K"eyu"o -nu 15

1M/e 'bhaa -nu -wo -go Zude -s/e 'g"u 'wo nu Anti/cs"o pl"o"o, '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo -k"e m"u, 'wo y"o -an =daan' -s"u 'g"u, 'wo- p"o: “-A 'ke kaa 'dho 'b/cng =n/e -k/c '"o Moiz"o -y"o -Zlan -bha t/cng =daan -a 'ka bh"e -a 'dh"o, kaa 'dho dha.” 2'K/e/e 'wun bh"e yaa P/cl"o waa- Baanabas"o -an -zo 'kun; '"o wo -nu 'wo y"o 'wun =bl/e/e' -s"u waa- za/cdhe k"e -s"u -bha. '"O 'gb/e/edh"o 'wo- y"o -s"e 'ka k"o 'wo m/e 'bhaa -nu 'wo go Anti/cs"o 'wo -an y"o P/cl"o waa- Baanabas"o -an 'pi"o, -wo 'dho Zeluzal/em"e k"o 'wun '"o bh"e Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo -k"e m"u waa- m/e ziizii -nu -waan -a -bhokou k"e wo 'ko -dh"e. 3Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu kp"o bh"e, -wo -an -d/c zian, '"o 'wo dho. 'Wo b/c Fenisi -dh/e waa- Samali -s/e -an 'g"u, -k/c '"o m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka 'wo wo =zu"o' =dhi"e -a 'ka -Zlan 'pi"o bh"e -a =bl/e/e'- Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo -k"e m"u -an -dh"e -s"u 'ka. 'Wun '"o bh"e -y"o -k"e -an -dh"e =zu"ogludhi -wun =va 'ka. 4=Dh/e '"o =wa -lo Zeluzal/em"e pl"o"o, Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u 'dh"o, Yesu -bha b/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu 'wo -k"e m"u, -wo -an -nia -kun. '"O wo -de 'p"o, '"o p"e '"o -Zlan -ya -k"e -an =kwaa' wo -bha 'ta bh"e -a 'g"u bh"e, 'wo- =bl/e/e 'p"o -an -dh"e. 5'Y"o Falizi -m/e 'bhaa -nu 'wo -k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka bh"e 'wo =luu, 'wo- p"o: “-Kwaa p"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka bh"e -an -dh"e -wo 'dho 'b/cng, 'go m"u -wo t/cng '"o Moiz"o -ya nu kwa -dh"e bh"e -wa 'kun.” 6'"O Yesu -bha b/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu 'wo dho wo 'ko =bhaa k"o 'waan- -dh/e -ga 'wun '"o bh"e -a 'g"u. 7=Dh/e '"o =waa- dan 'ku"e 'pi"o =gbiinz"e, '"o Pi/e/e -y"o =luu '"o- p"o: “Dhegluz"e -nu, ka gia- ka- =d/ca' =n/e -Zlan -y"o n -s"u ka zi"en -a -wo nu -s"u -bl/e/ez"e 'ka k"o 'wunta/cs"e '"o -gban Yesu -bha bh"e 'aan- =bl/e/e'- m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e; -y"o k"e 'dh"o k"o -waan -a ma, k"o -waan -a -wun -dh/e 'wun gia-. 