K"eyu"o -nu 21

1=Dh/e 'yi"e -kan yi 'ku"e-, 'yi -da 'yitag/c 'g"u, 'yi dho v/e/edh"o K/cs"o -s/e 'g"u. =Dh/e '"o- -ta -dh/e =ya =kpa/c, 'yi dho L/cd"o, '"o 'go m"u 'z"u, 'yi dho Patala pl"o"o. 2'"O 'yitag/c do '"o -k"e dho =dhia Fenisi -s/e 'g"u, 'yi- y"o. '"O 'yi -yaa 'g"u 'yi dho. 3'Yi dho 'yi -lo 's/eg/c '"o 'yi zi"en 'wo- -dh/e Sipl"e -a 's/c/c; 's/eg/c bh"e yi -to 'yitag/c 'g"u, 'yi- y"o yi 'dhi"o. '"O 'yi- to yi =kwaa- 'g"u =zian', 'yi dho Sili -s/e 'g"u =zian'. 'Yi dho 'yi -lo Tii, -dh/e '"o 'yitag/c dho =kw/e/e- =y/c/c'- -a -bha bh"e -a -bha, 'yi =y/c/c m"u. 4Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'wo -k"e m"u bh"e, =dh/e 'yi -an y"o, 'yi 'dh/c/cg/c do -k"e -an 'pi"o m"u. '"O -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o b/c Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo 'ma bh"e -an -ta, 'wo- p"o P/cl"o -dh"e k"o =kun '"o dho Zeluzal/em"e. 5=Dh/e 'yi 'dh/c/cg/c do 'dhi"o pa -an 'pi"o m"u, '"o 'yi 'dho"e- dho yi"e- 'ta 'ka 'dhi"o, '"o wo -nu, wo -bha dhoo -nu, wo -bha 'n"e -nu, 'wo yi d/c zian- 'yi go"e pl"o"o, 'yi =lo"e' 'yoo 'dhi"o. -Dh/e bh"e -a 'g"u, 'yi -lo yi kp/cn 'g"u 'yi =bh/ea. 6=Dh/e 'yi"e y"en -wo -da yi 'ko -nu -dh"e -s"u -bha, '"o 'yi -da -na 'yitag/c 'g"u, k"o wo -de 'p"o -wo 'dho -na wo -g/c pl"o"o. 7'"O 'yi dho yi -bha 'ta 'ka 'dhi"o, 'yi =lo"e' Tolemais"o pl"o"o. '"O 'yi -b"u"o -da dhegluz"e -nu 'wo -k"e m"u -an -dh"e, '"o -dh/ekpa/cyi m/e bh"e 'yi- -k"e -an 'pi"o m"u. 8=Dh/e -dh/e =ya 'po, '"o 'yi dho yi -bha 'ta 'ka 'dhi"o, 'yi dho 'yi -lo Sezale pl"o"o. -Dh/e bh"e -a 'g"u 'yi -da -Zlan -wo =bl/e/e' -m/e Filip"o -g/c k/c/c, '"o 'yi w/c m"u. Filip"o bh"e -y"o -k"e m/e -l"u 'slapl/e 'wo -an -ya Zeluzal/em"e bh"e -a m/e do 'ka. 9'"O- 'dhu -d/c 'p"u"e- -nu -yiisi"e -wo -k"e -Zlan 'dhi -wo =bl/e/e'- -m/e -nu 'ka. 10Yi -dh/ekpa/cyi =pl"e"ez"e -k"e m"u. '"O -Zlan -wodhi"olom/e do 'wo- -dh/e Agabus"o '"o go Zude -s/e 'g"u, '"o nu yi 'pi"o. 11'"O P/cl"o -bha -d/c s/c -ta -du kwi s"u, 'y"o "o -g/en -nu, "o -k/c -nu -l"o -a 'ka, '"o- p"o: “'Wun '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya =bl/e/e '"o =n/e/e: ‘G/c/cn- '"o- -bha -du kwi 'dh"o =n/e, Zuif"o -nu -wo -dho -a -l"o Zeluzal/em"e =n/e -k/c =n/e -a 'dh"o. 'Go m"u 'wo dho -a d/c m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an kw/e/e.’ ” 12=Dh/e -wo -nu 'wo bh"e 'yi"e- ma, yi gia- -nu, m/e -nu gia- 'wo -k"e Sezale, 'yi- p"o P/cl"o -dh"e k"o =kun '"o dho Zeluzal/em"e. 13'Y"o- -daa -k"e '"o- p"o: “-M"e '"o -k"e 'ka 'gbo -nu b/c k"o n =zu"o' 'klo -yaan bh/c =/e? P"e '"o n -zo 'pi"o bh"e -a 'pl/e 'yaa -m"u t/c/c n -l"o -wun, 'k/e/e -y"o n -dh"e -s"e 'p"o k"o 'a ga Zeluzal/em"e D"em/e Yesu -wun 'g"u.” 14'K/e/e =dh/e '"o -k"e =n/e P/cl"o 'yaa 'we -na yi -wo -bha, '"o 'yi yi bo -a -p"o -a -dh"e -s"u 'ka k"o =kun '"o dho, '"o 'yi- p"o: “P"e '"o kwa D"em/e -zo 'kun -wun 'ka, -y"o k"e!” 15=Dh/e 'yi"e -dh/ekpa/cyi 'bhaa k"e m"u, 'yi yi -bha =kw/e/e- dhu 'yi dho Zeluzal/em"e. 16Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'bhaa -nu 'wo go Sezale, -wo -d/c yi -g/c yi"e- 'ta 's"u -s"u -nu 'g"u. 'Wo dho yi 'ka g/c/cn- 'wo- -dh/e Nas/cn '"o go 's/eg/c '"o 'yi zi"en 'wo- -dh/e Sipl"e -a 'g"u, '"o -k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e zii 'ka bh"e -a -g/c k/c/c, '"o 'yi -w/c m"u. 17=Dh/e 'yi"e 'dho 'yi"e -lo Zeluzal/em"e, yi dhegluz"e -nu 'wo m"u -wo yi -nia -kun =zu"ogludhi 'ka. 18=Dh/e -dh/e =ya 'po, yi"e- P/cl"o -nu 'yi dho Zak"o -g/c k/c/c, -dh/e '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo 'ma -an -bha m/e ziizii -nu -wo nu -a -bha wo 'ko =bhaa m"u bh"e -a 'g"u. 19'"O P/cl"o -y"o -b"u"o -da -an -dh"e, 'go m"u '"o p"e -nu '"o -Zlan -y"o b/c -a 'ka P/cl"o -ta '"o- -k"e m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an zi"en bh"e, '"o- =bl/e/e -an -dh"e do do 'ka. 20=Dh/e '"o- -wo -nu 'wo bh"e =waa- ma, 'wo y"o -Zlan 't/c -bl"u -s"u 'g"u. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo- p"o P/cl"o -dh"e: “Yi dheglu, -bh"o "u 'to 'to yi -wo -bha! P"e -nu 'wo k"e -na Zeluzal/em"e pl"o"o z"o 'wo =n/e: Zuif"o -vuu =pl"e"ez"e =wa k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka. -An 'pl/e, -Zlan -bha t/cng -nu '"o Moiz"o -ya nu kwa -dh"e bh"e, -wa -kun -s"e 'ka. 21'K/e/e -wa -ma =n/e "u Zuif"o -nu 'wo -p/en -s"u 'ka 's/e gb/e -nu 'g"u, "u -an -daan =n/e -wo wo =kwaa'- Moiz"o -bha t/cng -nu -z"u, 'go m"u k"o =kun 'wo wo -bha 'n"e -nu z"e 'b/cng, 'iin k"o =kun 'wo 'ta s"u Zuif"o -nu -bha w/c -k/c 'ka. 22=Dh/e '"o 'dh"o k"o kwa -dho -a -k/ckl"e =/e? Yi- d/c =n/e m/e -nu -wo -dho dho wo 'ku"e- dh"o =va 'ka. Bhii -wo -dho -a ma =n/e 'bha nu z"o. 23=Dh/e -k"e 'dh"o p"e 'yi 'dho"e- -a p"o "u -dh"e =n/e, -bh"o"e k"e! G/c/cn- -nu -yiisi"e '"o 'wo p"e do 't/c go -Zlan -dh"e -wo yi -g/c z"o. 24'Dho -an 'pi"o k"o kaa- m/e -nu 'wo bh"e 'kaan- -bh/cku"edhe '"o dho ka k"e 'sl"o"osl"o -Zlan w"o 'dhi"o -a k"e ka 'ko =bhaa! 