K"eyu"o -nu 2

1=Dh/e '"o Zuif"o -nu -bha 'wlaan- -yi 'wo- -dh/e Pant"ek/ct"o -yi bh"e =ya -lo, Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'saadh"o -wo -k"e wo 'ko =bhaa 'k/c do 'g"u. 2-Dh/e do bh"e 'wo to -a -bha '"o -zu"o '"o- -vinng -y"o -k"e =n/e 'buu 'gbee- -vinng 'dh"o bh"e '"o go dhang- 'g"u =zian', '"o m/e -nu 'wo -k"e 'k/c bh"e -a -dh/e 'saadh"o 'g"u, wo 'pl/e 'wo- ma 'gbee- 'ka. 3'"O p"e -nu 'wo -k"e =n/e 'si"o n/e- -nu 'dh"o bh"e 'wo- y"o, '"o -ya -an tu"o do do 'ka. 4'"O -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o -da -an 'g"u, '"o -an 'pl/e pa, 'wo y"o 'wun =bl/e/e' -s"u -bha -wo 'waa gb/e -nu 'g"u -a -bha 'piigbeedh/e =kwaa'. 5-A yi bh"e -a 'ka, Zuif"o -nu 'wo go Zeluzal/em"e pl"o"o waa- -an m/e -nu 'wo go 's/e 'saadh"o 'g"u 'wo -k"e -Zlan gbam/e -nu 'ka, -wo -k"e Zeluzal/em"e m"u. 6=Dh/e -zu"o '"o bh"e =waa- ma, '"o- m/e gbung =va -wo nu 'k/c bh"e -a 'dhi"o m"u, -zu"o '"o d/c -na k/c/c bh"e -a -wun 'g"u. =Dh/e 'wo- -bha 'saadh"o 'wo -da 'tetundhe =va 'g"u, bhii '"o t/c/c -wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -y"o k"o -a m/e '"o -dh"o -y"o 'wun =bl/e/e' -na m/e '"o -dh"o -a -de -wo 'g"u do do 'ka. 7'Y"o 'wo- p"o wo 'ko -nu -dh"e: “'E, -ka ka 'to 'to 'dh/e! M/e -nu 'wo 'wun =bl/e/e' -na =n/e, Galile -m/e -nu 'waa -m"u -an 'ka a? 8=Dh/e '"o -k"e 'p"o =n/e -y"o -k/ckl"e '"o 'wo 'wun =bl/e/e' -na kwa -dh"e, -dh/e 'kwa- -bha 't"o"udh"o kwa -de -wo 'g"u do do 'ka =n/e/e? 9'K/e/e k"o kwa zi"en, m/e 'bhaa -nu -wo -go 's/eg/cg"udh/e -nu 'wo -k"e Paat"o -s/e, Medi -s/e, Elam"e -s/e, Mezopotami -s/e, Zude -s/e, Kapad/cs"o -s/e, P/cng -s/e, Azi -s/e, 10Flizi -s/e, Panfili -s/e, Ezit"o -s/e waa- Libi -p"o -nu 'wo Sil/en"e -p"o -z"u 'to -an 'g"u. M/e -nu 'wo go Wl/cm"e -nu, 11m/e -nu 'wo Zuif"o giagia 'ka -nu, m/e -nu 'wo wo =zu"o' =dhi"e Zuif"o -nu -bha =bh/ea' -k/c 'g"u -nu, m/e -nu 'wo go Kl/et"o waa- Alabi -dh/e -an -bha -nu, '"o m/e -nu 'wo 'wun =bl/e/e' -na bh"e 'kwa -an -wo ma kwa -de -wo -nu 'g"u k"o -Zlan k"ewun -nu -s"e 'wo bh"e -wa -wun =bl/e/e' -na bh"e -/c/c.” 12-An 'pl/e -wo -k"e pa -s"u 'ka 'tetundhe 'ka, '"o p"e 'wo dho -a =bl/e/e waa- d/c. '"O 'wo- p"o wo 'ko -nu -dh"e: “=Ya k"e 'dh"o k"o 'wun '"o =n/e -a -g/en '"o t/c/c -m"e -/e?” 13'K/e/e m/e 'bhaa -nu -wo -k"e du"o 'luu 's"u =dhia, Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo bh"e -an -bha -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “'Ma, y/c =ya -an 'kun!” 14'Y"o Pi/e/e waa- Yesu -bha b/cm/e -nu 'g/c/c- do "o ga do 'wo to 'wo dho m/e gbung -nu 'wo bh"e -an 'dhi"o, '"o Pi/e/e -y"o -ya 'wun =bl/e/e' -s"u -bha -wo 'gbee- 'ka '"o- p"o: “M/e -nu 'ka Zeluzal/em"e z"o 'saadh"o waa- -m/e -nu 'ka go -dh/e gb/e 'g"u 'ka nu, -ka ka 'to 'to n -ma -s"e 'ka k"o 'wun '"o k"e -na bh"e 'a- -g/en p"o ka -dh"e! 15Bhii '"o t/c/c 't"ong 'kwa d/ca =n/e -y"o 'l/el/e 's/eisi"e 'ka -dhiadhi"o; g/c/cn- -nu 'wo =n/e y/c yaa -an k"e =n/e -k/c '"o 'ka ka -zo =taa' bh"e -a 'dh"o ('l/el/e 's/eisi"e -naa 'ka -dhiadhi"o bh"e '"o t/c/c Zuif"o -nu -bha =bh/ea' 't"ong k"o waa p"e gb/e -bh"o =kun. -A 't/c =va -yaan 'dho k"e y/c -m"u -s"u 'ka k"o y/c -yaan -an k"e). 16'K/e/e p"e '"o -Zlan -y"o b/ca "o -wodhi"olom/e Zo/el"o -ta '"o- =bl/e/e 'dhi"o bh"e '"o- -de 'dho k"e -na =d/e/e bh"e. 17'"O t/c/c -Zlan -ya -p"o p"e '"o dho k"e 't"ong -kaanta 'g"u '"o =n/e/e: -Ya -p"o "o -dho "o -bha -zuu -da m/e =suu'- 'oo =suu'- -an 'g"u 't"o"udh"o, k"o ka gb"o -nu, ka 'dhu -nu -waan "o 'dhi -wo =bl/e/e'-, k"o kaa- -dadh"e"u -nu -waan 'yanpi"op"e '"o -gban -Zlan -bha 'wun giagia -bha -a y"o; 'go m"u 'z"u, ka -bha m/e zii -nu -wo -dho -Zlan -bha 'wun giagia -nu y"o yi"o. 18'Y"o- p"o -a -de -a yi '"o 'dh"o bh"e -a 'ka, "o -dho "o -bha -zuu -da "o -bha yu"ok"eg/c/cn -nu waa- "o -bha yu"o k"e -dhoo -nu -an 'g"u k"o -waan "o 'dhi -wo =bl/e/e'-. 19'"O dho p"e 'gbl"u"unz"e -nu k"e dhu"o dhang- 'g"u, '"o -dhidhaap"e -nu -k"e 'kpongtaa. F/ei -nu, 'si"o -nu waa- 'si/cn 't"e"e -nu -wo -dho k"e -dh"o. 20Lan- -dho tr"o, '"o 'su -y"o -k"e nu/eaz"e =n/e f/ei 'dh"o, 'dhi"o k"o yi '"o kwa D"em/e -Zlan -ya -ya "o -de -zo 'kun -wun 'ka k"o -yaan "o -bha za kaan bh"e -yaan =tun -lo -na. Yi bh"e -y"o -dho k"e yi =va 'ka. 21=Ya k"e 'dh"o m/e =ya kwa D"em/e -dh/e, -y"o -dho nu -a -dh"e k"o -ya dha.” 22'"O Pi/e/e -y"o 'wun =bl/e/e '"o dho -a 'ka 'dhi"o '"o- p"o: “Izla/el"o -m/e -nu, -ka ka 'to 'to n -wo -bha! Yesu '"o 'go Nazal/et"e bh"e, -Zlan 'y"o- b/c kwa -dh"e. '"O -dhidhaap"e -nu waa- p"e 'gbl"u"unz"e -nu -k"e, -b/c -a -ta -s"u 'ka, -a -z/cn -s"u 'ka =n/e y"o giagia '"o- b/c kwa -dh"e. P"e -nu 'wo bh"e ka gia- ka- -d/c '"o t/c/c -y"o -k"e kwa zi"en. 23'K/e/e ka ka -k/c -bho -a -loo 'g"u, 'ka- d/c =s/c/cnyaam/e -nu kw/e/e, 'ka- -k"e 'wo- z"e -a -d/c -gaatal"u -bha -s"u 'ka. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o, m/e bh"e -a d/c 'wo- wo ka kw/e/e bh"e, -y"o -k"e =n/e -k/c '"o bh"e -a 'dh"o. 24'K/e/e =dh/e '"o =wa y"en -a 'klo bh/c -s"u -bha '"o =ya ga, -Zlan -ya -bho ga 'g"u, bhii -a k"edh/e gb/e 'yaa -dh"o k"o ga -bha 'piigbeedh/e -ya ku"ennu 25=n/e -k/c '"o David"o -ya =bl/e/e -a 'ka 'dhi"o bh"e -a 'dh"o. -Ya -p"o: |iA- =t/ei' =dua' =n/e/e n D"em/e -y"o n 'pi"o -kplawo, '"o n -maa k"e -na. =Dh/e -k"e 'p"o k"o n yaag"um/e -nu 'ka 'dho p"e 'dhi"o- gb/e k"e n 'ka.