K"eyu"o -nu 16

1P/cl"o -y"o -dho '"o -lo D/e/eb"o pl"o"o. 'Go m"u 'y"o dho Litr"e pl"o"o. '"O -dh/e bh"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e do 'wo- -dh/e Timote -y"o -k"e m"u. -Y"o Zuif"o dheb/c do '"o -k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka -a gb"o 'ka, 'k/e/e -a d"e -y"o -k"e Gl/ek"o mi 'ka. 2Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo -k"e Litr"e -dh/e waa- Ik/cn"e -wo -t/cm/cdh/e -s"e -k"e Timote -bha. 3'"O -k"e P/cl"o -dh"e -s"e k"o -y"o zi"o "o 'pi"o. '"O- s"u "o 'pi"o, '"o- z"e 'b/cng Zuif"o -nu 'wo -k"e 's/e bh"e -a 'g"u bh"e -an -wun 'g"u k"o =kun '"o -an =zu"o' dho to zl"o"o. Bhii p"e '"o -k"e '"o yaa 'dho 'b/cng k"o -y"o =tun 'tee bh"e '"o t/c/c -a d"e -y"o -k"e Gl/ek"o mi 'ka, '"o m/e 'pl/e -wa 'wun d/ca 'dh"o. 4'"O p"odh/e -nu 'wo b/c -an 'g"u bh"e, 'wun -nu '"o Yesu -bha b/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu 'wo Zeluzal/em"e '"o -an -wo -y"o -m/ca 'g"u bh"e, '"o 'wo- p"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dh"e k"o -wo 'ta 's"u =n/e -k/c '"o bh"e -a 'dh"o. 5Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -wo -k"e 'gbee- -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'g"u. '"O -dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka, m/e -nu -wo -da -an -ta. 6-Zuu 'sl"o"osl"o yaa 'we- -bha -an -g/c k"o -wo -Zlan -wo =bl/e/e'- Azi -p"o -nu 'g"u. 'Y"o 'wo b/c Flizi -s/e waa- Galat"o -s/e -an 'g"u. 7=Dh/e '"o =wa -lo Misi -dh/e 's/c/c, 'wo- 'sl"e =m/e/e k"o 'waan- 'dho Bitini -s/e 'g"u; 'k/e/e -Zuu 'sl"o"osl"o yaa 'we- -bha -an -g/c 'z"u k"o -waan 'dho 'ma. 8=Dh/e '"o -k"e 'dh"o 'wo b/c Misi -s/e 'g"u, 'wo dho Tr/cas"o pl"o"o. 9=Dh/e '"o 'wo d/c gbeng '"o P/cl"o -y"o 'yanpi"op"e do y"o. 'Y"o g/c/cn- do '"o go Maseduan"e y"o k"o -y"o d/c -s"u 'ka -a w"o 'dhi"o. '"O- p"o P/cl"o -dh"e: “-Bh"o b/c Maseduan"e z"o k"o '"u nu yi -dh"e!” 10=Dh/e '"o P/cl"o =ya 'yanpi"op"e y"o 'dh"o, '"o 'yi- k"edh/e =m/e/e, 'yi dho Maseduan"e -s/e 'g"u. Bhii yi- =t/ei' -d/c =n/e -Zlan -y"o yi =dh/c/c -k"e 'ma k"o 'yi"en- 'dho Yesu -bha 'wunta/cs"e 'ka m/e -nu 'wo zian '"o 'ma bh"e -a -ta -an =dhia. 11Yi -da 'yitag/c 