8'"O -Zlan '"o m/e 'bhee- -nu =zu"o' d/c bh"e 'y"o- -z/cn =n/e -y"o -we -an -bha Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -s"u -bha, -Zuu 'sl"o"osl"o -nu -an -dh"e -s"u 'ka =n/e kwa 'dh"o 'p"o. 9Yaa m/e bho 'kou k"e m/e 'kwa Zuif"o 'ka waa- m/e 'waa Zuif"o 'ka kwa zi"en. '"O -an -bha Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -s"u bh"e -a -wun 'g"u '"o -zi"o -an -bha =s/c/cn yaa -nu -ta, '"o -an s"u m/e kpengdh"o 'ka "o w"o 'dhi"o. 10=Dh/e '"o 'dh"o, -m"e -k"e p"e '"o -Zlan -ya p"o k"o =kun 'kwa- -k"e '"o 'ka- -k"e -/e? -Zlan 'g"u dan kun 'ka- wo bh"e =a? T/cng '"o kwa 'bh/ema -nu 'iin kwa gia- kwaa- 'kun, -a -bha -k"e 'gbee- -s"u -dh"e bh"e '"o 'ka- 'pi"o k"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka, -wa kun i? 11Kwaa- -dh/e 'wun gia- =n/e kwa D"em/e Yesu -bha 'glus"e bh"e -a -wun 'g"u =n/e '"o 'kwa dhas"u y"o. -K/c do bh"e -a 'ka 'wo dhas"u y"o -a 'ka 'p"o.” 12=Dh/e Pi/e/e =ya y"en 'wun bh"e -a =bl/e/e' -s"u -bha, '"o -dh/e -y"o ga m/e -nu 'wo -k"e wo 'ko =bhaa bh"e -an -ta. 'Wo wo 'to to Baanabas"o waa- P/cl"o -an -bha, '"o -k/c '"o -Zlan -y"o b/ca -an -ta '"o -dhidhaap"e -nu =kaa' wo -bha 'ta bh"e -a 'g"u, m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka -an zi"en bh"e, 'wo- =bl/e/e -an -dh"e. 13=Dh/e =wa y"en 'wun -nu 'wo bh"e -an =bl/e/e' -s"u -bha, '"o Zak"o -ya p"o: “Dhegluz"e -nu, -ka ka 'to 'to n -ma! 14-K/c '"o -Zlan -y"o "o -zo =kaa' m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an 'pi"o -a -wo -lo -yi 'ka k"o 'yaan- m/e -nu 's"u -an zi"en, -waan k"e "o -bha 's/eg"um/e -nu 'ka bh"e, Sim/c -ya =bl/e/e. 15'Go m"u 'z"u '"o -Zlan -wodhi"olom/e -nu -wo 'wun '"o bh"e -a =bl/e/e 'p"o. Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: 16|iKwa D"em/e -ya -p"o: 'Wun -nu 'wo =n/e =wa zi"o, a -dho y/e n 'z"u 'a nu. '"O 'a David"o -bha 'gunng '"o w"u bh"e 'a- d/c 'z"u. -A =w"u"u' -dh/e -nu 'wo bh"e a -dho -an 'pl/e -yu"o k"e k"o -y"o -gban 'z"u -d"e"uwo.|d 17|i-Y"o k"e 'dh"o k"o m/e -nu 'wo to, ma 'a- D"em/e 'ka bh"e -wo n 'pi"o =m/e/e'; '"o m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka '"o 'a -an =dh/c/c -k"e k"o -waan k"e n -ma 'ka, 'wo dho k"e n -ma 'ka.|d 18Kwa D"em/e 'y"o "o -bha p"e -nu 'wo bh"e -an -z/cn m/e -nu -dh"e '"o- -dh/e =ya =gl/c/c bh"e, p"e '"o- p"o bh"e '"o bh"e.” 19'"O Zak"o -y"o "o -wo -zu"o -a -ta dhe -k"e '"o- p"o =n/e/e: “P"e -nu 'wo bh"e -a -wun 'g"u, a- -y"o -s"e k"o =kun 'kwa =s"e"ebhodhe nu m/e '"o 'waa Zuif"o 'ka '"o =wa wo =zu"o' =dhi"e'- -Zlan 'pi"o bh"e -an -dh"e! 20'K/e/e -kwa 's"e"edh/e b/c -an -dh"e -a -p"o -an -dh"e -s"u 'ka =n/e/e k"o =kun 'wo -k"op"e -nu 'wo sla- bho -na -an 'ka gbap"e -nu -dh"e bh"e 'wo -an -bh"o! K"o =kun '"o m/e gb/e -y"o -da "o 'bha -bha dhe 'pi"o; k"o =kun dheb/c gb/e -y"o -da "o 'bha dhe -bha g/c/cn- 'pi"o, k"o =kun -dadh"e"u -nu -wo w/c -k/c yaa -k"e wo 'ko 'pi"o! 