|d 26|i-A -wun 'g"u, n 'gludhi -s"u -m"u, '"o 'a 'wun -nu =bl/e/e 'gludhi 'ka. Ma 'a dho ga -dh/ekpa/cyi do 'ka bh"e, a n -zo 't"en -na -kplawo p"e '"o -Zlan -ya p"o "o -dho -a k"e n -dh"e bh"e -a -dh"e.|d 27|i'"O t/c/c a- -p"o -Zlan -dh"e: "U 'ka 'dho "u =kwaa'- n nii -wun -z"u =gl"o"ob/c/c, '"o 'go m"u 'z"u, "u 'ka 'dho we -a -bha k"o "u -bha yu"ok"em/e 'sl"o"osl"o bun -y"o 'bu.|d 28|i'Bha =to"ep"o -k"edh"os"u -zian 'po n -dh"e. N =zu"ogludhi -s"u =va -m"u -kplawo, "u -bha -k"e n 'pi"o -s"u bh"e -a -wun 'g"u.|d” 29'"O Pi/e/e -y"o 'wun =bl/e/e '"o dho"e 'dhi"o -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “N dhegluz"e -nu, -ka 'we -a -bha n -g/c k"o 'wun '"o -gban kwa 'bh/ema -wungbeez"e David"o -bha 'a- =bl/e/e'- ka -dh"e 'kpakpadh"o. '"O t/c/c David"o '"o bh"e -y"o -ga, 'wo- -bin, '"o- bl/c/cn- -de 'dh"o kwa -g/c z"o. 30'K/e/e k"o -y"o -k"e -Zlan -wodhi"olom/e 'ka, '"o- d/ca =n/e -Zlan -y"o 'wun -bl/e/e "o -dh"e -wo -bh"o -s"u 'ka =n/e y"o -dho -a =suu'- -ta 'g"u -m/e -nu do -ya -a -bha 'g/c -gbloo 'g"u, -glud"e 'ka =n/e David"o 'dh"o 'p"o. 31Ka -dh/e -y"o bh"e =a! -K/c '"o David"o -y"o p"e -nu 'wo dho k"e =n/e -a =t/ei' d/ca 'dhi"o bh"e y"o -ga '"o bh"e. 'Y"o- -wun 'g"u, '"o 'wun '"o -gban -Zlan -bha -Yam/e -bha -go ga 'g"u -s"u -bha bh"e 'y"o- =bl/e/e '"o- p"o: |i-Zlan yaa "o =kwaa' -a -wun -z"u =gl"o"ob/c/c k"o -a bun -yaan 'bu.|d 32-Zlan -bha Yesu 'a- -bha 'wun =bl/e/e' -na =n/e -a -bho ga 'g"u -s"u bh"e, m/e 'pl/e 'yi- =goo- 'ka. 33'"O -Zlan -ya -k"e 'gianz"e '"o- -ya "o -bha -yadh/e =bhl"ez"e -bha "o 's/c/c. '"O Yesu -y"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o- D"e -Zlan -ya 't/c go bh"e -a y"o, '"o- =y/c/c yi -ta =d/e/e. -K/c '"o =kaa' '"o 'ka p"e -nu 'wo =n/e 'ka -an y"o -na 'iin 'ka -an ma -na bh"e '"o bh"e. 34Bhii David"o yaa -da dhang- 'g"u =n/e Yesu 'dh"o; 'k/e/e -ya -p"o -a -wun 'g"u =n/e/e: |iN D"em/e -Zlan -ya -p"o n d"em/e -dh"e: -Bh"o -ya ma -yadh/e =bhl"ez"e '"o =n/e -a -bha.|d 35|i-Y"o to"e 'dh"o -y"o y"o"e yi 'a dho "u to"e -a 'gbee- 'ka "u yaag"um/e -nu -ta bh"e -a -bha!