'Go m"u 'z"u '"u"en- -an -bha -k"e 'sl"o"osl"o -s"u slabho"ep"e 'w"e"uga nu! =Ya k"e 'dh"o, m/e 'pl/es/en dho -a 'wun d/c =n/e p"e -nu 'wo- =bl/e/e "u -g/c bh"e, 'wun gia- 'yaa -m"u, 'k/e/e "u "u -bha -tosiadhe -k"e Moiz"o -bha t/cng 'kun -s"u 'ka. 25-A m/e '"o -gban m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka, '"o =wa k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka bh"e, p"e '"o 'yi- y"o -s"e -an -bha 'ka 'yi- =bl/e/e -an -dh"e 's"e"edh/e 'g"u, 'yi- b/c -an -dh"e '"o t/c/c: K"o =kun 'wo -k"op"e -nu 'wo sla- bho -na -an 'ka gbap"e -nu -dh"e bh"e 'wo- -bh"o; k"o =kun 'wo f/ei -bh"o! 'Go m"u k"o =kun 'wo w"u '"o- f/ei yaa -lo 'wo- -bh"o, '"o t/c/c -y"o -ga =n"engdhe 'g"u. 'Go m"u 'z"u k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o -da "o 'bha -bha dhe 'pi"o; k"o =kun dheb/c gb/e -y"o -da "o 'bha dhe -bha g/c/cn- 'pi"o, k"o =kun -dadh"e"u -nu -wo w/c -k/c yaa -k"e wo 'ko 'pi"o!” 26=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o P/cl"o waa- g/c/cn- -nu -yiisi"e 'wo bh"e 'wo dho. =Dh/e '"o -dh/e =ya =kpa/c, '"o wo 'pl/e 'wo -k"e 'sl"o"osl"o -s"u -bh/cku"edhe bh"e -a -k"e wo 'ku"e-. 'Y"o P/cl"o dho -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o 't"ong '"o -k"e 'sl"o"osl"o -s"u bh"e '"o dho y"en -a 'ka bh"e '"o- p"o m/e -nu -dh"e. '"O t/c/c yi '"o 'dh"o bh"e, '"o dho m/e -nu -yiisi"e 'wo bh"e -an -bha slabhop"e =s/cnng' nu"e. 27=Dh/e '"o -dh/ekpa/cyi 'slapl/e '"o P/cl"o -ya -wun =bl/e/e bh"e -y"o 'dho"e- -lo, '"o Zuif"o -m/e 'bhaa -nu 'wo go Azi =zian', 'wo P/cl"o y"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. '"O 'wo m/e -gbaa =zu"o' =luu P/cl"o -g/c k"o -waan -a kun. 28'Wo y"o =gblaa 'gbla -s"u 'g"u =wo"e' =n/e/e: “Izla/el"o -m/e -nu, -ka nu yi -dh"e! -Ka -dh/e -ga, g/c/cn- '"o =n/e -y"o -b/c -dh/e 'saadh"o 'pl/e 'g"u, '"o m/e 'pl/e -daan -a p"o -s"u 'ka =n/e/e m/e 'yi Izla/el"o -m/e -nu 'ka, Moiz"o -bha t/cng -nu waa- -Zlan -gba -a 'g"u -k/c '"o =n/e yi =bhl"e 'yaa -dh"o! 'Go m"u 'z"u, =ya -da m/e 'yaa Zuif"o 'ka -a 'ka kwa -bha -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u; -dh/e '"o 'sl"o"osl"o bh"e =yaa- kaa -dhuuz"e!” 29(P"e -k"e 'wo- p"o 'dh"o bh"e '"o t/c/c Trofim"e '"o go Ef/ez"o bh"e, -wa -y"o P/cl"o 'pi"o, p"o- bh"e -a 'g"u, '"o 'wo wo -zo -ta =n/e P/cl"o -y"o =daa' -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u.) K"e '"o- wo 'dh"o bh"e -a -g/en t/c/c m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an =dua' 'yaa -m"u k"o -wo -da Zuif"o -nu -bha -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. 