'Go m"u k"o =kun 'wo w"u '"o- f/ei yaa -lo 'wo- -bh"o, '"o t/c/c =n"eng '"o- wo '"o to m"u '"o ga. 'Go m"u 'z"u k"o =kun 'wo f/ei -bh"o! 21Bhii '"o go kwa 'bh/ema -nu -bha 't"ong -bha, '"o dho '"o y"o"e =d/e/e -bha, m/e -nu -wo Moiz"o -bha t/cng -wun -bl/e/e m/e -nu -dh"e p"odh/e 'pl/e 'g"u; '"o t/c/c t/cng '"o bh"e Zuif"o -nu -wa -p"o wo -bha -bh/cku"ek/c -nu 'g"u, -an -bha =glooyi 'saadh"o 'ka.” 22=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo -k"e Zeluzal/em"e pl"o"o, m/e ziizii -nu waa- Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo to, -an 'pl/e -wo -y"o -k"e -a 'g"u do, '"o 'wo m/e 'bhaa -nu s"u wo zi"en, 'wo -an y"o P/cl"o waa- Baanabas"o -an 'pi"o, 'wo -an b/c Anti/cs"o. M/e -nu 'wo -an s"u bh"e 'wo t/c/c Zud"e 'wo- 't/c kp/c Baazaba waa- Silas"o. M/e =pl/e 'wo bh"e -wogbiindh/e -y"o -k"e -an -g/c wo dhegluz"e -nu zi"en. 23'S"e"edh/e 'wo- d/c -an -g/c 'wo dho"e Anti/cs"o -m/e -nu =dhia bh"e, p"e 'wo- -yaa 'g"u '"o t/c/c: “Yesu -bha b/cm/e -nu, m/e ziizii -nu waa- ka dhegluz"e -nu, 'yi"e 'we m/e -nu '"o 'ka Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu '"o 'kaa Zuif"o 'ka, 'ka Anti/cs"o -p"o, Sili -s/e waa- Silisi -s/e -an 'g"u, ka 'ka! 24Yi- -ma =n/e m/e 'bhaa -nu 'wo go yi 'pi"o Zeluzal/em"e 'n"o, =wa =zu"okaanku"edhe waa- -zotadhe =va -da ka 'g"u wo =bl/e/e'- -wun -nu 'ka; 'k/e/e yi"e"e yi -wo -nu gb/e d/c -an -g/c k"o -wa k"e 'dh"o. 25=Dh/e 'yi"e 'dho yi 'ko =bhaa, 'yi"e -dh/e -ga 'wun '"o bh"e -a 'g"u, '"o yi -wo -y"o -k"e do, 'yi b/cm/e -nu s"u, 'yi -an y"o kwa -bha m/e -nu -wun 'gbeez"e Baanabas"o waa- P/cl"o -an 'pi"o, '"o 'yi -an b/c ka -dh"e. 26M/e -nu 'wo bh"e kwa D"em/e Yesu Klito -bha yu"o 'wo- -k"e bh"e -a -wun 'g"u, m/e -nu -wo 'wun 'gbee- -w/c -an -ta, '"o 'wo- p"o 'wo -an z"e. 27=Dh/e '"o -k"e 'dh"o, 'yi Zud"e waa- Silas"o 'yi -an b/c ka -dh"e k"o 'wun -nu 'yi -an =bl/e/e 's"e"edh/e 'g"u bh"e k"o -waan -an =bl/e/e'- ka -dh"e wo dhi"o 'p"o. 28Bhii -y"o -k"e -Zuu 'sl"o"osl"o waa- yi gia- yi -dh"e -s"e, '"o 'yi"e"e- 'pi"o k"o 'yi =kw/e/e- gb/e nu ka -dh"e -a 'ke yaa k"e t/cng '"o -gban p"e -nu '"o 'ka dho ka =kwaa'- -z"u -an 'ka. 29'"O t/c/c k"o =kun '"o -k"op"e -nu 'wo sla- bho -na -an 'ka gbap"e -nu -dh"e bh"e 'ka -an -bh"o, k"o =kun 'ka f/ei -bh"o! K"o =kun '"o w"u '"o- f/ei yaa -lo 'ka- -bh"o, '"o t/c/c =n"eng '"o- wo '"o to m"u '"o ga 'iin 'wo f/ei -bh"o. 