|d 36=Dh/e =ya k"e 'dh"o '"o- p"o: Izla/el"o -m/e -nu 'saadh"o, -kaa d/ca giagia 'ka =n/e/e: Yesu '"o 'ka- d/c -gaatal"u -bha bh"e, y"o =n/e '"o -Zlan -ya -k"e m/e 'pl/e D"em/e 'ka. Y"o =n/e '"o t/c/c -a -bha -Yam/e.” 37=Dh/e =wa Pi/e/e -wo ma, '"o -y/e -an =zu"o' -bha =n/e 'si"o 'dh"o, (bhii k"o =waa- =t/ei' d/ca =n/e 'wa 'wun yaa k"e -Zlan 'ka). '"O Pi/e/e waa- Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo to bh"e 'wo -an =dh/e/e' kp/c 'wo- p"o: “Dhegluz"e -nu, -m"e 'yi dho"e- k"e =/e?” 38'"O Pi/e/e -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “M/e '"o -dh"o, -y"o 'go "o -bha =s/c/cn yaa -nu 'g"u, -y"o =dhi"e'- -Zlan 'pi"o, -wa b/c yi"o Yesu 't/c 'ka k"o -Zlan -yaan zi"o -a -bha =s/c/cn yaa -nu -ta! =Ya k"e 'dh"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o -Zlan -ya gba/c -k"e bh"e ka -dho ka -bha y"o. 39Bhii -Zlan -ya 't/c -go =n/e -y"o -dho -Zuu 'sl"o"osl"o b/c ka 'dh"o, kaa- 'n"e -nu 'dh"o ka -dh"e. -Ya 't/c -go 'dh"o 'p"o m/e -nu 'wo 'ma =gbiin -an -dh"e 'wo t/c/c m/e -nu 't"o"udh"o '"o kwa D"em/e kwa -bha -Zlan dho -an =dh/c/c k"e -waan k"e -a -bha 'n"e -nu 'ka bh"e.” 40Pi/e/e -y"o 'wun =bl/e/e -an -dh"e 'z"u =va 'ka, -dhio -d/c -an -dh"e -s"u, -an =faan' 'm"e -s"u 'ka k"o =ya k"e =n/e =wa 'we dha -s"u -wun -bha, -waan 'go =s/c/cnyaam/e -nu 'wo Yesu z"e '"o -an 'klo- dho bh/c bh"e -an 'pi"o. 41-Zlan -wo '"o Pi/e/e -ya p"o bh"e m/edh/evadh/e -wa -dh/e 'wun gia-, '"o 'wo -an -b/c yi"o Yesu 't/c 'ka. '"O m/e -l"u -vuu -yaaga -wo -da Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'pi"o yi do gia- '"o bh"e -a 'ka. 42=Faan' -y"o -k"e -an 'pl/e -g/c -kplawo 'to -to m/e =daan' -wo -nu '"o Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo -k"e -an =daan' =dhia -a 'ka bh"e -a -bha. '"O -an =zu"o' -y"o -k"e do. 'Wo p"e -nu -bh"o wo 'ko =bhaa. 'Go m"u 'wo =bh/ea' -nu wo -Zlan -dh"e wo 'ko =y"o"e'. 43'Su"o -y"o -k"e m/e 'saadh"o 'g"u, '"o 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu =bhl"e -ya, bhii '"o t/c/c Yesu -bha b/cm/e -nu -wo -k"e -dhidhaap"e =pl"e"ez"e k"e =dhia. 44Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -wo -k"e wo 'ko =bhaa dos/en. '"O -an -g/c -p"e 'pl/e -wo -k"e do. 45=Ya k"e =n/e m/e do -bha -wun =ya y"o p"e 'bhaa -bha -an zi"en '"o m/e 'bhaa -nu -wo wo -bha =bhl"o"odh/e -nu 'iin 'kw/eandh/e -nu waa- p"e -nu '"o -an -g/c -p"e -nu 'ka -nu, 'wo -an 'dh/c/c d/c, '"o m/e '"o- -bha -wun -y"o y"o p"e -bha bh"e, 'wo p"e '"o -m/c -a -bha -a =tian' 'wo- nu -a -dh"e. 46'"O -dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka 'wo dho wo 'ko =bhaa, -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u; '"o 'wo p"e -nu -bh"o wo 'ko 'pi"o wo -g/c k/c/c, =zu"ogludhi waa- =zu"o' -s"e 'ka. 47-Wo -Zlan 't/c -bl"u, '"o 'go m"u 's/eg"um/e -nu -wo -an -dh/c -k"e. '"O -dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka '"o m/e -nu '"o kwa D"em/e Yesu 'dho -an dha -na bh"e '"o -an -da -an 'pi"o.

will be added

X\