"o m/e -nu 'wo 'yi k"e -dh/e d/c -an -dh"e, -wo -p"u"o 'yi"e- 'dhi"o, -wo 'yi k"e -wo dho"e 'kpongtaa. 44'Go m"u 'z"u '"o- p"o m/e -nu 'wo to -wo zi"o -an 'pi"o -klu 'yitag/c 'l"u 'fa -nu waa- p"e 'bhaa -nu 'wo 'go -na -a 'g"u bh"e -a -bha -s"u 'ka. -K/c '"o =kaa' '"o yi 'pl/e 'yi dhaa bh"e '"o bh"e.

will be added

X\