30'Ko =bl"u"ubl"udhe -y"o -m/c p"o- bh"e -a 'g"u. '"O p"o- bh"e -a 'g"u -m/e -nu -wo -bla s"u, 'wo go"e -dh/e 'saadh"o -bha, 'wo nu 'wo P/cl"o kun '"o 'wo- =gb/c/c gb/c, 'wo- bho -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. 'Wo to m"u, 'wo 'kw/e/e -nu -ta. 31-Wo -k"e -a k"edh/e =m/e/e' =dhia -be k"o -waan P/cl"o z"e. '"O to m"u, '"o 'wun bh"e '"o- -ta/c -y"o -lo Wl/cm"e -m/e -nu -bha 'dhasi =lam/e =va '"o -k"e Zeluzal/em"e pl"o"o m"u -a -ta =n/e/e, 'ko =bl"u"ubl"udhe =ya -da pl"o"om/e -nu zi"en -de. 32-Dh/e do bh"e '"o to -a -bha '"o 'dhasi -g/cm/e waa- 'dhasi -nu -an s"u "o 'pi"o, 'wo dho m/e -gbaa 'g"u 'ma. =Dh/e '"o -an 'yan =ya -kp"en 'dhasi =lam/e =va waa- 'dhasi -nu gia- 'wo bh"e -an -bha, 'wo wo bo P/cl"o -ma -s"u 'ka. 33=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o 'dhasi =lam/e =va -y"o =y/c/cn P/cl"o -bha '"o- p"o "o -bha 'dhasi -nu -dh"e -wo P/cl"o 'kun, -wa -l"o =y/c/cga =pl/e 'ka. 'Go m"u 'y"o m/e -nu 'wo -k"e P/cl"o -z"u 'to bh"e '"o -an =dh/e/e' kp/c p"e '"o- 'ka 'iin p"e '"o- -k"e -an -wun 'ka. 34'K/e/e m/e -gbaa -nu 'wo bh"e -an zi"en m/e 'bhaa -nu -wo -k"e =gblaa 'gbla -s"u 'g"u 'wun gb/e 'ka, k"o- m/e 'bhaa -nu -bha -y"o k"e -na 'wun gb/e 'ka. =Dh/e '"o -wo do kpengdh"o '"o 'dhasi =lam/e =va dho"e- ma yaa k"e -dh"o -an zi"en, 'y"o- p"o "o -bha 'dhasi -nu -dh"e -wo 'dho P/cl"o 'ka -an -bha -yadh/e -bha. 35=Dh/e '"o =wa -lo 'k/c 'kpan 'dhi"o '"o 'dhasi -nu -de gia- -wo P/cl"o -bun wo -k/c -ta dhu"o, m/e gbung -nu -g/c d/c 'wo- wo 'y"enng -a -g/c bh"e -a -wun 'g"u. 36Bhii '"o t/c/c m/e -nu 'saadh"o 'wo -k"e -zi"o -an 'pi"o =dhia, -wo -k"e -a p"o =dhia -wa z"e. 37'Dhasi -nu -wo -k"e 'dho =dhia P/cl"o 'ka wo -g/c -yadh/e -bha, '"o P/cl"o -ya p"o -an -bha =lam/e =va bh"e -a -dh"e Gl/ek"o -wo 'g"u =n/e/e: “A -m/ca -bha k"o 'a 'wun 'bhaa =bl/e/e "u -dh"e -a?” '"O 'dhasi =lam/e =va bh"e -ya =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “"U Gl/ek"o -wo -ma -a? 38=Dh/e '"o 'dh"o bh"e k"o 'bhaa Ezit"o mi '"o nu m/e -nu =zu"o' =luu' -s"u 'ka 's/e =k/c/cnm/e -g/c bh"e, '"o dho m/ez"em/e -nu -vuu -yiisi"e 'ka 'y"enng =taa z"o =n/e -a 'ka a?” 39'"O P/cl"o -ya -daa -k"e '"o- p"o: “Zuif"o -m"u n 'ka, '"o 'a Taas"o -p"o '"o Silisi -s/e 'g"u '"o- 't/c 'dh"o bh/c -s"u 'ka bh"e 'a- 'g"u 'n"e 'ka. -Bh"o 'we -a -bha n -g/c k"o 'a 'wun =bl/e/e'- m/e gbung -nu 'wo =n/e -an -dh"e!” 40'"O 'dhasi =lam/e =va '"o bh"e 'y"o -we -a -bha -a -g/c. '"O P/cl"o -y"o d/c 'k/c 'kpan -ta, '"o "o -k/c -ta z"e m/e -nu 'wo bh"e -an -dh"e. =Dh/e '"o -dh/e -ta =ya ga diindh"o, '"o P/cl"o -y"o 'wun =bl/e/e -an -dh"e -an -de -g/c Ebl"o -wo 'g"u '"o- p"o:

will be added

X\