'g"u, 'yi go Tr/cas"o, 'yi dho v/e/edh"o 's/e '"o 'yi zi"en 'wo- -dh/e Samotras"e bh"e -a 'g"u =zian'. =Dh/e -dh/e =ya 'po, 'yi go m"u, 'yi dho Neapoli -p"o 'g"u. 12'"O 'yi go m"u 'z"u, 'yi 'ta s"u 'yi dho Filip"o -p"o 'g"u. Filip"o -p"odh/e '"o bh"e -y"o -k"e p"odh/e -nu 'wo -k"e Maseduan"e -s/e -a 'g"u bh"e -a =bhl"ez"e 'ka, bhii -y"o -k"e d/c -s"u 'ka m/e -nu 'wo go Wl/cm"e -an kw/e/e. Yi -dh/ekpa/cyi 'd/ed/e -k"e m"u. 13'"O Zuif"o -nu -bha =glooyi 'ka 'yi go pl"o"o, 'yi dho p"o- =taa -bha, 'yiga do 'kpong 'dhi"o, bhii p"e 'yi- -ya yi =zu"o' 'pi"o '"o t/c/c Zuif"o -nu -bha =bh/eadh/e do -y"o -dho k"e m"u. 'Yi -lo m"u '"o 'yi =yaannu, 'yi 'wun =bl/e/e dhoo -nu 'wo -k"e wo 'ko =bhaa m"u -an -dh"e. 14Dheb/c do 'wo- -dh/e Lidi 'y"o go Tiatii, -y"o -k"e dhoo -nu 'wo bh"e -an zi"en m"u. -Y"o -k"e =yeega s/c nu/eaz"e =s/cnng' 'gbeez"e 'dh/c/cd/cdhe 'ka. 'Go m"u -y"o -Zlan =bhl"e -ya. '"O kwa D"em/e -ya =zu"o' 'dhi -po k"o -yaan "o 'to 'to -s"e 'ka P/cl"o -wo -bha. 15'"O y"o 'dh"o, "o -bha 'k/c/cm/e -nu 'dh"o, 'wo -an b/c yi"o Yesu 't/c 'ka. 'Go m"u '"o- p"o yi -dh"e: “=Ya k"e =n/e 'ka- -dh/e 'wun gia- =n/e, 'ma D"em/e -wun -dh/e 'wun gia-, k"o -ka nu n -g/c k/c/c, 'ka 'to m"u!” 'Y"o -gban yi -bha k"o 'yi 'we- -bha -a -g/c. 16Yi do 'ka k"o yi 'dho -na Zuif"o -nu -bha =bh/ea' -dh/e -bha, yi yu"ok"edhe do -y"o zian -ta. Dheb/c bh"e -zuu yaa -y"o -k"e -a 'g"u '"o =ya k"e '"o 'wun -nu 'wo dho k"e m/e -nu 'ka, '"o- to 'dhi"o '"o- =bl/e/e -a -m/e -nu -dh"e. '"O- -bha -d/e b/c -s"u bh"e -a 'g"u, '"o nu 'w"e"u- =vava -nu 'ka "o -g/cm/e -nu =dhia. 17Dheb/c bh"e '"o y"o -zi"o yi"e- P/cl"o -nu yi 'pi"o -s"u 'g"u, 'gbla -s"u 'ka m/e -nu -dh"e =n/e/e: “M/e -nu 'wo =n/e -wo -Zlan '"o =va '"o -zi"o -zlan -nu 'wo to -an 'pl/e -ta -a -bha yu"ok"em/e -nu 'ka! -K/c '"o -Zlan -y"o m/e dha -a 'ka bh"e =n/e 'wo- =bl/e/e ka -dh"e!” 18-Ya -k"e 'dh"o -dh/ekpa/cyi =pl"e"ez"e 'ka. '"O 'wun -y"o -na P/cl"o -zu"e, '"o- p"o -zuu yaa '"o -k"e dheb/c bh"e -a 'g"u bh"e -a -dh"e: “A- -p"o "u -dh"e, Yesu Klito 't/c 'ka: -Bh"o 'go dheb/c '"o =n/e -a 'g"u!” '"O -zuu yaa -y"o go -a 'g"u -dh/e do bh"e -a -bha. 19=Dh/e -d/eb/cdhe bh"e -a -g/cm/e -nu =waa- d/ca =n/e wo 'ka 'dho 'w"e"uga gb/e y"o -a 'gbloo 'pi"o gb/c, 'wo P/cl"o waa- Silas"o -an kun, 'wo -an =gbl"e"e 'dh"e"edh"o, m/e -nu '"o -wogbiindh/e 'dh"o -an -g/c -an w"o 'dhi"o m"u. 20'Wo dho -an 'ka 'z"u, m/e =k/c/cnm/e -nu =vava 'wo Wl/cm"e -m/e -nu 'ka -an =dhia 'wo- p"o: “G/c/cn- -nu 'wo =n/e =wa nu p"o- '"o =n/e -a 'g"u, m/e =zu"o' -kaan 'ku"e -wun 'ka! Zuif"o -nu -m"u -an 'ka! 21P"e -nu kwaa- t/cng -ya p"o m/e 'kwa Wl/cm"e -m/e 'ka k"o =kun 'kwa -we -a -bha bh"e -wo m/e -nu =daan' -na -an 'ka k"o -wa k"e.” 22'"O m/e gbung -nu -de 'p"o, 'wo y"o P/cl"o waa- Silas"o -an 'klo bh/c -s"u -bha. '"O m/e =k/c/cnm/e -nu =vava -wa p"o wo -bha 'dhasi -nu -dh"e -wo -an -bha s/c -nu bho -an -bha k"o -wo -an -ma -klaa 'ka. 23=Dh/e '"o =wa -klaa -yaan =pl"e"ez"e 's"u -an -bha, 'wo -an -zu"o -kanso 'g"u. '"O m/e =k/c/cnm/e -nu =vava -wa p"o 'yan -to -kanso 'k/cdhi -bha -m/e -dh"e -y"o "o 'yan 'to -an -bha -s"e 'ka. 24=Dh/e '"o 'yan -to -kanso 'k/cdhi -bha -m/e =ya -wo '"o bh"e -a ma, 'y"o dho m/e =pl/e 'wo bh"e -an 'ka, -kanso 'k/cdhi m/e 'wo- -maa -k"e =du"o bh"e -a 'g"u, 'wo -an -g/en y"o 'l"u 'g"u. 25=Dh/e '"o =wa d/c gbeng zi"en, P/cl"o waa- Silas"o -wo y"o =bh/ea' -s"u 'g"u k"o -wo 'tan -nu bho -na -Zlan 't/c 'pi"o. -Kanso 'k/c/cm/e 'wo -k"e m"u, -wo wo 'to -to -an -wo -bha. 26'Y"o 's/e -y"o y"o =zluun -s"u -bha 'gbee- 'ka, '"o -kanso 'k/c kpong 'pl/e -wo -po, '"o m/e -nu 'saadh"o 'wo -kanso 'k/c/cdh"o '"o -an 'pl/e -bha =y/c/c' -y"o go -an -bha. 27'"O 'yan -to -kanso 'k/cdhi -bha -m/e -y"o -b"u"o. =Dh/e '"o =yaa- y"o =n/e -kanso 'k/cdhi -ta kpong 'pl/e =wa 'po, 'y"o "o -bha -dhaa s"u k"o -yaan "o -de z"e. Bhii -y"o "o -zo -ta =n/e -kansog"um/e -nu 'pl/e =wa =du"e. 28'K/e/e =dh/e '"o P/cl"o =yaa- 'wun d/c, -y"o -gbla "o =faan' 'pl/e 'ka '"o- p"o: “K"o =kun '"u p"e yaa -k"e "u -de 'ka! Yi 'pl/e yi -kanso 'k/c/cdh"o z"o!” 29=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o 'yan -to -kanso 'k/cdhi -bha -m/e -ya p"o -wo 'si"o d/c, '"o -bla s"u '"o dho"e 'k/cdhi m/e '"o P/cl"o waa- Silas"o 'wo -k"e -a 'g"u bh"e -a 'g"u =zluun -s"u 'ka. 'Y"o -lo "o kp/cn 'g"u -an 'dhi"o, 30'y"o -an y"o plaan. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “N d"e -nu, -m"e 'a dho -a k"e k"o 'aan- dhas"u y"o =/e?” 31'"O 'wo- -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “-Bh"o yi D"em/e Yesu -wun -dh/e 'wun gia-! =Ya k"e 'dh"o, bhi 'dh"o, "u -bha 'k/c/cm/e -nu 'dh"o, ka -dho dha.” 32'"O 'wo kwa D"em/e -wun =bl/e/e y"o 'dh"o, m/e -nu 'saadh"o 'wo -k"e -a -g/c k/c/c -an -dh"e. 33'Y"o dho -an 'ka 'l/el/e do gia- bh"e -a 'ka gbeng, 'y"o -an -bha bh"u"o -nu -zlu. '"O -dh/e do bh"e -a 'g"u, y"o 'dh"o, "o -bha 'k/c/cm/e -nu 'dh"o, 'wo -an b/c yi"o Yesu 't/c 'ka. 34'"O dho P/cl"o waa- Silas"o -an 'ka "o -g/c k/c/c, '"o -bh"op"e nu -an -dh"e. G/c/cn- '"o bh"e waa- "o -bha 'k/c/cm/e -nu -an =zu"o' 'glu -y"o -dhi =va 'ka, bhii '"o t/c/c -wo -Zlan -wun -dh/e 'wun gia-. 35=Dh/e '"o- -dh/e =ya =kpa/c, '"o m/e =k/c/cnm/e =vava 'wo Wl/cm"e -m/e -nu 'ka bh"e 'wo 'dhasi -nu b/c 'yan -to -kanso 'k/cdhi -bha -m/e -dh"e, -a -p"o -a -dh"e -s"u 'ka =n/e -y"o "o =kwaa' m/e -nu 'wo bh"e -an -z"u -wo 'dho. 36'Yan -to -kanso 'k/cdhi -bha -m/e '"o bh"e -y"o -nu, '"o- p"o P/cl"o -dh"e =n/e/e: “M/e =k/c/cnm/e =vava -nu, -wo wo -wo -b/c =n/e 'a n =kwaa' ka -z"u. =Dh/e '"o 'p"o, -ka kaa- 'dho wo =zu"oyagluu 'ka!” 37'K/e/e P/cl"o -ya -p"o 'dhasi -nu 'wo -an b/c bh"e -an -dh"e =n/e/e: “Yi 'yi Wl/cm"e 'n"e -nu 'ka bh"e, waa za d/c yi -bha k"o -yaan 'dho yi kun, '"o 'wo yi -ma m/e 'kp/ekp/e w"o 'dhi"o, 'go m"u 'wo yi -zu"o -kanso 'g"u. 'Wo- 'pi"o zl"o"o k"o 'wo yi bho -kanso 'g"u -bin -bl"u -a? -Abi'! Wo gia- -wo nu, -wo yi bho m"u!” 38'"O m/e -nu 'wo bh"e 'wo dho P/cl"o -wo '"o bh"e -a 'ka m/e =k/c/cnm/e -nu =vava =dhia. =Dh/e m/e -nu 'wo bh"e =waa- ma =n/e P/cl"o waa- Silas"o Wl/cm"e 'n"e -nu -m"u -an 'ka, '"o 'si"o -y"o -kan -an 'gluu. 39'"O 'wo nu 'wo -wo -s"e p"o -an -dh"e. 'Go m"u 'wo -an bho -kanso 'k/c/cdh"o, '"o 'wo =bh/ea -an -dh"e k"o -wo 'go p"o- '"o bh"e -a 'g"u. 40=Dh/e P/cl"o waa- Silas"o =wa 'go -kanso 'g"u, -wo -dho Lidi -g/c k/c/c. =Dh/e =wa Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo m"u -an y"o, 'wo -an =faan' m"e. =Dh/e -k"e 'p"o, 'wo go p"odh/e '"o bh"e -a 'g"u 'wo dho.

will be added

X\