'Go m"u k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o -da "o 'bha -bha dhe 'pi"o, k"o =kun dheb/c gb/e -y"o -da "o 'bha dhe -bha g/c/cn- 'pi"o, k"o =kun -dadh"e"u -nu -wo w/c -k/c yaa -k"e wo 'ko 'pi"o! -Kwa yi 'bhaa 'ka!” 30=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo wo =kwaa Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo bh"e -an -z"u, '"o 'wo dho Anti/cs"o. =Dh/e "o =wa -lo 'ma, 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'pl/e -dh/e wo 'ko =bhaa, 'wo 's"e"edh/e bh"e 'wo- nu -an -dh"e. 31=Dh/e =wa y"en 's"e"edh/e bh"e -a p"o -s"u -bha, '"o -an =zu"o' 'glu -y"o -dhi -an =faan' 'm"e -wo 'wo- b/c -an -dh"e bh"e -a -wun 'g"u. 32Zud"e waa- Silas"o 'wo -k"e -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'ka bh"e -wo 'wun -bl/e/e piindh"o wo dhegluz"e -nu 'wo m"u bh"e -an -dh"e, -an =faan' 'm"e -s"u 'ka -an -bha -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'g"u. 33=Dh/e =wa 't"ong 'bhaa k"e m"u, '"o m/e -nu 'wo bh"e '"o -an m/e 'bhaa -nu -wo wo -wo -da dhegluz"e -nu 'wo 'ma -an -dh"e k"o -waan 'y/e wo 'z"u. '"O dhegluz"e -nu 'wo bh"e, 'wo -an d/c -zian -we -an 'ka -s"u waa- 'dhu"e- -kp/c -an -bha -s"u 'ka. 'K/e/e P/cl"o waa- Baanabas"o -wo -to m"u. 34(('"O Silas"o -ya p"o -to m"u -s"u -y"o "o -dh"e -s"e 'p"o; '"o to m"u. "O m/e 'wo dho bh"e 'wo nu m/e -nu 'wo -an b/c bh"e -an 'pi"o Zeluzal/em"e.)) 35P/cl"o 'dh"o, Baanabas"o 'dh"o waa- m/e 'bhaa -nu 'wo -to Anti/cs"o bh"e, -wo m/e =daan -Zlan -wo 'ka. 'Go m"u 'wo 'wunta/cs"e '"o kwa D"em/e -wo 'ka 'wo- =bl/e/e m/e -nu -dh"e. 36=Dh/e 't"ong 'bhaa =ya zi"o, '"o P/cl"o -ya p"o Baanabas"o -dh"e: “-Ko 'y/e ko 'z"u, 'ko b/c p"o- -nu 'g"u, 'ko 'dho dhegluz"e -nu, 'ko kwa D"em/e -wo =bl/e/e -an -dh"e bh"e -an 'pi"o! K"o =ya k"e =n/e -wo 'dho -na 'dhi"o -an -bha -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'g"u, k"o 'ko"en- -a =t/ei' d/c!” 37Baanabas"o -y"o -k"e -a 'pi"o k"o Zan 'wo- 't/c kp/c Maak"o 'ka bh"e -y"o zi"o wo 'pi"o. 38'"O P/cl"o yaa 'we- -bha k"o -y"o zi"o -an 'pi"o, bhii '"o t/c/c -y"o -go -an 'pi"o 'dhi"o k"o -wo Panfili -s/e 'g"u, '"o yaa 'to -an 'pi"o yu"o -nu 'wo- -k"e bh"e -an 'dhi"otoyi 'ka. 39'"O za/cdhe =va -y"o -da P/cl"o waa- Baanabas"o -an zi"en, '"o 'wo -kan wo 'ku"e-. '"O Baanabas"o -y"o Maak"o s"u "o 'pi"o, 'wo -da 'yitag/c 'g"u, 'wo dho 's/eg/c '"o -ya -s"u 'ka 'yi zi"en 'wo- -dh/e Sipl"e -a 'g"u. 40'"O P/cl"o -y"o Silas"o s"u "o 'pi"o 'p"o. '"O Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo Anti/cs"o, 'wo P/cl"o waa- Silas"o 'wo -an -lo -Zlan kw/e/e k"o -yaan "o -zo k"e -an 'pi"o, '"o 'wo dho. 41'"O 'wo b/c Sili -dh/e waa- Silisi -dh/e -an 'g"u, Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo 'ma -an =faan' 'm"e -s"u 'ka, -an -bha -zo -y"o Yesu -bha -s"u -wun 'g"u.

will be added

X\